diari

Correcció d'errades al Decret 99/86, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és creat i regulat provisionalment el Consell Valencià d'Administració Local (DOGV núm. 421, de 29 d'agost).

(DOGV núm. 448 de 21.10.1986) Ref. Base de dades 1697/1986

Correcció d'errades al Decret 99/86, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és creat i regulat provisionalment el Consell Valencià d'Administració Local (DOGV núm. 421, de 29 d'agost).
Advertides errades en la publicació del Decret esmentat, aparegut al DOGV núm. 421, de 29 d’agost de 1986, cal fer-hi les rectificacions que pertoquen.
En l'article 4t, número 3.ª), apartat b, on diu: «El Secretari General de la Conselleria d'Economia i Hisenda i el Director General d'Economia», ha de dir: «El Director General de Presssuposts i el Director General d'Economia».
En l'article 5é, número 1, a), on diu: «En representació de la Generalitat Valenciana, el Secretari General de la Conselleria d’Administració Pública que actuarà com a President. El Secretari General de la Conselleria d'Economia i Hisenda, el Director General d'Economia...», ha de dir: «En representació de la Generalitat, el Secretari General de la Conselleria d’Administració Pública que actuarà com a President, el Director General de Pressuposts, el Director General d'Economia...»
En l'article 10, paràgraf primer, on diu: «Podran ésser convocats a les reunions del Ple, Comissió Permanent i Subcomissions pel President respectiu, a iniciativa pròpia o a sol·licitud dels representants de les Entitats Locals en els termes establerts en l'article anterior, uns altres representants de l'Administració de l'Estat, Generalitat Valenciana, Entitats Locals i Organismes o Entitats públiques o privades, quan per l'índole dels assumptes a tractar es considere oportú.», ha de dir: «Podran ésser convocats a les reunions del Ple, Comissió Permanent i Subcomissions pel President respectiu, a iniciativa pròpia o a sol·licitud dels representants de les Entitats Locals en els termes legalment establerts, uns altres representants de l'Administració de l'Estat, Generalitat Valenciana, Entitats Locals i Organismes o Entitats públiques o privades, quan per l'índole dels assumptes a tractar es considere oportú.»
En l'article 10, paràgraf segon, on diu: «Els representants de lAdministració de l'Estat es designaran pel Ministre d’Administracions Públiques a sol·licitud del President del Consell Valencià d’Administració Local», ha de dir: «Els representants de lAdministració de l'Estat seran designats per aquesta a sol·licitud del President del Consell Valencià d’Administració Local»

linea