diari

Acord de 19 de setembre de 1986, de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat, de les Corts Valencianes, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes.

(DOGV núm. 448 de 21.10.1986) Ref. Base de dades 1699/1986

Acord de 19 de setembre de 1986, de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat, de les Corts Valencianes, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes.
La Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat, en reunió celebrada el dia 19 de setembre de 1986, segons que estableix la Resolució de la Presidència de les Corts Valencianes número 1058/I, de 20 de març de 1986, ha debatut el Projecte de Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana i les esmenes presentades pels Grups Parlamentaris.
Finalment la Comissió, segons el que estableix l'article 14.2 de l'Estatut d'Autonomia, la Disposició Addicional Unica de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d'acord amb el procediment establert en la Resolució de la Presidència abans esmentada, ha aprovat el següent:
REGLAMENT DE REGIM INTERIOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES
TITOL I
Normes Generals
Article 1r
1. La Sindicatura de Comptes és la Institució de la Generalitat Valenciana a la qual correspon realitzar el control extern econòmic i pressupostar i de l'activitat financera del sector públic valencià, així com l'examen, comprovació i censura dels comptes que la justifiquen; en aquest sentit estendrà la seua actuació a l’àmbit de les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma en els terminis previstos en l'article 2n de la Llei de la Sindicatura de Comptes.
2. Podrà instruir, amb la delegació prèvia del Tribunal de Comptes, els procediments jurisdiccionals per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què incórreguen els qui tinguen al seu càrrec el manejament dels cabdals o efectes públics.
Article 2n
La Sindicatura de Comptes ajustarà la seua actuació a l’ordenació jurídica, singularment, a les prescripcions de la Llei que la regula i a aquestes normes de règim interior.
Article 3r
La Sindicatura de Comptes podrà actuar per delegació del Tribunal de Comptes, tot ajustant-hi la seva actuació als termes en què es produesca l'esmentada delegació.
Article 4t
Tots els acords que haja d'adaptar la Sindicatura per a relacionar-se amb el Tribunal de Comptes seran competència del Consell i la seua execució correspondrà al Síndic Major.
Excepcionalment el Síndic Major podrà per a aquest cas, delegar en un altre Síndic tot adduint per escrit les raons que motiven tal delegació.
Article 5é
1. Tant els Síndics, com el personal que preste els seus serveis a la Sindicatura, tenen el deure de guardar secret dels temes, matèries, assumptes tractats i acords adoptats, mentre no s'hagen fet públiques les memòries o els informes que en corresponguen. També seran sempre reservats els temes de les deliberacions i el sentit dels vots dels Síndics, llevat dels que siguen particulars, incorporats als acords, que hagen estat objecte de publicació.
2. Els Síndics no podran fer declaracions o manifestacions públiques valoratives, orals o escrites, sobre matèries o temes concrets conceptuats com a reservats, que estiguen directament relacionats amb la seua funció, llevat del cas que foren autoritzats expressament pel Consell.
3. Les intervencions dels Síndics en llurs compareixences davant les Corts Valencianes no estan subjectes a cap limitació.
Article 6é
Correrà a càrrec del Pressupost de la Sindicatura el pagament de les retribucions i les cotitzacions patronals a la Seguretat Social, mutualitats i règim de classes passives, si s'escau, dels membres del Consell i del Personal al servei de la Sindicatura.
TITOL II
Organs de la Sindicatura
Article 7é
Són òrgans de la Sindicatura:
a) El Síndic Major.
b) El Consell.
c) Els Síndics.
d) La Secretaria General.
e) Els Auditors.
CAPITOL I
Del Síndic Major
Article 8é
1. El Síndic Major és nomenat per un període de tres anys pel President de la Generalitat, entre els Síndics elegits per les Corts Valencianes.
2. Podrà ser reelegit.
3. En cas d’absència temporal, llicència o malaltia del Síndic Major, n'exercirà temporalment les funcions el Síndic de major antiguitat, i si de cas hi manca, el de més edat.
Article 9e
Corresponen al Síndic Major les funcions següents:
a) Representar la Sindicatura de Comptes davant qualsevol instància.
b) Convocar i presidir el Consell de la Sindicatura d'acord amb l'ordenament jurídic i decidir amb vot de qualitat els empats que puguen produir-se en les resolucions.
c) Fixar l'Ordre del Dia de les sessions del Consell.
d) Assignar equitativament als Síndics les tasques a desenvolupar en l’àmbit de les seues competències i de la resta dels òrgans, d'acord amb els programes d'actuació aprovats anualment.
e) L'assignació al Síndic o òrgan que considere oportú de les actuacions relatives a les peticions efectuades conforme l'article 14 de la Llei.
f) Ostentar la direcció superior de tot el personal al servei de la Sindicatura de Comptes i exigir el compliment exacta i diligent dels serveis.
g) Exercir la superior inspecció dels serveis propis de la Sindicatura de Comptes i assegurar la coordinació, eficàcia i el seu bon funcionament, tot adoptant les mesures que s'escaiguen en cada cas i designant els funcionaris necessaris dins les previsions de la relació de llocs de treball.
h) La correcció dels funcionaris pro pis als qui corresponga sancionar com a conseqüència de la incoació d'expedients disciplinaris tret de la destitució o separació del servei.
i) Ordenar la despesa d'acord amb el pressupost aprovat i els pagaments corresponents, i autoritzar els documents que formalitzen els ingressos.
j) Autoritzar la contractació de béns, serveis, subministraments i altres prestacions que calguen per al bon funcionament de la Sindicatura, amb un límit del 5% del pressupost anual o del 50% del límit general aplicable a la contractació directa, segons el procediment legalment establit.
k) Vetlar per la correcta execució dels acords del Consell.
l) Autoritzar mitjançant la signatura, els informes, les memòries, els dictàmens o qualssevol altres documents que siguen remesos a les Corts Valencianes, al Consell o a les Entitats Locals, ja siguen en compliment de l'ordenament jurídic com per iniciativa pròpia.
l’) Informar oralment les Corts Valencianes, en aclariment o en ampliació, sobre la documentació remesa, bé a iniciativa pròpia o a requeriment d’aquelles.
m) Comunicar al President de la Generalitat, amb dos mesos d’antelació, la finalització del període per al qual fou nomenat Síndic Major.
n) Comunicar al President de les Corts Valencianes la vacant d'algun Síndic, i amb dos mes os d’antelació la finalització del període per al qual foren nomenats els Síndics.
n') Els propis del Consell, en el cas en què la urgència no en permeta la convocatòria, al qual retrà compte de les resolucions perquè, si s'escau, siguen ratificades.
o) Decidir els assumptes no atribuïts expressament a la competència dels altres òrgans de la Sindicatura.
Article 10
El Síndic Major podrà actuar simultàniament com a Síndic. Si aqueixa funció estigués ja assignada, haurà de comunicar-ho prèviament al Consell, i estar d'acord amb els criteris que s'especifiquen en el programa anual d’actuació.
Article 11
1. Quan per qualsevol causa reste vacant el càrrec de Síndic Major, se'n substituirà conforme a allò establert a l'article 18, fins que siga nomenat un Síndic nou.
2. El nou Síndic Major serà nomenat pel temps que falte fins que s'acomplesca el període de tres anys perquè en fou designat l'anterior que produí la vacant.
3. La renúncia voluntària al càrrec de Síndic Major no suposa la renúncia com a Síndic.
CAPITOL II
Del Consell
Article 12
Correspon al Consell, les següents funcions:
a) Aprovar les disposicions reglamentàries que calguen per a acomplir les finalitats que la Llei i aquest Reglament encomanen a la Sindicatura de Comptes.
b) Aprovar el projecte del pressupost de la Sindicatura.
c) La selecció del personal al servei de la Sindicatura, conforme a les disposicions del Títol VI.
d) Aprovar el programa anual d’actuació on es contindran les previsions de les actuacions fiscalitzadores i els criteris que han d'observar els Síndics i la resta del personal al seu servei en el desenvolupament de les seues funcions.
e) Emetre l'informe anual sobre la gestió econòmica de tot el sector públic valencià i dels seus comptes, incloses les Corts Valencianes; si s'escau, en aquest sentit estendrà la seua actuació a l’àmbit de les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma en els termes previstos en l'article 2n de la Llei de la Sindicatura de Comptes.
f) Aprovar els informes, memòries, dictàmens i els altres documents elaborats per la resta dels òrgans de la Sindicatura de Comptes.
g) Assessorar el Síndic Major en els assumptes que siguen de la seua exclusiva competència.
h) Nomenar el Secretari General.
i) La destitució o separació del servei dels funcionaris que en són propis, com a conseqüència de la incoació d'expedients disciplinaris.
j) Aprovar la memòria anual de les actuacions de la Sindicatura de Comptes.
k) Resoldre els recursos d'alçada que puguen interposar-se contra els acords d'altres òrgans de la Sindicatura.
l) Aprovar la plantilla orgànica de la Sindicatura i les seues modificacions.
l’) Autoritzar, amb caràcter excepcional, ('informe públic sobre matèries conceptuades com a reservades.
m) Aprovar l'acta de les seues sessions.
n) D'altres que la Llei i aquest Reglament li encomane.
n') Correspon al Consell exercir les competències, en matèria de contractació de béns, obres, serveis i subministraments necessaris per al normal funcionament i desenvolupament de les funcions pròpies de la Sindicatura, que excedesquen a les facultats en aquesta matèria concedides en aquest Reglament al Síndic Major.
Article 13
1. Les reunions del Consell podran ser ordinàries, amb la periodicitat que es preveesca en el programa d’actuació anual, i extraordinàries, que podran ser, a més a més, urgents. Se celebraran en primera o segona convocatòria.
2. La convocatòria de les reunions correspondrà al Síndic Major, i podrà convocar-se també quan ho sol·liciten per escrit dos dels membres del Consell. En aquest últim cas, no podrà demorar-se la celebració de la reunió més d'un mes des que en fas sol·licitada.
3. Les reunions es convocaran, almenys, quaranta-vuit hores abans, tret de les extraordinàries que ho siguen amb caràcter urgent la convocatòria de les quals haurà de ser ratificada pel Consell. L'Ordre del Dia s'adjuntarà a la Convocatòria, i serà fixat pel Síndic Major, tenint en compte, les peticions de la resta dels membres del Consell que hagen estat formulades amb antelació suficient, les quals s'inclouran en el termini màxim assenyalat en el punt dos anterior.
4. La citació per a la reunió del Consell correrà a càrrec del Secretari General.
5. La documentació dels temes inclosos en l'Ordre del Dia serà a disposició dels membres del Consell en la Secretaria General quaranta-vuit hores abans de l'hora fixada per a la reunió en el cas de les ordinàries i les extraordinàries, i des del moment de la convocatòria en les urgents.
Article 14
L’adopció d'acords del Consell serà mitjançant votació ordinària, tret que algun membre d'aquest ho sol·licite i el Consell acorda, per a un cas concret, la votació nominal o secreta. El vot pot emetre's en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc, i els membres poden abstenirse de votar.
També és admès el vot reservat.
Article 15
1. No podrà discutir-se en el Consell cap qüestió ni adoptar cap acord sobre ena si no estigués previst en l'Ordre del Dia, llevat del cas en què amb l'assistència de tots els membres a la sessió s'acordés per majoria la declaració d'urgència.
2. Sense necessitat d'una convocatòria prèvia, el Consell podrà també reunir-se i adoptar vàlidament acords quan estiga present la totalitat dels membres i així ho decidesquen per unanimitat. En aquest cas, l'Ordre del Dia serà fixat pel Síndic Major abans de l'inici de la sessió.
Article 16
1. En els informes, memòries, dictàmens i qualssevol altres documents conseqüència de l'exercici de la funció fiscalitzadora, i si s'escau, jurisdiccional, que hagen d'estar aprovats pel Consell, podran formular-se vots particulars i s'hi incorporaran.
2. La intenció de formular un vot particular s'haurà d'expressar en adoptar-se l'acord i es farà constar en l'acta de la sessió. Se n'haurà de formalitzar en el termini de cinc dies hàbils i es presentarà per escrit en la Secretaria General.
Article 17
1. El Secretari General redactarà l'acta de cada sessió que celebre el Consell, en la qual es deixarà constància de les persones que hi assistesquen, el lloc i la data de reunió, les qüestions debatudes i els acords adoptats, així com en cas de votació el seu resultat. Quan algun dels assistents desitge que es facen constar en l'acta determinades manifestacions o criteris que haja sostingut en la sessió i així ho fes constar expressament, presentarà un escrit en la Secretaria General, en el següent dia hàbil en el qual consignarà el contingut d’aquelles a fi i efecte que es transcriga en l'acta que s'haja de redactar. El Secretari General vetllarà per la coincidència del contingut de l'escrit amb les manifestacions que s'hi han efectuat.
2. Les actes seran subscrites pels assistents a la reunió i seran aprovades pel Consell en la mateixa Sessió o en altra posterior.
Article 18
El Secretari General lliurarà certificacions dels acords del Consell quan així ho demane algun dels seus membres.
Quan se sol·licite una certificació per persona o entitat interessada, s'efectuarà sempre que això no vulnere el que disposa l'article 5é, i l’apreciació de la qual correspondrà al Síndic Major.
CAPITOL III
Dels Síndics
Article 19
1. Els Síndics, en número de tres, són elegits per les Corts Valencianes per un període de sis anys, mitjançant votació majoritària de les tres cinquenes parts dels seus membres, d'entre els qui reunesquen les condicions previstes en la Llei de la Sindicatura de Comptes.
2. Els Síndics tindran el tractament d’Excel·lentíssim Senyor.
Article 20
Els Síndics gaudeixen d'independència i inamobilitat durant el període per al qual foren nomenats, tret dels casos en què les Corts Valencianes acorden la separació del càrrec conforme a allò que preveu la Llei de la Sindicatura de Comptes i aquestes normes de règim interior.
Article 21
Els Síndics exerciran les seues funcions d'acord amb els principis d'imparcialitat i dignitat que hi són inherents, tindran cura del despatx ràpid i eficaç dels assumptes que els corresponguera, assistiran a les reunions que siguen convocades del Consell i no podran ser perseguits per les opinions expressades en l'exercici de les seues funcions.
Article 22
Correspon als Síndics, com a òrgans d’investigació i control, les funcions següents:
a) Dirigir el control extern de la gestió econòmica del sector públic valencià, en aquest sentit estendrà la seva actuació a l’àmbit de les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma en els termes previstos en l'article 2n de la Llei de la Sindicatura de Comptes, i l'examen, comprovació i censura dels seus comptes.
b) Dirigir la funció jurisdiccional que, si s'escau, puga desenvolupar la Sindicatura de Comptes.
c) Elevar al Síndic Major els resultats de l'execució de les funcions pròpies del càrrec, i de les propostes i suggerències que consideren idònies per al bon desenvolupament de les funcions encomanades.
d) Totes aquelles que li siguen encomanades pel Síndic Major o pel Consell de la Sindicatura.
Article 23
Són competències dels Síndics, independentment del que preveu l'article 19.2 de la Llei, les següents:
a) Organitzar i dirigir les funcions que els siguen encomanades.
b) Vigilar el compliment del programa d'actuació anual, quan faça referència a les funcions assignades, segons el que disposa l'article 9, d).
Article 24
Quan els Síndics hagen de cessar perquè ha finalitzat el període per al qual foren nomenats, continuaran exercint les seues funcions en tant no prenguen possessió els nous Síndics designats per les Corts.
Article 25
Sempre que per qualsevol causa quede vacant un càrrec de Síndic, les Corts Valencianes procediran a la seua elecció pels temps que faltés perquè s'acomplisca el periode de sis anys per al qual fou designat l'anterior que produí la vacant i amb requisits idèntics. No obstant això, quan falte menys d'un any perquè finalitze el període de sis abans esmentat, podrà no produir-se la nova elecció, llevat que hi existesca més d'una vacant.
Article 26
Si els tres càrrecs de Síndic foren vacants al mateix temps, la nova elecció ho serà pel període de sis anys.
Article 27
Mentre no siga coberta la vacant, les funcions que tinga encomanades el Síndic cessat, les exerciran l'altre Síndic o el Síndic Major, segons el criteri d'aquest últim.
Article 28
Per als Síndics regeixen les causes d'abstenció i de recusació següents:
a) Tenir interés personal en l'assumpte o en l'empresa o l'ens interessat, mantenir qüestió litigiosa pendent o relació de servei amb algun interessat.
b) Tenir parentiu de consanguinitat fins el quart grau o d'afinitat fins el segon grau amb qualsevol dels comptedonants o administradors dels ens indicats a l'article 2n de la Llei.
c) Tenir amistat íntima o bé enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.
Article 29
El Síndic que es trobe incurs en alguna de les causes d'abstenció previstes en l'article anterior, ho posarà en coneixement del Síndic Major el qual, després de les comprovacions pertinents, acordarà, si crear justificada la causa, la designació d'un altre Síndic per fer-se càrrec d’aquell procediment. La no abstenció en els casos en els quals fas procedent donarà lloc a responsabilitat.
Article 30
Quan algun membre del Consell, o persona interessada en el procediment, suscitarà la recusació d'un Síndic per la concurrència en ell d'algunes de les causes previstes en l'article 28, i el Síndic recusat admeterà la recusació davant el Síndic Major, es procedirà en la forma prevista en l'article anterior. Si la recusació fas negada pel Síndic interessat, el Síndic Major després de les comprovacions que hi escaiguen n'informarà al Consell, el qual acordarà el que procedesca en el termini de deu dies.
Article 31
Els Síndics incorren en responsabilitat per l'incompliment de les obligacions que els imposa la Llei i particularment, en els casos següents:
a) Quan de manera reiterada i sense justificació, deixen d'assistir a les reunions del Consell que hagen estat correctament convocades.
b) Quan infringisquen la prohibició de fer manifestacions públiques, a la qual es refereix l'article 5é d'aquestes normes.
c) Quan vulneren les incompatibilitats establides en la Llei de Sindicatura de Comptes.
d) Quan no manifesten al Síndic Major les irregularitats comeses pel personal adscrit als treballs que dirigisquen, si en tenen coneixement.
Article 32
Els expedients disciplinaris s'instruiran per iniciativa del Consell, aplicant les normes de la Llei de Procediment Administratiu que regule els expedients sancionadors, i seran instruïts pel Síndic Major quan es tracte d'un Síndic, i pel Síndic de major antiguitat, o s'hi manca, el de més edat, quan es tracte del Síndic Major.
Article 33
1. Quan s'acabe un expedient disciplinari, s'elevarà al Consell junt les seues conclusions i propostes perquè s'examine i aprove, si s'escau.
2. El Consell, quan examine l'expedient, adoptarà l'acord que estime oportú.
3. Si l'acord del Consell suposara la separació del càrrec, elevarà la proposta immediatament a les Corts Valencianes.
Article 34
1. Quan el Síndic Major o els Síndics incórreguen en responsabilitat de conformitat amb l'expedient instrüït, el Consell de la Sindicatura podrà imposar, com a sanció un apercibement escrit, per als casos que considere lleus, o bé sancions econòmiques per als casos que considere greus, sempre mitjançant l'acord que ho motive.
2. La reincidència o imposició de sancions econòmiques es comunicarà a la Mesa de les Corts.
3. La sanció econòmica serà com a màxim l'import de les retribucions complementàries d’un mes de qui siga sancionat.
Article 35
La imposició de qualsevol sanció per part del Consell podrà recórrer-se pel Síndic sancionat davant la Mesa de les Corts en el termini de quinze dies hàbils des de la notificació. La Mesa resoldrà per acord motivat el recurs en el termini d'un mes des de la data de la interposició.
CAPITOL IV
De la Secretaria General
Article 36
1. El Secretari General, que haurà de posseir el títol de Llicenciat en Dret, serà nomenat i separat lliurement pel Consell.
2. El nomenament del Secretari General implicarà, si s'escau, la declaració en situació de serveis especials o equivalents en la Carrera o Cas de procedència.
3. El Secretari General gaudirà del tractament d’Il·lustríssim Senyor.
Article 37
El Secretari General, directament, o mitjançant les unitats administratives que calguen, exercirà les següents funcions:
a) Assessorar jurídicament el Consell, i redactar els acords i les actes.
b) Exercir directament, per delegació del Síndic Major, la direcció superior de tot el personal de la Sindicatura de Comptes.
c) La direcció de l'arxiu de documents.
d) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Consell.
e) Elaborar l'avantprojecte del pressupost de la Sindicatura de Comptes.
f) Portar els Registres Generals d'entrada i d'eixida.
g) Citar els membres del Consell a les reunions convocades.
h) Redactar l'Ordre del Dia del Consell d'acord amb les instruccions del Síndic Major.
i) Lliurar les certificacions d'actes, acords i documents confiats a la seua custodia, amb el vist-i-plau del Síndic Major.
j) Actuar com a instructor en els expedients que es puguen instruir amb motiu de faltes comeses pel personal de la Sindicatura i elevar al Síndic Major la proposta corresponent.
k) Vetlar perquè tots els qui actuen en representació l'acrediten degudament.
l) La comptabilitat i la gestió econòmica i pressupostària de la Sindicatura.
m) Totes les que li corresponguen d'acord amb aquestes normes i les que en puga assignar el Consell i el Síndic Major.
Article 38
El Síndic Major podrà nomenar un Gerent al qual, sota la superior direcció del Secretari General, li corresponen les responsabilitats següents:
a) Assistir el Secretari General en l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost anual de la Sindicatura.
b) Ocupar-se del registre comptable adequat de les operacions de la Sindicatura.
c) L'elaboració i la tramitació dels expedients de despesa.
d) El control de tresoreria.
e) Preparar la relació exacta dels comptes propis de la Sindicatura i els expedients de modificació pressupostària.
f) El manteniment adequat dels béns, serveis i instal·lacions.
g) En general, totes les actuacions pròpies de la gestió econòmica i pressupostària de la Sindicatura.
Article 39
1. Igualment, sota la superior direcció del Secretari General, hi haurà un o més Lletrats als quals correspondran les següents responsabilitats:
a) Documentació i assessorament jurídic en les funcions que ho requeresquen.
b) Donar suport a la Secretaria General en matèries de la seua competència.
c) Assistència jurídica als equips d'auditoria.
d) Actuar en la instrucció de procediments jurisdiccionals conforme amb allò establit a l'article 68.
2. El lletrat de major antiguitat, i, si hi manca, el de major edat, n'exercirà accidentalment les funcions de Secretari General en els casos d'absència temporal, llicència o malaltia d'aquest.
Article 40
1. La documentació que estiga en poder de la Secretaria General serà a disposició del Síndic Major i dels Síndics perquè l'examinen i consulten.
2. No obstant això, els Síndics no podran retirar de la Secretaria General la documentació original tret que hi haja autorització apressa del Síndic Major i mitjançant justificant del lliurament.
Article 41
Per al lliurament de les copies o certificacions de la documentació on es troben reflectides les actuacions de l'exercici de les funcions fiscalitzadora, i jurisdiccional quan s'escaiga, de la Sindicatura de Comptes, s'actuarà així:
a) Mentre els informes, memòries, dictàmens i altres documents referents a cada actuació no hagen estat aprovats pel Consell, els antecedents seran material de treball reservat, i els Síndics, auditors i personal amb acces als esmentats antecedents en respondran de la utilització indeguda els mateixos membres del Consell, els Auditors i el personal que hi tinga accés.
b) Quan siga aprovat pel Consell un acorda informe, memòria, dictamen o nota, el seu contingut, així com els possibles vots particulars emesos, no podran ser objecte de cap reproducció, fins que no es facen públics, conforme a les exigències legals de cada cos, per la Institució, entitat o persona destinatària a qui siguen destinats.
c) El Secretari General no podrà expedir certificacions, ni lliurar copies, sense autorització del Síndic Major.
Article 42
Pel que fa a la documentació que estiga en l'arxiu general de la Sindicatura, i que no siga la referida als articles 15 i 45, el Secretari General podrà expedir certificacions, i lliurar les copies, a petició de la part interessada, amb el vist-i-plau del Síndic Major, sempre que amb això no es vulnere allò que estableix l'article 5é.
Article 43
El Secretari General desenvoluparà la seua activitat amb dedicació exclusiva, essent incompatible amb qualsevol altre lloc, professió o activitat, públics o privats, pel seu compte o d'altri, retribuïts o no, amb l’excepció de l'administració del patrimoni personal o familiar i de la docencia o investigació jurídica, així com la producció literària, artística, científica i tècnica, i les publicacions que se'n deriven.
Article 44
Seran causa de responsabilitat del Secretari General les que se'n preveuen i n'apliquen en l'article 34 d'aquest Reglament.
CAPITOL V
Dels Auditors
Article 45
Els auditors, sota la direcció dels Síndics, realitzaran les funcions conduents a la verificació de la gestió econòmico-financera del sector públic valencià, en aquest sentit estendran la seua actuació a l’àmbit de les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma en els termes previstos en l'article 2n de la Llei de la Sindicatura de Comptes, i l'examen, comprovació i censura dels seus comptes.
Article 46
Els Tècnics d’Auditoria, hauran d’esta r en possessió de qualsevol títol d'ensenyament superior o bé, dels de diplomat universitari, enginyer o arquitecte tècnic, títol declarat oficialment equivalent als anteriors o tenir aprovats els estudis de tres cursos complets en una Facultat o Estola Tècnica Superior oficialment reconeguda que superen les proves selectives que se celebren conforme el que estableix el Títol VI.
Article 47
Els auditors desplegaran la seua activitat amb dedicació exclusiva a la Sindicatura, i els afectarà una incompatibilitat absoluta per a l'exercici de qualsevol altra activitat pública o privada, siga o no retribuïda, amb l’excepció de les següents:
a) Les activitats que deriven de l'administració del patrimoni personal i familiar.
b) La participació en Seminaris, Cursos o Conferencies en Centres oficials destinats a la formació de funcionaris, quan no siguen de caràcter permanent o habitual ni supose més de dues hores al dia, quinze al mes o noranta a l'any.
c) La participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per a cossos, escales o places de l’administració.
d) L'exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de Mutualitats o Patronats de Funcionaris, si no són retribuïdes.
e) La creació de caràcter literari, artístic, científic i tècnic i les publicacions que se'n deriven.
TITOL III
Funció fiscalitzadora
CAPITOL I
Organització
Article 48
La Funció fiscalitzadora es durà a terme mitjançant les actuacions següents:
a) El control extern de la gestió econòmico-finanœra del sector públic valencià, que també abraçarà les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma en els termes previstos en l'article 2n de la Llei de la Sindicatura de Comptes, efectuant l'examen i comprovació dels seus comptes.
b) Examen i comprovació dels comptes de qualssevulla persones físiques o jurídiques, públiques o privades, beneficiàries d'ajuts o subvencions concedits pel sector públic valencià i, en aquest sentit, s'estendrà la seua actuació a l’àmbit de les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma en els termes previstos en l'article 2n de la Llei de la Sindicatura de Comptes, pel que fa al seu ús o aplicació.
Article 49
Les actuacions que calga efectuar a conseqüència del dret de petició previst en l'article 14 de la Llei de Sindicatura de Comptes seran dirigides pel Síndic que designe el Síndic Major.
Article 50
1. Cada servei o actuació fiscalitzadora tindrà assignats els equips d'auditoria necessaris per al compliment i la consecució dels objectius establerts en cada cas.
2. La direcció de cada equip serà exercida per un auditor.
3. El programa anual d'actuació fixarà els criteris per a l’assignació del personal, en funció dels treballs a desplegar.
CAPITOL II
Procediment
Article 51
Quan tinguen entrada en la Sindicatura els comptes, contractes, concerts, avals, subvencions, auditories i altres documents comptables retuts pels comptedonants corresponents, amb la periodicitat i en els terminis establits en la normativa en vigència, el Secretari General els traslladarà als serveis de fiscalització. Els auditors donaran compte als Síndics de l'entrada dels esmentats documents i examinaran si s'han rebut amb tots els requisits prevists per la normativa en vigència i en faran acusament de recepció. En el seu cas els complementaran reclamant-los dels organismes o persones corresponents perquè els remeten en el termini de quinze dies. Si en aquest termini no s'hagués atés el requeriment s'estarà al que disposa l'article 10 de la Llei de la Sindicatura de Comptes.
Article 52
1. En la Secretaria General es portarà un Registre on figuren tots els comptes dels ens públics que hagen de retre's periòdicament a la Sindicatura i en el qual es farà constar la data en què es rebesquen. En el mes de juliol de cada any, el Secretari General farà una relació dels ens públics que no hagen remés els comptes corresponents a l'exercici anterior, els quals seran requerits pel Secretari per a complir aquesta obligació en el termini de quinze dies. Si en aquest termini no s'hagués atés el requeriment s'estarà al que disposa l'article 10 de la Llei de la Sindicatura de Comptes.
2. Els mateixos tràmits portarà a terme el Secretari envers tots els documents comptables que s'han de retre periòdicament a la Sindicatura.
Article 53
En els comptes que es reten a la Sindicatura de Comptes no cal que hi apareguen tots els documents justificatius de les partides corresponents. En fer la tramesa de la documentació preceptiva, haurà de certificar-se, sota la responsabilitat del comptedonant, que els justificants són a disposició de la Sindicatura a l'oficina o organisme corresponent, i s'expressarà també, a l'esmentada certificació, si hi són tots, o posat el cas, els que hi manquen, tot indicant el motiu.
Article 54
1. Per a l'examen i censura dels comptes generals de la Generalitat Valenciana, n'hauran de ser presentats per la Conselleria d'Economia i Hisenda, abans del 30 de juny de l'any següent a l'exercici econòmic a què corresponga.
2. Per a l'examen i censura de les matèries que són compreses a l’àmbit competencial de la Generalitat Valenciana, els Ens Locals, que conformen el territori de la Comunitat Autònoma en els termes previstos en l'article 2n de la Llei de la Sindicatura de Comptes, i els Organismes i Corporacions inclosos en el sector públic valencià per Llei de les Corts Valencianes, hauran de presentar els seus comptes generals davant la Sindicatura de Comptes, abans del 30 de juny de l'any següent a l'exercici econòmic a què en corresponguen.
Article 55
Seran comptedonants en les que calga retre a la Sindicatura de Comptes:
a) Les autoritats, funcionaris i altre personal de les Entitats del sector públic valencià, incloses les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma en els termes previstos en l'article 2n de la Llei de la Sindicatura de Comptes, i d’aquelles que es numeren a l'article 2n de la Llei que tinguen al seu càrrec la gestió dels ingressos i les despeses públiques, així com les operacions d’administració.
b) Els Presidents o Directors dels organismes autònoms i empreses públiques a què fa referència l'article 2n de la Llei.
c) Els particulars que administren, recapten o custodien fons o valors de la Comunitat Autònoma, sense perjudici que siguen intervingudes les respectives operacions.
d) Els perceptors d'ajuts de qualsevol naturalesa, amb càrrec dels pressupostos de les Entitats enumerades a l'article 2n de la Llei.
Article 56
En l'examen dels comptes s'observaran, com a mínim., els criteris següents:
a) L’adequació dels comptes que s'examinen als principis comptables i que en siguen d’aplicació.
b) L’adequació a la legalitat vigent en la gestió dels fons públics, i principalment quan aparega o no la legalitat dels ingressos i pagaments fets en contrastar el compte i els seus justificants.
c) Si als comptes i documents examinats hi ha errors o irregularitats que alteren els resultats correctes.
d) Avaluar el grau d’eficàcia en l'assoliment dels objectius prevists.
e) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s'ha desplegat de forma econòmica i eficient.
Article 57
En el cas que per a formar-se judici exacta sobre algun punt hi calguen altres documents, a més a més, dels que s'hi adjunten, o la pràctica de qualsevol altra diligència, s'estarà al que disposa l'article 10 de la Llei de la Sindicatura de Comptes.
Article 58
En l'exercici de la funció fiscalitzadora s'avaluarà adequadament el control intern de les Institucions, Organitzacions o Entitats fiscalitzades, tot utilitzant tècniques de prospecció sempre que la bona execució dels treballs així ho aconselle.
Article 59
El Síndic corresponent, segons els casos, notificarà als comptedonants de les entitats que hagen de ser fiscalitzades a les seues dependències, el començament de l'activitat amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.
Article 60
Tancada la fiscalització amb l'assoliment i contingut que s'estableix a la Llei de la Sindicatura i a aquestes normes, s'actuarà així:
1. Pel que fa als Comptes Generals, la Sindicatura elaborarà els informes escaients, als que, després d'estar aprovats pel Consell, se'ls donarà el curs que calga.
2. Pel que fa a les altres actuacions fiscalitzadores:
a) L'auditor-cap de l'equip redactarà el projecte d'informe o memòria que presentarà al Síndic responsable de la fiscalització.
b) El Síndic responsable remetrà l'esmentat projecte al comptedonant perquè formule les al·legacions que considere en el termini que se li assenyale i que no podrà excedir d'un mes.
c) Rebudes les al·legacions o tancat el termini sense que se'n formulen, el Síndic elaborarà l'informe o memòria, la qual amb el projecte i les al·legacions, elevarà al Síndic Major.
d) La documentació esmentada serà a disposició dels altres membres del Consell. El Síndic Major podrà plantejar les observacions que considere oportunes, així com sol·licitar els esclariments escaients del Síndic responsable.
e) Correspon al Consell l'aprovació dels informes, memòries i d'altres documents on es materialitze el resultat de la funció fiscalitzadora.
Article 61
1. Els informes hauran de contenir, si s'escau, un detall succint de les infraccions, els abusos o pressumptes irregularitats que s'hagen observat.
2. Si aqueixes d'infraccions no produïren menyscapte dels fons públics, el servei instructor farà constar les irregularitats i es proposarà l'adopció de mesures escaients perquè se'n corregesquen.
3. Si se'n derivàs l'existència d'infraccions que produïren menyscapte dels fons públics, el servei instructor dels procediments jurisdiccionals emetrà informe, prèvia la petició del Consell, sobre la conveniència de la seua remissió a la jurisdicció competent i l'adopció de les mesures escaients perquè s'assegure l'interés general, independentment de la seua possible remissió al Tribunal de Comptes o la instrucció del procediment per la Sindicatura si així s'escaigués.
4. Quan no s'hi hagen observat anomalies ni responsabilitats comptables es farà constar així en l'informe.
Article 62
1. L'examen, la comprovació dels Comptes Generals de la Generalitat Valenciana, així com l'emissió i el lliurament a les Corts Valencianes de l'informe corresponent, s'ha de realitzar abans del 31 d'octubre del mateix any en que es presenten, per tal que aquestes l'aproven o hi facen les observacions oportunes.
2. L'informe, amb els vots particulars, si n'hi ha, serà publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i les conclusions que adopten les Corts Valencianes es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Allò establert en el número 2 anterior serà d’aplicació a tots els informes dirigits a les Corts Valencianes.
Article 63
Quan els informes siguen referits a les Corporacions Locals o a qualssevol de les institucions incloses en l'article 2n, apartat 1.b) de la Llei de la Sindicatura de Comptes, es remetrà una copia d’aquells i d’allò actuat perquè els seus òrgans competents adopten les mesures pertinents, d'acord amb el contingut dels esmentats informes.
Article 64
1. Sense perjudici de l’acompliment del que disposa la Llei de Símbols de la Comunitat Valenciana, de 4 de desembre de 1984, en els informes, memòries i dictàmens definitius on es materialitze la funció fiscalitzadora i assessora de la Sindicatura de Comptes es podrà utilitzar, a fi d'autoritzar-los, el segell històric de l'Ofici de Mestre Racional, els antecedents del qual es conserven a l'Arxiu del Regne de València, i la matriu del qual és:
a) Forma: D'escut apuntat i al front augmentat per un semicercle.
b) Llegenda «Magíster Rationalis», escrita en majúscula llatina i disposada en cinc línies horitzontals que ocupen tot el comp.
c) L'escut apareix envoltat per tres grafiles, la central de les quals és de forma de rosari. En la part superior del camp, l'escut de València coronat i amb adornaments exteriors a ambdós costats les lletres «M» i «A», que són les primeres de la llegenda. La resta de la llegenda ocupa en altres quatre línies horitzontals tot el comp.
2. El seu disseny lineal es el que acompanya com a Annex a aquest Reglament.
Article 65
Les actuacions que resulten de l'exercici de les funcions fiscalitzadores de la Sindicatura seran remeses al Tribunal de Comptes.
TITOL IV
Funció jurisdiccional
Article 66
Si es produeix la delegació prevista a l'article 4t, tres, de la Llei de la Sindicatura de Comptes i en l'article 26, tres, de la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes, la Sindicatura instruirà els procediments jurisdiccionals per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen al seu càrrec els cabdals o els efectes públics, tot observant les normes per que es regesca el Tribunal de Comptes.
Article 67
1. Si es dona la delegació referida a l'article anterior, quan per denúncia pública, o com a resultat de la funció fiscalitzadora, es posen de manifest fets presumptament constitutius de responsabilitat comptable, la Sindicatura els posarà en coneixement del Tribunal de Comptes tot remetent-hi la copia de la providència d’incoació.
2. Si no es produeix la delegació remetrà la denúncia o testimoni d’allò actuat.
Article 68
1. El servei instructor de procediments jurisdiccionals de la Sindicatura instruirà els procediments que siguen delegats pel Tribunal de Comptes.
2. En l’elaboració del programa anual d’actuació es tindrà en compte la delegació de funcions del Tribunal de Comptes, i en conseqüència, es fixaran els criteris generals de distribució de l'exercici de la funció jurisdiccional entre els Síndics.
Igualment tindrà en compte la possibilitat que el servei instructor necessite la col·laboració d'un equip d'auditoria per un millor compliment de la seua activitat.
3. El Síndic Major decidirà quin equip d'auditoria preste la seua col·laboració, en cada cas, al servei instructor, salvaguardant una distribució equitativa del treball.
4. El servei instructor serà auxiliat per un o més Lletrats dels integrats en la Secretaria General. En qualsevol cas, sempre hi haurà un Lletrat adscrit a l'esmentat servei.
Article 69
Sense perjudici de les normes de procediment que es puguen aplicar i per les que es regesca el Tribunal de Comptes, en la instrucció es practicaran totes les actuacions que calguen per a l'aclariment dels fets, i s'aplicaran, en qualsevol cas, les següents:
a) Designació pel Síndic Major del Síndic encarregat del procediment.
b) En cas de denúncia caldrà la ratificació del qui denúncia, llevat que s'actue en representació amb poder especial que s'atorgue a l'efecte.
c) Nomenament de l'instructor del procediment.
d) Després de la ratificació, si s'escau, requerirà a la dependència administrativa o entitat on s'haguessen produït els fets que originen la denúncia, les dades i els antecedents que calguen perquè es concreten els fets, la seua transcendència econòmica i la persona o persones presumptament responsables.
e) Practicar els embargaments preventius que foren necessaris per a assegurar les responsabilitats possibles.
f) Prendre declaració als presumptament responsables, preferentment a la seu de la Sindicatura, prèvia citació a l’efecte.
g) Liquidar provisionalment el dany.
h) En qualsevol moment, el Síndic encarregat podrà sol·licitar del Síndic Major la col·laboració d'un equip d'auditoria.
i) La redacció del plec de càrrecs, i el trasllat als presumptes responsables perquè formulen les al·legacions i proposen les proves que consideren oportunes en el termini de trenta dies.
j) Practicar la liquidació definitiva.
k) Quan es practiquen les diligències complementàries que es consideren oportunes, s'elaborarà una proposta de resolució tot acordant la conclusió de la instrucció, que serà redactada per l'instructor i conformada pel Síndic, la qual proposta que s'elevarà al Consell, a través del Síndic Major.
l) El Síndic Major podrà sol·licitar la pràctica de noves diligències si considerarà incompletes les actuacions del procediment, indicant les diligències que han de practicar-se. L'expedient instruït amb la proposta de resolució estarà a disposició dels membres del Consell que podran sol·licitar els aclariments que estimen necessaris.
l’) Quan el Síndic Major considere conclosa la instrucció, l'elevarà al Consell perquè aquest aprove la resolució definitiva, la qual serà remesa al Tribunal de Comptes adjuntant-hi les actuacions del procediment.
m) En el moment de la instrucció del procediment en què s'aprecien indicis racionals de responsabilitat penal, es donarà coneixement al Consell, perquè s'hi acorda, si s'escau, comunicar-ho a la Fiscalia de l'Audiència competent als efectes oportuns, i així ho farà constar el Síndic Major en l'ofici de remissió al Tribunal de Comptes.
TITOL V
Règim econòmic i pressupostari
CAPITOL I
Elaboració i execució del Pressupost
Article 70
1. El Secretari General redactarà l'Avantprojecte del Pressupost de la Sindicatura de Comptes abans de 1'1 de juny de cada any i el remetrà al Consell per a la seua aprovació.
2. El Secretari General adjuntarà a l'avantprojecte la documentació següent:
a) Una memòria explicativa.
b) Una memòria sobre els aspectes pressupostaris del personal que presta els seus serveis a la Sindicatura.
c) La liquidació del pressupost de l'any anterior.
Article 71
L'Avantprojecte del Pressupost i la documentació annexa, una vegada aprovada pel Consell, es remetrà a la Conselleria d'Economia i Hisenda abans del 15 de setembre de cada any, perquè aquesta ho tinga en compte en elaborar l'Avantprojecte de Llei del Pressupost que æ sotmeta a l'aprovació del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article 72
1. El Síndic Major ordenarà la despesa d'acord amb el pressupost aprovat i els pagaments corresponents, i autoritzarà els documents que formalitzen els ingressos.
2. L’execució del pressupost que implique qualsevol modificació pressupostària serà competència del Consell de la Sindicatura de Comptes.
Article 73
La Sindicatura de Comptes incorporarà els romanents dels pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris del present exercici.
Article 74
Les dotacions pressupostàries de la Sindicatura de Comptes es lliuraran per la Conselleria d'Economia i Hisenda per quartes parts trimestralment a nom. d'aquesta Sindicatura i la seua justificació s'efectuarà d'acord amb el que disposa l'article 78 d'aquest Reglament.
Article 75
Podrà acordar-se el lliurament de quantitats a justificar a la Secretaria General de la Sindicatura per a l'adquisició de partides de material d'oficina no inventariable o despeses diverses de quantia reduïda. La Secretaria General haurà de retre comptes al Síndic Major trimestralment, justificant els pagaments efectuats.
Article 76
La Sindicatura de Comptes, per aplicar l'article 61 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, queda satmesa al règim de comptabilitat pública, amb les especialitats previstes al present Reglament.
CAPITOL II
Control pressupostari
Article 77
La Sindicatura de Comptes d'acord amb la seua dependència orgànica de les Corts Valencianes, per aplicar l'article 51 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, no quedarà sotmesa al règim d'Intervenció establit en el Títol III de l'esmentada Llei.
Article 78
L'examen dels comptes de la Sindicatura correspon a les Corts Valencianes, a les quals se li han de trametre, abans del 30 de juny següent al tancament de l'exercici.
Article 79
1. El compte de la Sindicatura constarà dels punts següents:
a) La liquidació del pressupost, dividida en dues parts:
Quadre demostratiu dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses i de les modificacions, al qual s'adjuntarà una còpia de les Lleis, disposicions i acords en virtut de les quals s'haguessen produït aquelles.
Liquidació de l'estat de Despeses.
b) El Compte General de Tresoreria, que pose de relleu la situació de tresoreria i les operacions realitzades durant l'exercici.
c) La resta dels punts que si s'escau procedesquen, i són exigibles a l'Administració de la Generalitat per l'article 70 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
2. Els justificants dels comptes romandran a la seu de la Sindicatura a disposició de les Corts Valencianes.
Article 80
L'elaboració del compte de la Sindicatura correspon a la Secretaria General i la seua aprovació al Consell.
CAPITOL III
Contractació
Article 81
Seran d'aplicació a la Sindicatura de Comptes les normes que regesquen la contractació de béns patrimonials, obres, serveis i subministraments de la Generalitat Valenciana. Les facultats que aquestes normes atribuesquen al Consell s'entendran atribuïdes a la Mesa de les Corts.
Article 82
Quan la normativa aplicable preveja l'actuació de la Junta de Compres o de la Mesa de Contractació actuarà com a tui el Consell de la Sindicatura.
TITOL VI
Del personal
Article 83
1. El personal al servei de la Sindicatura de Comptes es integrat per totes les persones que hi són vinculades per una relació de serveis professionals i retribuïts amb càrrec a les consignacions de personal que figuren al propi pressupost.
2. El con tingut de l'esmentada relació es regirà pels preceptes d'aquest Títol i, en allò que no prevesca, per la legislació general de la Funció Pública Valenciana.
Article 84
1. El personal a què fa referència l'article anterior és integrat pels funcionaris de carrera de la Sindicatura de Comptes, personal inferí, laboral i eventual.
2. Seran funcionaris de carrera de la Sindicatura de Comptes els Auditors, en tot cas, els Tècnics d'Auditoria, els Lletrats i el Gerent.
3. La Sindicatura de Comptes podrà contractar, dins dels crèdits disponibles i segons les previsions de la seua relació de llocs de treball, personal per a la realització de funcions concretes de naturalesa tècnica, administrativa o material que, pel volum de la gestió encomanada a una o més dependències o unitats administratives determinades, o per raons d’urgència, no puguen ser desenvolupades per funcionaris inclosos en la relació. Aquests contractes se subjectaran a les modalitats de contractació previstes en la legislació laboral.
El disposat al paràgraf anterior s'entendrà sense perjudici dels contractes els quals, excepcionalment, puga celebrar la Sindicatura per a la realització de treballs específics i concrets no habituals, els quals se sotmetran a la legislació de contractes de l'Estat o, si s'escau, a la legislació civil o mercantil.
4. El personal eventual només podrà exercir funcions de confiança o assessorament especial dels membres del Consell, i serà designat per aquell. El cessament d'aqueix personal eventual serà per decisió del Consell, o automàticament en finalitzar el període pel que foren nomenats pels Síndics.
Article 85
1. La plantilla orgànica del personal al servei de la Sindicatura comprendrà tots els llocs de treball que han de desenvolupar els funcionaris de carrera i el personal laboral fix.
2. La plantilla orgànica contindrà la denominació, la classificació, les característiques essencials i els requisits exigits per al desenvolupament dels llocs de treball que comprenga, així com les retribucions complementàries que en corresponguen.
Article 86
La selecció del personal al servei de la Sindicatura de Comptes es regirà pel que disposa la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana i les normes complementàries.
Article 87
El personal eventual mai no podrà ocupar llocs de treball que en siguen assignats als funcionaris de carrera de la Sindicatura en la plantilla orgànica.
Article 88
Es competència del Consell regular el règim intern del personal al servei de la Sindicatura, sense perjudici de les normes generals que siguen d’aplicació.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Sense perjudici d’allò que disposa l'article 51.2 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa l'article 17, e) de la Llei de la Sindicatura de Comptes, les Corts Valencianes justificaran la seua gestió a la Sindicatura de Comptes, i és per això que trametrà els seus comptes generals abans del 30 de juny de l'any següent al de l'exercici econòmic al que corresponguen.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Palau de Benicarló, València, 19 de setembre de 1986.-El Vicepresident, Ferran Vidal Gil; El Secretari en funcions, Francisco Muñoz Antonino.
Veure imatge

linea