diari

Decret 75/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament del Joc del Bingo.

(DOGV núm. 2068 de 15.07.1993) Ref. Base de dades 1702/1993

Decret 75/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament del Joc del Bingo.
La Generalitat Valenciana, en la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, va establir els principis i les normes generals d'aquesta activitat en el seu àmbit territorial.
Aquesta disposició fou desplegada, pel que fa al joc del bingo, pel Decret 89/1990, d’1 1 de juny, del Govern Valencià, i per l’Ordre de 25 de febrer de 1992, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, disposicions reglamentàries el contingut normatiu de les quals necessita d'una reforma pel temps transcorregut des de l’entrada en vigor, tenint en compte el dinamisme d'aquest sector.
Aquest reglament pretén una regulació integral del subsector del joc del bingo i l'adaptació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per això, amb l’informe previ favorable de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 28 de juny de 1993,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament del Joc del Bingo que s'hi insereix a continuació.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Es derogat el Decret 89/1990, d’11 de juny, del Govern Valencià, i també les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquest decret i el reglament que s'hi aprova.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
1. S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa aquest decret.
2. Mentre no es faça ús de la facultat indicada en el punt anterior, romandrà en vigor l'Ordre de 25 de febrer de 1992, de la conselleria esmentada, en tot allò que no s'opose al que disposa aquest decret i el reglament que s'hi aprova.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de juny de 1993
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
Reglament del joc del bingo
TITOL I
Disposicions generals i règim de les autoritzacions
CAPITOL I
Àmbit. Objecte i règim jurídic
Article primer. Àmbit i objecte,
Aquest reglament té per objecte la regulació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del joc del bingo en les seues distintes modalitats, i de les activitats econòmiques que hi tinguen relació.
Article segon. Règim jurídic
1. L'autorització, l’organització i el desenvolupament del joc del bingo s'atindrà a les normes que conté aquest reglament i la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, i a totes aquelles disposicions de caràcter general o complementari que siguen dictades o resulten aplicables.
2. Són prohibits els jocs que, amb el mateix o distint nom, constituesquen modalitats del bingo no previstes en les normes esmentades en l'apartat anterior, o que es realitzen al marge de les autoritzacions, els requisits i les condicions establerts en aquestes normes.
CAPITOL II
Normes generals del jóc
Article tercer. Descripció del joc
El joc del bingo és una loteria jugada sobre 90 números, de l'1 al 90 inclusivament. Els jugadors tenen com a unitat de joc cartons o targetes integrades per quinze números diferents entre si, i distribuïts en tres línies horitzontals de cine números cadascuna i en nou columnes verticals, en qualsevol de les quals pot haver tres, dos i un número, però sense que mai no hi haja una columna sense número.
Es premiaran les combinacions següents:
- Línia. S'entendrà formada la línia quan s'hagen extret tots els números que la integren, sempre que no haja resultat premiada una altra línia amb els números extrets anteriorment. Així mateix, correspondrà l'acumulat de la línia si aquesta es canta en número de bola d'extracció anterior o igual a 8.
- Bingo. S'entendrà format el bingo quan s'hagen extret tots els números que integren un cartó o targeta. En la modalitat acumulativa podrà atorgar-se un premi especial si es canta bingo en una bola amb un número d'eixida prèviament determinat.
L'aparició, tant en línia com en bingo, de més d'una combinació guanyadora, determinarà la distribució proporcional dels premis a parts iguals.
Article quart. Elements
En el joc del bingo seran necessaris els elements següents:
- Cartons, Hauran de ser homologats i estaran necessàriament fabricats en un material que permeta que siguen marcats pels jugadors. Els cartons només seran vàlids per a una partida, i tots hauran d'estar seriats i numerats; en Lloc visible s'indicarà també el valor facial i el nombre de cartons d'una sèrie.
- Aparell d'extracció de boles i mecanismes accessoris. L'aparell extracter de boles podrà ser de bombo o pneumàtic i haurà d'estar homologat prèviament.
- Així mateix serà obligatòria l'existència d'un circuit tancat de televisió que garantesca el coneixement, pels jugadors, de les boles que es van extraient durant la partida. Per a així, la camera enfocarà permanentment el Lloc d'eixida d'aquelles i la imatge serà recollida pels distints monitors distribuïts en la sala en nombre suficient per a assegurar la perfecta visibilitat per tots els jugadors.
- D'igual forma, hi haurà una o diverses pantalles o plafons on s'aniran recollint els números a mesura que s'extraguen i canten. També serà preceptiva l'existència de pantalles indicatives dels premis de línia, bingo i bingo acumulatiu que s'obtenen en cada partida, la reserva acumulada corresponent i la bola màxima. Igualment hi haurà un o diversos aparells comptadors de les extraccions que es realitzen.
- La sala haurà d'estar dotada d'una instal·lació de so que garantesca la perfecta audició, per part dels jugadors, del desenvolupament de cada partida.
Article cinquè. Regles de joc
Abans d'iniciar-se cada sessió s'haurà de comprovar el correcte funcionament d’ e tot el material i instal·lacions de joc que hagen d'utilitzar-se, tot seguit s'introduiran les boles en l'aparell extracter i els jugadors que ho desitgen podran inspeccionar aquestes operacions.
Abans de la venda dels cartons s'anunciarà la sèrie o seriés en venda, el nombre de cartons d'aquesta t el seu valor facial; a continuació s'iniciarà la venda.
Després de l'operació de venda, el personal de la taula recollirà els cartons sobrants, efectuarà els càlculs pertinents i anunciarà:
- El total de cartons venuts de la sèrie o seriés corresponents, utilitzant la fórmula següent:
«Cartons venuts..., de la sèrie ... del número ... al... i de la sèrie ... del número...al ... »
- L'import dels premis de línia, bingo, acumulat de la línia i bingo acumulatiu.
- El número de la bola màxima, segons l’ordre d'extracció, no superior a l’establerta en l'escala detallada en l'annex I d'aquest reglament, en que pertoca atorgar el premi del bingo acumulatiu.
A continuació s'exposarà, en els plafons, marcadors i monitors, el nombre de cartons venuts, el premi de la línia, el premi del bingo, l'acumulat de la línia, el premi del bingo acumulatiu, la quantitat detreta per al bingo acumulatiu següent i el número de bola màxima d'extracció. Una vegada efectuada aquesta operació, s'anunciarà l’inici de la partida.
A partir d'aquest moment s'aniran extraient successivament les boles, el número de les quals s'anunciarà a través dels altaveus, i es mostrarà simultàniament en els monitors i les pantalles de la sala. El joc s'interromprà quan algun jugador cante la jugada de línia o bingo en veu alta. Tot seguit es lliurarà el cartó al personal de la taula, que el comprovarà Aquesta operació es repetirà amb tots els cartons cantats.
Si de la comprovació efectuada resulten errors o inexactituds en algun dels números del cartó, el joc es reprendrà fins que es produesca un guanyador; quan la línia cantada siga correcta, el joc continuarà fins que siga cantat el hingo i, en el cas que la verificació d'aquest siga positiva, es donarà per acabada la partida i es pagarà l’import dels premis.
Una vegada comprovada l'existència del cartó premiat, el personal de la taula preguntarà si hi ha alguna altra combinació guanyadora amb les veus «Cap línia més? Cap bingo més?», i es deixarà un temps prudencial fins donar l’ordre de reprendre la partida o deixar-la per acabada, segons el cos. Una vegada que el personal de la taula done l’ordre corresponent de «la partida és tancada», es perdrà tot dret a reclamació sobre aquesta jugada.
CAPITOL III
Empreses i entitats titulars
Article sisè. Empreses i entitats titulars
1. L'organització, la gestió i l'explotació del joc del bingo només; podrà ser realitzada, per les entitats o les societats que, complint els requisits que s'estableixen en aquest reglament siguen autoritzades per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. En tot cas, el joc del bingo només podrà practicar-se en les sales de bingo autoritzades expressament a l'efecte, que hauran de posseir l'autorització prèvia d'instal·lació i el permís de funcionament.
Article setè. Entitats benèfico-esportives, culturals i turístiques
1. D'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, les entitats esportives, culturals, benèfiques i turístiques podran ser autoritzades per a l'explotació del joc del bingo.
2. Les entitats esportives, culturals o benèfiques indicades hauran de complir les condicions següents:
a) Tractar-se de societats, associacions o clubs sense fins de lucre, siguen de caràcter cultural, esportiu, benèfic o social, tals com els casinos tradicionals, les coses o llars regionals, clubs de camp, centres d'iniciatives turístiques o esportives i altres entitats anàlogues.
b) Tenir més de tres anys d'existència legal. A aquest efecte, el termini començarà a comptar-se a partir de l’endemà d'aquell en què es produesca la inscripció en el registre administratiu corresponent.
e) Estar en funcionament legal ininterromput els tres últims anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'acord amb les normes dels estatuts respectius i amb la legislació d'associacions que els siguen aplicables.
d) L'explotació del joc del bingo s'efectuarà en l’àmbit territorial a què s'estén l'activitat d'acord amb els seus estatuts respectius.
e) L'acord de sol·licitud l’haurà d'aprovar la junta general d'acord amb el vot favorable d'almenys dues terceres parts del cos social.
f) Les entitats titulars d'una sala de bingo només podran ser titulars d'aquesta sala.
Article vuitè. Empreses titulars
1. D'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, podran ser titulars de l'autorització per a l’organització i l’explotació del joc del bingo, a més dels indicats en l'article anterior, les societats mercantils que complesquen els requisits següents:
a) Constituir-se necessàriament sota la forma jurídica de societats anònimes, societats anònimes laborals o cooperatives de treball CV, d'acord amb la legislació vigent.
b) Tenir com a fi social únic l’explotació del joc del bingo en la sala objecte- de la sol·licitud d'autorització i, si s'escau, dels jocs d'atzar restants que puguen autoritzar-se per al seu desenvolupament en sales de bingo, i els serveis complementaris o accessoris relacionats amb aquest.
c) Tenir un capital social mínim, totalment subscrit i desemborsat, d'acord amb l’escala següent i en relació amb l'article 25 d'aquest reglament:
- Sala de bingo de primera categoria: 50 milions de pessetes.
- Sala de bingo de segona categoria: 35 milions de pessetes.
- Sala de bingo de tercera categoria: 20 milions de pessetes.
Quan la quantitat total de les vendes de la sala supere els 1.000 milions de pessetes, el seu capital mínim haurà d'incrementar-se en el 5% de l’excés sobre la xifra indicada, arrodonint-la a la desena més immediata, amb un màxim de 150.000.00 de pessetes.
d) Cap dels sous socis, siga persona física o jurídica, podrà tenir participacions en el capital ni càrrecs directius en més de cinc empreses organitzadores, explotadores o gestores de sales de bingo. A aquest efecte, s'entendrà que hi ha identitat entre les persones o societats que formen part del mateix grup financer.
e) Hauran de tenir la nacionalitat espanyola i la participació directa o indirecta de capital estranger no podrà excedir del 25%. A l’efecte d'aquesta norma, no es considerarà capital estranger el procedent de països membres de la Comunitat Econòmica Europea.
f) Les accions representatives del capital hauran de ser nominatives.
g) La societat haurà de tenir administració col·legiada. Els administradors hauran de ser persones físiques, sense que el nombre de consellers no espanyols puga excedir del proporcional a la part de capital estranger. Si algun dels administradors los estranger, les seues facultats haurien de ser mancomunades i no solidàries.
h) Les empreses titulars d'una sala de bingo només podran ser titulars d'aquesta sala.
2. Amb els mateixos requisits de l'apartat anterior, a excepció del que estableix l'epígraf b), podran ser titulars d'autorització per a la instal·lació de sales de bingo les societats titulars d'establiments turístics.
Aquests establiments turístics hauran de comptar almenys amb dues-centes cinquanta places d'allotjament autoritzat i hauran de trobar-se en funcionament i en possessió de l'autorització d'obertura.
Article novè. Empreses de serveis
1. L'organització i l'explotació del joc del bingo l'hauran de realitzar directament les empreses titulars de l'autorització. Només en el cas de les entitats a què es refereix l'article 7 podrà realitzar-se l'explotació del joc bé directament bé a través d'empreses de serveis, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de. l'article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
2. Les empreses de serveis hauran de reunir els requisits exigits en l'article anterior per a les empreses titulars, a excepció dels previstos en els apartats b), c) i h) que han de ser substituïts pels següents:
b) Tenir com a objecte social únic l'explotació d'una o diverses sales de bingo i, si cal, de la resta de jocs que puguen autoritzar-s'hi, i també dels seus serveis complementaris.
c) Tenir un capital social mínim, totalment subscrit i desemborsat, d'acord amb l'escala següent i en relació amb l'article 25 d'aquest reglament:
- Gestió d'una sala de bingo de primera categoria: 20 milions de pessetes.
- Gestió d'una sala de bingo de segona categoria: 15 milions de pessetes.
- Gestió d'una sala de bingo de tercera categoria: 10 milions de pessetes.
- Gestió de més d'una sala fins a tres sales de bingo sense distinció de categories: 30 milions de pessetes.
- Gestió de més de tres sales de bingo: 35 milions de pessetes.
h) Cap empresa de serveis podrà gestionar més de cine sales de bingo en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
A
CAPITOL IV
Tramitació, resolució, vigència i renovació de les autoritzacions d'empreses i entitats titulars
Article deu. Sol·licitud i tramitació
1 Les entitats benèfico-esportives, culturals i turístiques, i les societats mercantils a què fa referència l'article 6, que complesquen els requisits especificats en els articles 7 i 8, podran sol·licitar a la Conselleria d'Economia i Hisenda l'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament d'una sala de bingo.
2. A la sol·licitud d'autorització d'instal·lació s'haurà d'adjuntar, en tot cas:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) Projecte bàsic de les obres i instal·lacions del local, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. El contingut mínim d'aquest projecte serà:
- Pla de situació de l'edifici on es localitza la sala de bingo en el municipi, a escala 1/1000, com a mínim, fent constar-hi l'existència de totes aquelles sales que es troben en un radi de 500 metres de la que. es sol·licita.
- Pla de planta en la seua configuració actual a escala 1/100.
- Pla de secció i façana.
- Pla de distribució prevista, amb les cotes corresponents.
- Pla d'electricitat, indicant la situació dels punts de llum, llums d'emergència, monitors i pantalles o marcadors electrònics previstos.
- Pla de ventilació i clavegueram.
- Pla indicatiu de les mesures de seguretat (extintors, boques d'incendis, compartiments, etc.).
- Memòria descriptiva del local on es farà constar necessàriament: l'estat general del local, la superfície total, la superfície i els usos dels espais en què es trobe distribuït el local, la situació d'aquests, de l'aparell extracter de boles, de les pantalles lluminoses, dels monitors i dels altres elements necessaris per a la pràctica del joc, el bar i les instal·lacions complementàries, els serveis sanitaris, les portes ordinàries i d'emergència, les mesures de seguretat actives i passives que s'han d'instal·lar-hi. Sistema de renovació de l'aire i de control de la pol·lució ambiental.
- Superfície útil de la sala i certificació, així mateix subscrita per tècnic competent, sobre la seguretat i solidesa del local i l'aptitud d'aquest per a sala de bingo.
- Mesures de seguretat i higiene.
e) Document públic que acredite la disponibilitat del local.
d) Informe econòmic, subscrit per tècnic competent, que acredite la inversió que ha de realitzar-hi i la seua viabilitat, en el qual s'haurà de fer constar, com a mínim, l’import de la inversió, la forma de finançament, un estudi de la incidència en el mercat, tenint en compte el nombre i la proximitat de les sales existents, i els estats financers previsibles dels tres exercicis futurs. Aquest informe haurà de dur adjunt les factures pro-forma.
3. Si el sol·licitant és una entitat benéfico-esportiva, cultural o turística, haurà de dur a més:
a) Certificat literal de l'acord adoptat per la junta general per a sol·licitar l'autorització.
b) Certificat del secretari o òrgan similar que continga la relació completa dels membres de la junta directiva o òrgan de govern de l’entitat, amb la indicació dels seus càrrecs, el domicili, la professió, la nacionalitat, el número del document nacional d'identitat o, si s'escau, del passaport.
c) Certificat del Registre Central de Penats i Rebels i la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, de les persones a què es refereix l’epígraf anterior.
d) Certificat del Registre d'Associacions, o si s'escau del corresponent a la naturalesa de l’entitat, que expresse la data d'inscripció en aquest. Si es tracta d'entitats esportives, el certificat haurà de ser lliurat per la Direcció General de l’Esport, la qual, així mateix, expedirà informe de l'activitat esportiva de l’entitat.
e) Estatuts vigents de l’entitat, el text dels quals haurà de ser certificat pel secretari d'aquesta o òrgan similar.
f) Memòria, subscrita pel president i el secretari de la junta directiva, on es faça constar:
- En nombre de socis, la relació valorada de béns, el nombre de reunions realitzades per la junta directiva i per l'assemblea general de socis durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud i la consignació en el llibre d'actes corresponent.
- Liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses durant els tres anys anteriors.
- La relació concreta i detallada de les activitats socials dutes a terme per l’entitat durant l'any anterior a la sol·licitud.
- Projecte d'inversió dels beneficis previstos per l'activitat de joc.
g) Si la inversió no la realitza l'entitat benèfico-esportiva, cultural o turística, s'haurà d'acreditar per mitjà de document públic la disponibilitat dels locals i instal·lacions necessàries per al desenvolupament del joc.
4. Si el sol·licitant és una societat mercantil hi adjuntarà els documents següents:
a) Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat, on constarà el nom i els cognoms dels socis, amb la quota de participació d'aquests i còpia dels estatuts.
b) Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, dels socis de la mercantil.
c) Memòria sobre l'experiència professional, els mitjans humans i tècnics amb què es pretén comptar per a l'exercici de l'activitat.
d) Còpia legitimada del Codi d'Identificació Fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats meritat com a conseqüència de la constitució de la societat, excepte si aquesta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
e) Declaració dels socis accionistes de no participar o posseir més de cinc empreses explotadores del joc del bingo en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi aquesta.
f) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de tots i cadascun dels socis, quan els socis siguen persones físiques, i la de l’Impost sobre Societats si es tracta de persones jurídiques.
5. Una vegada presentada la sol·licitud la documentació annexa i la informació complementària que puga ser requerida, i amb l’informe previ de l'alcalde de la població afectada, que haurà de ser emès en el termini de trenta dies, i es reputarà favorable si passat aquest termini no es rep contestació de l'ajuntament, la Conselleria d'Economia i Hisenda resoldrà sobre la sol·licitud formulada.
Article onze. Resolució i inscripció
1. La resolució de l'autorització serà efectuada per la Conselleria d'Economia i Hisenda, la qual avaluarà la sol·licitud els documents aportats i resta d'informació requerida.
2. A l'efecte de la concessió d'autorització de sales de bingo, i d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, les entitats enumerades en l'article 7 d'aquest reglament tindran preferència per a obtenir-la.
3. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la seua inscripció en el Registre d'Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo i en un termini no superior a un any, hauran d'efectuar-se les obres d'adaptació dels locals d'acord amb els projectes aportats i sol·licitar la inscripció de l’entitat o empresa, junt amb el permís de funcionament de la sala. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida, llevat causa de força major que obligués a l'ampliació del termini anteriorment indicat i amb l'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
4. L'autorització d'instal·lació tindrà caràcter intransferible i se'n prohibeix la cessió a títol gratuït o onerós.
Article dotze. Permís de funcionament
1. Abans d'obrir la sala de bingo i dins del termini indicat a l’efecte, la societat o entitat titular de l'autorització d'instal·lació haurà de sol·licitar la inscripció en el registre corresponent i el permís de funcionament.
2. El permís de funcionament se sol·licitarà amb quinze dies almenys d'anticipació a la data en què aquella estigués prevista, i haurà de dur adjunt el documents següents:
a) Llicència municipal d'obertura.
b) Relació del personal que haja de prestar servei en la sala, amb fotocòpies compulsades dels contractes de treball respectius i de les seues acreditacions personals, amb especificació dels llocs de treball.
c) Document que acredite la constitució de la fiança a què es refereix l'article 21 d'aquest reglament.
d) Certificat d'obra acabada i del fet que les obres i les instal·lacions realitzades es corresponen exactament amb el projecte bàsic pel qual es concedi l'autorització d'instal·lació.
e) Certificat, de tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, que acredite el funcionament idoni de totes les instal·lacions relacionades amb el joc, i de les mesures de seguretat de la sala.
f) Si escau, justificant d'autorització de gestió per empresa de serveis.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà visita d'inspecció al local, a fi de comprovar la seua correspondència amb el projecte aprovat, la instal·lació de mesures de seguretat, la col·locació de les taules, la capacitat màxima i el funcionament dels aparells de joc i sistemes de control.
1 4. Si l'examen dels documents presentats i el resultat de la inspecció són satisfactoris, la direcció dels corresponents serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda estendrà el permís oportú de funcionament i s'inscriurà l'entitat o societat titular en el registre d'empreses titulars que, a aquest efecte, durà la Conselleria d'Economia i Hisenda.
No obstant això, si es denega el permís de funcionament per haver-hi algun defecte no esmenat en el termini atorgat a l’efecte, es deixarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida.
Article tretze. Vigència, caducitat o extinció de les autoritzacions
1. Les inscripcions en el Registre d'Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo, i per tant les autoritzacions d'instal·lació, tindran caràcter temporal, i la seua validesa màxima no podrà excedir de cinc anys, comptadors a partir de la concessió del permís de funcionament, si bé podran renovar-se per períodes d'igual duració.
No obstant aixà, la primera autorització que s'atorgue a una sala de nova creació no podrà ser superior a dos anys.
2. La inscripció en el Registre d'empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo podrà cancel·lar-se per tant produir-se la caducitat o extinció de les autoritzacions, en els casos següents:
a) Per renuncia de l’empresa o entitat titular manifestada per escrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
b) Per dissolució de l’empresa o entitat titular.
e) Pel transcurs del termini de validesa sense haver sol·licitat la renovació dins del termini i en la forma escaient.
d). Com a conseqüència d'expedient de sanció en matèria de joc que consistesca en la cancel·lació o la revocació de l'autorització.
e) Per impagat dels impostos específics sobre el joc o l’ocultació total o parcial de la base imposable d'aquests.
f) Per resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'ajustarà, en tot cas, al que preveu la Llei de Règim Jurídica de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i haurà de recollir alguna de les causes següents:
- Falsedat en les dades aportades en la sol·licitud d'autorització o modificació.
- Modificació dels termes de l'autorització previstos en aquest reglament sense haver obtingut autorització prèvia.
- L'incompliment de l’obligació que sobre constitució de fiances i manteniment de la seua vigència i import estableix aquest reglament.
- Quan es ' deixen de reunir els requisits a què es refereixen els articles 8 i 9 d'aquest reglament.
- Per pèrdua de la disponibilitat legal o de fet del local on es troba situada la sala.
- Per caducitat o revocació ferma de la llicència municipal, d'obertura.
- Quan no s'obriga la sala en el termini concedit en el respectiu permís, o en les seues pròrrogues, si s'escau.
- Quan la sala romanga tancada per més de trenta dies consecutius sense autorització prèvia, llevat que el període de funcionament d'aquesta es limite a una temporada concreta o hi concorreguem circumstàncies de força major.
Article catorze. Renovació de les autoritzacions
1. La sol·licitud de renovació es presentarà amb dos mesos d'antelació a la data d'expiració de la inscripció i durà adjunta certificació, subscrita per tècnic competent i visada pel col·legi oficial corresponent, que acredite els aspectes següents:
a) Les condicions de seguretat i solidesa del local i de la seus aptitud per a l’ús a què es destina.
b) La correspondència exacta dels locals i de les instal·lacions amb el projecte amb què es concedí l'autorització o modificacions autoritzades.
e) El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i altres instal·lacions.
d) Document que acredite l’última revisió anual efectuada en les instal·lacions elèctriques.
Així mateix, serà preceptiu adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
- Les entitats titulars que no siguen propietàries dels locals, dels elements i de les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat hauran d'acreditar-ne la disponibilitat, per mitjà de document públic i per un termini superior o igual al període de renovació.
- Certificat del secretari de la junta directiva o òrgan de Govern que continga la relació completa dels socis o accionistes i dels membres del consell d'administració o òrgan anàleg.
- Certificat del Registre Central de Penats i Rebels i la declaració complementària a que es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, dels socis de la societat titular o els membres de la Junta de Govern de l’entitat, si s'escau.
- Memòria d'activitats realitzades des que es concedí l'autorització o l’última renovació.
- Estat indicatiu de la plantilla laboral, en es reflectesquen els moviments de personal i les seues categories, en el període de l'autorització subjecta a renovació.
2. Una vegada presentada la sol·licitud i amb l’examen previ, les comprovacions i el requeriment, si s'escau, de la informació i la documentació addicional que calga, la Conselleria d'Economia i Hisenda adoptarà la resolució corresponent.
3. Per a obtenir la primera renovació de l'autorització s'hauran d'haver complit necessàriament els requisits relacionats amb la viabilitat del projecte.
Article quinze. Modificacions
1. Requeriran autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda les modificacions de l’expedient d'autorització que impliquen:
a) Els canvis en els components del cos social de l’empresa titular.
b) Les ampliacions del capital social quan entren a formar-ne part nous socis.
e) Els canvis d'ubicació de la sala.
d) Les obres de reforma i manteniment de la sala quan es-canvie la configuració d'aquesta o efecte l'ampliació o la disminució de la superfície útil, o es modifiquen les condicions substancials de seguretat.
e) La suspensió del funcionament de la sala per un període superior a sis mesos.
f) Les modificacions de l’horari màxim autoritzat, previ l'informe de la Conselleria d'Administració Pública, i de la cabuda de la sala.
g) La modificació del règim de gestió del joc, de gestió pròpia o gestió contractada amb una empresa de serveis, i la substitució d'empresa de serveis.
h) La suspensió del funcionament de la sala per un període no superior a sis mesos.
i) Les reformes o modificacions que s'efectuen en la sala i no estiguen recollides en l'apartat anterior.
j) Les modificacions en el contracte de prestació de serveis existents entre l’entitat titular i l’empresa de serveis que afecten les prestacions econòmiques o la responsabilitat de les parts.
k) Els canvis en la titularitat d'accions quan no implique l’entrada de nous socis.
2. Requeriran comunicació als serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda:
a) Els canvis que es produesquen en la composició de la junta directiva o consell d'administració de l’entitat i empresa titular de sala de bingo.
b) Les alteracions que es produesquen en les plantilles del personal al servei de la salà.
c) Els canvis de maquinària relacionats amb el desenvolupament del joc.
d) La instal·lació en la sala de màquines auxiliars per a la pràctica del joc del bingo.
CAPITOL V
Tramitació, vigència i renovació de les empreses de serveis
Article setze. Sol·licitud i tramitació
1. Les societats mercantils a què es refereix l'article 9, que complesquen els requisits i les condicions especificats en aquest i que desitgen l'autorització com a empreses de serveis, podran sol·licitar-la a la Conselleria d'Economia i Hisenda, mitjançant escrit ajustat als requisits de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públics i del Procediment Administratiu Comú.
2. A l’escrit de sol·licitud s'hauran d'adjuntar els documents següents:
a) Document que acredite la representació que té qui subscriu la sol·licitud en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públics i del Procediment Administratiu Comú.
b) Còpia o testimoni de l’escriptura de constitució de la societat, on constarà el nom i els cognoms dels socis, amb la quota de participació d'aquests, i còpia dels estatuts.
c) Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, sobre els socis de la mercantil.
d) Còpia legitimada del Codi d’Identificació Fiscal i de l'autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats meritat com a conseqüència de la constitució de la societat, excepte si aquesta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
e) Declaració dels socis i accionistes de no participar o posseir més de cinc empreses explotadores del joc del bingo en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
f) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de tots i cadascun dels socis, quan els socis siguen persones físiques, i els de l’Impost sobre Societats si es tractés de persones jurídiques.
g) Pre-contracte de gestió amb l'entitat benéfico-esportiva, cultural i turística titular d'una sala de bingo.
Article disset. Resolució i inscripció
1. Una vegada presentada la sol·licitud la documentació annexa i realitzades les informacions i comprovacions que s'estimen necessàries, la Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà la resolució corresponent.
2. Si la resolució és favorable, es farà la inscripció de la societat en el Registre d'Empreses de Serveis que, a aquest efecte, durà la Conselleria d'Economia i Hisenda.
3. Requeriran autorització prèvia les modificacions de l'expedient d'autorització que impliquen:
a) Els canvis en els components del cos social quan siga conseqüència de l'entrada de nous socis.
b) Les ampliacions del capital social quan entren a formar-ne part nous socis.
c) Les transmissions de les accions representatives del capital social, a excepció de les realitzades entre socis.
Article divuit. Vigència i renovació
1. Les inscripcions en el Registre d'Empreses de Serveis tindran caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir de cinc anys, comptats a partir de la inscripció, si bé podran renovar-se per un període d'igual duració.
2. La sol·licitud de renovació es formalitzarà amb dos mesos, almenys, d'antelació a la data d'expiració de la inscripció, i haurà de dur adjunta:
a) Testimoni notarial dels canvis haguts en la societat que foren autoritzats al seu moment, o fotocòpia compulsada.
b) Especificació de les dades de l'expedient original que haguessen experimentat variació.
c) Nombre i nom de les sales que gestiona.
d) Relació dels treballadors per sales, amb indicació de les categories que posseeixen, i fotocòpia compulsada dels contractes de treball.
e) Còpia validada dels contractes de gestió que tinguen amb les distintes entitats titulars de sales de bingo o fotocòpia compulsada.
f) Memòria explicativa de les activitats de la societat durant el període de vigència de la inscripció.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda, amb l'examen i la comprovació prèvia de la sol·licitud i la documentació annexa, adoptarà la resolució pertinent.
Article dinou. Extinció i caducitat de l'autorització
La Conselleria d'Economia i Hisenda podrà declarar l'extinció o la caducitat de les autoritzacions i inscripcions d'empreses de serveis quan hi concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 d'aquest reglament.
Article vint. Règim jurídic de l'empresa de serveis
1. El contracte de prestació de serveis tècnics subscrit entre l'entitat titular de la sala i l'empresa de serveis per a la gestió i funcionament d'aquella en cap cas comportarà la cessió de la titularitat de l'explotació.
2. Mitjançant aquell contracte l'empresa de serveis assumirà la direcció tècnica del funcionament de la sala, la contractació al seu
càrrec del personal de joc necessari i el manteniment i el correcte funcionament de la sala i les seues instal·lacions.
3. Així mateix, en virtut d'aquell contracte l'empresa de serveis, davant l'administració, assumirà de forma solidària totes les responsabilitats que es deriven de l'organització, l'explotació i el funcionament del joc.
CAPITOL VI
De les garanties
Article vint-i-u. Fiances
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud del permís de funcionament a què es refereix l'article 12 d'aquest reglament, haurà de constituirse una fiança la quantitat de la qual serà de 20, 15 o 10 milions de pessetes, segons siga la sala de primera, segona o tercera categoria, respectivament.
2. La fiança haurà de constituir-se a disposició de la direcció dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponent al domicili de la sala, per l'empresa o entitat titular de l'autorització d'instal·lació, o per l'empresa de serveis que gestione la sala de bingo.
3. La fiança podrà constituir-se en metàl·lic, per aval bancari, títols de Deute Públic o pòlissa de caució individual i haurà de mantenir-se en constant vigència i per la totalitat del seu import.
Quan la fiança es preste per mitjà d'aval, no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què es refereixen els articles 1830 del Codi Civil i concordants.
4. La fiança quedarà afecta al pagament forçós de les sancions pecuniàries que els òrgans de l'administració imposen a la societat titular de la sala, i dels premis, tributs i salaris que hagen de ser pagats com a conseqüència de l'explotació de la sala de bingo.
5. Si es produeix la. disminució de la quantia de la fiança, l'empresa o entitat que l'hagués constituït disposarà d'un termini màxim d'un mes per a completar-la en la quantia obligatòria. Si així no es compleix es produirà la cancel·lació de la inscripció o la caducitat de les actuacions.
6. Una vegada desaparegudes les causes que motivaren la seua constitució, es podrà sol·licitar la devolució.
Per a fer la devolució s'ordenarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, puguen embargar-la els qui hi tinguen dret.
Una vegada transcorregut el termini indicat sense cap reclamació, es trametrà l'expedient als serveis territorials on es constituí la fiança autoritzant-ne la devolució.
Article vint-i-dos. Documentació i informació anual
Anualment les empreses o entitats titulars de sales de bingo i les empreses de serveis hauran de trametre a la Conselleria d'Economia i Hisenda, dins dels sis primers mesos de cada any, l'auditoria externa d'estats financers i la còpia de la declaració de l’Impost sobre Societats.
Si l’entitat titular té cedida la gestió de la sala, no estarà obligada a presentar els estats financers.
TITOL II
De les sales, del personal i del desenvolupament de les partides
CAPITOL I
De les sales
Article vint-i-tres. Condicions dels locals
1. Els locals destinats a sales de bingo hauran d'estar disposats de forma que l’extracció de les boles siguen visibles per tots els participants, bé directament bé mitjançant l’ús de monitors, i de manera que es garantesca la simultaneïtat de la visió i la possibilitat de cantar els premis els jugadors.
2. Els locals destinats a la pràctica del joc del bingo i les seues instal·lacions hauran de reunir les condicions tècniques i de seguretat que, amb caràcter general, estableix l’ordenament jurídic per als locals d'àmplia concurrència.
3. Serà preceptiu, en tot cas, l'existència en aquests locals d'un sistema de televisió en circuit tancat i d'un sistema acústic suficient per a garantir la plena difusió del desenvolupament de les partides de joc.
4. Les sales de bingo no podran admetre un nombre d'assistents, siguen o no jugadors, que excedesca la cabuda màxima assenyalada en l'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament.
Article vint-i-quatre. Localització
Les entitats regulades en l'article 7 d'aquest reglament podran instal·lar les sales de bingo e n locals distints a aquell en què es trobe la seu social, però sempre dins del mateix municipi; les regulades en l'apartat 2 de l'article 8 només podran instal·lar-se en el mateix edifici on radique l'establiment hoteler o en qualsevol local del complex immobiliari.
Article vint-i-cinc. Classificació de les sales
1. Les sales de bingo no podran tenir una cabuda inferior a 100 persones ni superior a 600 persones.
2. Es classificaran, segons la cabuda, en les categories següents:
- De tercera categoria: fins 200 jugadors.
- De segona categoria: de 201 a 400 jugadors.
- De primera categoria: més de 400 jugadors.
CAPITOL II
Del personal
Article vint-i-sis. Requisits generals del personal
Tot el personal que preste serveis en les sales de bingo, i tinga vinculació amb l'activitat del desenvolupament del joc, haurà de reunir els requisits següents:
a) Ser major d'edat.
b) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Comunitat Econòmica Europea.
c) Estar en possessió de l'acreditació a què es refereix l'article 30.
Article vint-i-set. Lloes de treball
1. A l’efecte d'aquest reglament i sense perjudici de la normativa laboral, el personal al servei de les sales de bingo es classificarà en tres categories:
a) Tècnics de joc.
b) Personal de sala.
e) Personal auxiliar.
Són tècnics de joc els qui realitzen les funcions de caixer, cap de taula i cap de sala.
Són personal de sala els qui realitzen els treballs d'admissió i control i locutor-venedor.
Són personal auxiliar la resta del personal no inclòs en les categories anteriors i que es troben recollits en el conveni laboral que regule aquest tipus d'activitat.
2. Les funcions de cada categoria seran les que s'establesquen en el conveni laboral respectiu o, si escau, en les normes de desplegament d'aquest reglament.
Article vint-i-vuit. Plantilles de personal
Les plantilles mínimes de personal amb presència en la sala, llevat causa justificada, es determinaran segons la categoria de la sala d'acord amb l’escala següent:
1. Les sales de tercera categoria hauran de posseir dos empleats de la categoria a), quatre de la categoria b) i un de la categoria c).
Un de la categoria b) haurà d'atendre exclusivament el control d'admissió i un de la categoria a), amb caràcter exclusiu, la funció de caixer.
2. Les sales de segona categoria hauran de posseir dos empleats de la categoria a), sis de la categoria b) i dos de la categoria c).
Un de la categoria b) haurà d'atendre exclusivament el control d'admissió i un de la categoria a), amb caràcter exclusiu, la funció de caixer.
3. Les sales de primera categoria hauran de posseir tres empleats de la categoria a), nou de la categoria b) i tres de la categoria c).
Un de la categoria b) haurà d'atendre exclusivament el control d'admissió i un de la categoria a), amb caràcter exclusiu, la funció de cap sala i un altre, la funció de caixer.
Article vint-i-nou. Gratificacions voluntàries dels clients
Les propines o gratificacions que lliuren voluntàriament els jugadors seran dipositades en una caixa que reunesca garanties de seguretat per evitar-ne la manipulació, s'anotarà l'import en el llibre corresponent i es distribuiran entre els treballadors en la forma que fixen els seus representants legals.
Article trenta. Documents professionals
El personal al servei de les sales de bingo amb funcions relacionades amb el desenvolupament del joc haurà d'estar en possessió del corresponent document professional, lliurat per la Conselleria d'Economia i Hisenda, d'acord amb el que disposa l'article 19 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
Article trenta-un. Prohibicions
1. El personal al servei de la sala de bingo no podrà, en cap cas, participar en el joc, directament o mitjançant terceres persones, concedir préstecs als jugadors i consumis begudes alcohòliques durant les hores de servei.
2. D'igual forma , el personal al servei de la sala de bingo i els seus cònjuges, els ascendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i els col·laterals no podran tenir cap participació en l’empresa o entitat titular, o si és el cos en l’empresa de serveis, llevat que foren gestionades per societats anònimes laborals o cooperatives de treball CV.
3. Les empreses de serveis a què es refereix l'article 9 d'aquest reglament no podran tenir al seu servei persones que formen part de les juntes directives o dels consells de direcció de les entitats titulars de la sala de bingo que gestionen.
CAPITOL III
Del desenvolupament i control de les partides
Article trenta-dos. Admissió de jugadors
1. L'entrada en les sales de bingo serà prohibida a:
a) Els menors d'edat.
b) Les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d'embriaguesa o intoxicació per drogues, o de patir malaltia mental, o qualsevol altra circumstància per la qual raonablement es deduesca que poden pertorbar l’ordre, la tranquil·litat o el desenvolupament del joc. D'igual forma, podran ser invitades a abandonar la sala les persones que, encara que consten antecedents d'elles, produesquen pertorbacions en la sala de bingo o cometen irregularitats en la pràctica dels jocs. Aquestes expulsions seran comunicades immediatament a l'administració.- Les persones que consideren que la seua expulsió o prohibició d'entrada al bingo fou injustificada podran recórrer davant l'administració.
c) Els qui per decisió judicial hagen estat declarats incapaços, pròdigs o culpables de fallides fraudulentes, mentre no siguen rehabilitats, i també els qui es troben en situació de llibertat condicional o sotmesos al compliment de mesures de seguretat. La infracció d'aquesta prohibició sols serà sancionable en el supòsit que la decisió judicial haja estat notificada.
d) Les persones que pretenguen entrar-hi portant armes o objectes que puguen utilitzar-se com a tals.
e) Les persones que ho tinguen prohibit expressament per resolució com a conseqüència d'expedient instruït a l’efecte i que es troben incloses en la Llista de Prohibits.
2. La Conselleria d'Economia i Hisenda, amb la tramitació prèvia de l’expedient oportú, inclourà en la Llista de Prohibits:
a) Els qui voluntàriament ho sol·liciten, per si o per mitjà del cònjuge no separat legalment, pels seus fills majors d'edat i també els pares respecte dels fills que convisquen amb ells sota la seua dependència econòmica.
Aquesta prohibició té caràcter reservat i el seu alçament es tramitarà de la mateixa forma que la inclusió.
b) Aquelles respecte de les quals les empreses o entitats titulars, o si escau les empreses de serveis, per raons fundades sol·liciten que s'hi incloguen.
c) Els qui com a conseqüència d'expedient de sanció són expressament sancionats amb prohibició d'entrada per un temps determinat.
3. Les empreses o entitats titulars de sales de bingo podran sol·licitar la concessió de reserva del dret d'admissió, amb especificació concreta i detallada dels requisits a què condicionen la reserva esmentada, que en cap cas tindran caràcter discriminatori o lesiu dels drets fonamentals de les persones.
Article trenta-tres. Disposicions generals sobre la realització de les partides
Les partides del joc del bingo sols podran realitzar-se en sales de bingo prèviament autoritzades i es faran en la forma i amb els elements a què fa referència l'annex II d'aquest reglament.
Article trenta-quatre. Control d'admissió
1. Totes les sales de bingo disposaran d'un servei d'admissió que controlarà l'accés a la sala de bingo de tots els jugadors o visitants.
2. Aquest servei d'admissió obrirà a cada visitant, en la primera assistència a la sala de bingo, una fitxa on hauran de figurar les dades següents: el nom i els cognoms, él número del document nacional d'identitat o document equivalent, la data de naixement i la data.
3. El servei d'admissió exigirà a tots els visitants, abans de franquejar-los l'accés a la sala, l'exhibició del Document Nacional d'Identitat o document equivalent, i anotarà la data de la visita en la fitxa personal.
Les funcions de control d'admissió seran realitzades mitjançant suports informàtics que garantesquen l'obtenció i conservació de totes les dades sobre assistència de jugadors almenys durant el termini d'un any, i un correcte control de la Llista de Prohibits.
Aquestes fitxes personals tindran caràcter reservat i sols podran ser revelades per la societat amb l'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda o a requeriment dels serveis d'inspecció i control del joc o per mandat judicial.
Article trenta-cinc. Llibre d'actes de partides de joc
1. El desenvolupament de cada sessió s'anirà reflectint en una acta que es redactarà partida per partida, simultàniament a la realització de cadascuna d'aquestes, en qualsevol cas no podrà començar l’extracció de boles mentre no s'hagen consignat en l'acta aquelles dades.
2. Les actes s'estendran per sistemes informàtics i s'hi farà constar la diligència d'inici de la sessió, la data i la firma dels components de la taula de control, a continuació s'inseriran, per cada partida, les dades següents: el número d'ordre de la partida, el valor facial dels cartons, la sèrie o sèries, el nombre de cartons venuts, la quantitat total recaptada, les quantitats corresponents als premis de línia, bingo, dotacions acumulades (per a línia i per a bingo) segons els cartons venuts en la partida, el nombre de partides acumulades fins al moment, la quantitat total acumulada i el nombre d'extraccions efectuades en cada partida. En acabar la sessió s'estendrà la diligència de tancament, que firmaran els components de la taula.
3. També es faran constar en l'acta, mitjançant diligències diferenciades, les incidències que s'haguessen produït durant el desenvolupament de les partides.
4. De les actes es farà, almenys una còpia per als serveis de control i inspecció del joc, que podran demanar la seua exhibició o tramesa.
Article trenta-sis. Sistema d'arxiu i comprovació de partides
1. Totes les sales de bingo, autoritzades i en funcionament, hauran de disposar d'un sistema informàtic, prèviament homologat, connectat a la taula de control, que recollirà totes les dades i les incidències que es, produesquen en cada partida i especialment les indicades en l'apartat 2 de l'article anterior, a més de l’hora d'inici de cada partida, l’ordre correlatiu d'extracció de boles amb els seus números respectius, el nombre d'aparells auxiliars per a la pràctica del joc que s'utilitzen en cada partida i el nombre de cartons que juga cada aparell auxiliar; així mateix, hauran de quedar enregistrades en el suport informàtic les diligències i incidències que es donen en cada partida.
2. El sistema informàtic abans esmentat recollirà la informació al·ludida dels tres últims mesos« com a mínim, i a aquesta informació sols podran tenir accés els serveis de control i inspecció del joc de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
3. En casos d'avaria s'efectuarà la diligència corresponent en el llibre d'actes, indicant-hi la partida i l’hora en què s'ha produït; aquesta diligència haurà de ser firmada pel caixer, el cap de sala i el locutor-venedor que anunciava els números en la partida esmentada, el joc es reprendrà i s'anotaran en el llibre d'actes les partides que es realitzen, amb indicació de les dades que s'indiquen en l'apartat 2 de l'Article 35 d'aquest reglament.
Així mateix, i abans d'iniciar-se la sessió de joc de l’endemà, s'haurà d'haver reparat o substituït el sistema informàtic.
Article trenta-set. Llibre d'Inspecció i Reclamacions
1. En totes les sales de bingo hi haurà a disposició dels jugadors un Llibre d'Inspecció i Reclamacions foliat, que serà segellat i diligenciat per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Les reclamacions dels jugadors es formularan en el corresponent Llibre d'Inspecció i Reclamacions, el qual serà finnat per l'interessat i pel cap de sala.
D'igual forma, en el llibre esmentat els serveis de control i inspecció del joc inseriran les diligències que hi pertoquen com a conseqüència de les visites que s'efectuen a la sala de bingo.
3. Les reclamacions que formulen els jugadors es trametran, dins de les vint-i-quatre hores següents, als serveis de control i inspecció del joc.
TITOL III
Règim d'aplicació de sancions
CAPITOL I
Infraccions i sancions
Article trenta-vuit. Infraccions administratives en matèria de joc
Són infraccions administratives en matèria de joc les accions o omissions voluntàries tipificades en la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Article trenta-nou. Faltes molt greus
Són infraccions o faltes molt greus les tipificades en l'article 23 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) L'explotació de sales de bingo sense les preceptives autorització d'instal·lació i permís de funcionament.
b) L'explotació de sales de bingo per empreses o entitats titulars, o si s'escau empreses de serveis, distintes de les autoritzades o per persones físiques o jurídiques que no figuren inscrites en els registres corresponents.
c) La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions o permisos atorgats, excepte amb les condicions o els requisits exigits.
d) L'ús de cartons distints dels especificats en aquest reglament.
e) La manipulació del joc del bingo en perjudici dels jugadors.
f) ha participació com a jugadors, directament o per mitjà de terceres persones, del personal empleat i directiu, dels accionistes i partícips de les empreses o entitats dedicades a la gestió, l’organització i l’explotació del joc, i també la dels cònjuges, els ascendents i els descendents d'aquells en línia directa de primer gran, en el joc que gestionen o exploten aquestes empreses.
g) La concessió de préstecs als jugadors o apostadors.
h) L'impagat total o parcial als jugadors o apostadors de les quantitats amb què hagen estat estat premiats.
i) Obtenir les corresponents autoritzacions mitjançant l'aportació de dades o documents no coincidents amb la realitat.
j) La negativa o obstrucció a l'actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l'autoritat, i pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l’exercici d'aquestes funcions.
k) La modificació o vulneració de qualsevol de les condicions essencials sobre les quals es concediren les preceptives autorització d'instal·lació i permís de funcionament per a l’organització, l’explotació i la gestió del joc del bingo, al marge de les normes contingudes en la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o d'aquest reglament.
l) La venda de cartons per persones distintes a les autoritzades o per preu distint al del seu valor facial.
ll) Permetre o consentir la pràctica del joc del bingo en locals no autoritzats o persones no autoritzades.
m) Efectuar publicitat del joc del bingo o dels locals o establiments en què es practique sense l'autorització pertinent o al marge dels límits fixats en aquesta.
n) La fabricació, la comercialització i la venda d'elements per a la pràctica del joc del bingo sense posseït l’homologació corresponent o incomplint els requisits i les condicions establerts en aquesta.
Article quaranta. Faltes greus
Són infraccions o faltes greus les tipificades en l'article 24 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) Permetre la pràctica del joc del bingo i l'accés als locals o sales autoritzades a persones que ho tinguen prohibit segons el que estableix la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o aquest reglament.
b) Reduir el capital de les societats i les fiances per sota dels límits establerts en aquest reglament.
c) La transferència d'accions o participacions del capital social sense l'autorització prèvia o, si s'escau, la realització de les modificacions previstes en els articles 15 i 17 d'aquest reglament que requeresquen autorització prèvia sense haver-la obtingut.
d) La inexistència de les mesures de seguretat de les sales de bingo exigides en l'autorització d'instal·lació i permís de funcionament o el mal funcionament d'aquestes.
e) No facilitar als òrgans de l'administració la informació requerida per a un adequat control de l'activitat del joc del bingo.
f) L'admissió d'un nombre de jugadors que excedesca de la cabuda màxima autoritzada per a la sala.
g) No tenir o dur incorrectament els llibres o registres exigits en aquest reglament.
h) En general, l’incompliment dels requisits o prohibicions establerts en aquest reglament que no tinguen la consideració d'infracció o falta molt greu i hagen produït frau a l’usuari, benefici per a l’infractor o perjudici als interessos de la comunitat.
Article quaranta-un. Faltes lleus
Són infraccions o faltes lleus les tipificades com a tals en l'article 25 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) La no acreditació de la plantilla mínima de presència en la sala establerta en aquest reglament.
b) No posseir un joc complet de recanvi de boles i un bombo addicional o màquina de reserva per als casos d'avaries.
c) La prestació de serveis per personal sense l’oportuna acreditació professional.
d) Sol·licitar propines als jugadors per part del personal de joc, o acceptar aquestes a títol personal o, si s'escau, acceptar propines dels jugadors quan aquelles siguen expressament prohibides.
e) La realització de les modificacions previstes en l'apartat 2 de l'article 15 d'aquest reglament sense la notificació a l’òrgan corresponent de l'administració.
f) Exercir treballs o funcions, per part de qualsevol membre del personal al servei de les sales de bingo, distintes a les pròpies de la seua qualificació laboral, reflectida en la corresponent acreditació personal.
g) La no observança de qualsevol de les prescripcions establertes en els articles 32 i 34 d'aquest reglament.
h) Permetre l’entrada a la sala de nous jugadors o visitants durant el desenvolupament de la partida.
i) La no conservació dels cartons premiats, junt amb l'acta de la sessió.
j) La realització d'una partida o sorteig sense el reflectiment previ de les formalitats exigibles.
k) La negativa a recollir en l'acta les reclamacions que desitgen formular els jugadors o els empleats de la sala.
l) La falta de visibilitat, per part dels jugadors dels plafons i les boles en pantalles i monitors.
ll) En general, l’incompliment dels requisits o prohibicions establertes en aquest reglament sempre que no tinguen la consideració d'infracció greu o molt greu.
Article quaranta-dos. Sancions
1. D'acord amb l'article 27 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, les infraccions del que disposa aquest reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb multa de fins a 500.000 pessetes.
b) Les greus amb multa de fins a 5.000.000 de pessetes.
e) Les molt greus amb multa de fins a 100.000.000 de pessetes.
A més de les sancions de multa, la comissió d'una infracció comportarà, si s'escau, el lliurament a l'administració o als perjudicats, que haguessen estat identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts.
2. Les infraccions que haguessen estat sancionades d'acord amb el que disposa l'apartat anteriors i que tinguessen la qualificació de greus o molt greus, per raó de la seua naturalesa, repetició o transcendència, podran, a més, ser sancionades, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l'autorització per a l’organització o explotació del joc del bingo.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment on tinga lloc l’explotació del joc o inhabilitació definitiva d'aquest per a activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions referides en aquest reglament.
No obstant això, quan l'activitat principal que s'exercesca en un establiment no siga de joc, aquest no podrà ser clausurat, si bé podrà acordar-se la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc.
3. Per causa d'infracció molt greu o greu comesa pel personal de l’empresa, es podrà imposar, accessòriament a la sanció de multa, la suspensió de la capacitat per a l’exercici de l'activitat en sales de bingo.
4. Per a la graduació de les sancions, a part de la qualificació de la infracció comesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets i concretament la contumàcia en la conducta de l’infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.
5. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en una període d'un any tindrà la consideració d'una falta greu, i la comissió de tres faltes greus en un any. o de cinc en tres anys tindrà la consideració d'una falta molt greu.
Article quaranta-tres. Regles d'imputació
1. Són responsables de les infraccions regulades en aquest reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques.
2 En el cas d'infraccions comeses per directius, administradors o, en general, personal empleat, seran responsables solidaris les persones o entitats per a qui presten serveis.
CAPITOL II
Competències, procediment i facultats de l'administració
Article quaranta-quatre. Facultats de l'administració
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu, l’òrgan que instrueix l'expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, el tancament dels establiments on es practique el joc vulnerant les disposicions legals, i també el precinte, el dipòsit o la confiscació dels materials usats per a aquesta pràctica.
2. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, l'administració podrà decomissar, destruir o inutilitzar les màquines o elements de joc objecte de la inspecció en els supòsits recollits en l'apartat 3 de l'Article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Així mateix, atenent la naturalesa de la infracció, l'administració podrà ordenar el comís de les apostes hagudes i dels beneficis il·lícits, l’import del qual s'ingressarà en la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article quaranta-cinc. Competències
1. Serà competent per a la incoació i tramitació de l'expedient la secretaria de la Comissió Tècnica del Joc, amb l'informe previ vinculant d'aquesta comissió, quan hi haja indicis d'infracció molt greu, i els directors dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda quan els indicis siguen d'infracció greu o lleu.
2. Les infraccions administratives qualificades com a molt greus seran sancionades pel Conseller d'Economia i Hisenda amb multa de fins a vint-i-cinc milions de pessetes, i pel Govern Valencià amb multes de fins a cent milions de pessetes.
3. Les infraccions administratives qualificades com greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a cinc milions de pessetes o cinc-centes mil pessetes, respectivament, pel director dels corresponents serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
4. L'òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària podrà imposar les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries.
Article quaranta-sis. Procediment
Les sancions s'imposaran amb subjecció als tràmits regulats en l'article 30 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, a aquest efecte serà supletori el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
1. Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb l'informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, per a modificar els annexos d'aquest reglament.
2. S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desenvolupament del que disposa aquest reglament.
Segona
1. Les renovacions de les autoritzacions s'efectuaran d'acord amb els requisits i les condicions que estableix aquesta norma.
2. Les sol·licituds d'autoritzacions que es troben en tramitació davant la Conselleria d'Economia i Hisenda en la data d'entrada en vigor d'aquest reglament hauran d'atenir-se als requisits, condicions o tràmits que s'estableixen en aquesta norma.
Tercera
El termini màxim per a resoldre les autoritzacions establertes en aquest reglament, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos a comptar des de la seua presentació Una vegada transcorregut aquest termini, es procedirà d'acord amb el que estableixen els articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Les entitats benéfico-esportives, culturals o turístiques que, a l’entrada en vigor d'aquest reglament, gestionen directament les respectives sales de bingo disposaran d'un termini de dos anys per a la constitució de la fiança prevista en l'Article 21 d'aquest reglament.
Segona
Les entitats benéfico-esportives, culturals o turístiques que siguen titulars d'una sala de bingo, i realitzen la gestió per mitjà d'una empresa de serveis, podran cedir la titularitat de la sala a l’empresa de serveis mitjançant acord de les parts.
No obstant això, les autoritzacions concedides a les entitats esmentades seran prorrogades automàticament per un període de dos anys sempre que no incorreguen en cap de les causes de cancel·lació..
Tercera
Les entitats titulars de sales de bingo que no s'adapten, dins dels períodes transitoris establerts a l'efecte, al que disposa aquest reglament serà objecte del corresponent expedient de caducitat de l'autorització respectiva.
Quarta
A aquelles sales de bingo que abans de l’entrada en vigor d'aquesta norma estaven classificades com a sales de tercera categoria, i mentre no modiquen la seua cabuda, no se'ls aplicarà el que estableix l'apartat 1 de l'Article 28 d'aquesta norma, si bé la plantilla mínima de presència en la sala serà de dos empleats de la categoria a), tres de la categoria b) i un de la categoria c).
ANNEX I
Premis acumulatius
1. L'acumulat de la línia es dotarà amb les quantitats resultants de detraure en cada partida o jugada el 0,5 per cent de l’import total dels cartons venuts en cada partida. Quan la quantitat acumulada arribe a la xifra d'un milió set-centes cinquanta mil pessetes, es deixarà de detraure'n el 0,5 per cent per a la dotació del premi acumulat, incrementant-se d'aquesta forma la quantitat destinada al premi de línia, que passarà a ser del 10 per cent.
2. L'acumulatiu de la línia consistirà en l’obtenció d'un premi addicional pel jugador o jugadors que accedesquen al premi de línia, en nombre de boles, segons l’ordre d'extracció, no superior a vuit.
3. El bingo acumulatiu es dotarà amb les quantitats resultants de detraure en cada partida o jugada el 2,5 per 100 de l’import total dels cartons venuts en cada partida.
4. El bingo acumulatiu consisteix en l’obtenció d'un premi addicional pel jugador o jugadors que accedesquen al premi del bingo ordinari, en número de boles, segons l’ordre d'extracció, no superior al màxim autoritzat d'acord amb l’escala següent, en relació amb els cartons, venuts en cada partida:
Cartons venuts Bola extracció
D'1 a 100 41
De 101 a 300 40
Més de 300 39
5. La quantitat que serveix de base per al pagament del bingo acumulatiu estarà formada per la suma dels imports detrets fins a la partida que dóna dret a l’obtenció del premi addicional. D'aquesta quantitat acumulada es destinarà pel pagament del premi acumulat un 75 per 100 i el 25 per 100 restant passarà a formar la reserva per al següent.
No obstant això, quan la quantitat acumulada arribe a la xifra de set milions de pessetes, es deixarà de detraure'n el 2,5 per 100 de dotació del premi acumulat, incrementant-se d'aquesta forma la quantitat destinada al premi de bingo i, com a conseqüència d'això, el percentatge per al premi de bingo passarà a ser del 55,5 per cent del valor facial dels cartons venuts en cada partida. Una vegada atorgat el premi del bingo acumulatiu, es tornaria de nou a detraure'n el 2,5 per 100 per a la formació de l'acumulat.
6. El locutor-venedor, quan pel nombre d'extraccions s'aproxime al número de bola màxim establert en cada partida, alentirà el cant dels números extrets fins que se sobrepasse la bola màxima d'extracció. 4
ANNEX II
Normes sobre el desenvolupament i realització de les partides de joc del bingo
A) Normes generals
1. Les sales de bingo estaran exclusivament dedicades a aquest joc, sense que puguen haver-hi altres jocs; no obstant això, dins de les sales podrà donar-se servei de cafeteria, si bé amb l’horari que està establert per a la sala.
Durant el desenvolupament de la partida no es permetrà l’entrada a la sala de nous jugadors o visitants.
2. Dins de l’horari fixat en les autoritzacions, l’empresa o entitat titular, o si s'escau l’empresa de serveis, determinarà les hores en què efectivament han de començar i acabar les partides. La realització de l’última partida s'anunciarà expressament als jugadors i no podrà iniciar-se, en cap cas, després de l’horari màxim autoritzat. S'entén que es produix l’inici de la partida quan comença la venda de cartons per a aquesta.
3. Totes les operacions necessàries per a la realització del joc del bingo hauran de ser efectuades inexcusablement a la vista de jugadors i públic. Els jugadors podran formular totes aquelles peticions d'informació o reclamació que consideren oportunes, sempre que això no supose una interrupció injustificada i extemporània del joc.
4. Per a la pràctica del joc del bingo els jugadors que ho desitgen podran utilitzar, com a aparell auxiliar de suport, sistemes informàtics, prèviament homologats, que connectats a la taula de control i sense interferències en el seu funcionament recullen les dades de la partida, amb les limitacions següents:
- Nombre de cartons màxims que permeten jugar en una partida: dotze.
- Nombre d'aparells que com a màxim pot tenir una sala de bingo: quinze.
La utilització d'aquest tipus d'instruments no eximirà de l’obligació de marçar en el cartó premiat i s'escau, els números que han estat cantats.
5. Es prohibit el coneixement previ al cant, de l'existència de cartons premiats pels components de la taula de control.
6. Els elements, aparells i mecanismes que incidesquen directament o indirectament en el desenvolupament i pràctica del joc hauran de comptar amb l’homologació de l'òrgan corresponent i hauran d'estar dotats de la guia de circulació respectiva emesa pel fabricant. D'igual forma, hauran de comptar amb la corresponent homologació els elements de control que elaboren el suport informàtic del sistema d'arxiu i comprovació de partides.
7. El nombre de cartons màxims que pot adquirir un jugador en una partida o jugada no podrà ser superior a dotze.
B) Cartons
1. El joc del bingo sols es podrà practicar amb els cartons homologats i expedits per l’organisme competent.
2. La venda de cartons sols podrà realitzar-se dins de la sala on el joc es desenvolupe. Cap jugador podrà adquirir cartons corresponents a una partida, fins que no s'hagen recollit i retirat els utilitzats en la partida anterior, que hauran de quedar a disposició dels empleats de la sala i està prohibida la seua retenció.
3. Els cartons es vendran correlativament, segons el seu número d'ordre, dins de cadascuna de les sèries. La venda en cada partida s'iniciarà, indistintament, amb el número u de cada sèrie, quan aquesta s'inicie, o amb el número següent a l'últim venut en qualsevol partida anterior, ja s'haja efectuat aquesta el mateix dia o un altre anterior.
4. Si el nombre de cartons de la sèrie posada en venda, comence aquest a o no pel número u, és insuficient per a atendre la demanda dels jugadors podran posar-se en circulació per a la mateixa partida cartons d'una nova sèrie, sempre que es complesquen els requisits següents:
a) La segona sèrie a emprar amb caràcter complementari ha de ser del mateix valor facial que la primera.
b) La venda de la segona sèrie ha de començar necessàriament pel número u d'aquesta.
c) Els cartons de la segona sèrie podran vendre's fins al límit màxim del cartó de la primera sèrie amb la qual s'inicià la venda, de tal forma que en cap cas podran vendre's en la mateixa partida dos cartons iguals.
5. Els cartons han de ser pagats pels jugadors en diners en efectiu i queda prohibit el lliurament a compte o el pagament mitjançant xec o qualsevol altre mitjà de pagament i la pràctica d'operacions de crèdit als jugadors.
6. Per la compra i tinença de cartons, els jugadors adquireixen el dret que es desenvolupe la partida d'acord amb les normes vigents i, si s'escau, al pagament dels premis establerts, o, quan pertoque, a la devolució íntegra dels diners pagats.
7. Els números dels cartons hauran de ser marcats pels jugadors de forma indeleble a mesura que les boles corresponents apareguen i siguen cantades. La marca haurà d'efectuar-se mitjançant el traç d'una creu, ics, cercle o qualsevol altre símbol que permeta identificar inequívocament el número marcat. No seran vàlids, a l’efecte de premi, els cartons la marca o ratllada dels quals impedeix identificar clarament el número, i aquells en què els números impresos han estat rescrits o manipulats gràficament de qualsevol manera.
8. La comprovació dels cartons premiats s'efectuarà a través de circuit de televisió, mitjançant la lectura del cartó original pel cap de la taula i l’exposició del cartó matriu en el circuit monitor, o qualsevol altre mitjà electrònic o mecànic homologat.
9. Després de cada partida els cartons usats hauran de ser recollits i, amb les comprovacions prèvies necessàries, destruïts, en qualsevol cas abans de la sessió següent. D'aquesta destrucció s'exceptuaran aquells que poguessen constituir el cos o les proves del delicte o infracció en el cas de que apareguen indicis racionals d'haver-se'n comés algun durant la partida; en aquest cas, hauran d'unir-se a l'atestat corresponent i a la còpia de l'acta de la partida, i es posaran a disposició de l'autoritat competent.
C) Boles
1. En començar i acabar cada sessió del bingo, el cap de taula recomptarà les boles, en presència del cap de sala i d'una persona del públic, en comprovarà la numeració i que es troben en perfecte estat. Els agents de l'autoritat podran presenciar aquesta operació i demanar les comprovacions que estimen pertinents.
2. Durant cada partida, els números que vagen eixint s'hauran de reflectir en una pantalla o plafó fàcilment llegible per tots els jugadors des dels seus lloes. S'imposarà, a més, el que calga perquè quede constància de l’ordre d'eixida de les boles en cada partida, cosa de la qual serà responsable el cap de taula.
3. Les extraccions i lectures de les boles hauran d'efectuar-se amb el ritme adequat perquè tots els jugadors puguen seguir-los i anar anotant-los en els cartons.
4. En el cas que, una vegada començada la partida, es descobresca la falta de boles, boles duplicades, boles amb defecte o excés de pes, o qualsevol altra irregularitat relativa a les boles o a l'aparell d'extracció, se suspendrà la partida i es decidirà sobre la continuació o acabament de la sessió en els termes de la normativa vigent. -
5. El joc complet de boles, que haurà d'estar homologat, serà substituït d'acord amb el nombre de partides de vida útil que garantesca el fabricant d'aquestes o bé es canviaran abans d'aqueix límit quan es descobresca que alguna de les boles no es troba en, perfectes condicions. El canvi d'un joc de boles per un altre haurà de fer-se constar en el llibre d'actes.
6. A fi de constatar aquestes exigències, cada joc de boles durà la seua guia corresponent, on constarà el número d'homologació i el nombre de partides per a les quals se'n garanteix l’ús.
7. El joc de boles substituït es quedarà en una caixa que serà precintada pel cap de sala i el caixer corresponent, i romandrà a disposició de la Conselleria d'Economia i Hisenda per un període de tres mesos.
D) Premis
1. Els diners obtinguts per la venda dels cartons i destinats als premis de línia i bingo quedaran en poder del caixer, afectat al pagament d'aquests- dins de la mateix sala. El corresponent al bingo acumulatiu s'ingressarà en un compte bancari específicament creat a l’efecte, del qual s'ordenarà el pagament quan s'atorgue aquest premi.
2. La quantitat a distribuir en premis en cada partida o sorteig consistirà en el 65,5 per cent del valor facial de la totalitat dels cartons venuts en cada partida, corresponent el 9,5 per 100 al premi de línia, 11 0,5 per 100 a l'acumulat de la línia, el 53 per cent al del bingo i el 2-15 per cent al bingo-acumulatiu, assignant-se les tres quartes parts d'aquest percentatge al premi del bingo acumulatiu i un quart per a la reserva del següent.
3. En qualsevol cas, els premis de línia i bingo constaran en efectiu metàl·lic i és prohibida la seua substitució total o parcial per premis en espècie. No obstant això, el pagament en metàl·lic d'aquests premis podrà ser substituït pel lliurament de xec o taló bancari contra compte de l’empresa o entitat titular, o si s'escau empresa de serveis; aquesta forma de pagament sols serà procedent amb la conformitat prèvia del jugador, llevat quan la suma que s'ha de pagar excedesca de la quantia de 100.000 pessetes.
4. Si el xec o taló resulta impagat, en tot o en part, el jugador podrà adreçar-se als serveis territorials de la Conselleria d'Economia Hisenda corresponents al domicili de la sala i acreditar-ho.
5. Per a poder tenir dret a cantar les jugades de línia o bingo durant la realització d'una partida cal que tots els números del cartó premiat que formen la combinació guanyadora hagen estat extrets en aquesta determinada partida, independentment del moment en què s'haja completat la combinació. A més, per al premi de línia caldrà que la jugada no haja estat cantada per un altre jugador durant l’extracció de les boles anteriors. Si hi ha més d'una combinació guanyadora, es repartirà l’import dels premis entre els jugadors que l'han cantada. En cap cas es podran acceptar reclamacions una vegada que la partida s'haja tancada.
6. Els premis es pagaran en acabar cada partida, amb la comprovació prèvia oportuna i contra el lliurament dels corresponents cartons, que hauran de presentar-se integres i sense manipulacions que puguen induir a error. Els cartons premiats s'adjuntaran a l'acta de la sessió.
7. Els cartons premiats es conservaran en unió de l'acta de la sessió per un període de tres mesos, passat aquest termini podran ser destruïts, llevat aquells que corresponguen a partida objecte de reclamació administrativa o judicial per part d'algun jugador, en aquest cas només es podrà produir la destrucció una vegada que haja recaigut resolució ferma sobre aquesta i s'acredite documentalment que s'ha complert.
E) Devolucions
1. Si durant la realització d'una partida i abans de la primera extracció es produeixen errors o avaries en els aparells i instal·lacions o bé accidents que impedesquen la continuació del joc, se suspendrà provisionalment la partida. Si en un termini prudencial i no es pot resoldre el problema plantejat, es tomarà als jugadors l’import íntegre dels cartons, i aquests s'hauran de tornar a la taula.
2. En el cas que ja hagués començat l’extracció de les boles, es continuarà la partida i les extraccions s'efectuaran per procediment manual, garantint-ne l'aleatorietat, i s'utilitzaran exclusivament les boles pendents d'extraure.
3. Quan esdevinga alguna de les incidències esmentades en els apartats anteriors, abans d'actuar, el cap de sala llegirà l'apartat corresponent a aquest article.
4. La retirada del jugador durant el transcurs de la partida no donarà lloc a la devolució de l’import dels cartons que hagués adquirit, encara que podrà transferir-los, si vol, a un altre jugador.
5. Si durant el transcurs d'una partida s'origina algun error en l'al·locució de les boles serà corregida pel cap de taula, s'efectuarà la corresponent diligència en el llibre d'actes i si no hi ha incidències continuarà la partida.

linea