diari

DECRET 37/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la lliure elecció de facultatiu i centre, en l'àmbit de la Sanitat Pública de la Comunitat Valenciana. [2006/3470]

(DOGV núm. 5228 de 28.03.2006) Ref. Base de dades 1709/2006

DECRET 37/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la lliure elecció de facultatiu i centre, en l'àmbit de la Sanitat Pública de la Comunitat Valenciana. [2006/3470]
L'article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut.
L'article 10 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, atribuïx als ciutadans el dret a triar metge.
S'aprova este decret fent ús de la competència que s'atribuïx a la Generalitat de desplegament i execució de la legislació bàsica de l'Estat sobre sanitat interior, de conformitat amb el que disposa l'article 38.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol.
L'article 3 de la Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient, recull el dret de tots els pacients de la Comunitat Valenciana a triar metge/pediatre i centre, així com facultatiu especialista dins de les possibilitats organitzatives del Sistema Sanitari Públic Valencià.
La promulgació de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, organitza l'atenció sanitària al voltant del ciutadà i el convertix en l'eix del sistema sanitari, i estimula la competència, autèntica motivació en la millora de la qualitat.
La Generalitat, conscient de la necessitat que els ciutadans tinguen una major participació en la presa de decisions sobre la seua salut, aprova este decret, que té com a finalitat el desplegament de l'apartat 11 de l'article 3, de l'esmentada Llei 1/2003 que establix, entre els drets dels ciutadans, el de la lliure elecció de metge i centre.
D'acord amb el que disposen els articles 22.e) i 49 de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 24 de març de 2006,
DECRETE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Este decret té com a objecte regular la lliure elecció de facultatiu i centre en l'àmbit de la Sanitat Pública Valenciana.
Article 2. Beneficiaris
1. Pot exercir el dret a la lliure elecció de facultatiu i centre tot ciutadà que estiga donat d'alta en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) i tinga, o puga tindre, assignat facultatiu i centre.
2. La sol·licitud de canvi de facultatiu o centre l'ha d'efectuar el representant legal designat en els supòsits següents:
a) Que l'interessat siga menor d'edat no emancipat.
b) Que l'interessat estiga incapacitat legalment, llevat que estiguera autoritzat el propi interessat per a exercir este dret en la resolució d'incapacitació.
Article 3. Assignació de centre, metge general i pediatre
1. La Conselleria de Sanitat assigna centre i facultatiu d'acord amb les dades obtingudes en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP), creat pel Decret 126/1999, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat.
2. A tot ciutadà inclòs en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) se li adjudica una targeta sanitària i, si té acreditat el dret, se li assigna el centre i metge general o pediatre que li correspon en funció del domicili padronal.
Article 4. Assignació de facultatiu especialista, hospital i/o centre d'assistència ambulatòria
1. Els responsables de l'hospital i/o de l'assistència ambulatòria han de designar els facultatius especialistes que atenguen les consultes que es generen des del centre de salut i/o consultori auxiliar.
2. Tots els centres de salut compresos en les zones bàsiques de salut han de disposar, almenys, d'un hospital de referència, tant per a l'assistència d'urgència com per a l'assistència programada que necessiten.
3. El pacient, després d'una informació adequada, pot triar especialista entre els que li corresponen per zona d'adscripció, des del mateix moment en què se li done la cita en el centre de salut i/o consultori auxiliar.
Article 5. Procediment per a la lliure elecció de metge general, pediatre o centre sanitari
1. Els ciutadans als quals se'ls reconeix este dret d'acord amb el que preveu l'article 3 del present decret, poden sol·licitar que se'ls assigne un altre metge general, pediatre i/o centre sanitari, entre els existents en el departament de salut a què pertanyen els actuals. En els casos en què la petició de canvi siga fora de la zona de salut, és necessària la conformitat d'acceptació del centre triat.
2. La sol·licitud de lliure elecció s'ha de dirigir al coordinador del centre corresponent i pot presentar-se en el Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) del propi centre, en la Conselleria de Sanitat, en qualsevol dels registres a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o per qualsevol altre procediment que en el seu dia puga establir normativament la Conselleria de Sanitat.
3. El formulari de sol·licitud per a la lliure elecció és el que figura com a annex I d'este decret.
4. Els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) tenen a disposició dels usuaris la informació sobre els metges generals i pediatres existents en el centre objecte d'elecció, així com els seus horaris de consulta.
Article 6. Tramitació de la sol·licitud
1. El coordinador del centre de salut objecte d'elecció, d'acord amb les instruccions del seu òrgan directiu, ha de resoldre la sol·licitud en un termini màxim d'un mes a comptar de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la tramitació.
2. En els supòsits de resolució estimatòria, s'han d'actualitzar en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) les dades referents a la nova assignació de facultatiu i/o centre.
3. En els casos en què transcórrega un mes des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la tramitació, sense que s'hi haja dictat una resolució expressa, esta s'entén estimada.
Article 7. Procediment per a la lliure elecció de facultatiu especialista
1. Amb caràcter general, el dret a la lliure elecció de facultatiu especialista i/o de centre pot ser exercit pels pacients que hi tenen el dret reconegut i que, a juí del metge responsable de la seua assistència, necessiten ser atesos per un facultatiu especialista.
2. La lliure elecció de facultatiu especialista s'ha de fer dins del departament de salut que tinga assignat l'interessat en la targeta sanitària. Excepcionalment, i per causes assistencials justificades, pot fer-se en un altre departament de salut.
3. Les especialitats en què el pacient pot exercir el dret d'elecció són les següents:
. Cardiologia.
. Cirurgia General i de l'aparell Digestiu.
. Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia.
. Aparell Digestiu.
. Endocrinologia i Nutrició.
. Pneumologia.
. Neurologia.
. Obstetrícia i Ginecologia.
. Oftalmologia.
. Otorinolaringologia.
. Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.
. Urologia.
4. Les proves diagnòstiques sol·licitades per l'especialista s'han de fer en els servicis que l'especialista tinga assignats.
Article 8. Tramitació de la sol·licitud de facultatiu especialista
1. Els ciutadans beneficiaris d'este dret segons que establix l'article 3 del present decret, poden presentar la sol·licitud de lliure elecció de facultatiu especialista, dirigida al coordinador del centre seleccionat, en els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) del centre objecte de selecció, en la Conselleria de Sanitat, en qualsevol dels registres a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o per qualsevol altre procediment que en el seu dia puga establir normativament la Conselleria de Sanitat. El formulari de sol·licitud és el que figura com a annex II d'este decret.
2. Els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) dels centres de salut i/o consultoris auxiliars disposen d'informació referida als facultatius especialistes objecte d'elecció, horaris de consulta i temps d'espera.
3. La sol·licitud de lliure elecció de facultatiu especialista l'ha de resoldre l'òrgan directiu competent de l'hospital o centre d'assistència ambulatòria objecte d'elecció, en un termini màxim d'un mes des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la tramitació.
4. La sol·licitud s'entén estimada si transcorre un mes des de la data en què va entrar en el registre de l'òrgan competent i no s'hi ha dictat una resolució expressa.
5. Com a norma general, el canvi realitzat es fa per a un procés patològic i es manté durant tot el procés que es tracte i, en cas de processos de llarga duració, per un període mínim de dotze mesos, llevat que la direcció del centre, si existiren causes que ho justifiquen, autoritzara el canvi d'especialista abans del termini establit.
Article 9. Causes de denegació i limitacions a la lliure elecció de facultatiu
1. Amb vista a una millor qualitat assistencial, els òrgans directius del corresponent departament de salut, mitjançant una resolució que n'expresse els motius, poden denegar la lliure elecció efectuada quan no hi concórreguen els supòsits previstos en este decret.
2. El facultatiu, tant si és metge general com especialista, pot rebutjar, de conformitat amb el model que figura com annex III, l'adscripció d'un nou pacient, o la continuïtat assistencial d'un pacient ja atés per ell, per raons de salvaguarda de la bona relació metge-pacient o per raons d'ètica professional. Este rebuig ha de ser justificat per la Inspecció dels Servicis Sanitaris per a ser efectiu.
3. No és possible l'elecció simultània de diversos especialistes o hospitals per al mateix procés patològic per part d'un pacient, excepte en els casos que preveja la normativa.
4. A fi de garantir la correcta organització dels servicis, no pot exercir-se el dret a la lliure elecció fins que hagen transcorregut sis mesos des de l'elecció anterior, excepte en el que preveu l'apartat 6 d'este article.
5. Contra la resolució que denega el canvi, tant de metge general com d'especialista, es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes si l'acte fóra exprés i, si no ho fóra, en el termini de tres mesos, comptadors des de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, davant de l'òrgan superior que el va dictar, d'acord amb el que establixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
6. Els pacients als quals se'ls haja fet un canvi de metge o centre per raons organitzatives poden sol·licitar ser atesos pel facultatiu o el centre que anteriorment van tindre assignat, una vegada transcorreguts tres mesos des del canvi efectuat. Es farà el canvi de metge o centre quan la sol·licitud siga estimada per l'autoritat sanitària competent.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que establix este decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Sanitat per a l'adopció de totes les mesures que siguen necessàries per a desplegar i executar el que disposa este decret.
Segona
Este decret entrarà en vigor a partir dels sis mesos des del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 24 de març de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
VICENTE RAMBLA MOMPLET
ANNEX I
SOL.LICITUD DE CANVI DE METGE GENERAL / CENTRE
1. DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms.................................
Adreça..............................Telèfon....
Localitat..............................CP......
Núm. targeta SIP.................
2. ASSIGNACIÓ ACTUAL
Centre sanitari...................................-
Facultatiu assignat actualment..........................
3. ASSIGNACIÓ SOL.LICITADA
Centre.........................................-
Facultatiu......................................-
Data
Firma del sol·licitant
DIRIGIT AL COORDINADOR DEL CENTRE QUE SE SOL.LICITA.
ANNEX II
SOL.LICITUD DE CANVI DE FACULTATIU ESPECIALISTA
1. DADES DEL SOL.LICITANT
Nom i cognoms ..................................-
Adreça ..............................Telèfon.....
Localitat..............................CP.......
Núm. de targeta SIP.................
2. ASSIGNACIÓ ACTUAL
Centre sanitari...................................-
Facultatiu assignat actualment..........................
3. ASSIGNACIÓ SOL.LICITADA
Centre.........................................-
Facultatiu que se sol·licita.............................-
Data
Firma del sol·licitant
DIRIGIT AL COORDINADOR DEL CENTRE QUE SE SOL.LICITA.
ANNEX III
ANUL.LACIÓ D'ASSIGNACIÓ DE METGE
GENERAL / FACULTATIU ESPECIALISTA
CENTRE SANITARI...............................
Sr./ Sra. ......................................
Facultatiu amb la clau mèdica.........................-
Havent estat informat de l'assignació a la meua clau mèdica de:
Sr./Sra. .......................................-
amb núm. de targeta SIP.............
SOL.LICITA:
L'anul·lació de l'assignació realitzada pels motius següents:
. ..........................................................................................................
. ................. ......d.............-de.....-
Firma el metge ......................................
DIRIGIT AL COORDINADOR/DIRECTOR DEL CENTRE
S'accepta
No s'accepta
COORDINADOR/DIRECTOR DEL CENTRE
VISTIPLAU INSPECCIÓ
. .......................

linea