diari

Decret 122/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'ajorna l'aprovació definitiva de la plantilla del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit.

(DOGV núm. 2322 de 01.08.1994) Ref. Base de dades 1711/1994

DECRET 122/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'ajorna l'aprovació definitiva de la plantilla del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit. [94/5240]
L'article 17.2 del Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, aprovat pel Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià, disposa que aquest, a proposta del conseller d'Administració Pública i amb l'informe previ del consell rector del Consorci, és l'òrgan competent per aprovar la plantilla del personal al servei d'aquest organisme autònom.
D'altra part, la disposició addicional segona del reglament orgànic estableix un termini de sis mesos des de la constitució del consell rector perquè s'aprove la proposta de la plantilla esmentada. El dia 6 d'abril de 1994 tingué lloc la sessió constituent del consell rector esmentat.
D'altra banda, la disposició transitòria setena, apartat dos, del reglament orgànic encomana a l'Institut Valencià de Finances, per un període provisional de tres anys, les activitats inherents a la gestió del Consorci. L'encomanda de gestió es fonamenta en les funcions que aquest institut té atribuïdes quant a la supervisió de les Cooperatives amb Secció de Crèdit i atés l'elevat component tècnic de l'activitat que s'ha de desenvolupar per al millor compliment dels fins del Consorci.
Al mateix temps, resulta indubtable que la posada en marxa del Consorci coincideix en el temps amb una fase d'austeritat en la despesa pública de l'administració de la Generalitat Valenciana que aconsella posposar transitòriament la dotació de mitjans personals i tècnics al Consorci, ja que podrien gravar innecessàriament el seu pressupost en el moment d'iniciar la seua activitat.
Per totes aquestes raons, el consell rector del Consorci, en la sessió constituent, adoptà l'acord de proposar al Govern Valencià un ajornament de l'aprovació de la plantilla de personal fins l'acabament de l'encomanda de gestió a l'Institut Valencià de Finances. Amb això, a més, s'aconseguirà que, al moment oportú, es conforme la plantilla amb una major aproximació a les necessitats reals del Consorci.
Per això, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 5 de juliol de 1994,
DECRETE:
Article únic
Mentre continue en vigor l'encomanda de gestió del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit a l'Institut Valencià de Finances, queda en suspens l'obligatorietat d'aprovar la plantilla de personal del Consorci, a què es refereix la disposició addicional segona del reglament orgànic d'aquest Consorci.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'aplicació del que estableix aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de juliol de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ

linea