diari

DECRET 188/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 131/1996, de 4 de juliol, de creació de la Comissió Interdepartamental de la Família en la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 3027 de 03.07.1997) Ref. Base de dades 1739/1997

DECRET 188/1997, de 17 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 131/1996, de 4 de juliol, de creació de la Comissió Interdepartamental de la Família en la Comunitat Valenciana.
Recentment, el Govern Valencià ha fet modificacions en l'organització administrativa, i ha establit un nou àmbit competencial a conseqüència de l'aprovació dels decrets següents: Decret 25/1997, de 22 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es determina el nombre i la denominació de les conselleries, el Decret 3/1997, de 22 de febrer, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assigna la titularitat de les conselleries que formen l'administració de la Generalitat Valenciana, el Decret 4/1997, de 26 de febrer, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen les competències a la Presidència i a les conselleries, i el Decret 37/1997, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social.
La nova situació de competències i d'organització operada amb la creació de la Conselleria de Benestar Social, ha suposat la creació de la Direcció General de la Família i Adopcions, com a nou centre directiu, a què han estat reconegudes entre les atribucions la corresponent a l'elaboració, la promoció i l'execució de les mesures per assegurar una política integral en benefici de la família, i per contribuir a incrementar la participació en la vida econòmica, laboral, política, social i cultural.
Igualment correspon a aquesta Direcció General de la Família i Adopcions coordinar les mesures concretes d'actuació dels diferents departaments de la Generalitat Valenciana que tinguen incidència sobre la família.
D'altra part, segons el Decret 131/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, es va crear la Comissió Interdepartamental de la Família en la Comunitat Valenciana, atès que el Govern Valencià considera que la família és el nucli fonamental per al desplegament integral de la persona dins de la societat actual.
A fi d'adaptar la composició de l'anomenada Comissió a l'actual estructura organitzativa i competencial, és aconsellable modificar el darrer decret esmentat.
En virtut del que s'exposa i a proposta de la consellera de Benestar Social, després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 17 de juny de 1997,
DECRETE
Article 1
Modificar el Decret 131/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de la Família en la Comunitat Valenciana, en els articles següents:
1.1. Es modifica l'article 3, sobre la composició de la Comissió Interdepartamental de la Família en la Comunitat Valenciana, i es substitueix pel text següent:
«Presidenta o president: La consellera o el conseller de Benestar Social o persona en qui delega.
Vicepresidenta o vicepresident: La directora o el director general de la Família i Adopcions, a qui correspondrà presidir la Comissió en cas d'absència, d'impossibilitat, de malaltia o altra causa legal, de la presidenta o del president.
Vocals:
- Un o una representant, amb rang de director o directora general, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
- Un o una representant, amb rang de director o directora general, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Un o una representant, amb rang de director o directora general, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Un o una representant, amb rang de director o directora general, de la Conselleria de Sanitat.
- Un o una representant, amb rang de director o directora general, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.
- Un o una representant, amb rang de director o directora general, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
- Un o una representant, amb rang de director o directora general, de la Conselleria de Medi Ambient.
Secretaria o secretari: La directora o el director general de Coordinació i Seguiment Sectorial, de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
Els o les vocals seran assignats/ades pels o per les titulars dels departaments afectats».
1.2. L'article 4 tindrà la següent redacció.
«La Comissió estarà formada per una Secretaria Administrativa, les funcions de la qual seran exercides per l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Conselleria de Presidència».
Article 2
Totes les referències que en el text de l'esmentat decret es fan a la Conselleria de Treball i Afers Socials, han d'entendre's a la Conselleria de Benestar Social.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest decret vigirà a l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de juny de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

linea