diari

Correcció d'errades al Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valencian, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

(DOGV núm. 685 de 21.10.1987) Ref. Base de dades 1747/1987

Correcció d'errades al Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valencian, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Advertides errades en el text del Decret esmentat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 649, de data 27 d'agost de 1987, escau efectuar les rectificacions oportunes en el Capítol VIII, article dinou, apartat tres, punts 1, 2 i 3 (Text valencià i castellà).
On diu: «1. Servei de Planificació de Centres» «2. Servei d’Associacionisme Juvenil i Estudiants» «3. Servei de Promoció d’Activitats».
Ha de dir:
«1. Servei de Planificació i Centres».
«2. Servei de Participació i Serveis a la Joventut».
«3. Servei de Promoció i Activitats»

linea