diari

Decret 90/1990, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreativas d'Atzar.

(DOGV núm. 1333 de 26.06.1990) Ref. Base de dades 1751/1990

Decret 90/1990, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreativas d'Atzar.
Una vegada regulat el joc en la Comunitat Valenciana mitjançant la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i transcorregut el temps prudencial des de la seua entrada en vigor, cal regular reglamentàriament el sector de màquines recreatives i d'atzar establertes en aquesta a fi d'unificar la normativa existent i adequar-la a les prescripcions de la Llei.
Aquest reglament pretén una regulació integral del sector del joc mitjançant màquines recreatives i d'atzar, que va des de la definició dels elements i característiques que han de posseir les distintes màquines de joc, la seua homologació, fabricació, venda i comercialització fins a la seua explotació i instal·lació en els locals habilitats per a això, millorant el control administratiu i fiscal que s'ha de mantenir sobre aquesta activitat de clara transcendència econòmica i social, i incrementant, d'altra banda, les garanties necessàries que han de reunir les distintes empreses que hi incideixen.
Per això, amb l’informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 11 de juny de 1990,
DECRETE:
Article únic
S'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar que s'insereix a continuació.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Són derogats els Decrets 106/1986, de 19 d'agost, i 40/1986, de 21 de març, ambdós del Consell de la Generalitat Valenciana, i totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que disposa aquest decret i al reglament que s'hi aprova.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda Perquè dicte les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juny de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
REGLAMENT DE MAQUINES RECREATIVES I D’ATZAR
TITOL I
Disposicions generals
CAPITOL I
Objecte del reglament
Article 1. Ambit i objecte
Aquest reglament té per objecte la regulació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del joc que es desenvolupa mitjançant l’ús de màquines recreatives i d'atzar a què es refereix l'article 9 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, i de les activitats econòmiques que tinguen relació amb aquest.
Article 2. Exclusions
Hi són excloses les següents:
a) Les màquines expenedores, entenent per aquestes les que es limiten a efectuar mecànicament vendes de productes o serveis a canvi de la moneda o monedes que s'hi dipositen, sempre que el valor dels diners dipositats corresponga al valor normal de mercat dels productes que es lliuren i que estiga perfectament determinat l'article que s'obté en cada acció. Així mateix, el mecanisme no ha de constituir o prestar-se a qualsevol tipus d'aposta, combinació aleatòria o joc d'atzar.
b) Les màquines giradiscs i videodiscs accionades per monedes.
c) Les màquines o aparells de naturalesa estrictament manual o mecànica on el joc es realitze sense l'ajuda de components electrònics, de competència pura o esportiva, entre dos o més jugadors, com futbolins, taules de billar o tennis de taula, boleres, hoquei, etc., encara que el seu ús requeresca la introducció de monedes.
d) Les màquines o aparells recreatius d'ús infantil que permeten a l'usuari un entreteniment consistent en la imitació del trot d'un cavall, del vol d'un avió o moviments similars.
CAPITOL II
Definició, característiques i requisits de les màquines
Article 3. Classificació de les màquines
A l'efecte del seu règim jurídic i segons el que disposa l'article 9 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, les màquines de joc es classifiquen en:
- Tipus «A» o recreatives.
- Tipus «B» o recreatives amb premi programat.
- Tipus «C» o d'atzar.
Article 4. Màquines de tipus «A» o recreatives
1. Són màquines de tipus «A» o recreatives totes aquelles de mer passatemps o esbargiment que es limiten a concedir a l’usuari un temps d'ús o de joc a canvi del preu de la partida, sense que puguen concedir cap tipus de premi en metàl·lic, en espècie o en forma de punts canviables per objectes o diners.
2. Es consideraran també en aquest grup de màquines de tipus «A» les que oferesquen com únic al·licient addicional i a causa de l’habilitat del jugador la possibilitat de continuar jugant pel mateix import inicial en forma de prolongació de la mateixa partida o d'altra addicional, que en cap cas podrà ser canviada per diners o espècie
3. No es podran homologar ni inscriure en el Registre les màquines la utilització de les quals implique l’ús d'imatges o la realització d'activitats pròpies de locals no autoritzats per a menors o que de qualsevol manera puguen ferir la sensibilitat o perjudicar la formació de la infància i la joventut.
Article 5. Màquines de tipus «B» o recreatives amb premi
1. Són màquines de tipus «B» o recreatives amb premi aquelles que, a canvi del preu de la partida o jugada, concedeixen a l’usuari un temps d'ús o de joc i, eventualment, d'acord amb el programa de joc, un premi en metàl·lic.
2. A més de les anteriors, es consideraran màquines de tipus «B» les següents:
a) Les anomenades grues, cascada o similars.
b) Les anomenades «pots electrònics» o similars, que permeten associar un premi en metàl·lic o en espècie amb l'assoliment d'un import o nombre determinat de propines.
c) Les màquines expenedores quan l’objecte que lliuren no puga ser elegit per l’usuari.
d) Aquelles altres que per incloure algun element de joc, envit, aposta o atzar presenten raons suficients per a la seua inclusió a judici de l'Administració competent.
3. Per a ser homologades i inscrites en el Registre corresponent com màquines de tipus «B» hauran de complir els requisits següents:
a) El preu de cada jugada o partida serà de 5 pessetes o de quantitats múltiples d'aquest import amb un màxim de 25 pessetes; sense que puga subordinar-se l’obtenció de qualsevol dels premis, inclosos, si s'escau, els de «borsa», a la introducció de més d'una moneda.
b) El premi o guany de major valor que la màquina pot lliurar per cada jugada o partida no serà superior a 20 vegades el preu d'aquesta.
c) El mecanisme de la màquina haurà d’estar programat de tal forma que torne un percentatge en premis no inferior al 60 per 100 de l’import de les jugades efectuades. Aquest percentatge s'haurà d'aconseguir en tota sèrie de deu mil jugades consecutives.
d) Les memòries electròniques de la màquina que determinen el joc i el pla de guanys hauran de fer impossible la seua alteració o manipulació.
e) Totes les màquines hauran de disposar d'un mecanisme d'expulsió automàtica dels premis a l’exterior, sense necessitat de cap acció per part del jugador. En cap cas els premis, en la totalitat o en part, podran quedar reflectits en forma de punts o crèdits a favor del jugador. Els premis han de consistir necessàriament en moneda metàl·lica de curs legal lliurada per la màquina, llevat el cas de les màquines a què fa referència l'apartat 2 d'aquest article.
f) Hauran de disposar d'un mecanisme de bloqueig que impedesca introduir monedes quan el dipòsit de pagaments no dispose de monedes suficients per a efectuar el pagament dels premis programats.
g) Disposaran d'un tauler frontal on constaran amb claredat les regles del joc, el percentatge mínim legal que es torna en premis, la descripció de les combinacions guanyadores i l'import del premi corresponent a cadascuna d'elles, incloent, si s'escau, el de «borsa».
h) Hauran de dur incorporats comptadors.
i) La duració mínima de la partida o jugada serà de tres segons.
j) No podran tenir instal·lat cap tipus de dispositius lluminosos o sonors l’objectiu dels quals siga actuar com reclam o atraure l'atenció dels concurrents quan la màquina no és usada per un jugador
k) Hauran d'incorporar, a més, els dispositius de seguretat previstos en l'apartat 3 de l'article 6,
4. Amb caràcter opcional les màquines de tipus «B» podran estar dotades dels mecanismes següents:
a) Els que permeten al jugador practicar el doble o res o altres anàlegs.
b) Dispositius de retenció total o parcial de la combinació resultant d'una jugada o partida no guanyadora per a una altra posterior
c) Portamonedes aptes per a admetre monedes de valor superior al preu màxim autoritzat per jugada i tornar els diners restants o, a voluntat del jugador, acumular-lo per a jugades posteriors amb un màxim de monedes equivalent a nou jugades, sense que pertoque recomençar l'acumulació fins que arribe al zero. En aquest cas, la màquina haurà d'estar dotada d'un comptador de visió directa pel jugador, que comptabilitze les monedes disponibles per a jugades posteriors.
d) Els que permeten l'acumulació d'un percentatge de les quantitats aportades per a constituir una «borsa», que s'obtindrà mitjançant combinacions guanyadores específiques, l’import de la qual, que no podrà ser superior a 7.500 pessetes, es lliurarà en no menys de quinze jugades successives, l’usuari haurà de ser avisat en la jugada que inicia la sèrie i queden prohibits els avisos previs. Les quantitats destinades a aquestes «borses», que no podran excedir del 20 per cent de la quantitat apostada, seran addicionals al percentatge previst en l'apartat 3. e) d'aquest article. Entre dos premis successius d'aquest tipus no podrà haver-hi correlació.
5. Queden excloses com màquines de tipus «B», i en conseqüència prohibides, les dotades de qualsevol dels mecanismes següents:
a) Palanques o braços d’accionament de longitud superior a 10 centímetres, o manejades mitjançant moviments en arc o amb desplaçament superior a 10 centímetres.
b) Tambors, corrons, discos o elements giratoris, interns o externs, on hi haja inserits figures o símbols, el diàmetre dels quals supere els 40 mil·límetres.
c) Aquelles en què el desenvolupament del joc es realitze en o mitjançant pantalla de televisió o vídeo.
d) Els que tinguen dispositius que incidesquen sobre el programa de joc o premis no previstos en els apartats anteriors.
Article 6. Màquines de tipus «C» o d'atzar
1. Són màquines de tipus «C» aquelles que a canvi d'una o diverses monedes concedeixen a l'usuari un temps d'ús o de joc i, eventualment, un premi en metàl·lic, que dependrà sempre de l'atzar. Així mateix, seran considerades màquines de tipus «C» aquelles altres màquines de joc, les característiques de funcionament de les quals no s'ajusten al que estableix l'article anterior.
2. Per a ser homologades i inscrites en el Registre corresponent com màquines de tipus «C» hauran de complir els requisits següents:
a) El valor màxim unitari de la jugada serà de sis-centes pessetes.
L’Administració competent podrà autoritzar la utilització de fitxes homologades per a cada local de joc que substituesquen les monedes de curs legal.
b) El premi o guany de major valor que la màquina puga lliurar al jugador serà l’equivalent a l’import de 250 vegades el valor de l'aposta. No obstant això, podran ser autoritzades màquines d'aquest tipus que compten amb un mecanisme que permeta l'acumulació d'un percentatge de la quantitat apostada per a constituir «borses» o premis especials: aquestes «borses» s'obtindran mitjançant una combinació específica i no podran excedir del valor equivalent a multiplicar per 2.000 l’import de l'aposta.
c) Quan la utilització de fitxes homologades per a les màquines de joc haja estat autoritzada, d’acord amb el que disposa l'apartat 2.a) anterior, els premis podran ser lliurats d'aquesta manera i seran canviables per diners de curs legal en el mateix local.
d) El mecanisme de la màquina haurà d'estar calculat de tal forma que torne als jugadors, durant la sèrie estadística de jugades que resulte de la totalitat de combinacions possibles, un percentatge de premis no inferior al 80 per 100 del valor de les apostes efectuades.
e) La duració mínima de la partida serà de 2,5 segons.
f) Hauran de disposar del mecanisme d'expulsió automàtica dels premis a què es refereix l'article 5.3.e) d'aquesta norma.
g) Hauran de disposar d'un tauler frontal amb les condicions establertes en l'article 5.3. g) d'aquesta norma.
h) Tret d'autorització expressa contrària, hauran de disposar de dos contenidors interns de monedes. Un serà el dipòsit de reserves de pagaments, que tindrà com a destinació retenir les monedes per a pagar de forma automàtica els premis corresponents, i un altre per al dipòsit dels guanys.
i) Disposaran d'un mecanisme avisador lluminós o acústic situat en la part superior de la màquina, que entrarà automàticament en funcionament quan la màquina siga oberta per a efectuar-hi reparacions momentànies, reomplir el dipòsit o per qualsevol altra circumstància.
j) Tindran un indicador lluminós que la moneda dipositada ha estat acceptada per la màquina.
k) Hauran de dur incorporats els comptadors esmentats en l'article 5.3.h) d’aquest Reglament, sense que siga preceptiva la seua instal·lació quan l’establiment dispose d'un sistema informàtic central, autoritzat per l'Administració competent i connectat a les màquines on queden registrades totes les operacions que aquells dispositius i comptadors realitzen.
I) Disposaran d'un mecanisme avisador lluminós o acústic que permeta al jugador cridar l'atenció del personal al servei de la sala.
II) Les màquines que proporcionen algun premi l’import del qual ha de ser pagat manualment hauran de disposar d'un avisador lluminós o acústic que es pose en funcionament automàticament quan el jugador obtinga aquest premi. Disposaran, a més, d'un mecanisme de bloqueig que, en el cas previst anteriorment, impedesca a qualsevol jugador seguir utilitzant la màquina fins que el premi extraordinari haja estat pagat i la màquina desbloquejada per l'operari corresponent.
3. Les màquines de tipus «C» tindran els dispositius de seguretat següents:
a) Els que permetran el recomençament de qualsevol jugada interrompuda per falta de fluid elèctric.
b) Els que impedesquen al jugador introduir en cada jugada un nombre de monedes superior al que constitueix l'aposta màxima o que tornen automàticament les monedes dipositades en excés.
c) Un dispositiu que desconnecte la màquina si el motor que acciona el mecanisme de pagament automàtic de premis no es deté després d'haver conclòs el pagament de premis corresponent.
d) Els que desconnecten automàticament si els comptadors deixen de registrar el pas de monedes.
e) Els que impedesquen la manipulació dels comptadors, preservant-ne la memòria a pesar de la interrupció de fluid elèctric.
4. En el cas de les màquines de corrons disposaran, així mateix, dels dispositius de seguretat següents:
a) Un dispositiu que permeta a la màquina completar el gir total dels corrons i, si s'escau, el cicle del pagament del premi obtingut quan retorne l’energia a la màquina després de la seua interrupció.
b) Un que desconnecte la màquina automàticament si, per qualsevol motiu, els corrons no giren lliurement o l'angle de gir en cada jugada és inferior a 90 graus.
c) Un dispositiu que en forma aleatòria modifique les velocitats de gir d'almenys dos corrons o tambors i, forçosament, del primer d'ells, per a evitar repeticions estadístiques.
5. En els locals autoritzats per a aquestes màquines podran instal·lar-se xarxes de màquines de tipus «C» o màquines interconnectades i enllaçades entre si amb la finalitat de poder atorgar un premi especial, anomenat «Super-borsa», suma dels de la «borsa» de cadascuna de les màquines interconnectades. La instal·lació d’aquestes màquines interconnectades s’ajustarà als requisits següents:
a) La realització d'aquestes interconnexions necessitarà l'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda. Amb aquesta finalitat, el sol·licitant especificarà el nombre de màquines que s'interconnectaran, el model i el número d'autorització d'explotació d'aquestes, la forma en què es realitza l'enllaç i la quantia del premi màxim a obtenir.
b) Les màquines que s'interconnecten hauran d'estar situades en la mateixa sala de joc i el seu nombre no podrà ser superior a quinze-
c) En cada màquina que forme part de la xarxa es farà constar en forma visible aquesta circumstància i la quantia del premi «Super-borsa».
TITOL II
Règim de fabricació
CAPITOL I
Registre de models
Article 7. Registre de models
1. No podrà ser objecte de distribució, comercialització, venda, gestió, explotació i instal·lació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, cap màquina o aparell dels regulats en aquest reglament, el model del qual no haja estat prèviament inscrit en el corresponent Registre de Models.
2. La sol·licitud d'inscripció en el Registre de Models haurà de formular-se davant la Conselleria d'Economia i Hisenda mitjançant escrit que complesca els requisits exigits per l'article 69 de la Llei de Procediment Administratiu, i haurà de dur adjunt:
a) Fotografia de l'exterior de la màquina, nom comercial del model, dimensions de la màquina i breu descripció del joc o jocs en el cas de les màquines de tipus «A» i descripció completa de la forma d'ús o del joc en les dels tipus «B» i «C».
b) Plans de la màquina i del seu sistema elèctric i memòria descriptiva de la màquina, on es detalle el seu funcionament, el sistema elèctric i el compliment del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial respectiu.
Així mateix i quan es tracten de màquines dels tipus «B» i «C» duran, a més, adjunt:
a) Llista completa d'ordinador d'una simulació de la seqüència total del joc que inclourà, almenys, vint mil apostes consecutives.
b) Exemplar del microprocessador on s'emmagatzema el joc, amb el corresponent lector de memòria.
c) Descripció del tipus de comptadors homologats que incorpora el model.
d) Cinc fotografies de l’interior i l’exterior de la màquina preses des de diversos angles.
e) Memòria addicional on es faça constar els aspectes següents:
- Cost de la jugada o aposta.
- Premi màxim que pot atorgar la màquina per jugada i descripció del pla de guanys i dels distints premis, inclosos els de «borsa», que la màquina puga concedir, detallant-ne el procediment d’obtenció.
- Percentatge de premis especificant el cicle o nombre de jugades que ha de realitzar per al càlcul d'aquest percentatge.
- Altres mecanismes o dispositius amb què compte la màquina.
3. Una vegada presentada la sol·licitud i amb l’examen previ, la comprovació i l'informe tècnic dels òrgans que designe la Conselleria d'Economia i Hisenda i el requeriment, si s’escau, de la informació i documentació addicional que fos necessària, s'adoptarà la resolució que siga procedent.
En tot cas, les màquines dels tipus «B» i «C», prèviament a l’homologació, hauran de sotmetre's als assajos corresponents en l’entitat o òrgan que es determine, í que emetrà l’informe tècnic esmentat.
4. Una vegada notificada la resolució, s'inscriurà el model en el Registre, amb la constitució prèvia per part de l’interessat d'una fiança de 500.000 pessetes per cada model de màquina de tipus «A» o de 2.000.000 de pessetes per cada model de tipus «B» i 5.000.000 de pessetes per cada model de tipus «C» que s'inscriuen. Aquestes fiances es tornaran transcorregut un any des que finalitze la fabricació, si no hi ha responsabilitats pendents.
Article 8. Requisits de la inscripció
1. La inscripció en el Registre de Models conferirà als titulars de les inscripcions el dret a importar, fabricar i vendre les màquines que s'ajusten a aquestes inscripcions i complesquen els altres requisits exigits en aquest reglament, sempre que aquests titulars mantinguen la inscripció en el Registre corresponent.
2. La inscripció en el Registre de Models únicament donarà fe del compliment dels requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 7.
3. Les inscripcions en el Registre de Models tindran una vigència de cinc anys, renovables per períodes d'igual duració, mentre no es cancel·len per qualsevol de les circumstàncies que s'especifiquen en l'article següent.
Article 9. Cancel·lació de les inscripcions
1. La inscripció en el Registre de Models podrà cancel·lar-se en els casos següents:
a) Per voluntat del titular del model manifestada per escrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
b) Quan el titular de la inscripció hagués estat exclòs del Registre de Fabricants i Importadors de Material de Joc.
c) Quan es tinga coneixement de falsedats, irregularitats o inexactituds substancials en la sol·licitud d'inscripció del model.
d) Quan s'arribe a constatar amb posterioritat a la inscripció en el Registre de Models que el model incompleix els requisits exigits en el Capítol II del Títol I d’aquest reglament.
e) Quan es comprove que el model no reuneix les condicions tècniques per a l'usuari.
f) Quan s'incomplesca el règim de fiances previst en l'article 7, apartat 4.
g) Com a conseqüència d'expedient d'aplicació de sancions que expressament cancel·le la inscripció.
h) Per resolució expressa de denegació de la renovació de la inscripció en el Registre.
i) Quan així ho aconsellen greus raons d'interès públic
2. La cancel·lació, a més de la inhabilitació per a la fabricació, la importació, la comercialització i la venda de les màquines del model que es tracte, produirà l'extinció automàtica de les autoritzacions d'explotació de les màquines corresponents al model, si aquesta fos com a conseqüència dels motius de les lletres c), d), e), g) i i) anteriors. En la resolució que l'acorda es fixarà el termini per a dur a terme la retirada de l'explotació d'aquestes màquines.
Quan es produesca la cancel·lació pels motius de les lletres b), c), d), e) i g) anteriors es perdrà la fiança dipositada, sense perjudici de les responsabilitats que pertocassen.
CAPITOL II
Règim de fabricació importació i comercialització
Article 10. Registre de fabricants i importadors
1. Les empreses dedicades a la fabricació o importació de màquines o aparells dels regulats en aquest reglament seran obligades a inscriure’s prèviament en el Registre de Fabricants i Importadors de Material de Joc que durà a l'efecte la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Els qui pretenguen ser inscrits com fabricants o importadors hauran de formular la sol·licitud i adjuntar-hi els corresponents documents justificatius de:
a) Estar constituïts sota la forma de societat anònima, amb un capital social mínim de quinze milions de pessetes totalment desemborsat i representat per accions nominatives.
b) Tenir per objecte social la fabricació i la importació de màquines o aparells subjectes a aquest reglament.
c) Haver constituït en la Conselleria d'Economia i Hisenda una fiança de deu milions de pessetes per als fabricants de màquines dels tipus «B» o «C», i d'un milió de pessetes per als fabricants de màquines de tipus «A».
Una vegada presentada la sol·licitud, i amb l’examen previ, la comprovació i el requeriment, si s'escau, de la informació i documentació addicional que fos necessària, la Conselleria d'Economia i Hisenda adoptarà la resolució que hi calga.
3. La transmissió d'accions d'aquestes societats haurà de ser prèviament autoritzada.
4. Anualment i dins del sis primers mesos de cada any, s'hauran d'aportar els estats financers auditats i la declaració de l'impost sobre societats.
Article 11 Registre de comercials i distribuïdors de material de joc
1. Les empreses que no estiguen inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors a què es refereix l'article anterior, i que es dediquen a la comercialització, la distribució i la venda de màquines i material de joc, estaran obligades a inscriure’s en el Registre de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc, que durà a l’efecte la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Els requisits per a la inscripció i la tramitació d’aquestes s'efectuarà d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article anterior, si bé la fiança que hauran de constituir serà de cinc milions de pessetes.
Article 12. Vigència i cancel·lació de la inscripció
1. La inscripció en els Registres de Fabricants i Importadors, i de Comercials i Distribuïdors tindrà una vigència màxima de cinc anys renovables per sol·licitud d'aquesta amb un termini d'antelació de sis mesos.
2. La inscripció en el Registre de Fabricants i Importadors i en el de Comercials i Distribuïdors podrà cancel·lar-se en els casos següents:
a) Per voluntat expressa de l'interessat.
b) Quan es tinga coneixement de falsedat en les dades aportades per a la inscripció.
c) Modificació de qualsevol de les circumstàncies o requisits mínims exigits per a la inscripció, o quan sent possible aquesta modificació, s'ha efectuat sense l'autorització corresponent.
d) Quan s'incomplesca el règim de fiances previst.
e) Com a conseqüència d'expedient d'aplicació de sancions que expressament cancel·le la inscripció.
f) Quan incomplesquen el requisit d'aportar anualment els estats financers auditats.
TITOL III
Règim d'explotació
CAPITOL II
Identificació de les màquines
Article 13. Marques de fàbrica
1. Abans de l’eixida al mercat, l’empresa fabricant o importadora haurà de gravar en cada màquina, de forma indeleble i abreujada, segons l'annex I, un codi amb les dades següents:
a) Número que corresponga al fabricant o importador en el Registre de Fabricants i Importadors de màquines i material de joc.
b) Número del model que U corresponga en el Registre de Models.
c) Sèrie i número de fabricació de la màquina, que hauran de ser correlatius.
2. Aquest codi haurà de ser gravat en el moble o carcassa que forma el cos principal de la màquina, en la tapa metàl·lica que forma el frontal de la màquina i en el microprocessador o memòria que emmagatzema el programa de joc de la màquina.
3. Així mateix, els circuits integrats que emmagatzemen el programa de joc hauran d'estar coberts per un paper opac als raigs ultravioletes, amb la identificació del fabricant i model a què correspon, que ha d’autodestruir-se si s'intenta manipular-lo. Així mateix, aquesta memòria podrà comptar amb altres defenses de prevenció que garantesquen la seua integritat.
4. En les màquines importades figurarà, a més, el nom o la marca comercial del fabricant estranger i el país de fabricació.
Article 14. Placa d'identitat
1. La placa d'identitat, que haurà de ser elaborada i gravada per l'empresa fabricant o importadora, segons el model normalitzat de l'annex II, haurà d'incorporar les dades següents:
a) Raó social, número d'identificació fiscal del fabricant o importador i número d'inscripció en el Registre de Fabricants.
b) Nom del model de la màquina i número d'inscripció en el Registre de Models.
c) Tipus de la màquina.
d) Sèrie i número de fabricació de la màquina.
2. El fabricant o l'importador incorporarà la placa d'identitat a la màquina, en lloc visible des de l'exterior d'aquesta, abans de l’eixida de fàbrica i venda.
Article 15. Guia de circulació
1. La Guia de Circulació és el document que, emès pel fabricant en el model normalitzat segons l'annex III, haurà d'incorporar les dades següents:
a) Raó social del fabricant o importador, número d'identificació fiscal i número del Registre de Fabricants i Importadors.
b) Nom del model de la màquina i número d'inscripció en el Registre de Models, tipus, sèrie i número d’aquesta.
c) I les altres que determine la Conselleria d'Economia i Hisenda d'acord amb els distints tipus de màquines.
2. La Guia de Circulació, una vegada emplenada pel fabricant en els espais determinats a l’efecte, tindrà la consideració de certificat de fabricació respecte de la màquina emparada per aquesta i serà lliurada pel fabricant, importador, comercial o distribuïdor de material de joc a l’empresa operadora que adquiresca la màquina, junt amb la factura o contracte d’arrendament financer corresponent.
Article 16. Autorització d'explotació
L’autorització d'explotació, que haurà d'incorporar-se mitjançant diligència a la guia de circulació, habilita per a l’explotació d'una màquina propietat d'una empresa operadora, una vegada complerts els requisits que s'estableixen en aquest reglament i satisfeta la taxa fiscal corresponent.
Article 17. Autorització d'Instal·lació
1. En l'autorització d'instal·lació, que es lliurarà segons el model normalitzat de l'annex IV, es faran constar les dades següents:
a) Nom o raó social de l'empresa operadora, número d'identificació fiscal i número d'inscripció en el Registre d'Empreses Operadores.
b) Nom o raó social del titular de l’establiment, número d'identificació fiscal i domicili.
c) Nom comercial de l’establiment, número d'inscripció en el Registre d'Establiments de Joc i domicili.
d) Període de vigència de l'autorització d'instal·lació.
2. L’autorització d'instal·lació empararà l’explotació d'una màquina dels tipus «B» o «C» per una empresa operadora determinada en un lloc o establiment concret.
CAPITOL II
Empreses operadores
Article 18. Definició d'empresa operadora
1. Són empreses operadores aquelles persones físiques o jurídiques que, autoritzades com cal, tenen per objecte l’organització i l’explotació de jocs mitjançant la utilització de màquines recreatives i d'atzar.
2. Solament podran adquirir màquines recreatives i d’atzar les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d’empresa operadora.
3. L’explotació de les màquines consistirà en la seua instal·lació per l’empresa operadora en els locals a què es refereix aquest reglament. La conservació, la reparació i el manteniment l’haurà de prestar directament o indirectament aquesta empresa operadora, mitjançant els mitjans humans i tècnics adequats.
4. El títol d'empresa operadora s'obtindrà mitjançant la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores, que amb aquesta finalitat durà la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article 19. Sol·licitud d'inscripció en el Registre
1. Per a ser inscrites com empresa operadora hauran de formular la corresponent sol·licitud i complir els requisits següents:
A. En el cas de persones jurídiques:
a) Constituir-se sota la forma de Societat mercantil, d’acord amb la legislació espanyola, o cooperativa, amb un capital mínim de deu milions de pessetes, que haurà d'estar totalment desemborsat i representat per accions o participacions nominatives.
b) Tenir per objecte social únic l’explotació de màquines recreatives i d’atzar, en establiment propi o allò, i, si s’escau, el manteniment i la reparació d'aquestes.
c) La participació directa o indirecta de capital estranger no podrà excedir del 25 per 100.
d) Que cap soci, accionista o partícip es trobe en alguna de les causes d'inhabilitació establertes en l'article 3.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
B. En el cas de persones físiques:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Acreditar que posseeixen mitjans econòmics i financers suficients.
2. A la sol·licitud s'adjuntaran els documents justificatius de la concurrència dels requisits establerts en l'apartat anterior, i com a mínim els següents:
a) Document que acredite la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per l'article 24.2 de la Llei de Procediment Administratiu.
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat o el seu equivalent si es tracta d'estrangers, fins i tot dels membres del Consell d’Administració o, si s'escau, dels administradors i partícips de la societat.
c) Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat on constarà el nom i cognoms dels socis o partícips, amb la quota de participació, i còpia dels estatuts.
d) Certificat del Registre General de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, del sol·licitant i, si s'escau, dels administradors i partícips de la societat.
e) Memòria sobre l'experiència professional, els mitjans humans i tècnics amb què compte per a l'exercici de l'activitat i els locals, oficines, naus o magatzems de què disposa, indicant si són propis o aliens i, en aquest cas, títol de disponibilitat.
f) Còpia legitimada del Codi d’Identificació Fiscal i de l'autoliquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats pagat com conseqüència de la constitució de la societat, excepte si aquesta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
g) Declaració del sol·licitant o dels socis i accionistes indicativa de la participació que tinguen en empreses explotadores de joc en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi la que es pretén inscriure-
h) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l’IRPF i Patrimoni del sol·licitant i de cadascun dels socis de la societat o, si s’escau, declaració de l’Impost sobre Societats, si algun dels socis fos persona jurídica.
i) Certificat d'inscripció en el Registre Mercantil.
Article 20. Tramitació i resolució
1. Una vegada presentada la sol·licitud i revisat l’expedient i la informació complementària que puga ser requerida al sol·licitant, la Conselleria d'Economia i Hisenda resoldrà sobre la sol·licitud formulada, que valorarà l'exactitud de les dades aportades, els antecedents dels sol·licitants i la viabilitat del compliment dels fins de la sol·licitud.
2. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a l’inscripció en el Registre d'Empreses Operadores, en un termini no superior a un mes haurà de constituir, a disposició de la Direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponent, una fiança mínima de 5 milions de pessetes. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització concedida.
3. Les empreses operadores estaran obligades a constituir, a més de la fiança indicada en l'apartat anterior, una fiança addicional d'acord amb l’escala següent, segons les autoritzacions d’explotació de màquines dels tipus «B» i «C» que tinguessen vigents en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana:
Fins a 25 màquines 2.500.000 pessetes
De 26 a 50 màquines 5.000.000 de pessetes
De 51 a 100 màquines 10.000.000 de pessetes
De 101 a 300 màquines 30.000.000 de pessetes
De 301 a 1.000 màquines 100.000.000 de pessetes
Més de 1.000 màquines 10 milions addicional
per cada 100 màquines o fracció
Article 21. Garanties i fiances
1. Anualment, les empres es operadores que posseesquen més de cinquanta màquines dels tipus «B» o «C» hauran de trametre a la Conselleria d'Economia i Hisenda, dins dels sis primers mesos de cada any, l'auditoria externa dels seus estats financers.
2. Les fiances es constituiran en la Conselleria d'Economia i Hisenda, mitjançant metàl·lic, títol de Deute Públic, aval bancari o pòlissa de caució individual, a favor del Director dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponent al domicili social de l’empresa operadora, fabricant, comercialitzador o distribuïdor.
Quan la fiança es preste mitjançant aval no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què es refereix l'article 1830 del Codi civil i concordants.
3. La fiança quedarà afecta al pagament forçós de les sancions pecuniàries que els òrgans de l'administració imposen a les empreses fabricants, distribuïdores i operadores, i dels premis, tributs i salaris que s'hagen de pagar com a conseqüència de l'explotació de les màquines.
4. Les fiances es mantindran en la seua totalitat, per temps indefinit.
Si es produeix la disminució de la quantia de la fiança, la persona o entitat titular haurà de completar-la en la quantia obligatòria en el termini màxim d'un mes. Si aixú no es compleix, es produirà la cancel·lació de la inscripció.
5. Només s'autoritzarà la retirada de la fiança constituïda quan desapareguen les causes que motivaren la seua constitució, i no estiga pendent la resolució d'expedients administratius d'on puguen derivar-se responsabilitats econòmiques.
Per a autoritzar la retirada de la fiança s'ordenarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, puguen embargar-la els qui tinguen dret.
Una vegada transcorregut el termini indicat sense cap reclamació, es trametrà l’expedient als Serveis Territorials on es constituí la fiança i s'autoritzarà la devolució.
Article 22. Validesa i extinció.
1. La inscripció en el Registre d'Empreses Operadores tindrà caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir de cinc anys, si bé podrà renovar-se per períodes d'igual duració si no hi ha resolució expressa en contrari de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Podrà cancel·lar-se la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores en els casos següents:
a) Per voluntat de l’empresa operadora manifestada per escrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
b) Per defunció del titular o dissolució de la societat. En el supòsit de defunció, aquesta no es cancel·larà si ho sol·liciten els possibles hereus, i es mantindrà la vigència de la inscripció amb la menció «Hereus de ... » fins que s'efectue l'adjudicació de l’herència o passen dos anys des de la defunció de l'anterior titular.
c) Per resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'ajustarà, en tot cas, a les previstes per la Llei de Procediment Administratiu i que reculla alguna de les causes següents:
- Falsedat en les dades aportades per a la inscripció.
- Modificació de qualsevol de les circumstàncies o requisits mínims exigits per a la inscripció, o quan sent possible aquesta modificació s'haja efectuat sense autorització prèvia.
- L'incompliment de les obligacions que sobre constitució de fiances i manteniment de la seua vigència i imports estiguen establertes en els articles 20 i 21 d'aquest reglament.
- Incompliment reiterat de requeriments efectuats per la Conselleria d'Economia i Hisenda per a l'aportació de documents i dades sobre la seua activitat econòmica.
- Quan no es tinguen de reunir els requisits a què es refereix l'article 19 d'aquest reglament.
- No exercir l'activitat per a la qual està autoritzada en el termini de dos anys.
d) Com a conseqüència d'expedient d'aplicació de sancions en matèria de joc que expressament cancel·le la inscripció.
e) Per haver estat condemnat en sentència ferma el titular de l'empresa operadora o algun soci, accionista majoritari o administrador per delictes o faltes relacionats amb l'activitat del joc.
f) Per impagat dels impostos específics sobre el joc o l'ocultació total o parcial de la base imposable d'aquests.
Article 23. Modificacions de les dades de la inscripció
1. Requeriran autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda:
a) Les transmissions oneroses o lucratives inter vivos d'accions o participacions, amb exclusió de les realitzades entre els propis socis, en aquest cas bastarà amb la comunicació.
b) El canvi de denominació social.
c) Les ampliacions de capital social quan entren a formar part de l'empresa operadora nous socis o accionistes.
2. Requeriran comunicació a la Conselleria d'Economia i Hisenda, en el termini de trenta dies naturals:
a) Els canvis de domicili social.
b) Les transmissions d'accions per successions mortis causa.
c) Els canvis que es produesquen en la composició del Consells d'Administració i administradors.
d) I qualsevol altra modificació de les dades de la inscripció.
CAPITOL III
Autorització d’Explotació i Autorització d’Instal·lació
Article 24. Sol·licitud, tramitació i resolució de l'autorització d’explotació
1. L’autorització d’explotació a què es refereix l'article 16 d’aquest reglament, s'atorgarà prèvia sol·licitud d'aquesta.
2. A la sol·licitud d'autorització d’explotació s’adjuntaran els documents següents:
a) Document acreditatiu de la representació que té, en cas que no siga el titular de l’empresa operadora.
b) Fotocòpia legitimada del títol d’empresa operadora i la seua inscripció en el registre corresponent.
c) Els exemplars de la guia de circulació de la màquina.
d) Fotocòpia legitimada de la factura d'adquisició de la màquina o, si s'escau contracte d'arrendament financer.
e) Declaració jurada de l'empresa operadora on s'especifique el nombre de màquines amb autorització d'explotació de cada classe que posseesca en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i el nombre d’autoritzacions d'instal·lació que té vigents en el moment d'efectuar la sol·licitud.
f) Dipòsit previ dels impostos i tributs específics sobre el joc.
3. Una vegada presentada la sol·licitud i els documents a què es refereix l'apartat anterior, amb les comprovacions prèvies pertinents, la Direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda atorgarà l'autorització d’explotació.
4. Cap empresa operadora no podrà posseir autoritzacions d’explotació en nombre superior al cinc per cent, arrodonit per excés, d'autoritzacions d'instal·lació.
5. L’autorització d'explotació serà única i exclusiva per a cada màquina i tindrà una vigència de cine anys.
6. L’autorització d'explotació és prèvia però no suficient per ella mateixa per a la instal·lació i l’explotació de les màquines del tipus «B» i «C» en els establiments autoritzats. A més, caldrà posseir autorització d'instal·lació.
7. Les autoritzacions d'explotació que concedesquen els organismes corresponents de les administracions públiques, amb competència exclusiva en matèria de joc, podran ser validades, en el cas de trasllat de màquines, mitjançant la corresponent autorització en la guia de circulació i d'acord amb el procediment i els requisits que conté l'article 29 d'aquest reglament.
Article 25. Sol·licitud, tramitació i resolució de l'Autorització d'Instal·lació
1. L’autorització d'Instal·lació, a què es refereix l'article 17 d'aquest reglament, és el document administratiu pel qual s'autoritza la instal·lació d'una màquina dels tipus «B» o «C», documentada com cal, en un establiment específicament autoritzat per a l’explotació d'aquestes màquines i per una determinada empresa operadora.
2. A la sol·licitud d'autorització d'instal·lació, emplenada i subscrita per l'empresa operadora i el titular de l’explotació del local, s'adjuntaran els documents següents:
a) Fotocòpia legitimada del títol d'empresa operadora i la seua inscripció en el registre corresponent.
b) Fotocòpia legitimada de l'autorització i inscripció en el Registre d'Establiments de Joc del local on es pretén instal·lar la màquina.
c) Fotocòpia legitimada del contracte mercantil que vincula l'empresa operadora amb el titular de l’establiment, com activitat complementària d'aquest, on es pretén instal·lar la màquina.
d) Declaració jurada subscrita pel titular de l’establiment i l’empresa operadora on es faça constar que en l’establiment no hi ha concedides i en vigor més autoritzacions d'instal·lació de les que permeten per a aquest tipus d'establiment els preceptes d'aquest reglament.
3. Una vegada presentada la sol·licitud i els documents a que es refereix l'apartat anterior, la Direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb les comprovacions pertinents prèvies, atorgarà l'autorització d'instal·lació.
4. El període de vigència de l'autorització d'instal·lació serà el que pacten les parts, sense poder ser inferior a dos anys ni superior a cinc, i figurarà en la mateixa autorització.
Durant el període de vigència només es podrà produir un canvi de màquina anual, llevat causa justificada.
5. Cap empresa operadora no podrà tenir més autoritzacions d'instal·lació que autoritzacions d'explotació.
6. Les autoritzacions d'instal·lació són personals i intransferibles, a excepció del que estableix l'article 28.3 d'aquest reglament.
Article 26. Règim de les transmissions de les màquines i de les seues autoritzacions d'explotació
1. La venda, l'arrendament financer, l'arrendament o la cessió d'ús de la màquina, per qualsevol títol inter vivos o mortis causa admès en dret, comportaran la transmissió de l'autorització d'explotació i es farà constar necessàriament en la Guia de Circulació.
2. Les màquines i les seues autoritzacions corresponents d'explotació sols podran transferir-se entre empreses Operadores.
Article 27. Extinció de les autoritzacions d’explotació
1. S'extingirà l'autorització d'explotació i cessarà en conseqüència l’explotació de la màquina en els casos següents:
a) Pel transcurs del termini de validesa de l'autorització.
b) Per voluntat de l'empresa operadora manifestada per escrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
c) Per cancel·lació de la inscripció en el Registre de Models a què correspon la màquina, segons el que preveu l'article 9 d’aquest reglament.
d) Per cancel·lació de la inscripció de l’empresa operadora en el Registre, llevat que es transferesca a una altra Empresa per a la continuïtat de l’explotació.
e) Per sanció, d’acord amb el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
f) Per impagat dels tributs específics en matèria de joc.
g) Per la comprovació d'inexactituds essencials en alguna de les dades expressades en la sol·licitud, transmissió o modificació o en la documentació aportada.
2. Una vegada extingida l'autorització, l’empresa operadora titular de la màquina dels tipus «B» o «C» haurà de lliurar, a la Direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l’exemplar de la guia de circulació i el justificant d'haver lliurat la màquina en el dipòsit oficial respectiu, a l’efecte que els funcionaris designats comproven la seua destrucció o desballestament.
3. No serà preceptiu el lliurament de la màquina establert en l'apartat anterior quan, trobant-se en perfectes condicions per a ser utilitzada, l'empresa operadora titular d'aquesta sol·licite nova autorització d'explotació.
Article 28. Extinció de l'autorització d'instal·lació
1. L’autorització d'instal·lació s'extingirà en els casos que es detallen a continuació:
a) Per mutu acord entre l'empresa operadora i el titular de l’establiment, acreditat de manera fefaent.
b) Per sentència ferma obtinguda per qualsevol de les parts que declare la seua extinció.
c) Per cancel·lació de la inscripció de l’empresa operadora en el Registre.
d) Per cancel·lació de la inscripció de l’establiment en el Registre de locals autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar.
e) Per la comprovació d'inexactituds essencials en alguna de les dades expressades en la sol·licitud o en els documents aportats amb aquesta.
f) Per sanció consistent en la revocació de l'autorització d'instal·lació.
2. Així mateix, s’extingiran les Autoritzacions d'Instal·lació pel transcurs del període de validesa si es denuncia per alguna de les parts abans de finalitzar aquest; en el supòsit que no es produesca aquella denuncia quedarà prorrogat automàticament per un període idèntic
3. Durant el període de vigència de l'autorització d'instal·lació, els canvis de titularitat que puguen produir-se tant pel que fa al local com pel que fa als accionistes o partícips de l’empresa operadora no seran causa d’extinció de l'autorització d'instal·lació, i el nou o nous titulars quedaran subrogats en els drets i les obligacions contretes pels anteriors.
Article 29. Trasllat de les màquines recreatives i d’atzar
L’empresa operadora inscrita en el Registre de la Conselleria d'Economia i Hisenda, que pretenga instal·lar una màquina que es trobava ja en explotació en una altra comunitat autònoma, haurà de sol·licitar als serveis territorials corresponents, dins dels vint-i-cinc primers dies del mes de desembre, la validació de l'autorització d'explotació, adjuntant-hi:
a) L’exemplar de la guia de circulació en poder de l’empresa operadora, diligenciada amb la corresponent baixa concedida per l'autoritat competent en la comunitat de procedència.
b) Fotocòpia legitimada del títol d'empresa operadora i la seua inscripció en el registre corresponent.
c) La declaració jurada a què fa referència l'article 24.2. e) d’aquest reglament.
d) Còpia, amb segell de registre d'entrada, de l’escrit de l’empresa operadora adreçat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on la màquina es trobava instal·lada, sol·licitant el trasllat de l’exemplar de la guia de circulació allí dipositada per als serveis territorials de la demarcació territorial on desitge instal·lar la màquina.
e) Dipòsit previ dels impostos i tributs específics sobre el joc.
Una vegada presentada la sol·licitud i els documents annexos, els serveis territorials, amb les comprovacions pertinents prèvies, validaran l'autorització d'explotació.
TITOL IV
Règim d'instal·lació
CAPITOL I
Locals autoritzats per a la instal·lació de màquines
Article 30. Locals d'instal·lació
1. Les màquines recreatives i d'atzar podran instal·lar-se, amb el compliment previ dels requisits i condicions establertes en aquest reglament, en els establiments següents:
a) Les de tipus «A» podran instal·lar-se en els locals i dependències destinades amb caràcter exclusiu a l'activitat pública de bar, cafeteries, restaurants, sales recreatives i en els recintes firals i càmpings, i en els locals on d'acord amb aquest reglament puguen instal·lar-se màquines dels tipus «B» i «C».
b) Us de tipus «B» podran instal·lar-se en els locals on estiga reglamentàriament prohibida l'entrada i permanència de menors de setze anys i les dependències dels quals estiguen destinades amb caràcter exclusiu a l'activitat pública de bar, cafeteria o restaurant, en les sales de bingo i sales de joc legalment autoritzats i en els locals autoritzats per aquest reglament per a la instal·lació de màquines de tipus «C».
La instal·lació de màquines de tipus «B» en bars d'estacions de transports públics, aeroports i centres comercials queda condicionada al fet que el local pròpiament dedicat a bar es trobe tancat completament i aïllat del públic de pas. Així mateix, no podrà autoritzar-se la instal·lació en establiments de temporada que s'instal·len en vies públiques, platges o zones d'esbargiment, ni podran situar-se en terrasses o zones de via pública.
c) Les de tipus «C» únicament podran ser instal·lades en Casinos de Joc i en els vaixells a què es refereix l'article 7 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
Els locals on es troben legalment instal·lades aquestes màquines es consideraran, a tots els efectes, com sales de joc de casino i hauran de comptar amb els requisits d'entrada, registre i seguretat que la resta de les sales d'aquesta naturalesa.
Article 31 Límits quantitatius de la instal·lació
1. En els bars, cafeteries o restaurants a què es refereix l'article anterior no podran instal·lar-se més de tres màquines, de les quals només dos podran ser del tipus «B».
2. En les sales de joc i en les recreatives el nombre màxim de màquines dels tipus «A» i «B» que es podran instal·lar no serà superior a una per cada tres metres quadrats de superfície útil de la sala destinada a jocs.
3. Les sales de bingo podran instal·lar en el vestíbul d’entrada màquines recreatives dels tipus «A» i «B» amb les limitacions següents:
a) Els metres quadrats màxims que es tindran en compte a l’efecte del còmput de les màquines que s'han d'instal·lar no excedirà del 25 per cent dels destinats a la Sala de Joc.
b) Els vestíbuls hauran de disposar d'una capacitat mínima de 30 metres quadrats per a poder instal·lar-hi tres màquines i 20 metres quadrats més per cada màquina addicional, fins a un màxim de sis.
c) Aquestes màquines seran per a ús exclusiu dels jugadors de les sales de bingo.
4. A l’efecte del còmput del nombre de màquines dels tipus «B» i «C» instal·lades, les denominades màquines múltiples, que permeten la utilització simultània i independent per dos o més jugadors, es considerarà una màquina per cada jugador independentment que estiga emparada per una única autorització d’explotació.
Article 32. Registre d'Establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar
1. Els establiments d'hostaleria esmentats en l'article 30 d'aquest reglament, que desitgen instal·lar màquines recreatives dels tipus «A» i «B», hauran de sol·licitar l'autorització i inscripció en el Registre d'Establiments corresponent.
La sol·licitud haurà de presentar-se pel titular de l'establiment d'hostaleria, aportant els documents següents:
a) Llicència fiscal de l'activitat.
b) Document acreditatiu de la titularitat del local o establiment.
c) Declaració jurada de complir els requisits de l'article 30, i també que l'establiment no figura inscrit en el Registre amb aquesta o distinta denominació.
L’autorització i inscripció tindrà una validesa de cinc anys, renovable per períodes de la mateixa duració, si no hi ha resolució en contra. No obstant això, podrà ser cancel·lada per faltes de manteniment dels requisits o pressupòsits que li serviren de base o com a conseqüència d'expedient d'aplicació de sancions.
2. En aquest registre també quedaran inscrits els sales recreatives, els de joc, les sales de bingo i els casinos de joc que possesquen l'autorització com a tals establiments.
En aquests casos la inscripció tindrà validesa mentre posseesquen les respectives autoritzacions com establiments específics de W
3. El canvi de titularitat de l’establiment es farà constar en aquest registre.
Article 33. Classes de sales
1. A l'efecte del seu règim jurídic, les sales es classifiquen en:
- Sales Recreatives.
- Sales de Joc.
2, S'entén per Sales Recreatives tots aquells establiments destinats a l'explotació de màquines recreatives de pur entreteniment tipus «A» i, si s'escau, les esmentades en l'article 2 d'aquest reglament.
3. S'entén per Sales de Joc aquells establiments destinats específicament a l'explotació i instal·lació de màquines recreatives amb premi tipus «B», si bé podran instal·lar-se màquines recreatives de pur entreteniment tipus «A».
CAPITOL II
Documentació i règim d’ús
Article 34. Documentació incorporada a la màquina
1. Totes les màquines a què es refereix aquest reglament, que es troben en explotació i instal·lades, hauran de dur necessàriament incorporades i de forma visible des de l'exterior:
a) Les marques de fàbrica a què es refereix l'article 13 d'aquest reglament.
b) La placa d'identitat a què es refereix l'article 14.
c) Protegida com cal del deteriorament, la Guia de Circulació amb les diligències corresponents.
d) L’autorització d'instal·lació que està emparant la màquina, llevat en el cas de les màquines de tipus «A».
2. La incorporació a què es refereix l'apartat anterior s'efectuarà en la pa t frontal o lateral de la màquina. En aquest últim cas, la separació entre el lateral i qualsevol altre obstacle, permanent o ocasional, no podrà ser inferior a 0,50 metres.
Article 35. Documentació que s'ha de conservar en el local
1. Per a les màquines dels tipus «A» i «B» haurà de trobar-se en tot moment en el local on estiguessen en explotació les màquines:
a) El justificant acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar, que haurà de situar-se en lloc visible del local, junt amb la màquina o màquines.
b) El Llibre d'Inspecció i Reclamacions, en model normalitzat diligenciat pels Serveis Territorials corresponents.
c) Un exemplar d'aquest reglament que haurà d'estar a disposició de l'usuari que el sol·licite.
2. Les màquines de tipus «C» hauran de dur per cada màquina un llibre diligenciat on s’especificaran les dades que s'hi assenyalen. Podrà eximir-se d'aquesta obligació els establiments que disposen d'un sistema informàtic central, autoritzat per la Comissió Tècnica del Joc i connectat a les màquines, on queden registrades totes les operacions que realitzen els dispositius i comptadors.
3. Així mateix, en poder del titular de la màquina haurà de constar la carta de pagament de la taxa del joc corresponent i el justificant de pagament de la llicència fiscal.
Article 36. Prohibicions d'ús
1. Als operadors de les màquines, titulars de l’establiment o locals on es troben instal·lades i al personal al servei d'uns i altres els és prohibit:
a) Usar les màquines dels tipus «B» i «C» en qualitat de jugadors.
b) Concedir crèdits o diners a compte als jugadors.
c) Concedir bonificacions o jugades gratuïtes a l'usuari.
2. Els titulars o responsables dels establiments on es troben instal·lades les màquines impediran l’ús de les dels tipus «B» i «C» als menors d'edat. Aquesta prohibició d'ús haurà de figurar de forma visible en la part frontal de les màquines.
Article 37. Condicions de seguretat
1. Els titulars dels establiments o locals on es troben instal·lades les màquines de joc, i les empreses operadores propietàries d'aquestes, seran obligats a mantenir-les en tot moment en perfectes condicions d'higiene, seguretat i funcionament, i seran responsables del mal servei o dels danys que poguessen ocasionar
2. Si es produeix en la màquina una avaria que no pot ser reparada en l'acte i que impedeix el seu correcte funcionament, el titular del local o personal que hi preste serveis la desconnectarà immediatament.
3. Si la màquina no paga el premi obtingut, el titular del local o personal al seu servei estaran obligats a pagar en metàl·lic el premi, o la diferència que falte per a completar-lo.
TITOL V
Règim d'aplicació de sancions
CAPITOL I
Infraccions i sancions
Article 38. Infraccions
Són infraccions administratives en matèria de joc les accions o omissions voluntàries tipificades en la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Article 39. Faltes molt greus
Són infraccions o faltes molt greus les tipificades en l'article 23 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) La fabricació, la distribució, la comercialització, la venda, l’explotació i la instal·lació de màquines de les regulades en aquest reglament, els models de les quals no estiguen prèviament autoritzats i inscrits o no es corresponguen amb aquests, o corresponguen a autoritzacions cancel·lades.
b) La fabricació, la importació i la comercialització de màquines per persones no inscrites en els registres corresponents.
c) L’explotació i la instal·lació de màquines que manquen de qualsevol dels requisits següents: marques de fàbrica, placa d'identitat, Guia de Circulació amb autorització d’explotació i autorització d'instal·lació, i també la seua alteració o inexactitud.
d) L’explotació i la instal·lació de màquines per persones distintes de les autoritzades o habilitades per a això.
e) La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions concedides d'acord amb el que disposa aquest reglament sense complir les condicions i requisits que s'hi estableixen.
f) L’explotació i la instal·lació de màquines en establiments o locals no autoritzats o no inscrits en el Registre d'Establiments o en local distint a l'autoritzat.
g) L’explotació i la instal·lació de màquines per persones o entitats no autoritzades o no inscrites en el Registre d'empreses operadores.
h) La manipulació o alteració de les màquines en perjudici dels jugadors.
i) La instal·lació de màquines en nombre major a l'autoritzat per al local o establiment.
j) La utilització en qualitat de jugadors, de màquines dels tipus «B» i «C» per personal empleat o directiu de l’establiment on estiguen instal·lades o de l'empresa dedicada a la seua explotació, gestió o reparació.
k) La modificació de qualsevol de les condicions essencials en virtut de les quals es concediren les preceptives autoritzacions sense complir els requisits establerts en aquest reglament.
l) La concessió de préstec als jugadors o apostadors en els llocs on estiguen instal·lades les màquines, o pel personal empleat o directiu de l’establiment o de l’empresa dedicada a la seua explotació, gestió o reparació.
ll) L’impagat total o parcial als jugadors de les quantitats que obtinguessen com a premi.
m) Obtenir les corresponents autoritzacions mitjançant l'aportació de dades o documents no conformes amb la realitat.
n) Efectuar la interconnexió de màquines de tipus «C» sense la corresponent autorització.
o) La negativa o obstrucció a l'actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l'autoritat, i pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l’exercici d'aquestes funcions.
p) Permetre o consentir, expressament o tàcitament, per part dels titulars de l'activitat del local o establiment, la instal·lació de màquines que no reunesquen els requisits exigits per aquest reglament, o en locals no autoritzats, o mitjançant persones no autoritzades.
q) Efectuar publicitat dels jocs mitjançant màquines o dels locals o establiment on es practiquen sense la deguda autorització o al marge dels límits que aquesta fixa.
Article 40. Faltes greus
Són infraccions o faltes greus les tipificades en l'article 24 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 juny, i especialment les següents:
a) Permetre l’ús de les màquines dels tipus «B» o «C» a menors d'edat i permetre'ls l'accés als locals o establiments on ho tenen prohibit.
b) Reduir el capital de les societats o les fiances per sota dels límits establerts en aquest reglament.
c) La transferència d’accions o participacions del capital social sense la prèvia autorització o, si s’escau, la modificació de la denominació social o l’entrada de nous socis sense la prèvia autorització administrativa.
d) La falta de comunicació dins dels terminis establerts de qualsevol modificació de l'autorització inicial que no requeresca autorització prèvia.
e) La inexistència o el mal funcionament de les mesures de seguretat dels locals quan poden afectar la seguretat de les persones.
f) L’admissió de més jugadors dels que permeta la cabuda del local.
g) No dur els llibres exigits o fer-ho incorrectament.
h) No facilitar als òrgans competents la informació necessària per a un adequat control de les activitats de les empreses de joc.
i) Realitzar la transmissió d'una màquina sense l'autorització corresponent.
j) No exhibir en el local o establiment l'autorització preceptiva.
k) La no col·locació de la placa d'identitat, Guia de Circulació o Autorització d'Instal·lació.
l) La no conservació en el local o establiment dels documents a què es refereix l'article 35 d’aquest reglament i la seua pèrdua sense causa justificada.
m) I en general, l’incompliment dels requisits o prohibicions establerts en aquest reglament sempre que no tinguen la consideració d'infracció molt greu i hagen produït frau a l’usuari, benefici per a l'infractor i perjudici als interessos de la comunitat.
Article 41 Faltes lleus
Són infraccions o faltes lleus les tipificades com tals en l'article 25 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) Col·locar la documentació que ha dur incorporada la màquina de manera que se'n dificulte la visibilitat des de l’exterior, o la falta de protecció eficaç per a impedir-ne el deteriorament o manipulació.
b) La falta de Llibre d'Inspecció i Reclamacions a què es refereix l'article 35.1 d'aquest reglament.
c) La inexistència de rètols o cartells en la porta d'accés a les sales de joc amb la indicació de la prohibició d’entrada a menors d’edat.
d) La falta de lliurament per l'empresa operadora al titular de l’establiment on està instal·lada la màquina de la documentació o llibres que s'han de conservar en el local.
e) La no devolució de la Guia de Circulació, quan això siga preceptiu.
f) En general, l’incompliment dels requisits o prohibicions establerts en aquest reglament sempre que no tinguen la consideració d'infracció greu o molt greu.
Article 42. Sancions
1. D'acord amb l'article 27 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, les infraccions del que disposa aquest reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb multa de fins a 500.000 pessetes.
b) Les greus amb multa de fins a 5.000.000 de pessetes.
c) Les molt greus amb multa de fins a 100.000.000 de pessetes.
A més de les sancions de multa, la comissió d'una infracció comportarà, si s'escau, el lliurament a l’administració o als perjudicats, que haguessen estat identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts.
2. Les infraccions que haguessen estat sancionades d'acord amb el que disposa l'apartat anterior i que tinguessen la qualificació de greus o molt greus, podran, a més, ser sancionades, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l'autorització per a l’organització o explotació de jocs mitjançant les màquines regulades en aquest reglament.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment on es puguen explotar i instal·lar les màquines, o inhabilitació definitiva d'aquest per a activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions referides en aquest reglament.
No obstant això, quan l'activitat principal que s'exercesca en un establiment no siga de joc, aquest no podrà ser clausurat, si bé podrà acordar-se la prohibició d'instal·lació i realització d’activitats de joc.
3. Per a la graduació de les sancions, a part de la qualificació de la infracció comesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets i concretament les característiques del lloc d'instal·lació de les màquines, la contumàcia en la conducta de l’infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.
4. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en un període d'un any tindrà la consideració d'una falta greu, i la comissió de tres faltes greus en un any o de cine en tres anys tindrà la consideració de molt greu.
Article 43. Regles d'imputació
1. Són responsables de les infraccions regulades en aquest reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques, no obstant això:
a) Les màquines objecte de la infracció es presumiran propietat del titular de l’establiment o local on es troben instal·lades, si no s'acredita de forma justificada i fefaent la titularitat d'aquestes.
b) Les infraccions per incompliment dels requisits que han de reunir les màquines segons el que disposa el Títol I seran imputades al titular d'aquestes, llevat si s'aprova la responsabilitat del fabricant, el distribuïdor o el comercialitzador d'aquestes.
c) De les infraccions tipificades en les lletres f), g), i), l), ll), o), p) de l'article 39, k) de l'article 40 i a), d) de l'article 41 respondran solidàriament, així mateix, els titulars del local o establiment on es troben instal·lades les màquines.
2. En el cas d'infraccions comeses en els establiments o locals on es troben instal·lades les màquines, per directius, administradors o personal empleat en general, seran responsables solidaris les persones o entitats per a qui presten serveis.
CAPITOL II
Competències, procediment i facultats de l’Administració
Article 44. Facultats de l'Administració
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu l’òrgan que instrueix l’expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, el tancament dels establiments on es practique el joc vulnerant les disposicions legals, i també el precinte, el dipòsit o la incautació dels materials usats per a aquesta practica.
2. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, l'Administració podrà decomissar i destruir les màquines en els supòsits recollits en l'apartat tres de l'article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Així mateix, atenent la naturalesa de la infracció, l'Administració podrà ordenar el comís de les apostes hagudes i dels beneficis il·lícits obtinguts, l’import dels quals s'ingressarà en la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. Les màquines recreatives i d'atzar que manquen dels requisits establerts en aquest reglament o que infringesquen els límits d’apostes o premis, i també les instal·lades en locals no autoritzats, podran ser precintades pels agents de l'autoritat, com a mesura cautelar, la qual cosa es farà constar en l'acta incoada a l’efecte.
Una vegada iniciat l’expedient, l’òrgan encarregat de la tramitació haurà d'alçar o mantenir-hi la mesura cautelar pressa pels agents de l'autoritat.
Article 45. Competències
1. Serà competent per a la incoació i tramitació de l’expedient la Secretaria de la Comissió Tècnica del Joc quan hi haja indicis d'infracció molt greu, i els Directors, dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda quan els indicis siguen d'infracció greu o lleu.
2. Les infraccions administratives qualificades com molt greus seran sancionades pel Conseller d'Economia i Hisenda amb multa de fins a vint-i-cinc milions de pessetes, i pel Consell de la Generalitat Valenciana amb multa de fins a cent milions de pessetes.
3. Les infraccions administratives qualificades com greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a cinc milions de pessetes o cinc-centes mil pessetes, respectivament, pel Director dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponent.
4. L’òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària podrà imposar les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries.
Article 46. Procediment
Les sancions s'imposaran amb subjecció als tràmits regulats en l'article 30 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, a aquest efecte serà supletori el que disposa la Llei de Procediment Administratiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb l’informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, per a:
a) Modificar el preu o el valor de les partides de les màquines a què es refereix aquest reglament.
b) Introduir les modificacions que, per raons d'evolució de mercat i no es tècniques, siguen necessàries per a una millor homogeneïtzació dels requisits per a aquest tipus de màquines recreatives i d'atzar establerts en els articles 4, 5 i 6 d'aquest reglament.
c) Actualitzar cada tres anys la xifra mínima del capital social de les empreses i de les fiances exigibles.
d) Dictar les disposicions de desplegament d’aquest reglament.
e) Modificar els annexos.
Segona
Les empreses titulars de sales de bingo, sales de joc i sales recreatives es consideraran empreses operadores sense necessitat d’autorització i inscripció en el registre, i podran ser titulars i explotadores, únicament, de les màquines recreatives i d’atzar que tinguen instal·lades, respectivament, en aquells establiments de joc.
Tercera
A l’efecte previst en aquest reglament, s'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè regule el sistema per a la destrucció o desballestament de màquines recreatives i d'atzar.
Quarta
Les empreses fabricants i importadores, comercialitzadores o distribuïdores, i empreses operadores autoritzades i inscrites en qualsevol dels registres de les distintes administracions públiques amb competència exclusiva en la matèria, que complesquen els requisits i condicions establerts en aquest reglament, podran ser validades per la Conselleria d'Economia i Hisenda per a la seua inscripció en els Registres regulats en aquest.
Igualment seran validades les màquines recreatives i d'atzar que, complint amb la inscripció prèvia en el corresponent registre de qualsevol d'aquelles Administracions, complesquen amb les característiques i requisits exigits en els articles 4, 5 i 6 d'aquest reglament.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
1. Les empreses fabricants, comercialitzadores i distribuïdores de material de joc, que figuren inscrites en els Registres de la Comissió Nacional del Joc i tinguen activitats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, hauran de sol·licitar la seua inscripció, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 11 d'aquest reglament, en el termini d'un any acreditant, junt amb la certificació d'aquella inscripció, els altres requisits establerts en els articles citats.
2. Les empreses operadores que a l'entrada en vigor d'aquest reglament figuren inscrites en el Registre de la Comunitat Valenciana, disposaran d'un termini d'un any per a adaptar-se a les exigències i requisits que hi conté, a excepció de l'ampliació de fiances que haurà d'efectuar-se en un termini de sis mesos.
3. Els establiments d'hostaleria que a l'entrada en vigor d'aquesta norma tinguen instal·lades i en explotació màquines recreatives, disposaran d'un termini de sis mesos per a sol·licitar la seua autorització i inscripció en el registre a què es refereix l'article 32.
Així mateix, els establiments a què fa referència l'apartat 2 de l'article indicat, disposaran d'idèntic termini per a requerir la seua inscripció.
Segona
1. Les màquines recreatives i d’atzar que figuren inscrites en el Registre de Models de la Comissió Nacional del Joc, a l’entrada en vigor d’aquesta norma, es consideraran automàticament inscrites en el Registre de Models de la Comunitat Valenciana amb una validesa màxima de cinc anys.
2. Les màquines inscrites en el Registre de Models, que es fabriquen a partir de l’entrada en vigor d'aquest reglament, hauran d'ajustar-se als requisits i condicions establerts en aquest, en el termini de sis mesos, els fabricants són obligats a trametre en el termini d'un mes certificació acreditativa de les dades d'identificació de l’última màquina de cada model fabricada amb anterioritat a la vigència d’aquesta norma.
3. Les màquines dels tipus «B» i «C» fabricades amb anterioritat a aquest reglament disposaran d'un termini màxim de cinc anys per a la seua explotació i instal·lació, transcorregut el qual hauran de causar baixa definitiva. No obstant això, abans del 30 de març de 1991 hauran d’acreditar en forma fefaent l'adaptació a allò disposat sobre el preu de les jugades, la quantia màxima dels premis i el temps mínim de les jugades.
Tercera
1. Les empreses operadores titulars de màquines recreatives dels tipus «B» i «C», que a l’entrada en vigor d'aquest reglament tinguen autoritzacions d’explotació, hauran de sol·licitar en el termini d'un any, junt amb el titular de l’establiment, l'autorització d'instal·lació prevista en l'article 25.
2. A l’efecte del que disposa l'apartat anterior, i mentre no s’obtinga l'autorització d'instal·lació, es prorrogarà la validesa dels actuals butlletins d'instal·lació per un termini d'un any.
Quarta
1. Les empreses que tinguen per objecte activitats econòmiques relacionades amb les màquines recreatives i d’atzar, que no s'adapten, dins dels períodes transitoris establerts a l’efecte, al que disposa aquest reglament no podran exercir aquelles activitats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i quedaran cancel·lades totes les autoritzacions que tinguen a aquest efecte.
2. Totes les empreses titulars de màquines dels tipus «B» i «C» que no hagen adaptat les màquines en els terminis establerts a l’efecte, quedaran inhabilitades per a explotar-les i instal·lar-les.
3. Tots els titulars d'establiment que no sol·liciten o requeresquen la inscripció en el registre a què es refereix l'article 33, dins dels terminis prevists a l’efecte, quedaran inhabilitats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar.
4. Totes aquelles màquines dels tipus «B» i «C» amb autorització d’explotació que, dins dels períodes establerts a l’efecte en aquest reglament, no queden emparades per la preceptiva autorització d'instal·lació es reputaran il·legals, i quedaran cancel·lades o invalidades aquelles autoritzacions d'explotació.
Cinquena
Totes les sol·licituds d'autorització i inscripció de models o d'empreses i també les d'autorització d'explotació de màquines o de funcionament de locals, que es troben en tramitació davant la Conselleria d'Economia i Hisenda en la data d'entrada en vigor d'aquest reglament, hauran d'atenir-se, quant als requisits, les condicions i els tràmits necessaris, a les disposicions d'aquest reglament i disposaran d'un termini de sis mesos per al compliment d'aquests.
Veure annex

linea