diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.

(DOGV núm. 3028 de 04.07.1997) Ref. Base de dades 1756/1997

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
S'ha advertit una errada en la llei de referència (DOGV núm. 3.016, de 18.06.97), per la qual cosa es fa la següent correcció:
En la pàgina 9.414, en la versió en valencià, en l'article 2.2.g), on diu:
«g) Prevenció: conjunt d'actuacions adreçades a reduir la demanda. l'oferta i les conseqüències del consum de drogues o de la realització de conductes que podrien genera altres tipus de trastorns addictius.»;
Ha de dir:
«g) Prevenció: conjunt d'actuacions adreçades a eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de drogues, o a altres conductes addictives, amb la finalitat d'evitar que aquestes es produïsquen, se'n retarde l'inici, o bé que no es convertisquen en un problema per a la persona o el seu entorn social.».

linea