diari

ORDRE de 21 de març de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fan públics els imports globals màxims que financen, per al 2006, l'Ordre de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes gestionades per la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial per a l'exercici 2006. [2006/X3450]

(DOGV núm. 5229 de 29.03.2006) Ref. Base de dades 1759/2006

ORDRE de 21 de març de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fan públics els imports globals màxims que financen, per al 2006, l'Ordre de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes gestionades per la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial per a l'exercici 2006. [2006/X3450]
L'Ordre de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, va establir un règim d'ajudes gestionades per la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial per a l'exercici 2006 (DOGV de 29.11.2005).
L'article segon establix que la dotació anual de les ajudes serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atés que en l'article 47.11 del Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, com també la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes
ORDENE
Article primer
Els imports globals màxims de les línies de subvenció gestionades per la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial, per a l'exercici 2006, seran els següents:
1. Ajudes a la realització de determinades actuacions en el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.4, línia T3344
Dotació pressupostària: 119.230,00 €
2. Ajudes a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos a àrees de protecció perillacunar i a zones de reserva i prohibició total de l'activitat cinegètica, afectats per l'acció d'avifauna aquàtica o reintroduïda en el Parc Natural de l'Albufera
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.4, línia T4868
Dotació pressupostària: 83.000,00 €
3. Ajudes per a la millora socioambiental de determinats espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7, línia T1373
Dotació pressupostària: 161.773,00 €
4. Ajudes per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7, línia T6203
Dotació pressupostària: 92.000,00€
5. Ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera
Aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7, línia T2484
Dotació pressupostària: 169.440,00€
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de març de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea