diari

DECRET 74/1999, d'1 de juny, del Govern Valencià, pel qual es disposa l'aplicació del component retributiu regulat en el Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, al personal integrant de la Inspecció Educativa. [1999/M5290]

(DOGV núm. 3510 de 04.06.1999) Ref. Base de dades 1773/1999

DECRET 74/1999, d'1 de juny, del Govern Valencià, pel qual es disposa l'aplicació del component retributiu regulat en el Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, al personal integrant de la Inspecció Educativa. [1999/M5290]
La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, disposa en l'article 35 la competència plena de la Generalitat Valenciana en la regulació i l'administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Constitució i lleis orgàniques que el desenvolupen i de les facultats que la mateixa atorga a l'Estat en l'article 149.1.30.
La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, considera la funció inspectora com a garantia del compliment de les lleis i de la millora de la qualitat del sistema educatiu.
La Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l'Avaluació i el Govern dels Centres Docents, regula en el títol IV la Inspecció Educativa, atribuint la competència de la supervisió a les administracions educatives corresponents, en determina les funcions i crea el cos d'inspectors d'educació, amb caràcter de cos docent.
El Reial Decret 2.193/1995, de 28 de desembre, modificat pel Reial Decret 1573/1996, de 28 de juny, que establix les normes bàsiques per a l'accés i la provisió de llocs de treball i la integració dels actuals inspectors, regula en el capítol I el règim i les funcions del cos d'inspectors d'educació i establix que els funcionaris del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa que desenvolupen llocs de treball de la funció inspectora, encara que no optaren per la integració en el cos d'inspectors d'educació, tindran dret a la percepció del mateix règim retributiu que el que s'ha establit per als funcionaris del cos d'inspectors d'educació.
En l'àmbit de la legislació autonòmica, el Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, regula en l'article 1.2 que els preceptes de la dita llei són d'aplicació al personal docent en aquelles matèries que no es troben regulades per normes bàsiques dictades per l'estat i les específiques de la Comunitat Valenciana per al seu àmbit funcional respectiu.
Pel Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, i a fi de millorar l'escola pública, s'implanta el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i activitats de millora de la qualitat de l'ensenyament aplicable als funcionaris de carrera del cossos docents adscrits a la Generalitat Valenciana. Este component retributiu "valora l'exercici de la professió docent en una societat de ràpides transformacions que té precisió d'una formació i adaptació professional contínues".
Per tot això, de conformitat amb el que establix l'article 26 del Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 1 de juny de 1999,
DECRETE
Article únic
1. Els funcionaris pertanyents als cossos d'inspectors d'educació (CIE) i al cos d'inspectors al servei de l'administració educativa (CISAE) tindran dret a la percepció efectiva del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, creat dins del complement específic pel Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, en les condicions establides per l'esmentat decret i les disposicions que el desenvolupen i amb el mateix valor econòmic per cadascun dels períodes que el que s'ha establit per als funcionaris de carrera de la funció pública docent.
A l'efecte de perfeccionament dels esmentats períodes, es computaran els anys de servei prestats en la funció inspectora, en l'administració educativa i en la funció pública docent, sempre que s'acredite la realització de les hores de formació indicades en la normativa reguladora de l'indicat complement.
2. Així mateix, tindran dret a la percepció efectiva de l'esmentat component retributiu, en les mateixes condicions, els funcionaris dels cossos docents a què fa referència el punt 5 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l'Avaluació i el Govern dels Centres Docents que desenvolupen la funció inspectora.
Disposició addicional
Els funcionaris de cossos docents que siguen nomenats inspectors accidentals continuaran percebent, com a integrant de les retribucions complementàries del lloc de treball desenvolupat, el component retributiu relacionat amb el perfeccionament del professorat i la millora de la qualitat de l'ensenyament.
Disposició transitòria
Als funcionaris compresos en els nombres 1 i 2 de l'article únic del present decret i amb efectes d'1 de gener de 1999, se'ls reconeixerà automàticament el perfeccionament dels períodes complets de sis anys. Per al perfeccionament dels períodes no complets i successius, s'ajustarà al que regula la disposició transitòria segona i la resta dels articles del Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià. L'efectiva percepció dels períodes perfeccionats es troba condicionada a la situació de servei actiu i a l'exercici de llocs de treball propis de la funció inspectora.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb el que disposa el present decret i, especialment, l'apartat 4 de l'article 3 del Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, pel que fa a la funció inspectora educativa.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza el conseller de Cultura, Educació i Ciència perquè dicte les disposicions que calguen per al desenvolupament i l'aplicació del que regula el present decret.
Segona
El present decret, que entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tindrà efectes econòmics des del dia 1 de gener de 1999.
València, 1 de juny de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,

linea