diari

Decret 89/1990 de 11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

(DOGV núm. 1335 de 28.06.1990) Ref. Base de dades 1779/1990

Decret 89/1990 de 11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.
Una vegada regulat el joc en la Comunitat Valenciana, mitjançant la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i transcorregut el temps prudencial des de l'entrada en vigor, cal regular reglamentàriament el joc del bingo, establert en aquesta, a fi d'unificar la normativa existent i adequar-la a les prescripcions de la Llei.
Aquest reglament pretén una regulació integral del sector del joc del bingo, que va des de les disposicions generals del joc esmentat, el règim d'autoritzacions, les empreses que poden gestionar-lo, el personal que hi presta serveis i els locals habilitats per aquest, millorant el control administratiu i fiscal que s'ha de mantenir sobre aquesta activitat de clara transcendència econòmica i social, fins a l’increment, d'altra banda, de les garanties necessàries que han de reunir les distintes empreses que hi incideixen.
Per això, amb l’informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 11 de juny de 1990,
DECRETE:
Article únic
S'aprova el Reglament del Joc del Bingo que s'insereix a continuació.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Són derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquest decret i al reglament que s'hi aprova.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè
dicte les disposicions necessàries per al compliment i el desplegament del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juny de 1990.
EL President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA
REGLAMENT DEL JOC DEL BINGO
TITOL I
Disposicions generals i règim de les autoritzacions
CAPITOL I
Ambit, objecte i règim jurídic
Article L Ambit i objecte.
Aquest reglament té per objecte la regulació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del joc del bingo en les seues distintes modalitats, i de les activitats econòmiques que tinguen relació amb ell.
Article 2 Règim jurídic.
1. L’autorització, l’organització i el desenvolupament del joc del bingo s’atindrà a les normes que conté aquest reglament i la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, i a totes aquelles disposicions de caràcter general o complementari que siguen dictades o resulten aplicables.
2. Queden prohibits els jocs que, amb el mateix o distint nom, constituesquen modalitats del bingo no previstes en les normes esmentades en l'apartat anterior, o que es realitzen al marge de les autoritzacions, els requisits i les condicions establerts en aquestes normes.
CAPITOL II
Normes generats del joc
Article 3. Descripció del joc.
El joc del bingo és una loteria jugada sobre 90 números de l'1 al 90 inclusivament. Els jugadors tenen com a unitat de joc cartons o targetes integrades per quinze números diferents entre si, i distribuïts en tres línies horitzontals de cinc números cadascuna i en nou columnes verticals, en qualsevol de les quals pot haver tres, dos i un número, però sense que mai no hi haja una columna sense número.
Es premiaran les combinacions següents:
Línia. S'entendrà formada la línia quan s'hagen extret tots els números que la integren sempre que no haja resultat premiada una altra línia amb els números extrets anteriorment.
Bingo. S'entendrà format el bingo quan s'hagen extret tots els números que integren un cartó o targeta. En la modalitat acumulativa podrà atorgar-se un premi especial si es canta bingo en un bola amb un número d'eixida prèviament determinat.
L’aparició, tant en línia com en bingo, de més d'una combinació guanyadora determinarà la distribució proporcional dels premis a parts iguals.
Article 4. Elements.
En el joc del bingo seran necessaris els elements següents:
Cartons. Hauran de ser homologats i estaran necessàriament fabricats en un material que permeta que siguen marcats pels jugadors. Els cartons només seran vàlids per a una partida i tots hauran d'estar seriats i numerats; en lloc visible s'indicarà també el valor facial i el nombre de cartons d'una sèrie.
Aparell d'extracció de boles i - mecanismes accessoris.- L’aparell extractor de boles podrà ser de bombo o pneumàtic i haurà d'estar homologat prèviament.
Així mateix serà obligatòria l'existència d'un circuit tancat de televisió que garantesca el coneixement pels jugadors de les boles que van extraient-se durant la partida; per a això, la camera enfocarà permanentment el lloc d'eixida d'aquelles i la imatge serà recollida pels distints monitors distribuïts en la sala en nombre suficient per a assegurar la perfecta visibilitat per tots els jugadors.
D'igual forma, hi haurà una o diverses pantalles o plafons on s'aniran recollint els números a mesura que s'extraguen i canten. També serà preceptiva l’existència de pantalles indicatives dels premis de línia, bingo i bingo acumulatiu que s’obtenen en cada partida, la reserva acumulada corresponent i la bola màxima. Igualment hi haurà un o diversos aparells comptadors de les extraccions que es realitzen.
La sala haurà d’estar dotada d'una instal·lació de so que garantesca la perfecta audició, per part dels jugadors, del desenvolupament de cada partida.
Article 5. Regles de joc.
Abans d'iniciar-se cada sessió s'haurà de comprovar el correcte funcionament de tot el material i instal·lacions de joc que hagen d'utilitzar-se, tot seguit s'introduiran les boles en l'aparell extractor i els jugadors que ho desitgen podran inspeccionar aquestes operacions. Abans de la venda dels cartons s'anunciarà la sèrie o sèries en venda, el nombre de cartons d’aquesta i el seu valor facial; a continuació s'iniciarà la venda.
Després de l'operació de venda, el personal de la taula recollirà els cartons sobrants, efectuarà els càlculs pertinents i anunciarà:
- El total de cartons venuts de la sèrie o sèries corresponents, utilitzant la fórmula següent:
«Cartons venuts , de la sèrie del número
al i de la sèrie del número al »
- L’import dels premis de línia, bingo i bingo acumulatiu.
- El número de la bola màxima, segons l’ordre d’extracció, no superior a l’establerta en l’escala detallada en l'annex I d’aquest reglament, en què pertoca atorgar el premi del bingo acumulatiu.
A continuació s’exposarà, en els plafons, marcadors i monitors, el nombre de cartons venuts, el premi de la línia, el premi del bingo, el premi del bingo acumulatiu, la quantitat detreta per al bingo acumulatiu següent i el número de bola màxima d’extracció. Una vegada efectuada aquesta operació, s’anunciarà l’inici de la partida.
A partir d’aquest moment s’aniran extraient successivament les boles, el número de les quals s'anunciarà a través dels altaveus, i es mostrarà simultàniament en els monitors i les pantalles de la sala. El joc s'interromprà quan algun jugador cante la jugada de línia o bingo en veu alta. Tot seguit es lliurarà el cartó al personal de la taula, que el comprovarà. Aquesta operació es repetirà amb tots els cartons cantats.
Si de la comprovació efectuada resulten errors o inexactituds en algun dels números del cartó, el joc es reprendrà fins que es produesca un guanyador; quan la línia cantada siga correcta, el joc continuarà fins que es cante el bingo i, en el cas que la comprovació siga positiva, es donarà per acabada la partida i es pagarà l’import dels premis.
Una vegada comprovada l’existència del cartó premiat, el personal de la taula preguntarà si hi ha alguna altra combinació guanyadora amb les veus «Alguna línia més?» «Algun bingo més?», i es deixarà un temps prudencial fins donar l’ordre de reprendre la partida o deixar-la per acabada, segons el cas. Una vegada que el personal de la taula done l’ordre corresponent de «la partida queda tancada» es perdrà tot dret a reclamació sobre aquesta jugada.
CAPITOL III
Empreses i entitats titulars
Article 6. Empreses i entitats titulars.
1. L’organització, la gestió i l'explotació del joc del bingo només podrà ser realitzada per les entitats o les societats que, complint els requisits que s'estableixen en aquest reglament, siguen autoritzades per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. En qualsevol cas, el joc del bingo només podrà practicar-se en les sales de bingo autoritzades expressament a l'efecte, que hauran de posseir l'autorització prèvia d'instal·lació i el permís de funcionament.
Article 7. Entitats benèfico-esportives, culturals i turístiques.
1. D'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 4/1998, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana, les entitats esportives, culturals, benèfiques i turístiques podran ser autoritzades per a l'explotació del joc del bingo.
2. Les entitats esportives, culturals o benèfiques indicades, hauran de complir les condicions següents:
a) Tractar-se de societats, associacions o clubs sense fins de lucre, siguen de caràcter cultural, esportiu, benèfic o social, tals com els casinos tradicionals, les coses o llars regionals, clubs de camp, centres d'iniciatives turístiques o esportives i altres entitats anàlogues.
b) Tenir més de tres anys d'existència legal. A aquest efecte, el termini començarà a comptar-se a partir de l'endemà d'aquell en què es produesca la inscripció en el registre administratiu corresponent.
c) Estar en funcionament legal ininterromput els tres últims anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, d'acord amb les normes dels estatuts respectius i amb les de la legislació d'associacions que els siguen aplicables.
d) L’explotació del joc del bingo s'efectuarà en l’àmbit territorial a què s'estén l'activitat d’acord amb els seus Estatuts respectius.
e) L’acord de sol·licitud l’haurà d'aprovar la Junta General d’acord amb el vot favorable d'almenys dues terceres parts del cos social.
f) Les entitats titulars d'una sala de bingo només podran ser titulars d'aquesta sala.
Article 8. Empreses titulars.
1. D'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, podran ser titulars de l'autorització per a l'organització i l'explotació del joc del bingo, a més dels indicats en l'article anterior, les societats mercantils que complesquen els requisits següents:
a) Constituir-se necessàriament sota la forma jurídica de societats anònimes, societats anònimes laborals o cooperatives de treball CV, d'acord amb la legislació vigent.
b) Tenir com a fi social únic l'explotació del joc del bingo en la sala objecte de la sol·licitud d'autorització, i, si s'escau, dels jocs d'atzar restants que puguen autoritzar-se per al seu desenvolupament en sales de bingo, i els serveis complementaris o accessoris relacionats amb aquest.
c) Tenir un capital social mínim, totalment subscrit i desemborsat, d'acord amb l'escala següent i en relació amb l'article 25 d'aquest reglament:
- Sala de bingo de categoria primera: 50 milions de pessetes.
- Sala de bingo de categoria segona: 35 milions de pessetes.
- Sala de bingo de categoria tercera: 20 milions de pessetes.
Quan la quantitat total de les vendes de la sala supere els 1.000 milions de pessetes, el seu capital mínim haurà d'incrementar-se en el 5% de l’excés sobre la xifra indicada, arrodonint-la a la desena més immediata, amb un màxim de 150.000.000 de pessetes.
d) Cap dels seus socis, siga persona física o jurídica, podrà tenir participacions en el capital ni càrrecs directius en més de cinc empreses organitzadores, explotadores o gestores de sales de bingo. A aquest efecte, s’entendrà que hi ha identitat entre les persones o societats que formen part del mateix grup financer.
e) Hauran de tenir la nacionalitat espanyola, i la participació directa o indirecta de capital estranger no podrà excedir del 25%. A l’efecte d'aquesta norma, i mentre no hi haja una directriu comunitària al respecte, també es considerarà capital estranger el procedent de països de la Comunitat Econòmica Europea.
f) Les accions representatives de capital hauran de ser nominatives.
g) La societat haurà de tenir administració col·legiada. Els administradors hauran de ser persones físiques, sense que el nombre de consellers no espanyols puga excedir del proporcional a la part de capital estranger. Si algun dels administradors és estranger les seues facultats hauran de ser mancomunades i no solidàries.
h) Les empreses titulars d'una sala de bingo només podran ser titulars d'aquesta sala.
2. Amb els mateixos requisits de l'apartat anterior, a excepció del que estableix l’epígraf b), podran ser titulars d'autorització per a la instal·lació de sales de bingo les societats titulars d'establiments turístics.
Aquests establiments turístics hauran de comptar almenys amb dues-centes cinquanta places d'allotjament autoritzat i hauran de trobar-se en funcionament i en possessió de l'autorització d’obertura.
Article 9. Empreses de serveis.
1. L’organització i l'explotació del joc del bingo l'hauran de realitzar directament les empreses titulars de l'autorització. Només en el cas de les entitats a què es refereix l'article 7 podrà realitzar-se l'explotació del joc bé directament bé a través d'empreses de serveis, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
2. Les empreses de serveis hauran de reunir els requisits exigits en l'article anterior per a les empreses titulars, a excepció dels previstos en els apartats b), c) i h) que han de ser substituïts pels següents:
b) Tenir com objecte social únic l'explotació d'una o diverses sales de bingo i, si cal, de la resta de jocs que puguen autoritzar-s'hi, i també dels seus serveis complementaris.
c) Tenir un capital social mínim, totalment subscrit i desemborsat, d'acord amb l'escala següent i en relació amb l'article 25 d'aquest reglament:
- Gestió d'una sala de bingo de categoria primera- 20 milions de pessetes.
- Gestió d'una sala de bingo de categoria segona: 15 milions de pessetes.
- Gestió d'una sala de bingo de categoria tercera: 10 milions de pessetes.
- Gestió de més d'una fins a tres sales de bingo sense distinció de categories: 30 milions de pessetes.
- Gestió de més de tres sales de bingo: 35 milions de pessetes.
h) Cap empresa de serveis podrà gestionar més de cinc sales de bingo en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
CAPITOL IV
Tramitació, resolució, vigència i renovació de les autoritzacions d'empreses i entitats titulars
Article 10. Sol·licitud i tramitació.
1. Les entitats benèfico-esportives, culturals i turístiques, i les societats mercantils a què fa referència l'article 6, que complesquen els requisits especificats en els articles 7 i 8, podran sol·licitar a la Conselleria d'Economia i Hisenda l'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament d'una sala de bingo.
2. La sol·licitud d'autorització d'instal·lació haurà de dur adjunt:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per l'article 24 de la Llei de Procediment Administratiu.
b) Projecte bàsic- de les obres i instal·lacions del local, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. El contingut mínim d’aquest projecte serà:
- Pla de situació de l’edifici on es localitza la sala de bingo en el municipi, a escala 1/1000, com a mínim, fent constar-hi l’existència de totes aquelles sales que es troben en un radi de 500 metres de la que es sol·licita.
- Pla de planta en la seua configuració actual a escala 1/100.
- Pla de secció i façana.
- Pla de distribució prevista, amb les cotes corresponents.
- Pla d'electricitat, indicant la situació dels punts de llum, llums d'emergència, monitors i pantalles o marcadors electrònics previstos.
- Pla de ventilació i clavegueram.
- Pla indicatiu de les mesures de seguretat (extintors, boques d'incendi, compartiments, etc.)
- Memòria descriptiva del local on es farà constar necessàriament: l’estat general del local, la superfície total, la superfície i els usos dels espais en què es trobe distribuït el local, la situació d'aquests, de l'aparell extractor de boles, de les pantalles lluminoses, dels monitors i dels altres elements necessaris per a la pràctica del joc, el bar i les instal·lacions complementàries, els serveis sanitaris, les portes ordinàries i d’emergència, les mesures de seguretat actives i passives que s'han d'instal·lar-hi. Sistema de renovació de l'aire i del control de la pol·lució ambiental.
- Superfície útil de la sala i certificació, així mateix, subscrita per tècnic competent sobre la seguretat i solidesa del local i l'aptitud d’aquest per a sala de bingo.
- Mesures de seguretat i higiene.
c) Document públic que acredite la disponibilitat del local.
d) Informe econòmic subscrit per tècnic competent que acredite la inversió que ha de realitzar-hi i la seua viabilitat, en el qual s'haurà de fer constar, com a mínim, l’import de la inversió, la forma de finançament, un estudi de la incidència en el mercat, tenint en compte el nombre i la proximitat de les sales existents i els estats financers previsibles dels tres exercicis futurs. Aquest informe haurà de dur adjunt les factures proforma.
3. Si el sol·licitant és una entitat benèfico-esportiva, cultural o turística, haurà de dur a més:
a) Certificació literal de l'acord adoptat per la Junta General per a sol·licitar l'autorització.
b) Certificació del Secretari o òrgan similar que continga la relació completa dels membres de la Junta Directiva o òrgan de govern de l’entitat, amb la indicació dels seus càrrecs, el domicili, la professió, la nacionalitat, el número del document nacional d'identitat o, si s’escau, del passaport.
c) Certificat del Registre General de Penats i Rebels i declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d'1 de desembre, de les persones a què es refereix l’epígraf anterior
d) Certificació del Registre d’associacions, o si s'escau del corresponent a la naturalesa de l’entitat, que expresse la data d'inscripció en aquest. Si es tracta d’entitats esportives el certificat haurà de ser lliurat per la Direcció General d'Esports, la qual, així mateix, expendrà informe de l'activitat esportiva d l’entitat.
e) Estatuts vigents de l’entitat, el text del quals haurà de ser certificat pel Secretari d’aquesta o òrgan similar.
f) Memòria subscrita pel President i el Secretari de la Junta Directiva on es faça constar:
- El nombre de socis, la relació valorada de béns, el nombre de reunions realitzades per la Junta Directiva i per l'Assemblea General de socis durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud i la consignació en el llibre d’actes corresponent.
- Liquidació dels pressupostos d'ingressos i despeses durant els tres anys següents.
- La relació concreta i detallada de les activitats socials dutes a terme per l’entitat durant l'any anterior a la sol·licitud.
- Projecte d'inversió dels beneficis previstos per l'activitat de joc
4. Si el sol·licitant és una societat mercantil hi adjuntarà els documents següents:
a) Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat on constarà el nom i els cognoms dels socis, amb la quota de participació d'aquests i còpia dels Estatuts.
b) Certificat del Registre General de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, dels socis de la mercantil.
c) Memòria sobre l'experiència professional, els mitjans humans i tècnics amb què es pretén comptar per a l'exercici de l'activitat.
d) Còpia legitimada del Codi d'Identificació Fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats meritat com a conseqüència de la constitució de la societat, excepte si aquesta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
e) Declaració dels socis accionistes de no participar o posseir més de cinc empreses explotadores del joc del bingo en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent-hi aquesta.
f) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de tots i cadascun dels socis, quan els socis siguen persones físiques; i la de l’Impost sobre Societats si es tractés de persones jurídiques.
5. Una vegada presentada la sol·licitud, la documentació annexa i la informació complementària que puga ser requerida, i amb l’informe previ de l'Alcalde de la població afectada, que haurà de ser emès en el termini de 30 dies, i es reputarà favorable si passat aquest termini no es rep contestació de l'Ajuntament, la Conselleria d'Economia i Hisenda resoldrà sobre la sol·licitud formulada.
Article Il. Resolució i inscripció.
1. La resolució de l'autorització s'efectuarà per la Conselleria d'Economia i Hisenda, la qual avaluarà la sol·licitud, els documents aportats i resta d'informació requerida.
2. A l'efecte de la concessió d'autorització de sales de bingo, i d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, les entitats enumerades en l'article 7 d'aquest Reglament tindran preferència per a obtenir-la.
3. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la seua inscripció en el Registre d'Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo i en un termini no superior a un any, hauran d'efectuar-se les obres d'adaptació dels locals d’acord amb els projectes aportats i sol·licitar la inscripció de l’entitat o empresa, junt amb el permís de funcionament de la sala. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida.
4. L’autorització d'instal·lació tindrà caràcter intransferible i se'n prohibeix la cessió a títol gratuït o onerós.
Article 12. Permís de funcionament.
1. Abans d'obrir la sala de bingo i dins del termini indicat a l'efecte, la societat o entitat titular de l'autorització d'instal·lació haurà de sol·licitar la inscripció en el Registre corresponent i el permís de funcionament.
2. El permís de funcionament es sol·licitarà amb quinze dies almenys d'anticipació a la data en què aquella estigués prevista, i haurà de dur adjunt els documents següents:
a) Llicència municipal d'obertura.
b) Relació del personal que haja de prestar servei en la sala, amb fotocòpies compulsades dels contractes de treball respectius i de les seues acreditacions personals, amb especificació dels llocs de treball.
c) Document que acredite la constitució de la fiança a què es refereix l'article 21 d'aquest Reglament.
d) Certificació d'obra acabada i que les obres i instal·lacions realitzades es corresponen exactament amb el projecte bàsic pel qual es concedí l'autorització d'instal·lació.
e) Certificat de tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent, que acredite el funcionament idoni de totes les instal·lacions relacionades amb el joc, i de les mesures de seguretat de la sala.
f) Si s'escau, justificant d'autorització de gestió per empresa de serveis.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà visita d'inspecció al local, a fi de comprovar la seua correspondència amb el projecte aprovat, la instal·lació de mesures de seguretat, la col·locació de les taules, la capacitat màxima i el funcionament dels aparells de joc i sistemes de control.
4. Si l’examen dels documents presentats i el resultats de la inspecció són satisfactoris, la Direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda estendrà el permís oportú de funcionament i s'inscriurà l’entitat o societat titular en el Registre respectiu.
No obstant això, si es denega el permís de funcionament, per haver-hi algun defecte no esmenat en el termini atorgat a l’efecte, es deixarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida.
Article 13. Vigència, caducitat o extinció de les autoritzacions.
1. Les inscripcions en el Registre d'Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo, i per tant les autoritzacions d'instal·lació, tindran caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir de cinc anys, comptats a partir de la concessió del permís de funcionament, si bé podran renovar-se per períodes d'igual duració.
No obstant això, la primera autorització que s’atorgue a una sala de nova creació no podrà ser superior a dos anys.
2. La inscripció en el Registre d'Empreses i Entitats Titulars de Sales de Bingo podrà cancel·lar-se i, per tant, produir-se la caducitat o extinció de les autoritzacions, en els casos següents:
a) Per renúncia de l’empresa o entitat titular manifestada per escrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
b) Per dissolució de l'empresa o entitat titular
c) Pel transcurs del termini de validesa sense haver sol·licitat la renovació en temps i forma.
d) Com a conseqüència d'expedient sancionador en matèria de joc que consistesca en la cancel·lació o la revocació de l'autorització.
e) Per impagament dels impostos específics sobre el joc o l’ocultació total o parcial de la base imposable d'aquests.
f) Per resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s’ajustarà, en tot cas, al que preveu la Llei de Procediment Administratiu i haurà de recollir alguna de les causes següents:
- Falsedat en les dades aportades en la sol·licitud d’autorització o modificació.
- Modificació dels termes de l'autorització previstos en aquest Reglament sense haver obtingut autorització prèvia.
- L’incompliment de l’obligació que sobre constitució de fiances i manteniment de la seua vigència i import estableix aquest reglament.
- Quan es deixe de reunir els requisits a què es refereixen els articles 8 i 9 d’aquest reglament.
- Per pèrdua de la disponibilitat legal o de fet del local on es troba ubicada la sala.
- Per caducitat o revocació ferma de la llicència municipal d'obertura.
- Quan no s’obriga la sala en el termini concedit en el respectiu permís, o en les seues pròrrogues.
- Quan la sala romanga tancada per més de trenta dies consecutius sense autorització prèvia, llevat que el període de funcionament d’aquesta es limite a una temporada concreta o hi concórreguen circumstàncies de força major.
Article 14. Renovació de les autoritzacions.
1. La sol·licitud de renovació es presentarà amb dos mesos d’antelació a la data d’expiració de la inscripció i durà adjunta certificació subscrita per tècnic competent i visada per Col·legi oficial corresponent, que acredite els aspectes següents:
a) Les condicions de seguretat i solidesa del local i de la seua aptitud per a l’ús a què es destina.
b) La correspondència exacta dels locals i instal·lacions amb el projecte amb què es concedí l'autorització o modificacions autoritzades.
c) El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i altres instal·lacions.
d) Document que acredite l’última revisió anual efectuada en les instal·lacions elèctriques.
Així mateix, serà preceptiu adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
- Document que acredite la disponibilitat del local.
- Certificat del Secretari de la Junta Directiva o òrgan de govern que continga la relació completa dels socis o accionistes i dels membres del Consell d’Administració o òrgan anàleg.
- Certificació del Registre Central de Penats i Rebels i declaració complementària a què. es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, dels socis de la societat titular o els membres de la Junta de Govern de l’entitat, si s’escau.
- Memòria d’activitats realitzades des que es concedí l'autorització o l'última renovació.
- Estat indicatiu de la plantilla laboral on es reflectesquen els moviments de personal, i les seues categories, en el període de l'autorització subjecta a renovació.
2. Una vegada presentada la sol·licitud i amb l'examen previ, les comprovacions i el requeriment, si s’escau, de la informació i la documentació addicional que los necessària, la Conselleria d’Economia i Hisenda adoptarà la resolució corresponent.
3. Per a obtenir la primera renovació de l'autorització s'hauran d'haver complit necessàriament els requisits relacionats amb la viabilitat del projecte.
Article 15. Modificacions.
1. Requeriran autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda les modificacions de l’expedient d'autorització que impliquen:
a) Canvis en els components del cos social de l'empresa titular.
b) Les ampliacions de capital social quan entren a formar-ne part nous socis.
c) Els canvis d'ubicació de la sala.
d) Les obres de reforma i manteniment de la sala quan es canvie la configuració d'aquesta o efecte l'ampliació o disminució de la superfície útil, o es modifiquen les condicions substancials de seguretat.
e) La suspensió del funcionament de la sala per un període superior a sis mesos.
f) Les modificacions de l’horari màxim autoritzat, previ l’informe de la Conselleria d’Administració Pública, i de la cabuda de la sala.
g) La modificació del règim de gestió del joc, de gestió pròpia o gestió contractada amb una empresa de serveis, i la substitució d'empresa de servei.
h) La suspensió de funcionament de la sala per un període no superior a sis mesos.
i) Les reformes o modificacions que s'efectuen en la sala i no estiguen recollides en l'apartat anterior.
j) Les modificacions en el contracte de prestació de serveis existents entre l’entitat titular i l’empresa de serveis que afecten les prestacions econòmiques o la responsabilitat de les parts.
k) Els canvis en la titularitat d'accions quan no implique l’entrada de nous socis.
2. Requeriran comunicació als Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda:
a) Els canvis que es produesquen en la composició de les Juntes Directives o Consell d’Administració de l’entitat i empresa titular de sala de bingo.
b) Les alteracions que es produesquen en les plantilles del personal al servei de la sala.
c) Els canvis de maquinària relacionats amb el desenvolupament del joc.
d) La instal·lació en la sala de màquines auxiliars per a la pràctica del joc del bingo.
CAPITOL V
Tramitació, vigència i renovació de les empreses de serveis
Article 16. Sol·licitud i tramitació.
1. Les societats mercantils a què es refereix l'article 9, que complesquen els requisits i condicions especificats en aquest, i que desitgen l'autorització com empresa de serveis, podran sol·licitar-la a la Conselleria d'Economia i Hisenda, mitjançant escrit ajustat als requisits de l'article 69 de la Llei de Procediment Administratiu.
2. A l'escrit de sol·licitud s'hauran d'adjuntar els documents següents:
a) Document que acredite la representació que té qui subscriu la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per l'article 24 de la Llei de Procediment Administratiu.
b) Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat on constarà el nom i els cognoms dels socis, amb la quota de participació d'aquests i còpia dels Estatuts.
c) Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre sobre els socis de la mercantil.
d) Còpia legitimada del Codi d'Identificació Fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats meritat com a conseqüència de la constitució de la societat, excepte si aquesta s'ha efectuat subjecta a condició suspensiva.
e) Declaració dels socis i accionistes de no participar o posseir més de cinc empreses explotadores del joc del bingo en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
f) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de tots i cadascun dels socis, quan els socis siguen persones físiques, i els de l’Impost sobre Societats si es tractés de persones jurídiques.
h) Pre-contracte de gestió amb l’entitat benèfico-esportiva, cultural i turística titular d'una sala de bingo.
Article 17 Resolució i inscripció.
1. Una vegada presentada la sol·licitud, la documentació annexa i realitzades les informacions i comprovacions que s’estimen necessàries, la Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà la resolució corresponent.
2. Si la resolució és favorable es farà la inscripció de la societat en el Registre d'Empreses de Serveis que a aquest efecte durà la Conselleria d'Economia i Hisenda.
3. Requeriran autorització prèvia les modificacions de l’expedient d'autorització que impliquen:
a) Canvis en els components del cos social, quan siga conseqüència de l'entrada de nous socis.
b) Les ampliacions de capital social quan entren a formar part nous socis.
c) Les transmissions de les accions representatives del capital social, a excepció de les realitzades entre socis.
Article 18. Vigència i renovació.
1. Les inscripcions en el Registre d'Empreses de Serveis tindran caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà excedir de cinc anys, comptats a partir de la inscripció, si bé podran renovar-se per períodes d'igual duració.
2. U sol·licitud de renovació es formalitzarà amb dos mesos, almenys, d'antelació a la data d'expiració de la inscripció, i haurà de dur adjunta:
a) Testimoni notarial dels canvis haguts en la societat que foren autoritzats al seu moment, o fotocòpia compulsada.
b) Especificació de les dades de l'expedient original que haguessen experimentat variació.
c) Nombre i nom de les sales que gestiona.
d) Relació dels treballadors per sales amb indicació de les categories que posseeixen i fotocòpia compulsada dels contractes de treball.
e) Còpia validada dels contractes de gestió que tinguen amb les distintes entitats titulars de sales de bingo o fotocòpia compulsada.
f) Memòria explicativa de les activitats de la societat durant el període de vigència de la inscripció.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda, amb l'examen i comprovació prèvia de la sol·licitud i la documentació annexa, adoptarà la resolució pertinent.
Article 19. Extinció i caducitat de l'autorització.
La Conselleria d'Economia i Hisenda podrà declarar l’extinció o la caducitat de les autoritzacions i inscripció d’empreses de serveis quan hi concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 d’aquest reglament.
Article 20. Règim jurídic de l'empresa de serveis.
1. El contracte de prestació de serveis tècnics subscrit entre l'entitat titular de la sala i l'empresa de serveis per a la gestió i funcionament d'aquella, en cap cas comportarà la cessió de la titularitat de l'explotació.
2. Mitjançant aquell contracte l'empresa de serveis assumirà la direcció tècnica del funcionament de la sala, la contractació al seu càrrec del personal de joc necessari, i el manteniment i el correcte funcionament de la sala i les seues instal·lacions.
3. Així mateix, en virtut d'aquell contracte l'empresa de serveis, davant l’Administració, assumirà de forma solidària totes les responsabilitats que es deriven de l'organització, l'explotació i el funcionament del joc.
CAPITOL VI
De les garanties
Article 21. Fiances.
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de permís de funcionament a què es refereix l'article 12 d'aquest reglament, haurà de constituir-se una fiança la quantia de la qual serà de 20, 15 o 10 milions de pessetes segons siga la sala de primera, segona o tercera categoria, respectivament.
2. La fiança haurà de constituir-se a disposició de la direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponent al domicili de la sala, per l'empresa o entitat titular de l'autorització d'instal·lació, o per l'empresa de serveis que gestione la sala de bingo.
3. La fiança podrà constituir-se en metàl·lic, per aval bancari, títols de deute públic, o pòlissa de caució individual i haurà de mantenir-se en constant vigència i per la totalitat del seu import.
Quan la fiança es preste mitjançant aval, no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què es refereixen els articles 1830 del Codi Civil i concordants.
4. La fiança quedarà afecta al pagament forçós de les sancions pecuniàries que els òrgans de l’Administració imposen a la societat titular de la sala, i dels premis, tributs i salaris que hagen de ser pagats com a conseqüència de l'explotació de la sala de bingo.
5. Si es produeix la disminució de la quantia de la fiança, l’empresa o entitat que l’hagués constituït disposarà d'un termini màxim d'un mes per a completar-la en la quantia obligatòria. Si això no es compleix es produirà la cancel·lació de la inscripció o la caducitat de les actuacions.
6. Una vegada desaparegudes les causes que motivaren la seua constitució, es podrà sol·licitar la devolució.
Per a fer la devolució s'ordenarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, puguen embargar-la els qui tinguen dret.
Una vegada transcorregut el termini indicat sense cap reclamació, es trametrà l’expedient als Serveis Territorials on es constituí la fiança autoritzant la devolució.
Article 22. Documentació i informació anual.
Anualment les empreses o entitats titulars de sales de bingo, i les empreses de serveis, hauran de trametre a la Conselleria d'Economia i Hisenda, dins dels sis primers mesos de cada any, l'auditoria externa d'estats financers i la còpia de la declaració de l'Impost sobre Societats.
Si l’entitat titular té cedida la gestió de la sala, no estarà obligada a presentar els estats financers.
TITOL II
De les sales, del personal i del desenvolupament de les partides
CAPITOL I
De les sales
Article 23. Condicions dels locals.
1. Els locals destinats a sales de bingo hauran d’estar disposats de forma que les extraccions de boles siguen visibles per tots els participants, bé directament bé mitjançant l’ús de monitors, i de manera que es garantesca la simultaneïtat de la visió i la possibilitat de cantar els premis els jugadors.
2. Els locals destinats a la pràctica del joc del bingo i les seues instal·lacions hauran de complir les condicions tècniques i de seguretat que, amb caràcter general, estableix l’ordenament jurídic per als locals d'àmplia concurrència.
3. Serà preceptiu en tot cas l’existència en aquests locals d'un sistema de televisió en circuit tancat i d'un sistema acústic suficient per a garantir la plena difusió del desenvolupament de les partides de joc.
4. Les sales de bingo no podran admetre un nombre d’assistents, siguen o no jugadors, que excedesca la cabuda màxima assenyalada en l'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament.
Article 24. Localització.
Les entitats regulades en l'article 7 d'aquest reglament podran instal·lar les sales de bingo en locals distints a aquell en què es trobe la seu social, però sempre dins del mateix municipi; les regulades en l’apartat 2 de l'article 8 només podran instal·lar-se en el mateix edifici on radique l'establiment hoteler o en qualsevol local del complex immobiliari.
Article 25. Classificació de les sales.
1. Les sales de bingo no podran tenir una cabuda inferior a 100 persones ni superior a 600 persones.
2. Es classificaran, segons la cabuda, en les categories següents:
- De tercera categoria: fins 200 jugadors.
- De segona categoria: de 201 a 400 jugadors.
- De primera categoria: més de 400 jugadors.
CAPITOL II
Del personal
Article 26. Requisits generals del personal.
Tot el personal que preste serveis en les sales de bingo, i tinga vinculació amb l'activitat del desenvolupament del joc, haurà de reunir els requisits següents:
a) Ser major d'edat.
b) Tenir la nacionalitat espanyola o la doble nacionalitat.
c) Estar en possessió de l'acreditació a què es refereix l'article 30.
Article 27 Llocs de treball.
1. A l’efecte d’aquest reglament i sense perjudici de la normativa laboral, el personal al servei de les sales de bingo es classificarà en tres categories:
a) Tècnics de joc.
b) Personal de sala.
c) Personal auxiliar.
Són Tècnics de Joc els qui realitzen les funcions de caixer, cap de taula i cap de sala.
Són Personal de Sala els qui realitzen els treballs d’admissió i control, i venedor-locutor.
Són Personal Auxiliar la resta del personal no inclós en les categories anteriors.
2. Les funcions de cada categoria seran les que s’establesquen en el Conveni Laboral respectiu o, si s’escau, en les normes de desenvolupament d’aquest reglament.
Article 28. Plantilles de personal.
Les plantilles mínimes de personal amb presència en la sala, llevat causa justificada, es determinaran segons la categoria de la sala d'acord amb l’escala següent:
1. Les sales de tercera categoria hauran de posseir dos empleats de categoria a), quatre de categoria b) i un de la c).
Un de la b) haurà d'atendre exclusivament el control d’admissió i un de l'a) amb caràcter exclusiu el de caixer.
2. Les sales de segona categoria hauran de posseir dos empleats de la categoria a), sis de categoria b) i dos de la categoria c).
Un de la b) haurà d'atendre exclusivament el control d’admissió i un de l'a) amb caràcter exclusiu el de caixer.
3. les sales de primera categoria hauran de posseir tres empleats de categoria a), nou de categoria b) i tres de la categoria c).
Un de la b) haurà d’atendre exclusivament el control d’admissió i un de l'a) amb caràcter exclusiu el de cap de sala i un altre la funció de caixer.
Article 29. Gratificacions voluntàries dels clients.
Les propines o gratificacions que lliuren voluntàriament els jugadors seran dipositades en una caixa que reunesca garanties de seguretat per a evitar-ne la manipulació, s'anotarà l’import en el llibre corresponent, i es distribuiran entre els treballadors en la forma que fixen els seus representants legals.
Article 30. Documents professionals.
El personal al servei de les sales de bingo haurà d'estar en possessió del corresponent document professional, lliurat per la Conselleria d'Economia i Hisenda, d'acord amb el que disposa l'article 19 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
Article 31. Prohibicions.
1. El personal al servei de la sala de bingo no podrà en cap cas participar en el joc, directament o mitjançant terceres persones, concedir préstecs als jugadors i consumir begudes alcohòliques durant les hores de servei.
2. D'igual forma, el personal al servei de la sala de bingo i els seus cònjuges, els ascendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i els col·laterals, no podran tenir cap participació en l’empresa o entitat titular o, si és el cas, en l'empresa de serveis, llevat que foren gestionades per societats anònimes laborals o cooperatives de treball CV.
3. Les empreses de serveis a què es refereix l'article 9 d'aquest reglament no podran tenir al seu servei persones que formen part de les Juntes Directives o Consells de Direcció de les entitats titulars de la sala de bingo que gestionen.
CAPITOL III
Del desenvolupament i control de les partides
Article 32. Admissió de jugadors.
1. L’entrada en les sales de bingo estarà prohibida a:
a) Els menors d'edat.
b) Les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d’embriaguesa o intoxicació per drogues, o de patir malaltia mental, o qualsevol altra circumstància per la qual raonablement es deduesca que poden pertorbar l’ordre, la tranquil·litat o el desenvolupament del joc. D'igual forma podran ser invitades a abandonar la sala les persones que, encara que no consten antecedents d'elles, produesquen pertorbacions en la sala de bingo o cometen irregularitats en la pràctica dels jocs. Aquestes expulsions seran comunicades immediatament a l'administració. Les persones que consideren que la seua expulsió o prohibició d’entrada al bingo fou injustificada podran recórrer davant l'administració.
c) Els qui per decisió judicial hagen estat declarats incapaços, pròdigs o culpables de fallides fraudulentes, mentre no siguen rehabilitats, i també els que es troben en situació de llibertat condicional o sotmesos al compliment de mesures de seguretat. La infracció d'aquesta prohibició sols serà sancionable en el supòsit que la decisió judicial haja estat notificada.
d) Les persones que pretenguen entrar-hi portant armes o objectes que puguen utilitzar-se com a tals.
e) Les persones que ho tinguen prohibit expressament per resolució com a conseqüència d'expedient instruït a l’efecte i que es troben incloses en la Llista de Prohibits.
2. La Conselleria d'Economia i Hisenda, amb la tramitació prèvia de l’expedient oportú, inclourà en la Llista de Prohibits:
a) Els qui voluntàriament ho sol·liciten, per si o per mig del cònjuge no separat legalment, pels seus filis majors d’edat i també els pares respecte dels fills que convisquen amb ells sota la seua dependència econòmica.
Aquesta prohibició té caràcter reservat i el seu alçament es tramitarà de la mateixa forma que la inclusió.
b) Aquelles respecte de les quals les empreses o entitats titulars, o si s'escau les empreses de serveis, per raons fundades sol·liciten la seua inclusió.
c) Els qui com a conseqüència d'expedient sancionador queden expressament sancionats amb prohibició d'entrada per un temps determinat.
3. Les empreses o entitats titulars de les sales de bingo podran sol·licitar la concessió de reserva del dret d'admissió, amb especificació concreta i detallada dels requisits a què condicionen la reserva esmentada, que en cap cas tindran caràcter discriminatori o lesiu dels drets fonamentals de les persones.
Article 33. Disposicions generals sobre la realització de les partides.
Les partides del joc del bingo sols podran realitzar-se en sales de bingo prèviament autoritzades i es realitzaran en la forma i amb els elements a que fa referència l'annex II d'aquest reglament.
Article 34. Control d'admissió.
1. Totes les sales de bingo disposaran d'un servei d'admissió que controlarà l'accés a la sala de bingo de tots els jugadors o visitants.
2. Aquest servei d'admissió obrirà a cada visitant, en la primera assistència a la sala de bingo, una fitxa on hauran de figurar les dades següents: el nom i cognoms, el número del document nacional d'identitat o document equivalent, la data de naixement i la data.
3. El servei d'admissió exigirà a tots els visitants, abans de franquejar-los l'accés a la sala, l'exhibició del document nacional d'identitat o document equivalent, i anotarà la data de la visita en la fitxa personal.
Les funcions de control d'admissió seran realitzades mitjançant suports informàtics que garantesquen l'obtenció i conservació de totes les dades sobre assistència de jugadors almenys durant el termini d'un any, i un correcte control de la Llista de Prohibits.
Aquestes fitxes personals tindran caràcter reservat i sols podran ser revelades per la societat amb l'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda o a requeriment dels serveis d'inspecció i control del joc o per mandat judicial.
Article 35. Llibre d'actes de partides de joc.
1. El desenvolupament de cada sessió s'anirà reflectint en una acta que es redactarà partida per partida, simultàniament a la realització de cadascuna d'aquestes, en qualsevol cas no podrà començar l’extracció de boles mentre no s'hagen consignat en l'acta aquestes dades.
2. Les actes s'estendran per sistemes informàtics i s'hi farà constar la diligència d'inici de la sessió, la data i la firma dels components de la taula de control, a continuació s'inserirà, per cada partida, les dades següents: el número d'ordre de la partida, el valor facial dels cartons, la sèrie o sèries, el nombre de cartons venuts, la quantitat total recaptada, les quantitats corresponents als premis de línia, bingo, la dotació d'allò acumulat segons els cartons venuts en la partida, el nombre de partides acumulades fins al moment, la quantitat total acumulada i el nombre d'extraccions efectuades en cada partida. En acabar la sessió s’estendrà la diligència de tancament que firmaran els components de la taula.
3. També es faran constar en l'acta, mitjançant diligències diferenciades, les incidències que s'haguessen produït durant el desenvolupament de les partides.
4. De les actes es farà almenys una còpia per als serveis de control i inspecció del joc, que podran demanar la seua exhibició o tramesa.
Article 36. Sistema d'arxiu i comprovació de partides.
1. Totes les sales de bingo, autoritzades i en funcionament, hauran de disposar d'un sistema informàtic, prèviament homologat, connectat a la taula de control, que recollirà totes les dades i les incidències que es produesquen en cada partida i especialment les indicades en l'apartat 2 de l'article anterior, a més de l'hora d'inici de cada partida, l’ordre correlatiu d’extracció de boles amb els seus números respectius, el nombre d'aparells auxiliars per a la pràctica del joc que s’utilitzen en cada partida i el nombre de cartons que juga cada aparell auxiliar; així mateix hauran de quedar enregistrades en el suport informàtic les diligències i incidències que es donen en cada partida.
2. El sistema informàtic abans esmentat recollirà la informació al·ludida dels tres últims mesos com a mínim, i a aquesta informació sols podran tenir accés els serveis de control i inspecció del joc de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
3. En casos d'avaria s'efectuarà la diligència corresponent en el llibre d'actes indicant la partida i l'hora en què s'ha produït; aquesta diligència haurà de ser firmada pel caixer, el cap de sala i el locutor-venedor que anunciava els números en cada partida, el joc es reprendrà i s'anotaran en el llibre d'actes les partides que es realitzen amb indicació de les dades que s'indiquen en l'apartat 2 de l'article 35 d'aquest reglament.
Així mateix, i abans d'iniciar-se la sessió de joc de l'endemà, s'haurà d'haver reparat o substituït el sistema informàtic.
Article 37. Llibre d'Inspecció i Reclamacions.
1. En totes les sales de bingo hi haurà a disposició dels jugadors un Llibre d'Inspecció i Reclamacions foliat, que serà segellat i diligenciat per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Les reclamacions dels jugadors es formularan en el corresponent Llibre d'Inspecció i Reclamacions, el qual serà firmat per l'interessat i el cap de sala.
D'igual forma, en el llibre esmentat els serveis de control i inspecció del joc inseriran les diligències que hi pertoquen com a conseqüència de les visites que s'efectuen a la sala de bingo.
3. Les reclamacions que formulen els jugadors es trametran dins de les vint-i-quatre hores següents als serveis de control i inspecció del joc.
TITOL III
Regim sancionador
CAPITOL I
Infraccions i sancions
Article 38. Infraccions administratives en matèria de joc.
Són infraccions administratives en matèria de joc les accions o omissions voluntàries tipificades en la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Article 39. Faltes molt greus.
Són infraccions o faltes molt greus les tipificades en l'article 23 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i especialment les següents:
a) L’explotació de sales de bingo sense les preceptives autoritzacions d'instal·lació i permís de funcionament.
b) L’explotació de sales de bingo per empreses o entitats titulars, o si s'escau empreses de serveis, distintes de les autoritzades o per persones físiques o jurídiques que no figuren inscrites en els registres corresponents.
c) La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions o permisos atorgats, excepte amb les condicions o els requisits exigits.
d) L’ús de cartons distints dels especificats en aquest reglament.
e) La manipulació del joc del bingo en perjudici dels jugadors.
f) La participació com a jugadors, directament o per mig de terceres persones, del personal empleat i directiu, dels accionistes i partícips de les empreses o entitats dedicades a la gestió, l’organització i l’explotació del joc, i també la dels cònjuges, els ascendents i els descendents d'aquells en línia directa de primer grau, en el joc que gestionen o exploten aquestes empreses.
g) La concessió de préstecs als jugadors o apostants.
h) L’impagament total o parcial als jugadors o apostants de les quantitats amb què haguessen estat premiats.
i) Obtenir les corresponents autoritzacions mitjançant l'aportació de dades o documents no coincidents amb la realitat.
j) La negativa o obstrucció a l'actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l'autoritat, i pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l’exercici d'aquestes funcions.
k) La modificació o vulneració de qualsevol de les condicions essencials sobre les quals es concediren les preceptives autoritzacions d'instal·lació i permís de funcionament per a l’organització, l’explotació i la gestió del joc del bingo, al marge de les normes contingudes en la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o d'aquest reglament.
l) La venda de cartons per persones distintes a les autoritzades o per preu distint al del seu valor facial.
ll) Permetre o consentir la pràctica del joc del bingo en locals no autoritzats o per persones no autoritzades.
m) Efectuar publicitat del joc del bingo o dels locals o establiments en què es practique sense l'autorització pertinent o al marge dels límits fixats en aquesta.
n) La fabricació, la comercialització i la venda d'elements per a la pràctica del joc del bingo sense posseir l’homologació corresponent o incomplint els requisits i les condicions establertes en aquesta.
Article 40. Faltes greus.
Són infraccions o faltes greus les tipificades en l'article 24 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988 de 3 de juny, i especialment les següents:
a) Permetre la pràctica del joc del bingo, i l'accés als locals o sales de joc autoritzades, a persones que ho tinguen prohibit segons el que estableix la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana o aquest reglament.
b) Reduir el capital de les societats i les fiances per sota dels límits establerts en aquest reglament.
c) La transferència d'accions o participacions del capital social sense l'autorització prèvia, o si s'escau, la realització de les modificacions previstes en els articles 15 i 17 d'aquest reglament que requeresquen autorització prèvia sense haver-la obtingut.
d) La inexistència de les mesures de seguretat de les sales de bingo exigides en l'autorització d'instal·lació i permís de funcionament o el mal funcionament d'aquestes.
e) No facilitar als òrgans de l'administració la informació requerida per a un adequat control de l'activitat del joc del bingo.
f) L’admissió d'un nombre de jugadors que excedesca de la cabuda màxima autoritzada per a la sala.
g) No tenir o dur incorrectament els llibres o registres exigits en aquest reglament.
h) I en general, l'incompliment dels requisits o prohibicions establerts en aquest reglament que no tinguen la consideració d'infracció o falta molt greu i hagen produït frau a l'usuari, benefici per a l'infractor o perjudici als interessos de la comunitat.
Article 4L Faltes lleus.
Són infraccions lleus o faltes lleus les tipificades com a tals en l'article 25 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) La no acreditació de la plantilla mínima de presència en la sala establerta en aquest reglament.
b) No posseir un joc complet de recanvi de boles i un bombo addicional o màquina de reserva per als casos d’avaries.
c) La prestació de serveis per personal sense l’oportuna acreditació professional.
d) Sol·licitar propines als jugadors, per part del personal de joc, o acceptar aquestes a títol personal, o si s'escau, acceptar propines dels jugadors quan aquelles estiguen expressament prohibides.
e) La realització de les modificacions previstes en l'apartat 2 de l'article 15 d’aquest reglament sense la notificació a l’òrgan corresponent de l'Administració.
f) Exercir treballs o funcions, per part de qualsevol membre del personal al servei de les sales de bingo, distintes a les pròpies de la seua qualificació laboral, reflectida en la corresponent acreditació personal.
g) La no observança de qualsevol de les prescripcions establertes en els articles 32 i 34 d’aquest reglament.
b) Permetre l'entrada a la sala de nous jugadors o visitants durant el desenvolupament de la partida.
i) La no conservació dels cartons premiats, en unió de l'acta de la sessió.
j) La realització d'una partida o sorteig sense el reflex previ de les formalitats exigibles.
k) La negativa a recollir en l'acta les reclamacions que desitgen formular els jugadors o empleats de la sala.
l) La falta de visibilitat per part dels jugadors dels plafons i les boles en pantalles o monitors.
ll) En general, l’incompliment dels requisits o prohibicions establerts en aquest reglament sempre que no tinguen la consideració d’infracció greu o molt greu.
Article 42. Sancions.
1. D'acord amb l'article 27 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, les infraccions del que disposa aquest reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb una multa de fins a 500.000 pessetes.
b) Les greus amb una multa de fins a 5.000.000 de pessetes.
c) Les molt greus amb multa de fins a 100.000.000 de pessetes.
A més de les sancions de multa, la comissió d'una infracció comportarà, si s'escau, el lliurament a l'Administració o als perjudicats, que haguessen estat identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts.
2. Les infraccions que han estat sancionades segons el que disposa l'apartat anterior, i que tinguen la qualificació de greus o molt greus, d'acord amb la seua naturalesa, repetició o transcendència, podran a més ser sancionades, segons el que disposa l'article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l'autorització per a l’organització o explotació del joc del bingo.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment on tinga lloc l’explotació del joc o inhabilitació definitiva d'aquest per a activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions referides en aquest reglament.
No obstant això, quan l'activitat principal que s'exercesca en un establiment no siga de joc, no podrà ser clausurat aquest, si bé podrà acordar-se la prohibició d'instal·lació i realització d'activitats de joc.
3. A causa d'infracció molt greu o greu comesa pel personal de l’empresa, es podrà imposar, accessòriament a la sanció de multa, la suspensió de la capacitat per a l’exercici de la seua activitat en sales de bingo.
4. Per a la graduació de les sancions, a part de la qualificació de la infracció comesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets, concretament la contumàcia en la conducta de l'infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o la notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.
5. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en un període d'un any tindrà la consideració d'una falta greu, i la comissió de tres faltes greus en un any o de cinc en tres anys tindrà la consideració de molt greu.
Article 43. Regles d'imputació.
1. Són responsables de les infraccions regulades en aquest reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques.
2. En el cas d'infraccions comeses per directius, administradors o personal empleat en general, seran responsables solidaris les persones o entitats per a les quals aquelles presten serveis.
CAPITOL II
Competències, procediment i facultats de l’administració
Article 44. Facultats de l'Administració.
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu l’òrgan que instrueix l’expedient, podrà acordar com a mesura cautelar, el tancament dels edificis on es practique el joc vulnerant les disposicions legals, i també el precinte, el dipòsit o la confiscació dels materials usats per a aquesta pràctica.
2. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors, l'administració podrà decomissar, destruir o inutilitzar les màquines o elements de joc objecte de la inspecció en els supòsits recollits en l'apartat tres de l'article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Així mateix, atenent la naturalesa de la infracció, l'Administració podrà ordenar el comís de las apostes hagudes i dels beneficis il·lícits obtinguts, l’import dels quals s'ingressarà en la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article 45. Competències.
1. Serà competent per a la incoació de l’expedient i la seua tramitació la Secretaria de la Comissió Tècnica del Joc, amb l’informe previ vinculant d'aquesta, quan hi haja indicis d'infracció molt greu, i el Director dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda quan els indicis siguen d'infracció greu o lleu.
2. Les infraccions administratives qualificades com molt greus seran sancionades pel Conseller d'Economia i Hisenda amb multa de fins a vint-i-cinc milions de pessetes, i per Consell de la Generalitat Valenciana amb multa de fins a cent milions de pessetes.
3. Les infraccions administratives qualificades com greus i lleus seran sancionades amb multa de fins a cinc milions de pessetes o cinc-centes mil pessetes, respectivament, pel Director dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
4. L’òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària podrà imposar sancions addicionals o accessòries no pecuniàries.
Article 46. Procediment.
Les sancions s'imposaran amb subjecció als tràmits regulats en l'article 30 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, a l'efecte serà supletori el que disposa la Llei de Procediment Administratiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
1. Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb l’informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, perquè modifique els annexos d'aquest reglament.
2. S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa aquest reglament.
Segona
1. Les renovacions de les autoritzacions s’efectuaran d'acord amb els requisits i les condicions que estableix aquesta norma.
2. Les sol·licituds d'autoritzacions que es troben en tramitació davant la Conselleria d'Economia i Hisenda en la data d’entrada en vigor d'aquest reglament hauran d'atenir-se als requisits, les condicions o els tràmits que s'estableixen en aquesta norma.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
1. Les empreses titulars de sales de bingo i les empreses de serveis disposaran fins al 31 de desembre de 1990 per a constituir les fiances exigides en l'article 21 d'aquest reglament, i fins al 30 de juny de 1991 per a ampliar el seu capital social, que podrà ser desemborsat durant el termini màxim de cine anys.
2. Les entitats benèfico-esportives, culturals o turístiques que a l'entrada en vigor d'aquest reglament gestionaren directament les seues respectives sales de bingo, disposaran d'un termini de cinc anys per a la constitució de la fiança prevista en l'apartat anterior.
Segona
Les entitats benèfico-esportives, culturals o turístiques que siguen titulars d'una sala de bingo, i realitzen la gestió a través d'una empresa de serveis, podran cedir la titularitat de la sala a l’empresa de serveis mitjançant acord de les parts.
No obstant això, les autoritzacions concedides a les entitats esmentades quedaran prorrogades automàticament per un període de cinc anys sempre que no incórreguen en cap de les causes de cancel·lació.
Tercera
Les entitats titulars de sales de bingo i les empreses de serveis que no s'adapten, dins dels períodes transitoris establerts a l’efecte, al que disposa aquest reglament seran objecte del corresponent expedient de caducitat de la seua autorització respectiva.
Quarta
A les sales de bingo que abans de l’entrada en vigor d'aquesta norma estaven classificades com a sales de tercera, mentre no modifiquen la seua cabuda, no se'ls aplicarà el que estableix l'apartat 1 de l'article 28 d'aquesta norma, si bé, la plantilla mínima de presència en la sala serà de dos empleats de categoria a), tres de categoria b) i un de la categoria c).
ANNEX I
BINGO ACUMULATIU
1. El premi del bingo acumulatiu es dotarà amb les quantitats resultants de detreure en cada partida o jugada el 2 per 100 de l’import total de cartons venuts en cada partida.
2. El bingo acumulatiu consisteix en l’obtenció d'un premi addicional pel jugador o jugadors que accedesquen al premi de bingo ordinari, en número de boles, segons l’ordre d'extracció, no superior al màxim autoritzat d'acord amb l'escala següent, en relació amb els cartons venuts en cada partida:
CARTONS VENUTS BOLA EXTRACCIO
D'1 a 35 44
De 36 a 120 43
De 121 a 180 42
De 181 a 300 41
Més de 300 40
3. La quantitat que serveix de base per al pagament del premi del bingo acumulatiu estarà formada per la suma dels imports detrets fins a la partida que dóna dret a l’obtenció del premi addicional. D'aquesta quantitat acumulada es descomptarà en el moment de lliurar el premi un 25 per 100, l’import del qual passarà a integrar la primera dotació per al bingo acumulatiu següent, i el 75 per 100 restant serà el líquid que s'ha de pagar al jugador o jugadors guanyadors.
4. El locutor-venedor quan pel nombre d’extraccions s'aproxime al número de bola màxim establert en cada partida alentirà el cant dels números extrets fins que es sobrepasse la bola màxima d’extracció.
ANNEX II
NORMES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT I REALITZACIO DE LES PARTIDES DEL JOC DEL BINGO
A. Normes generals.
1. Les sales de bingo estaran exclusivament dedicades a aquest joc, sense que puguen haver-hi altres jocs, no obstant això, dins de les sales podrà donar-se servei de cafeteria, si bé amb l’horari que està establert per a la sala.
Durant el desenvolupament de la partida no es permetrà l’entrada a la sala de nous jugadors o visitants.
2. Dins de l’horari fixat en les autoritzacions, l’empresa o entitat titular, o si s'escau l’empresa de serveis, determinaran les hores en què efectivament han de començar i acabar les partides. La realització de l’última partida s'anunciarà expressament als jugadors i no podrà iniciar-se, en cap cas, després de l’horari màxim autoritzat. S’entén que es produeix l’inici de la partida quan comença la venda de cartons per a aquesta.
3. Totes les operacions necessàries per a la realització del joc del bingo hauran de ser efectuades inexcusablement a la vista de jugadors i públic. Els jugadors podran formular totes aquelles peticions d'informació o reclamació que consideren oportunes, sempre que això no supose una interrupció injustificada i extemporània del joc.
4. Per a la pràctica del joc del bingo els jugadors que ho desitgen podran utilitzar, com a aparell auxiliar de suport, sistemes informàtics, prèviament homologats, que connectats a la taula de control i sense interferències en el seu funcionament recullen les dades de la partida, amb les limitacions següents:
- Nombre de cartons màxims que permeten jugar en una partida: 12.
- Nombre d'aparells que com a màxim pot tenir una sala de bingo: 15.
La utilització d’aquest tipus d'instruments no eximirà de l’obligació de marcar en el cartó premiat, si s’escau, els números que han estat cantats.
5. Queda prohibit el coneixement previ al cant, de l’existència de cartons premiats pels components de la taula de control.
6. Els elements, aparells i mecanismes que incidesquen directament o indirecta en el desenvolupament i pràctica del joc, hauran de comptar amb l’homologació de l’òrgan corresponent i hauran d’estar dotats de la guia de circulació respectiva emesa pel fabricant. D'igual forma, haurà de constar amb la corresponent homologació els elements de control que elaboren el suport informàtic del sistema d'arxiu i comprovació de partides.
7. El nombre de cartons màxims que pot adquirir un jugador en una partida o jugada no podrà ser superior a 12.
B. Cartons.
1. El joc del bingo sols es podrà practicar amb els cartons homologats i expedits per l’organisme competent.
2. La venda de cartons sols podrà realitzar-se dins de la sala on el joc es desenvolupe. Cap jugador podrà adquirir cartons corresponents a una partida, fins que no s'hagen recollit i retirat els utilitzats en la partida anterior, que hauran de quedar a disposició dels empleats de la sala i està prohibida la seua retenció.
3. Els cartons es vendran correlativament, segons el seu número d'ordre, dins de cadascuna de les sèries. La venda en cada partida s'iniciarà, indistintament, amb el número u de cada sèrie, quan aquesta s'inicie, o amb el número següent a l’últim venut en qualsevol partida anterior, ja s'haja efectuat aquesta el mateix dia o un altre anterior.
4. Si el nombre de cartons de la sèrie posada en venda, comence aquesta o no pel número u, és insuficient per a atendre la demanda dels jugadors, podran posar-se en circulació per a la mateixa partida cartons d'una nova sèrie, sempre que es complesquen els requisits següents:
a) La segona sèrie a emprar amb caràcter complementari ha de ser del mateix valor facial que la primera.
b) La venda de la segona sèrie ha de començar necessàriament pel número u d'aquesta.
c) Els cartons de la segona sèrie podran vendre's fins al límit màxim del cartó de la primera sèrie amb la qual s'inicià la venda, de tal forma que en cap cas podran vendre's en la mateixa partida dos cartons iguals.
5. Els cartons han de ser pagats pels jugadors en diners en efectiu i queda prohibit el lliurament a compte o el pagament mitjançant xec o qualsevol altre mitjà de pagament i la pràctica d'operacions de crèdit als jugadors.
6. Per la compra i tinença de cartons, els jugadors adquireixen el dret que es desenvolupe la partida d’acord amb les normes vigents i, si s'escau, al pagament dels premis establerts, o, quan pertoque, a la devolució íntegra dels diners pagats.
7. Els números dels cartons hauran de ser marcats pels jugadors de forma indeleble a mesura que les boles corresponents apareguen i siguen cantades. La marca haurà d’efectuar-se mitjançant el traç d'una creu, ics, cercle o qualsevol altre símbol que permeta identificar inequívocament el número marcat. No seran vàlids, a l’efecte del premi, els cartons la marca o ratllada dels quals impedeix identificar clarament el número, i aquells en què els números impresos han estat rescrits o manipulats gràficament de qualsevol manera.
8. La comprovació dels cartons premiats s'efectuarà a través d'un circuit de televisió mitjançant la lectura del cartó original pel cap de la taula i l'exposició del cartó matriu en el circuit monitor, o qualsevol altre mitjà electrònic o mecànic homologat.
9. Després de cada partida els cartons usats hauran de ser recollits i, amb les comprovacions prèvies necessàries, destruïts, en qualsevol cas abans de la sessió següent. D’aquesta destrucció s'exceptuaran aquells que poguessen constituir el cas o les proves del delicte o infracció en el cas que apareguen indicis racionals d'haver-se'n comès algun durant la partida; en aquest cas, hauran d'unir-se a l'atestat corresponent i a la còpia de l'acta de la partida, i es posaran a disposició de l'autoritat competent.
C. Boles.
1. En començar i acabar cada sessió del bingo, el cap de taula recomptarà les boles, en presència del cap de sala i d'una persona del públic, en comprovarà la numeració i que es troben en perfecte estat. Els agents de l'autoritat podran presenciar aquesta operació i demanar les comprovacions que estimen pertinents.
2. Durant cada partida, els números que vagen eixint s'hauran de reflectir en una pantalla o plafó fàcilment llegible per tots els jugadors des dels seus llocs. S'imposarà, a més, el que calga perquè quede constància de l’ordre d'eixida de les boles en cada partida, cosa de la qual serà responsable el cap de taula.
3. Les extraccions i lectures de les boles hauran d’efectuar-se amb el ritme adequat perquè tots els jugadors puguen seguir-los i anar anotant-los en els cartons.
4. En el cas que, una vegada començada la partida, es descobresca la falta de boles, boles duplicades, boles amb defecte o excés de pes, o qualsevol altra irregularitat relativa a les boles o a l'aparell d'extracció, se suspendrà la partida i es decidirà sobre la continuació o acabament de la sessió en els termes de la normativa vigent.
5. El joc complet de boles, que haurà d'estar homologat, serà substituït d'acord amb el nombre de partides de vida útil que garantesca el fabricant d'aquestes o bé es canviaran abans d'aqueix límit quan es descobresca que alguna de les boles no es troba en perfectes condicions. El canvi d'un joc de boles per un altre haurà de fer-se constar en el llibre d’actes.
6. A fi de constatar aquestes exigències, cada joc de boles durà la seua guia corresponent, on constarà el número d'homologació i el nombre de partides per a les quals se'n garanteix l’ús.
7. El joc de boles substituït es quedarà en una caixa que serà precintada pel cap de sala i el caixer corresponent, i romandrà a disposició de la Conselleria d'Economia i Hisenda per un període de tres mesos.
D. Premis.
1. Els diners obtinguts per la venda dels cartons i destinats a premis de línia i bingo quedaran en poder del caixer afectat al pagament d'aquests dins de la mateixa sala. El corresponent al bingo acumulatiu s'ingressarà en un compte bancari específicament creat a l’efecte, del qual s’ordenarà el pagament quan s’atorgue aquest premi.
2. La quantitat a distribuir en premis en cada partida o sorteig consistirà en el 66,1905 per 100 del valor facial de la totalitat dels cartons venuts, corresponent el 9,5 per 100 al premi de línia, el 54,6905 per 100 al de bingo i el 2 per 100 al bingo acumulat.
3. En qualsevol cas, els premis de línia i bingo constaran en efectiu metàl·lic i queda prohibida la seua substitució total o parcial per premis en espècie No obstant això, el pagament en metàl·lic d'aquests premis podrà ser substituït pel lliurament de xec o taló bancari contra compte de l’empresa o entitat titulat, o si s'escau, empresa de serveis; aquesta forma de pagament sols serà procedent amb la conformitat prèvia del jugador, llevat quan la suma que s'ha de pagar excedesca de la quantia de 100.000 pessetes.
4. Si el xec o taló resulta impagat, en tot o en part, el jugador podrà adreçar-se als Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponents al domicili de la sala i acreditar-ho.
5. Per a poder tenir dret a cantar les jugades de línia o bingo durant la realització d'una partida, cal que tots els números del cartó premiat que formen la combinació guanyadora hagen estat extrets en aquesta determinada partida, independentment del moment en què s'haja completat la combinació. A més, per al premi de línia caldrà que la jugada no haja estat cantada per un altre jugador durant l’extracció de les boles anteriors. Si hi ha més d'una combinació guanyadora, es repartirà l’import dels premis entre els jugadors que l’han cantada. En cap cas es podran acceptar reclamacions una vegada que la partida s'haja tancada.
6. Els premis es pagaran en acabar cada partida, amb la comprovació prèvia oportuna i contra el lliurament dels corresponents cartons que hauran de presentar-se integres i sense manipulacions que puguen induir a error. Els cartons premiats s'adjuntaran a l'acta de la sessió.
7. Els cartons premiats es conservaran en unió de l'acta de la sessió per un període de tres mesos, passat aquest termini podran ser destruïts, llevat aquells que corresponguen a partida objecte de reclamació administrativa o judicial per part d'algun jugador, en aquest cas només es podrà produir la destrucció una vegada que haja recaigut resolució ferma sobre aquesta i s'acredite documentalment que s'ha complert.
E. Devolucions.
1. Si durant la realització d'una partida i abans de la primera extracció es produeixen errors o avaries en els aparells i instal·lacions o bé accidents que impidesquen la continuació del joc, es suspendrà provisionalment la partida. Si en un termini prudencial no es pot resoldre el problema plantejat, es tornarà als jugadors l’import íntegre dels cartons, i aquests s'hauran de tornar a la taula.
2. En el cas que ja hagués començat l’extracció de les boles, es continuarà la partida i les extraccions s'efectuaran per procediment manual, garantint-ne l'aleatorietat, i s'utilitzaran exclusivament les boles pendents d'extraure.
3. Quan ocórrega alguna de les incidències esmentades en els apartats anteriors, abans d'actuar el cap de sala llegirà l'apartat corresponent a aquest article.
4. La retirada del jugador durant el transcurs de la partida no donarà lloc a la devolució de l’import dels cartons que hagués adquirit, encara que podrà transferir-los, si vol, a una altre jugador.
5. Si durant el transcurs d'una partida s'origina algun - error en l’al·locució de les boles serà corregida pel cap de taula, s’efectuarà la corresponent diligència en el llibre d'actes i si no hi ha incidències continuarà la partida.

linea