diari

Ordre de 3 d'agost de 1994, del conseller de Medi Ambient, per la qual dicta mesures complementàries per a la temporada de caça 1994-95, al Parc de l'Albufera.

(DOGV núm. 2329 de 19.08.1994) Ref. Base de dades 1801/1994

ORDRE de 3 d'agost de 1994 del conseller de Medi Ambient, per la qual dicta mesures complementàries per a la temporada de caça 1994-95, al Parc de l'Albufera. [94/5691]
Mitjançant l'Ordre de 12 de juny de 1992 de la Conselleria de Medi Ambient, va ser regulada la caça, amb caràcter general, al Parc de l'Albufera, mentre no foren aprovats definitivament els plans cinegètics corresponents. Per raó de les dificultats trobades en l'elaboració dels esmentats plans, cal prorrogar el termini concedit en aquell moment, com també complementar l'ordre marc per a aquesta temporada.
Per tot això, en virtut de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE:
Article primer
Prorrogar fins al dia 1 de març de 1995, el termini donat a l'article 9 de l'Ordre de 12 de juny de 1992 de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc de l'Albufera.
Article segon
Es crea la zona de reserva del Recatí, on estarà permanentment prohibida la caça, els límits de la qual son els següents:
- Nord: sèquia de les Piules i Sequiota fins a la carretera Natzaret-Oliva.
- Est: carretera Natzaret-Oliva fins a l'estany de la Plana.
- Sur: canal de la Reina i estany de la Plana.
- Oest: sèquia de la Junça.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
Per a la caça en aquesta temporada, els titulars dels vedats podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient:
a) La caça, durant tres dies consecutius de gener, en les següents condicions:
- Mantenir un règim de vedats o, si més no durant vuit setmanes de la temporada de caça, no caçar més d'un dia per setmana en un 50 per cent del vedat.
- Presentació d'un plànol del vedat, com a mínim a escala 1:25.000, on serà fixada una zona, si més no del 30 per cent, on no serà practicada la caça els dits dies, delimitada segons els camins, les sèquies, etcètera, de manera que siga fàcilment recognoscible al terreny.
- Aquestes autoritzacions no suposaran canvi de l'horari establert en aquesta Ordre.
b) La caça els dos primers diumenges d'octubre de 1994 i l'aprofitament cinegètic de la polla d'aigua (Gallinula chloropus); tot això d'acord amb el pla especial del parc i l'article 6è del Reial Decret 1.095/1989.
c) La zonificació provisional del vedat a l'efecte d'aquesta Ordre.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Facultar el director territorial de València perquè aplique aquesta Ordre.
Segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 3 d'agost de 1994
El conseller de Medi Ambient,
EMèRIT BONO I MARTíNEZ

linea