diari

DECRET 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió. [1998/X6944]

(DOGV núm. 3308 de 14.08.1998) Ref. Base de dades 1815/1998

DECRET 109/1998, de 29 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat Valenciana i els municipis per a la seua gestió. [1998/X6944]
Preàmbul
D'acord amb el que disposen els articles 31.10 i 32.6 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana té competència sobre la protecció del medi ambient, en els termes de l'article 149.1.23 de la Constitució espanyola i sobre la gestió dels espais naturals protegits.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 3 distintes figures d'espai natural protegit amb el fi d'adequar la protecció de cada una de les zones la declaració de les quals es pretenga als seus especials valors fisiconaturals.
Entre aquestes figures s'inclou la de paratge natural municipal, ja establida per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de juny, de Sòl No Urbanitzable. Amb això s'integren com a espais naturals protegits aquelles zones que presenten valors naturals d'interés local i que necessiten protecció i conservació; l'administració i gestió d'aquests espais s'atribueix als municipis que promoguen la seua declaració, i d'aquesta manera es contribueix a una convenient descentralització en aquest àmbit.
Els articles 24 i 25 de la Llei 11/1994, ja esmentada, estableixen les bases del procediment de declaració d'aquests espais naturals a iniciativa de les corporacions locals i mitjançant declaració per acord del Govern Valencià.
L'interés ja demostrat per alguns municipis fa necessària la concreció d'aquest procediment, desenvolupant l'establit en aquests articles i integrant els tràmits que en l'article 26 s'estableixen a fi de garantir tant la participació dels afectats per la declaració, com la participació ciutadana, tot això en nom de la necessària seguretat jurídica i a fi de facilitar les actuacions municipals.
Així mateix s'estableixen els criteris bàsics que s'estimen adequats i convenients a fi de seleccionar aquells espais naturals d'interés local que poden ser designats paratges naturals municipals, en funció dels seus valors presents amb l'objecte de propiciar-ne el manteniment i la conservació.
D'altra banda, mitjançant aquest decret es dóna compliment, també, a allò que s'ha disposat en l'article 9 de la Llei 11/1994, regulant la cooperació i coordinació entre la Generalitat Valenciana i els municipis que disposen en el seu àmbit territorial d'espais naturals municipals per a la millor gestió.
Per aquesta raó, conforme amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana , a proposta del conseller de Medi Ambient, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 29 de juliol de 1998,
DECRETE
Article 1. Definició
Constituiran paratges naturals municipals les zones compreses en un o diversos termes municipals que presenten especials valors naturals d'interés local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora i siguen declarades com tals a instàncies de les entitats locals.
Article 2. Iniciativa
La iniciativa per a la declaració de paratges naturals municipals correspondrà als municipis en el terme municipal dels quals hi haja zones que presenten especials valors naturals d'interés local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora, i que estiguen interessats en la indicada declaració.
El procediment per a exercir la iniciativa s'iniciarà d'ofici o a instància d'altres persones o entitats.
Article 3. Presentació de la iniciativa
1. Els municipis interessats hauran de presentar davant la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana acord plenari on conste:
- Memòria descriptiva i justificativa, especificant les característiques físiques i biològiques de l'espai proposat.
- Ambit territorial del paratge natural municipal, amb delimitació escrita i gràfica a escala convenient, com a mínim a escala 1/10.000.
- Normes de protecció i ordenació d'usos i activitats que hagen de ser objecte d'aplicació immediata.
- Ferm compromís d'afectar recursos econòmics suficients per a assumir la gestió de l'espai, sense perjudici de la col·laboració de la Generalitat Valenciana.
- Avanç del pressupost estimat i previsió d'anualitats per a desenvolupar la gestió, assumit pel municipi
2. S'adjuntarà a l'acord plenari un informe acreditatiu de la classificació i qualificació urbanística de l'àmbit de l'espai proposat.
3. En el supòsit que l'àmbit territorial estiga situat en diversos termes municipals, cada municipi haurà de presentar el corresponent acord plenari. Aquests acords hauran de presentar-se simultàniament.
En cadascun d'aquests, a més de les especificacions contingudes en el número 1 d'aquest article, haurà de constar també, necessàriament:
- La designació d'un dels municipis per a la tramitació de l'expedient de declaració a què es refereix l'article 6, com també la fórmula de coordinació interadministrativa per a l'efectivitat d'aquesta tramitació.
- Els instruments de coordinació interadministrativa previstos entre els municipis per a la gestió conjunta de l'espai natural.
En aquest supòsit, l'àmbit del paratge natural a què es fa referència en l'apartat 1 haurà d'incloure tant la part del territori situada en el terme municipal, com l'àmbit que es proposa per al paratge; aquest últim haurà de ser coincident en les iniciatives presentades per tots els municipis.
Article 4. Criteri de conformitat
En el termini d'un mes des de la presentació de la iniciativa per part del municipi, la Conselleria de Medi Ambient haurà de comunicar als municipis el seu criteri tècnic sobre la proposta, com també, en el seu cas, la conformitat amb l'àmbit i delimitació territorial proposta o les modificacions que estime necessari realitzar i el termini per a la presentació d'aquestes. La recepció pels municipis d'aquesta comunicació interromprà el termini de tres mesos assenyalat en l'article 25.2 de la Llei 11/1994.
Article 5. Informe negatiu
En el supòsit que la direcció general competent emeta criteri negatiu a la declaració, o s'haja comunicat l'existència d'inconvenients tècnics, sense que l'ajuntament presente cap alternativa en el termini que conste en la corresponent notificació, la Conselleria de Medi Ambient elevarà, després de l'audiència prèvia a aquest, proposta d'acord desestimatòria al Govern Valencià amb l'informe justificatiu d'aquesta proposta.
Article 6. Tramitació de l'expedient de declaració
1. La tramitació de l'expedient de declaració, previst en l'article 26.2 de la Llei 11/1994, correspondrà a l'ajuntament que efectua la proposta o al que es designe amb aquest fi d'acord amb el que disposa l'article 3.3, en el supòsit que l'àmbit territorial abaste més d'un terme municipal.
En el supòsit de conformitat, i una vegada rebuda la comunicació, l'ajuntament proponent, o el designat per a això, iniciarà l'expedient de declaració i sotmetrà el projecte a informació pública per termini d'un mes. Al mateix temps es donarà audiència a les entitats i associacions que exercisquen la representació dels interessos afectats per la declaració.
2. La iniciació de l'expedient de declaració determinarà l'aplicació per ministeri de la llei de totes o algunes de les mesures cautelars previstes en l'article 28 de la Llei 11/1994.
3. Les al·legacions presentades durant el procés de tramitació, juntament amb l'informe emés pels serveis tècnics municipals, com també les modificacions realitzades, seran remeses a la Conselleria de Medi Ambient.
4. En el supòsit que l'àmbit territorial afecte més d'un terme municipal, la realització d'aquest tràmit s'efectuarà d'acord amb la fórmula acordada entre els municipis en designar un dels ajuntaments per a la tramitació.
Article 7. Declaració
En el termini de dos mesos o el restant fins el de tres mesos previst en l'article 25.2 de la Llei 11/1994, segons els tràmits realitzats anteriorment, des de la recepció de la documentació expressada en l'article 6.3, la Conselleria de Medi Ambient, a la vista de les observacions i les al·legacions i informes rebuts, formularà el seu informe, el qual elevarà al Govern Valencià, amb la corresponent proposta d'acord relativa a la declaració.
Per a l'emissió de l'informe es tindran en compte els criteris següents:
1. Presència de valors naturals d'interés per a la conservació.
2. Propietat dels terrenys que es proposa protegir: es consideren prioritaris els terrenys de propietat pública, sense perjudici d'aquells altres de titularitat privada els propietaris dels quals manifesten al municipi o a la Generalitat Valenciana el seu interés a protegir-los, i en quedarà constància fefaent d'aquest fet en un escrit de conformitat de la propietat.
3. Compromís financer dels municipis de destinar recursos econòmics suficients per a assumir la gestió de l'espai proposat.
4. Demostrat interés social per a la protecció, conservació i manteniment de la zona proposta pel municipi.
5. Compatibilitat d'usos i aprofitaments actuals amb la preservació de l'espai natural proposat.
6. Estar sotmés actualment, o haver-ho estat, a importants processos d'afeccions ambientals que degraden el seu medi natural i que puguen impedir la seua recuperació.
7. Classificació i qualificació urbanística en el corresponent planejament municipal dels terrenys inclosos en l'àmbit territorial proposat, que haurà de ser de sòl no urbanitzable, atesa la proposta de protecció sol·licitada.
8. Presència de valors d'interés patrimonial, arqueològic, etnològic o tradicional.
9. Disposar o estar disposats a promoure una infraestructura mínima necessària per a poder escometre la gestió de l'espai protegit adequadament.
10. En els supòsit de paratges municipals situats en més d'un terme municipal, la proposta conjunta presentada per a la protecció serà considerada en seua totalitat territorial, i no serà possible l'escissió d'una part del territori proposat, o una reducció de la zona proposada inicialment.
Dels anteriors criteris, es consideren imprescindibles els següents: 1, 2, 3, 7 i 10.
Article 8
1. En el supòsit de declaració del paratge natural municipal, en aquest acord constarà:
- L'àmbit territorial del paratge natural municipal, amb delimitació escrita i gràfica a escala convenient, com mínim a escala 1/10.000.
- El règim d'administració i gestió de l'espai natural.
- Les normes de protecció i ordenació d'usos i activitats que hagen de ser objecte d'aplicació immediata.
- La composició de l'òrgan col·legiat que, d'acord amb el que disposen els articles 48.5, 50 i 51 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, canalitzarà la participació dels propietaris i els interessos socials i econòmics afectats, i col·laborarà en la gestió del paratge natural municipal, en el qual hi haurà representació de la Conselleria de Medi Ambient.
2. En l'esmentat acord podrà assenyalar-se el termini per a la redacció i l'aprovació inicial del pla especial de protecció a què es refereix l'article 43 de la Llei 11/1994, transcorregut el qual la Conselleria de Medi Ambient podrà subrogar-se en les competències municipals.
En aquest pla especial de protecció es determinaran:
- La delimitació i àmbit territorial
- El règim de protecció de l'espai natural municipal
- La regulació d'usos i activitats
- Les normes relatives a l'ús públic
- Programa economicofinancer
3. El planejament urbanístic dels municipis inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal haurà de ser congruent amb el règim establit en aquest decret i les normes que el desenvolupen.
Article 9. Administració i gestió
L'administració i gestió dels paratges naturals municipals correspondrà exclusivament a les corporacions locals que els hagen promogut.
En el supòsit de paratges naturals municipals promoguts per dos o més municipis, les corporacions locals del seu àmbit podran designar, de comú acord, una persona amb titulació universitària superior, la qual portarà a terme la funció de coordinació, execució i supervisió de la gestió de l'espai protegit, en col·laboració amb la junta de protecció, segons allò que s'ha establit en els articles 50 i 51 de la Llei 11/94.
Article 10. Finançament
1. Les corporacions locals que disposen en el seu àmbit territorial de paratges naturals municipals hauran d'habilitar en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió.
2. La Conselleria de Medi Ambient podrà habilitar una línia específica establint els crèdits necessaris per a col·laborar en la gestió dels paratges naturals municipals; en qualsevol cas, aquesta col·laboració no podrà ser superior al 50 per cent del pressupost anual que habiliten les corporacions locals per a la gestió del mencionat espai natural protegit.
3. Així mateix, es potenciarà la col·laboració d'uns altres òrgans o corporacions públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar a la gestió de l'espai protegit.
Article 11. Cooperació i assistència tècnica
1. La Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, proporcionarà assistència tècnica i assessorament, amb els serveis tècnics de la Direcció General per al Desenvolupament Sostenible, als municipis que tinguen paratges naturals municipals.
2. Els objectius bàsics de l'assistència tècnica proporcionada aniran encaminats a establir criteris i directrius adequats per a la bona gestió de l'espai protegit.
DISPOSICIO ADDICIONAL
En les ordres de convocatòria de les ajudes que, en el seu cas, s'establisquen d'acord amb l'article 10.2 d'aquest decret, s'instrumentarà que en el cas que les corporacions locals que hagen promogut la declaració de paratge natural municipal no habiliten en els seus pressupostos anuals la quantitat necessària per a la correcta gestió, d'acord amb el compromís adquirit i els plans de treball anuals, hauran de reintegrar a la Generalitat Valenciana l'import de les subvencions que per al seu manteniment aquesta els haguera concedit en els cinc anys anteriors.
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de juliol de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLA ALMIÑANA

linea