diari

DECRET 68/2005, de 8 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març. [2005/X3734]

(DOGV núm. 4982 de 11.04.2005) Ref. Base de dades 1824/2005

Decret 68/2005, de 8 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març. [2005/X3734]
El Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprovà el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, disposa en l'article 33.4: “Les comissions de servici voluntàries en llocs de treball no reservats legalment, tindran una duració màxima d'un any, prorrogable per un any més, estos llocs hauran de ser convocats en el termini màxim de dos anys per a la seua provisió pels procediments de concurs o de lliure designació, segons corresponga, tret que ho impedisquen raons d'orde legal o reglamentari, o per estar pendents del resultat d'un procediment judicial”.
Des de l'entrada en vigor de l'esmentat decret s'han concedit nombroses comissions de servici derivades de la paralització de la mobilitat dels funcionaris, produïda pel reduït nombre de llocs convocats a concurs o lliure designació, moltes de les quals han excedit el termini màxim establit en el reglament, situació que persistix pràcticament en l'actualitat.
Les organitzacions sindicals CCOO i UGT-PV i, també, la Junta de Personal dels Servicis Centrals van interposar recursos contenciosos administratius les pretensions dels quals han sigut estimades en primera instància i les sentències recaigudes en els recursos iniciats a instància de les organitzacions sindicals, confirmades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en les sentències, respectivament, núm. 939/2004, de 24 de juny, i núm. 912/2004, de 23 de juny, i queda pendent de notificar-se la dictada en el recurs promogut per la Junta de Personal, previsiblement, en el mateix sentit que les anteriors.
En les resolucions de les sentències a què fa referència el paràgraf anterior, s'ordena deixar sense efecte les comissions de servici existents que hagen superat el termini previst en l'article 33.4 del Decret 33/1999 i, per tant, procedir a la convocatòria dels llocs no reservats legalment.
En l'últim trimestre de 2004 es va iniciar l'execució del Pla d'Estabilitat, el qual imposa la convocatòria simultània dels concursos i de les proves selectives dels llocs de treball continguts en el Decret 51/2004, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004 per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat.
El compliment de l'obligació que imposa el punt 4 de l'article 33 del Decret 33/1999, quan ordena que els llocs hauran de ser convocats en el termini màxim de dos anys per a la seua provisió, resulta inviable per dos motius: el volum de convocatòries que el Pla d'Estabilitat suposa i l'efectiva execució de les esmentades sentències fermes que obliguen a la convocatòria de múltiples concursos, és a dir, que no poden convocar-se els concursos corresponents a mesura que vencen els terminis màxims de les comissions de servici atorgades, quan els llocs no estiguen inclosos en el Pla d'Estabilitat, ni en les sentències esmentades.
Tot el susdit ha evidenciat la necessitat i oportunitat de procedir a l'addició d'una disposició transitòria que permeta que l'obligació de convocar, prevista en l'article 33.4 del Decret 33/1999, no resulte imperativa i immediata i, també, que puguen autoritzar-se noves comissions de servici en els llocs, la convocatòria dels quals no puga realitzar-se de forma imminent, no obstant això, tot respectant, com no podia ser d'una altra manera, el contingut de la resolució de les sentències fermes.
A estes raons s'afig el fet que les sentències, en els seus fonaments jurídics, indiquen la modificació o derogació reglamentària com l'iter adequat per a donar solució a la problemàtica indicada.
En conseqüència, de conformitat amb el que disposen els articles 22.e) i 49 bis de la Llei de Govern Valencià i una vegada negociat amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Funció Pública, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 8 d'abril de 2005,
DECRETE
Article únic. Addició de la disposició transitòria novena
S'aprova l'addició de la disposició transitòria novena a l'articulat del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, que tindrà la redacció següent:
“Disposició transitòria novena
Mentre no concloga l'adjudicació dels llocs convocats a l'empara del Pla d'Estabilitat Laboral previst en la disposició transitòria sisena del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana:
1. Les comissions de servici voluntàries en llocs de treball no reservats legalment, tindran una durada màxima d'un any, prorrogable per un any més. Els llocs de treball coberts temporalment d'esta manera, seran inclosos, si escau, en la convocatòria següent de provisió de llocs d'iguals o semblants característiques, pel sistema que corresponga.
Finalitzada una comissió de servicis pel transcurs del temps establit o de la seua pròrroga, per renúncia del comissionat o per revocació de la comissió, podran autoritzar-se noves comissions de servicis, a favor de persones distintes, per a l'exercici del mateix lloc de treball. En el cas que la finalització de la comissió de servicis vinga determinada per una causa legal o reglamentària diferent de les citades en el present apartat, es podrà reprendre dita comissió de servicis pel temps restant fins al termini màxim establit en el paràgraf anterior. En tot cas, la conselleria o organisme que pretenga cobrir el lloc haurà d'acreditar la necessitat la seua provisió i s'ha d'incloure, si s'escau, dit lloc en la convocatòria següent de provisió de llocs d'iguals o semblants característiques.
2. Les comissions de servici existents es regiran pel que disposa l'apartat anterior, excepte les corresponents als llocs de treball afectats per sentència judicial ferma i, en este cas, caldrà ajustar-se al contingut de la resolució”.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret vigirà el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 d'abril de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea