diari

Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de Salons Recreatious i Salons de Joc.

(DOGV núm. 2077 de 28.07.1993) Ref. Base de dades 1832/1993

Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de Salons Recreatious i Salons de Joc.
Regulat el joc en la Comunitat Valenciana mitjançant la Llei 4/1988, de 3 de juny, i transcorregut un temps prudencial des de l’entrada en vigor, cal, d'acord amb les prescripcions de l'article 11.5 de la llei esmentada, elaborar un reglament específic per als salons recreatius i salons de joc, a fi d'unificar la normativa existent, adequant-la a les prescripcions de la llei i adaptar a les seues pròpies característiques, les normes generals en vigor per a locals de pública concurrència.
Aquest reglament pretén una regulació integral per a aquest tipus d'activitat, que va des d'establir les condicions, els elements i les característiques que han de complir aquests establiments, les empreses titulars d'aquests i les màquines de joc que s'hi puguen instal·lar, fins a l’explotació i instal·lació, millorant el control administratiu que s'ha de mantenir sobre l'activitat i incrementant d'altra banda les garanties que han de prestar les distintes empreses que hi incideixen.
Per tot això, amnb l’informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 28 de juny de 1993,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc que s'hi insereix a continuació.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Són derogats els articles 20 i 21 del Decret 106/1986, de 19 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, i les altres disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquest decret i el reglament que s'hi aprova.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Autoritze la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que estableix aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de juny de 1993
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc
CAPÍTOL I
Objecte del reglament
Article primer. Ambit i objecte
Aquest reglament té per objecte establir en l'àmbit de la Comunitat Valenciana les normes que regulen la instal·lació, el funcionament i l'explotació dels establiments dedicats a salons recreatius i salons de joc a què es refereix l'article 11 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, i també els requisits que han de complir les persones físiques o jurídiques titulars d'aquests.
CAPITOL II
Definició i característiques
Article segon. Classificació
A l'efecte del seu règim jurídic i d'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, els salons es classifiquen en:
- Salons recreatius.
- Salons de joc.
Article tercer. Definició
1. S'entén per salons recreatius tots aquells establiments destinats exclusivament a l'explotació de les màquines recreatives de pur entreteniment tipus A de les definides en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. En aquests establiments podran instal·lar-se altres màquines o aparells de pur passatemps o esbargiment, tals com futbolins, billars, tennis de taula, bitlles o similars.
2. S'entén per salons de joc aquells establiments destinats específicament a l'explotació i instal·lació de màquines recreatives amb premi tipus B de les definides en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar i en l'article 24 d'aquest reglament. També s'hi podran instal·lar totes aquelles indicades en el punt anterior«.
Article quart. Situació
1. Tots els salons disposaran d'alguna eixida i façana a la via pública o espai obert i comunicat directament amb la via pública que satisfaça les condicions de seguretat i distàncies que fixa la Norma Bàsica d'Edificació: Condicions de Protecció contra Incendis (NBECPI), en vigor.
2. Els emplaçats en galeries comercials necessitaran que la galeria d'accés tinga eixides alternatives a la via pública i que la porta d'eixida no diste més de 10 metres de la via pública o espai apte per a circulació rodada.
3. Es prohibeix la instal·lació de qualsevol dependència normalment accessible al públic, a una cota inferior als 4 metres o superior a 5 metres, respecte de la rasant del carrer en el punt mitjà de qualsevol de les eixides.
Article cinquè. Portes
1. L'accés principal del saló tindrà una amplària mínima d'1,20 metres i disposarà, en tot cas, de porta d'accés com a tancament del local durant les hores de funcionament de l'establiment. No és, preceptiva l'existència de vestíbuls per a aquest tipus d'activitats.
2. El nombre, les dimensions, les característiques i la disposició de les portes d'accés, d'eixida d'emergència i escales compliran el que disposa la NBE-CPI, en vigor, i es determinaran en funció de capacitat màxima del local.
3. Tots els locals. han de disposar d'eixides d'emergència, excepte aquells que tinguen una superfície útil igual o inferior a 150 metres quadrats, o una capacitat no superior a 100 persones i complesquen la condició que no hi haja cap punt de l’interior del saló el recorregut del qual cap a l’eixida siga superior a 25 metres.
4. Si concorren diversos locals en un mateix vestíbul les portes d'eixida estaran en funció de la suma total de les capacitats de cadascun dels diferents locals, complint els mínims establerts en la NBECPI, en vigor.
5. Totes les portes del local que hagen de ser utilitzades per un nombre superior a 10 persones hauran d'obrir en el sentit de l’evacuació i sobre eix vertical. Les portes corredisses, plegables o enrotllables, es permetran únicament com a tancament suplementari de seguretat fora de l’horari de funcionament del saló. Cap fulla tindrà dimensions superiors a 1,20 metres i si les fulles són de material transparent disposaran d'un senyal opac a 1,50 metres d'alçària.
Les portes d'accés o d'eixida a la via pública o espai exterior hauran de recular respecte a la façana en l'amplària mínima de la fulla, llevat les portes d'emergència, quan ho permeten les ordenances municipals.
Article sisé. Vies d'evacuació i corredors
1. S'entén per via d'evacuació l’espai necessari per al recorregut continu i sense obstacles de l’interior del saló, considerant com a origen d'evacuació en la NBE- CPI, cap a l’eixida a la via pública o espai exterior.
2. Les vies d'evacuació o corredors principals de circulació del públic tindran una amplària mínima d'1,20 metres, no obstant això, podran haver-hi corredors de circulació secundaris d'una amplària mínima de 0,80 metres i longitud no superior a 10 metres. Es prohibida l'existència de graons en corredor i sales, els desnivells es salvaran amb rampes de pendent màxim del 12 per cent.
3. El recorregut màxim d'evacuació des de qualsevol punt de l’interior del saló, accessible al públic, fins a una eixida exterior, serà el que dispose el NBE- CPI en vigor.
Article setè. Superfície
1. Els locals destinats a la instal·lació de salons recreatius hauran de disposar d'una superfície mínima útil de 50 metres quadrats.
2. Els locals destinats a la instal·lació de salons de joc, disposaran d'una superfície mínima útil de 150 metres quadrats, quan estiguen situats en poblacions de més de 50.000 habitants, i de 100 metres quadrats en els casos restants.
3. S'entendrà per superfície útil la que és accessible normalment per al públic, és a dir, els vestíbuls - si n'hi ha -, la sala de joc i els lavabos. No seran computables com superfície útil la resta de dependències.
Article vuité. Alçària
L'alçària mínima mitjana lliure interior de la sala de joc no serà inferior a 2,65 metres, sense que en cap punt puga ser inferior a 2,30 metres. En la resta de les dependències com lavabos, magatzem i altres auxiliars no podrà ser inferior a 2,30 metres.
Article nové. Capacitat
L'ocupació màxima del local es determinarà en la proporció d'una persona per cada 1,50 metres quadrats de superfície útil del saló.
Article deu. Lavabos
Els salons recreatius amb capacitat inferior a 50 persones hauran de disposar com a mínim d'un lavabo diferenciat per a cada sexe compost almenys de lavabo i wàter. Per a capacitats superiors, cada 150 persones o fracció s'incrementarà en un lavabo i un wàter en cadascun dels lavabos, en el de cavallers es podrà col·locar un urinari. en compte de wàter, sempre que el nombre total d'urinaris siga com a màxim el doble al de wàters.
Article onze. Nombre de màquines i distribució
1. El nombre màxim de màquines en els salons serà d'una per cada 3 metres quadrats de superfície útil de la sala destinada a jocs.
2. Les màquines es col·locaran de forma que ni elles ni els espais d'utilització obstaculitzen els corredors i les vies d'evacuació del local. Per espai d'utilització s'entendrà una franja de 0,60 metres d'amplària al llarg del frontal de la màquina.
Quan les màquines es col·loquen en filera, la separació mínima entre els plans laterals serà de 0,30 metres. En cas d'utilitzar-se altres formes d'agrupació, s'admetrà una distància entre màquines no inferior a 0,10 metres, sempre que l'angle que prenguen els plans laterals de dues màquines contigües no siga inferior a 45 graus.
3. Les màquines múltiples del tipus B que permeten la utilització simultània i independent per dos o més jugadors, es consideraran, a efectes de còmput i col·locació, com una màquina per cada jugador.
Article dotze. Condicions de compartiment i materials
S'hi aplicaran els criteris establerts en la NBE- CPI en vigor.
Article tretze. Mesures de protecció
1. En tots els salons s'instal·laran extintors mòbils d'acord amb les condicions següents:
a) El nombre mínim d'extintors serà determinat a raó d'un per cada 75 metres quadrats de local o fracció. En tot cas n'hi haurà dos per planta i tres com a mínim en tot el local.
b) S'hauran de distribuir de forma uniforme en tot el local, en llocs de fàcil visibilitat i accés.
c) L'eficàcia mínima serà de 8A- 34B segons siguen de risc o de protecció.
d) Es recomana la utilització preferent d'extintors de pols i són expressament prohibits els extintors d'aigua.
2. Els salons de superfície útil superior a 500 metres quadrats disposaran d'una boca d'incendis equipada, preferiblement de 25 mil·límetres, sota el radi d'acció del qual haurà de quedar coberta tota la superfície.
La pressió haurà de ser de 3,5 kg/m2 i el cabal d'1,6 1/seg. durant una hora, haurà d'estar connectada a la xarxa municipal que garanteix aquest subministrament o bé a un aljub dotat del corresponent grup de pressió.
3. Els materials de revestiment, de decoració i el mobiliari que s'utilitze hauran de complir la NBE- CPI en vigor.
Article catorze. Instal·lacions de seguretat
1. Tots els salons disposaran d'il·luminació natural, artificial o mixta adequada per a l'activitat. A part de l’enllumenat ordinari, s'hi instal·larà l’enllumenat d'emergència exigit per les disposicions de la NBE- CPI i el corresponent de senyalització.
2. Són prohibits els cables volants, endolls i preses de corrent a l'abast del públic, llevat els necessaris per la connexió de les màquines, que hauran d'estar proveïts de preses de terra i protegits com cal per a evitar que siguen manipulats.
3. El quadre general de distribució i, si és el cas, els quadres generals, s'hi instal·laran de forma que no hi tinga accés el públic.
4. Els salons amb superfície construída superior a 1.000 metres quadrats hauran de disposar d'una instal·lació d'alarma contra incendis d'acord amb el que estableix la NBE- CPI en vigor.
5. Per al que no preveu específicament aquest article, s'aplicarà el reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions complementàries.
Article quinze. Pla d'emergència
S'hi aplicarà el que disposa per a aquest tipus de locals l'Ordre de 29 de novembre de 1984, del Ministeri de l'Interior, per la qual aprova el Manual d'Autoprotecció per al Desenvolupament del Pla d'Emergència contra Incendis i d'Evacuació de Locals i Edificis.
CAPÍTOL III
Règim de les autoritzacions de salons i de les empreses titulars
Article setze. Empreses titulars.
1. La instal·lació, la gestió i l'explotació de salons recreatius o salons de jocs sols podrà ser realitzada per les persones físiques o jurídiques que, complint els requisits que s'estableixen en aquest reglament, siguen autoritzades pels òrgans corresponents de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Tindran la consideració de salons recreatius o de salons de joc aquells locals que, complint els requisits que estableix aquest reglament, tinguen autorització d'instal·lació i el permís de funcionament.
3. Per a poder ser titular d'un saló recreatiu o d'un saló de joc s'hauran de reunir els requisits següents:
A. En el cas de persones jurídiques:
a) Constituir-se sota la forma de societat mercantil o cooperativa, d'acord amb la legislació vigent, amb un capital mínim de, deu milions de pessetes, que haurà d'estar totalment desemborsat i representat per accions o participacions nominatives.
b) Tenir per objecte social l’explotació de màquines recreatives i d'atzar, de salons dels regulats en aquest reglament i la realització de les activitats preparatòries, necessàries, accessòries, complementàries o relacionades amb aquests.
c) Que cap soci, accionista o partícip es trobe en alguna de les causes d'inhabilitació establertes en l'article 3.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
B. En el cas de persones físiques:
a) Residir a Espanya i tenir la nacionalitat de qualsevol dels països de la CEE.
b) Acreditar la possessió de mitjans econòmics i financers suficients.
c) Figurar autoritzat i inscrit com a empresa operadora en el registre de la Comunitat Valenciana.
Article disset. Sol·licitud i tramitació
1. Les persones físiques o jurídiques que, complint els requisits especificats en l'article anterior, estiguen interessades a ser titulars d'un saló 'recreatiu o d'un saló de joc i aconseguir l’oportuna autorització d'instal·lació i permís de funcionament, sol·licitaran dels òrgans corresponents de la Conselleria d'Economia i Hisenda aquestes autoritzacions.
Aquesta sol·licitud serà independent de la preceptiva autorització d'activitats que en tot cas s'haurà d'obtenir de l'ajuntament respectiu i que serà tramitada d'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, i normes corresponents.
2. A la sol·licitud d'autorització d'instal·lació s'haurà d'adjuntar en tot cas:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) Projecte bàsic de les obres i instal·lacions del local, redactat per tècnic competent i visat per col·legi professional corresponent. El contingut mínim d'aquest projecte serà:
- Pla de situació del local on es pretén instal·lar el saló, a escala 1/1000, fent constar-hi l'existència, si és el cas, de tots aquells salons que es troben en un radi de 500 metres del que es sol·licita.
- Pla de planta en la seua configuració actual.
- Pla de secció i de façana.
- Pla de distribució prevista, amb les cotes corresponents.
- Pla d'electricitat, indicant-hi la situació dels punts de llum, llums d'emergència, etc.
- Pla indicatiu de les mesures de seguretat (extintors, boques d'incendi, compartiment, etc.).
- Memòria descriptiva del local on es farà constar els càlculs i el compliment dels requisits establerts en el. capítol II d'aquest reglament.
c) Document públic que acredite la disponibilitat del local.
d) Certificació emesa per tècnic competent, acreditativa que el local i les instal·lacions que es pretenen realitzar s'ajusten a la normativa de seguretat específica per a aquest tipus d'establiments.
e) Fotocòpia del DNI o del seu equivalent si es tractés d'estrangers, inclosos els membres del consell d'administració o, si escau, dels administradors i partícips de la societat.
f). Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat on constarà el nom i els cognoms dels socis o participis, amb la quota de participació d'aquests, i còpia dels estatuts.
g) Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, del sol·licitant o, si escau, dels administradors i partícips de la societat.
h) Memòria sobre l'experiència professional i els mitjans humans i tècnics amb què es compta per a l'exercici de l'activitat.
i) Còpia legitimada del Codi d'Identificació Fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, meritats com a conseqüència de la constitució de la societat.
j) Declaració del sol·licitant o dels accionistes indicativa de la participació que tinguen en empreses relacionades amb el joc.,
k) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l'IRPF i Patrimoni del sol·licitant i de cadascun dels socis de la societat o, si escau, declaració de l'Impost sobre Societats, si algun dels socis fos persona jurídica.
l) Certificat d'inscripció en el Registre Mercantil.
3. La sol·licitud i la documentació annexa es presentarà per duplicat als serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponents al domicili on es pretenga instal·lar el saló.
Els serveis territorials requeriran informe de l'alcalde de la població afectada, que haurà de ser emès en el termini de 30 dies, que es reputarà favorable si transcorre aquest termini sense rebre cap resposta.
Article divuit. Resolució i inscripció
1. Evacuats els tràmits indicats en l'article anterior i amb la comprovació prèvia de l'expedient i de la informació complementària que calga, els serveis territorials resoldran sobre la sol·licitud formulada en el cas de salons recreatius o elevaran informe a la Comissió Tècnica del Joc junt amb l'expedient i la sol·licitud quan es tracte de salons de joc, en el qual expressaran el seu criteri sobre l'atorgament o no de l'autorització.
La Comissió Tècnica del Joc avaluarà l’expedient resolent sobre aquest, en raó de la seua incidència en el medi social, i les seues possibles repercussions en l’ordre públic, i també les condicions del local i la idoneïtat del sol·licitant, atenent els seus antecedents, conducta ciutadana i mitjans econòmics.
2. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la inscripció en el Registre d'Empreses Titulars de Salons i en un termini no superior a un any, s'hauran d'efectuar les obres d'adaptació dels locals d'acord amb els projectes aportats i sol·licitar la inscripció de la persona o entitat, junt amb el permís de funcionament del saló. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida.
Article dinou. Permís de funcionament
1. Abans de procedir a l'obertura del saló i dins del termini adequat a l'efecte, la persona o entitat titular de l'autorització d'instal·lació haurà de sol·licitar la inscripció en el registre corresponent i el permís de funcionament.
2. El permís de funcionament se sol·licitarà amb quinze dies, almenys, d'antelació a la data en que aquella estava prevista, adjuntant-hi els documents següents:
a) Llicència municipal d'obertura.
b) Document acreditatiu d'haver constituït la fiança a què es refereix l'article 23 d'aquest reglament.
c) Certificació d'obra acabada i que les obres i instal·lacions realitzades corresponen al projecte bàsic per al qual es va concedir l'autorització d'instal·lació.
3. Si l'examen dels documents presentats i el resultat de les comprovacions i inspeccions realitzades, si escau, fos satisfactori, els serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda expediran el corresponent permís de funcionament, amb el requeriment previ a la Comissió Tècnica del Joc de la inscripció de la persona o entitat titular en el registre respectiu.
No obstant això, si es denegués el permís de funcionament per tenir algun defecte no esmenat en el termini atorgat a l'efecte, o per haver-se sol·licitat fora de termini sense causa justificada, es deixaria sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida al seu moment.
Article vint. Vigència, caducitat o extinció de les autoritzacions
1. Les inscripcions en el Registre d'Empreses Titulars de Salons i, per tant, les autoritzacions d'instal·lació, tindran caràcter temporal i la seua validesa màxima no podrà ultrapassar cinc anys, comptats a partir de la concessió del permís de funcionament, si bé podran renovar-se per períodes d'igual durada.
No obstant això, la primera autorització que s'atorgue a una persona o entitat per a la instal·lació d'un nou saló no podrà ser superior a dos anys.
2. Podrà cancel·lar-se la inscripció en el Registre d'Empreses Titulars de Salons i, per tant, produir-se la caducitat, l’extinció o la revocació de les autoritzacions, en els casos següents:
a) Per renúncia de la persona o entitat titular manifestades per escrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
b) Per dissolució o liquidació de l’empresa titular. En els supòsits de defunció d'un empresari individual titular d'una inscripció en el Registre d'Empreses Titulars de Salons, no es cancel·larà aquesta si els cridats a l'herència així ho sol·liciten, i es mantindrà en vigència amb la menció "Hereus d ... fins que es produesca la partició de l'herència.
c) Pel transcurs del termini de validesa de l'autorització d'instal·lació, sense haver sol·licitat la renovació en els temps i la forma adients.
d) Com a conseqüència de l'expedient de sanció en matèria de joc que consistesca en la cancel·lació o revocació de l'autorització.
e) Per impagat dels impostos específics sobre la pràctica i el desenvolupament del joc o l’ocultació total o parcial de la base imposable.
f).Per resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'ajustarà, en tot cas, al que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i que reculla alguna de les causes següents:
- Falsedat en les dades aportades en la sol·licitud d'autorització o en les seues modificacions.
- Modificació dels termes de l'autorització prevista en aquest reglament sense haver obtingut autorització prèvia.
- La transmissió de l'autorització sense prèvia autorització o a persona distinta a l'autoritzada.
- L'incompliment de l’obligació que sobre constitució de fiances i manteniment de la vigència i l’import s'estableix en aquest reglament.
- Incompliment reiterat de requeriments efectuats per la Conselleria d'Economia i Hisenda per a l'aportació de documents i dades sobre la seua activitat.
- Quan es deixe de reunir els requisits a què es refereix l'article 16 d'aquest reglament.
- Per pèrdua de la disponibilitat legal del local on es troba situat el saló.
- Per caducitat o revocació ferma de la llicència municipal d'obertura.
- Quan no s'obrís el saló en el termini concedit en l'autorització o en les pròrrogues, si escau.
- Quan el saló romangués tancat per més d'un any consecutiu sense prèvia autorització, llevat que hi concorreguessen circumstàncies de força major.
- Per haver estat condemnat en sentència ferma el titular del saló, algun soci o accionista majoritari per delictes o faltes relacionades amb l'activitat del joc.
g) Per trobar-se sotmés en alguna de les causes d'incapacitat establertes en l'apartat tres de l'article tercer de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
Article vint-i-un. Renovació de les autoritzacions
1. La sol·licitud de renovació es presentarà amb dos mesos d'antelació a la data d'expiració de la inscripció, junt amb certificació subscrita per tècnic competent i visada pel col·legi oficial corresponent, acreditativa dels aspectes següents:
a) Condicions de seguretat i solidesa del local i de la seua aptitud per l’ús al qual estava destinat.
b) Correspondència exacta dels locals i instal·lacions al projecte per al qual es va concedir l'autorització o modificació autoritzada.
c) Situació i estat de les instal·lacions de protecció contra incendis i altres instal·lacions.
Així mateix, serà preceptiu adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
- Document acreditatiu de la disponibilitat del local.
- Certificat del Registre Central de Penats i Rebels i declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d'1 de desembre, del titular o dels socis de l’entitat.
- Fotocòpia legitimada de la declaració de l’IRPF del titular o de la declaració de l’Impost de Societats, si escau.
2. Una vegada presentada la sol·licitud i amb l’examen previ, la comprovació i el requeriment, si escau, de la informació i documentació addicional que calga, els serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda adoptaran la resolució corresponent, la qual es comunicarà a la Comissió Tècnica del Joc.
Article vint-i-dos. Modificacions i transmissió de les autoritzacions
1. Requeriran autorització prèvia de la Comissió Tècnica del Joc o dels serveis territorials segons es tracte de salons de joc o salons recreatius els que suposen modificacions de l'expedient d'autorització que implique:
a) Canvis en els components del cas social quan es produesca l'entrada de nous socis.
b) Les obres de reforma i manteniment quan es canvie la configuració del saló o afecten l'ampliació o disminució de la superfície útil.
c) L'ampliació dels terminis concedits per a sol·licitar el permís de funcionament.
d) L'ampliació del nombre de màquines autoritzades.
2. Requeriran comunicació als serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, en el termini màxim de quinze dies des que es produesca:
a) Els canvis en els components del cas social no recollits en l'apartat anterior.
b) La suspensió del funcionament del saló per un període superior a sis mesos.
c) Els altres canvis de l'autorització no recollits en l'apartat anterior.
3. Les autoritzacions d'instal·lació podran transmetre's per qualsevol de les formes admeses en dret, amb l'autorització prèvia de la Comissió Tècnica del Joc o els serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda, segons es tracte de salons de joc o salons recreatius.
- 4. Qualsevol modificació de l'autorització d'instal·lació que supose canvis en el Registre d'Empreses Titulars de Salons i siga autoritzada pels serveis territorials, serà comunicada a la Comissió Tècnica del Jóc, perquè aquesta efectue les anotacions pertinents.
Article vint-i-tres. Garanties i fiances
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud del permís de funcionament a què es refereix l'article 19 d'aquest reglament, haurà de constituir-se una fiança la quantia de la qual serà de 3 o 1 milió de pessetes, segons es tracte de salons de joc o salons recreatius, respectivament.
2. La fiança haurà de constituir-se a disposició de la direcció dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponent al domicili del saló.
3. La fiança podrà constituir-se en metàl·lic, aval bancari, títol de deute públic o pòlissa de caució individual i haurà de mantenir-se en constant vigència i per la totalitat de l'import.
Quan la fiança es preste per mitjà d'aval, no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què es refereix l'article 1830 del Codi Civil i concordants.
4. La fiança quedarà afecta al pagament forçós de les sancions pecuniàries que els òrgans de l'administració imposen a l'empresa titular del saló, i dels premis, tributs i salaris que s'hagen de pagar com a conseqüència de l'explotació de les màquines, tenint l'administració preferència sobre qualsevol creditor.
5. Si es produís la disminució de la quantia de la fiança, l’empresa o l’entitat que l’havia constituït disposarà d'un termini màxim d'un mes per a completar-la en la quantia obligatòria. Si no es compleix això es produirà la cancel·lació de la inscripció o la caducitat de les autoritzacions.
6. Una vegada desaparegudes les causes que van motivar-ne la constitució, es podrà sol·licitar, la devolució.
Per a la devolució es disposarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, puga ser embargada pels que hi tinguen dret.
Una vegada transcorregut el termini indicat sense cap reclamació, es trametrà l’expedient als serveis territorials on es va constituir la fiança autoritzant-ne la devolució.
CAPITOL IV
Règim de funcionament
Article vint-i-quatre. Màquines recreatives
1. El règim legal d'explotació de les màquines recreatives que s'instal·len als salons s'ajustarà al Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar de la Comunitat Valenciana.
2. Les empreses inscrites en el Registre d'Empreses Titulars de Salons es consideraran empreses operadores i podran ser titulars i explotadores, únicament, de les màquines recreatives que tinguen instal·lades als salons de la seua titularitat.
3. En els salons de joc i en les sales de bingo podran instal·lar-se xarxes de màquines tipus B, amb la finalitat de poder atorgar un premi especial anomenat «Super- borsa», la quantia del qual no podrà ser superior a 25.000 pessetes per xarxa o bloc de màquines interconnectades. La instal·lació d'aquestes xarxes o màquines interconnectades de tipus B s'ajustarà als requisits següents:
a) La realització d'aquestes interconnexions necessitarà comunicació prèvia a la Conselleria d'Economia i Hisenda. Amb aquesta finalitat el sol·licitant especificarà el nombre de màquines que s'interconnecten, el model i el nombre d'autoritzacions d'explotació, la forma en què es realitza l'enllaç i la quantia màxima del premi.
b) Les màquines que s'interconnecten hauran d'estar situades en la mateixa sala de jocs i el seu nombre no podrà ser inferior a tres ni superior a quinze.
c) En cadascuna de les màquines que formen part de la xarxa es farà constar de forma visible aquesta circumstància i també la combinació guanyadora que done dret a l’obtenció de la «Super- borsa».
4. El nombre mínim de màquines instal·lades no podrà ser inferior a tres en salons recreatius, ni inferior a cinc en salons de joc.
Quan es tracte de salons de joc amb zones diferenciades per a màquines de tipus A i B, el nombre mínim de màquines d'ambdós tipus no serà inferior a vuit.
Article vint-i-cinc. Prohibicions
1. Tant en els salons recreatius com en els de joc es podrà instal·lar, com a complement de l'activitat principal, un servei de bar, on no es podran expedir begudes alcohòliques. No obstant això, en els de joc s'exceptua d'aquesta prohibició la venda i expedició de cervesa i vi.
2. En els salons de joc serà prohibit l'accés a menors d'edat. Aquesta prohibició es farà constat necessàriament de forma visible en l'entrada.
No obstant això, en el supòsit que tinguen instal·lades màquines de tipus A, podran tenir accés a la zona destinada a aquestes, sempre que la separació de zones estiga efectuada per instal·lacions fixes i permanents sense comunicació entre ambdues. Els dos departaments o zones hauran de tenir accés directe i independent des de la via pública
3. Es prohibit efectuar publicitat dels jocs o dels salons de joc, llevat d'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article vint-i-sis. Documentació que s'ha de conservar en el local
1. En tots els salons hi haurà a disposició de les persones que ho demanen un exemplar de:
a) La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny.
b) Del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
c) D'aquest Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.
d) El llibre d'Inspecció i Reclamació, en model normalitzat diligenciat pels serveis territorials corresponents.
2. En tots els salons romandrà a disposició dels funcionaris que tinguen encomanada la inspecció del joc la documentació següent:
a) Autorització d'instal·lació i permís de funcionament.
b) Llicència municipal d'obertura.
c) La documentació relativa a les condicions legals d'explotació de les màquines instal·lades, d'acord amb el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar de la Comunitat Valenciana i normes que el despleguen.
CAPITOL V
Règim d'aplicació de sancions
Article vint-i-set. Infraccions
1. En els termes de l'article 22 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, constituiran infraccions administratives les accions o omissions tipificades en aquesta llei i en aquest reglament.
Les infraccions en matèria de joc es classificaran en faltes, molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions o faltes molt greus les tipificades com a tals en l'article 23 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i en particular les següents:
a) L'organització, la gestió, la instal·lació o l'explotació de salons en locals o establiments no autoritzats d'acord amb el que disposa aquest reglament.
b) L'explotació de salons per qui no figure inscrit en el Registre d'Empreses Titulars de Salons.
c) Permetre o consentir, expressament o tàcita, la realització de jocs d'apostes, la instal·lació de màquines de joc que no reunesquen els requisits exigits pel Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, o que es realitzen per persones no autoritzades.
d) L'explotació i la instal·lació de màquines que manquen de qualsevol dels requisits següents: marques de fabrica, placa d'identitat, guia de circulació amb autorització d'explotació i autorització d'instal·lació, i també la seua alteració o inexactitud.
e) La cessió per qualsevol títol de les autoritzacions o permisos concedits d'acord amb el que disposa aquest reglament sense complir les condicions i els requisits que s'hi exigeixen.
f) La manipulació o alteració de màquines en perjudici dels jugadors.
g) La instal·lació de màquines en nombre major a l'autoritzat per al local o establiment.
h) La utilització, en qualitat de jugadors, de les màquines de tipus B per personal empleat o directiu de l'establiment on es troben instal·lades.
i) La modificació de qualsevol de les condicions essencials en virtut de les quals es van concedir les preceptives autoritzacions sense complir els requisits establerts en aquest reglament.
j) La concessió de préstecs als jugadors en els salons.
k) L'impagat total o parcial als jugadors de les quantitats que obtinguessen com a premi.
l) Obtenir les corresponents autoritzacions mitjançant l'aportació de dades o documents no conformes amb la realitat.
ll) La negativa o obstrucció a l'actuació inspectora de control i vigilància realitzada per agents de l'autoritat, i pels funcionaris i òrgans encarregats o habilitats específicament per a l’exercici d'aquestes funcions.
m) Efectuar publicitat dels jocs o dels locals o establiments sense la deguda autorització o al marge dels límits que aquesta fixa.
3. Són infraccions o faltes greus les tipificades en l'article 24 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) Permetre l'accés de menors d'edat als locals o establiments on ho tenen prohibit.
b) Reduir el capital de les empreses o les fiances per sota dels límits establerts en aquest reglament.
c) La transferència d'accions o participacions del capital social que impliquen l’entrada de nous socis o qualsevol altra modificació que necessite de l'autorització prèvia administrativa sense haver-la obtingut.
d) La falta de comunicació dins dels terminis establerts de qualsevol modificació de l'autorització inicial per a la qual no es requereix autorització prèvia.
e) La inexistència o mal funcionament de les mesures de seguretat dels locals quan puguen afectar la seguretat de les persones.
f) L'admissió de més jugadors dels que permeta l'autorització del saló.
g) No facilitar als òrgans competents de l'administració la informació necessària per a un adequat control de les activitats de les empreses de joc.
h) La no conservació en el local o establiment dels documents a què es refereix l'article 26 d'aquest reglament i la seua pèrdua sense causa justificada.
i) I, en general, l’incompliment dels requisits o prohibicions establerts en aquest reglament sempre que no tinguen la consideració d'infracció molt greu i hagen produït frau a l’usuari, benefici per a l’infractor o perjudicis als interessos de la comunitat.
4. Són infraccions o faltes lleus les tipificades com a tals en l'article 25 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i en particular:
a) Tenir instal·lat un nombre de màquines inferior a l’establert.
b) Col·locar la documentació que ha de dur incorporada la màquina de manera que se'n dificulte la visibilitat des de l’exterior o la falta de protecció eficaç per a impedir-ne el deteriorament o la manipulació.
c) La inexistència de rètols o cartells en la porta d'accés als salons de joc amb la indicació de la prohibició d'entrada a menors d'edat.
d) El mal funcionament de les mesures de seguretat dels locals si no afecten greument la seguretat de les persones.
e) En general, l’incompliment dels requisits o prohibicions establerts en aquest reglament, sempre que no tinguen la consideració d'infracció greu o molt greu.
Article vint-i-vuit. Sancions .
1. D'acord amb l'article 27 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, les infraccions del que disposa aquest reglament podran ser sancionades:
a) Les lleus amb multes de fins a 500.000 pessetes.
b) Les greus amb multes de fins a 5.000.000 de pessetes.
c) Les molt greus amb multes de fins a 100.000.000 de pessetes.
A més de les sancions de multa, la comissió d'una infracció comportarà, si escau, el lliurament a l'administració o als perjudicats, que haguessen estat identificats, dels beneficis il·lícits obtinguts.
2. Les infraccions que haguessen estat sancionades d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, i tinguessen la qualificació de greus o molt greus, per raó de la seua naturalesa, repetició o transcendència, podran, a més, ser sancionades, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, amb:
a) Suspensió, cancel·lació temporal o revocació definitiva de l'autorització per a la instal·lació, la gestió i l’explotació de salons recreatius o salons de joc.
b) Clausura temporal o definitiva del local o establiment de joc o inhabilitació definitiva per a activitats de joc.
c) Inhabilitació temporal o definitiva per a ser titular de les autoritzacions o permisos esmentats en aquest reglament.
3. Per a la graduació de les sancions, a part de la qualificació, de la infracció cmesa, es tindran en compte les circumstàncies personals o materials que concórreguen en els fets i concretament les característiques del saló, la contumàcia en la conducta de l’infractor, la reiteració en la comissió de faltes, la publicitat o notorietat dels fets i la transcendència econòmica i social de la infracció comesa.
4. En tot cas, la comissió de tres faltes lleus en una període d'un any tindrà la consideració d'una falta greu i la comissió de tres faltes greus en un any o de cinc en tres anys tindrà la consideració de molt greu.
Article vint-i-nou. Regles d'imputació
Són responsables de les infraccions regulades en aquest reglament els seus autors, siguen persones físiques o jurídiques, no obstant això:
a) Les màquines instal·lades en un saló es presumiran propietat i que són explotades pel titular del saló, si aquest no demostra titularitat distinta.
b) En el cas d'infraccions comeses en els establiments o locals a què es refereix aquest reglament, per directius administradors o personal empleat en general, seran responsables solidaris les persones o entitats per a qui presten serveis.
Article trenta. Facultats de l'administració
1. Quan hi haja indicis de falta greu o molt greu, l’òrgan que instrueix l’expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, el tancament del saló que ha vulnerat la disposició legal, i també el precinte, el dipòsit o la confiscació dels materials usats per a aquesta pràctica.
2. Així mateix, atenent la naturalesa de la infracció, l'administració podrà ordenar el comís de les apostes hagudes i dels beneficis il·lícits, l’import del qual s'ingressarà en la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article trenta-un. Competències
1. Serà competent per a incoar l’expedient i tramitar-lo la secretaria de la Comissió Tècnica del Joc quan hi haja indicis d'infracció molt greu i els directors dels serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda quan els indicis siguen d'infracció greu o lleu.
2. Les infraccions administratives qualificades com a molt greus seran sancionades pel Conseller d'Economia i Hisenda amb multa de fins a vint-i-cinc milions de pessetes i pel Govern Valencià amb multes de fins a cent milions de pessetes.
3. Les infraccions administratives qualificades com a greus i lleus seran sancionades amb multa, de fins a cinc milions de pessetes o cinc-centes mil pessetes, respectivament, pel director dels serveis territorials corresponents de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
4. L'òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària podrà imposar les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries.
Article trenta-dos. Procediment
Les sancions s'imposaran amb subjecció als tràmits regulats en l'article 30 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, i a aquest efecte és supletori el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Tots els titulars d'autoritzacions de salons recreatius i salons de joc que no tinguen data per a la renovació hauran de sol·licitar-la abans que es complesquen els cinc anys de l'entrada en vigor de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, d'acord amb que disposa transitòria segona de la llei esmentada.
Segona
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda per a introduir les modificacions que, per raons d'evolució de mercat i noves tècniques, siguen necessàries per a una millor homogeneïtzació dels requisits que han de complir les màquines de tipus B que puguen instal·lar-se als salons de joc i que estan establertes en l'apartat 2 de l'article tercer i en l'apartat 3 de l'article 24 d'aquest reglament.
Tercera
El termini màxim per a resoldre les autoritzacions establertes en aquest reglament que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos a comptar des de la seua presentació.
Una vegada transcorregut aquest termini, es procedirà d'acord amb el que estableixen els articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Els titulars de salons actualment en funcionament hauran d'adaptar-se al que disposa aquest reglament, quant a les característiques o formes de l'empresa i la constitució de fiances en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del reglament.
Segona
La renovació de les autoritzacions d'instal·lació de salons actualment vigents es realitzarà d'acord amb el que disposa aquest reglament i haurà d'adaptar-se a les condicions i requisits d'aquest. En els casos en què siga tècnicament impossible l'adaptació, se'ls podrà concedir la renovació sempre que reunesquen els requisits següents:
a) Que complesquen el que disposen els articles 4 i 10 d'aquest reglament.
b) Que s'adopten les mesures correctores suplementàries que garantesquen la seguretat de l'establiment i dels seus usuaris.
Aquestes mesures hauran de ser proposades per l'interessat en la sol·licitud de renovació, mitjançant la presentació d'un projecte bàsic i plans en les formes indicades en l'article 17.
Tercera
Els salons de joc autoritzats abans de l’entrada en vigor d'aquest reglament que tinguen instal·lades màquines del tipus A i B, hauran d'instal·lar les màquines tipus B en un lloc específic i separat del corresponent a les de tipus A, i hauran d'adaptar-se als requisits de l'article 25 en el termini que queda fins a la renovació i en no menys de cinc anys, acabat el qual, sense possibilitats d'adaptació, hauran d'elegir entre ser saló recreatiu o saló de joc amb prohibició d'entrada a menors.

linea