diari

Decret 166/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'adequació dels procediments administratius de competència de la Generalitat Valenciana a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

(DOGV núm. 2332 de 26.08.1994) Ref. Base de dades 1836/1994

DECRET 166/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'adequació dels procediments administratius de competència de la Generalitat Valenciana a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. [94/5950]
La disposició addicional tercera de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada pel Reial Decret Llei 14/1993, de 4 d'agost, disposa que «reglamentàriament, en el termini de 18 mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es durà a efecte l'adequació a aquesta de les normes reguladores dels diferents procediments administratius, qualsevol que siga el seu rang, amb específica menció dels efectes estimatoris o desestimatoris que la manca de resolució expressa produesca».
En compliment d'allò anterior, una vegada analitzades les normes procedimentals vigents en l'àmbit de la Presidència de la Generalitat Valenciana i les conselleries, amb la salvaguarda que suposa el contingut de la disposició derogatòria de l'esmentada llei, i atenent els criteris de millora dels serveis al ciutadà i de seguretat jurídica, per mitjà d'aquest decret s'adeqüen les normes procedimentals en allò referent a la determinació dels terminis per a resoldre i els efectes que la manca de resolució expressa puga produir.
Per tant, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 19 d'agost de 1994,
DECRETE:
Article únic
D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada pel Reial Decret Llei 14/1993, de 4 d'agost, s'estableixen els terminis de resolució i els efectes de la manca de resolució expressa dels procediments que s'allisten en els annexos d'aquest decret, corresponents a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a cadascuna de les conselleries, d'acord amb el seu contingut.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
Els procediments allistats en els annexos d'aquest decret iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest es regiran per les normes anteriors vigents que li siguen d'aplicació.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Es deroguen quantes normes d'igual o inferior rang que s'oposen a allò disposat en aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana assignades a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a cadascuna de les conselleries, en els supòsits no previstos en aquest decret o en altres normes de la Generalitat Valenciana, seran aplicables els terminis de resolució i els efectes del silenci administratiu previstos en la normativa de l'administració general de l'estat reguladora de la matèria.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 19 d'agost de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER

linea