diari

DECRET 40/2003, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven les Normes de Protecció de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus Illots de Benidorm. [2003/X4591]

(DOGV núm. 4483 de 17.04.2003) Ref. Base de dades 1841/2003

DECRET 40/2003, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven les Normes de Protecció de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus Illots de Benidorm. [2003/X4591]
Les illes de Benidorm (l'Illa de Benidorm i l'Illa Mitjana) representen un dels pocs ecosistemes insulars i poc alterats de la Comunitat Valenciana. Estes illes alberguen la major colònia coneguda a la Comunitat Valenciana del Paíño Europeu (Hydrobates pelagicus), així mateix estan presents tant el Cormorà Moñudo (Phalacrocorax aristotelis) com la Gavina Audouin (Larus audouinii). Estes aus estan incloses en el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades, aprovat pel Reial Decret 439/1990, de 30 de març, i en l'annex I de la Directiva 79/409/CEE, del Consell, de 2 d'abril, de Conservació d'Aus Silvestres.
Els valors presentes en estes illes van motivar la seua declaració pel Consell de la Generalitat de Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA E-121), de conformitat amb l'article 4 de la Directiva 79/409/CEE.
Per a la protecció d'estos àmbits, el Real Decret 1.997/1995, de 7 de desembre, establix, en el seu article 6, que correspon a les Comunitats Autònomes fixar les mesures de conservació necessàries per a les Zones d'Especial Protecció per a les Aus per elles declarades. Així mateix la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, establix que les Administracions Públiques adoptaran mesures per a garantir la conservació de les espècies que viuen en estat lliure, atenent-se preferentment a la preservació dels seus hàbitats i establint règims específics de protecció. Finalment, l'article 32.6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu i l'execució en matèria de protecció del medi ambient, sense perjuí de les facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció.
Per a l'adopció de les mesures de protecció, tant la Directiva 79/409/CEE com el Reial Decret 1.997/1995 establixen la formulació de plans de gestió i mesures reglamentàries, administratives o contractuals, que responguen a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats d'espècies protegits.
Sense perjuí de posteriors mesures de protecció amb àmbit més ampli, a causa de la presència d'activitats humanes en la zona, recreatives principalment, que poden pertorbar els hàbitats de les espècies, es considera que l'instrument més adequat és l'establiment d'unes normes de protecció de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus “Illots de Benidorm”.
Estes normes establixen un règim d'utilització del mig físic de forma que es garantix la biodiversitat i l'estat de conservació de les espècies protegides i els seus hàbitats. Es definixen d'esta manera els usos permesos i els prohibits i les limitacions per al desenrotllament de determinades activitats que podrien afectar a les espècies protegides.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Medi Ambient, conforme amb el Consell Jurídido Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 15 d'abril del 2003,
DECRETE
Article 1. Objecte
És objecte d'estes Normes l'establiment d'un règim de protecció per a la Zona d'Especial Protecció per a les Aus “Illots de Benidorm”, d'acord amb el que disposa el Real Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'establixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat per mitjà de la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres.
Article 2. Àmbit territorial
Les presents normes s'aplicaran a les Illes de Benidorm que comprenen l'Illa de Benidorm i l'Illa Mitjana, pertanyents al dit terme municipal.
Article 3. Règim de Protecció
Amb caràcter general, les activitats permeses en les illes són aquelles relacionades amb el gaudi, estudio i recuperació del medi natural, que hauran de ser en tot cas compatibles amb la conservació de les espècies i hàbitats naturals presentes en esta.
Article 4. Normes específiques de l'Illa Mitjana
En l'Illa Mitjana s'autoritza l'accés únicament per a la realització de treballs de gestió de l'espai i per a la realització d'investigacions científiques.
Article 5. Normes específiques de l'Illa de Benidorm
1. Als efectes de l'aplicació de les presents normes de protecció, en l'Illa de Benidorm es distingixen cinc zones grafiades, en el plànol annex, que corresponen a :
a) Zona de Servicis del Port, on es concentraria la infraestructura existent.
b) Zona de Servicis de senyals marítims.
c) Sendas d'accés públic.
d) Zona de bany.
e) Zones d'accés restringit.
2. Està permés l'accés públic, incloses visites turístiques, en les zones a), c) i d), sempre en horari diürn i amb les limitacions de les presents normes. En les zones b) i e) es permetrà l'accés únicament per a la realització de treballs de servici de manteniment dels senyals marítims, gestió de l'espai, i per a la realització d'investigacions científiques.
3. Es permet el manteniment de les instal·lacions necessàries per a l'atenció i servici a les persones que accedisquen a este espai natural amb les limitacions que es deriven de les presents normes i aquelles altres disposicions que la desenvolupen, complementen o milloren.
4. En tota la seua extensió queda prohibit:
a) Desembarcar animals domèstics.
b) Introduir espècies vegetals o animals.
c) Depositar o abandonar qualsevol residu fora dels llocs autoritzats.
d) Pernoctar i desembarcar en horari nocturn de 22 a 8 hores.
e) Alterar, danyar o molestar a les espècies de fauna i flora.
f) Fer foc.
g) Emetre senyals lluminosos o acústiques que puguen alterar a la fauna.
h) Els moviments de terra i sòl, excepte els autoritzats amb fins científics.
5. Tota obra o actuació que supose una modificació de l'estat natural de l'espai requerirà una autorització expressa per part de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi, de la Conselleria de Medi Ambient, sense perjuí de les autoritzacions que corresponguen a altres Administracions atenent a la naturalesa d'aquelles obres o instal·lacions.
Article 6. Infraccions i sanciones
Qualsevol acció o omissió contrària a estes normes serà sancionada d'acord amb el que disposa la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la legislació sectorial que resulte aplicable segons la naturalesa de la infracció.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
L'Illa de Benidorm i l'Illa Mitjana són béns de domini públic marítim – terrestre, s'aplicant el règim jurídic del domini públic marítim – terrestre establit en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 d'abril de 2003
El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller de Medi Ambient,

linea