diari

ORDRE de 23 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes, per a l'any 2005, a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos a àrees de protecció perillacunar i a zones de reserva i prohibició total de l'activitat cinegètica, afectats per l'acció d'avifauna aquàtica o reintroduïda al Parc Natural de l'Albufera. [2005/X3730]

(DOGV núm. 4983 de 12.04.2005) Ref. Base de dades 1845/2005

ORDRE de 23 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes, per a l'any 2005, a favor de titulars de qualsevol dret sobre terrenys d'arrossar, que estiguen inclosos a àrees de protecció perillacunar i a zones de reserva i prohibició total de l'activitat cinegètica, afectats per l'acció d'avifauna aquàtica o reintroduïda al Parc Natural de l'Albufera. [2005/X3730]
El territori que ocupa el Parc Natural de l'Albufera es caracteritza per l'antiguitat i varietat dels processos d'intervenció humana sobre el medi natural al llarg de la història. Aquests processos, especialment els relacionats amb la transformació de l'antiga marjal en arrossar, han donat com a resultat un agroecosistema profundament dependent de la intervenció humana per a la perdurabilitat de les seues riques característiques biològiques.
La intensa activitat humana que ha suportat el parc ha comportat la minva o desaparició, en el passat, de determinades espècies faunístiques antany habituals. Per a esmenar aquest fet la Generalitat Valenciana, ha escomés la posada en funcionament de determinats programes de reintroducció, entre els quals va destacar el referent al gall de canyar (Porphyrio porphyrio). Com a complement a aquests programes s'han posat en pràctica totes les mesures de protecció legals que eren oportunes, entre elles l'estricta prohibició de la seua caça.
Com a efecte col·lateral producte d'aquests programes, en els últims anys s'ha observat que l'activitat alimentària de l'espècie reintroduïda gall de canyar afecta de manera puntual al cultiu de l'arròs, produint pèrdues de variada consideració. Altres espècies d'aus aquàtiques no reintroduïdes, en concret l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) i la polla d'aigua (Gallinula chloropus) causen també diversos danys en els camps d'arròs, que són més reiterats i importants en els arrossars inclosos dins d'àrees de reserva, de protecció o de restricció a l'activitat cinegètica.
Durant l'època de cultiu de l'arròs, gran part de la població de polla d'aigua al Parc Natural de l'Albufera passa de la llacuna a l'arrossar, on busca el seu aliment, bàsicament fitòfag, en aqueixa època de l'any. D'aquesta manera, l'espècie sol causar danys a la planta de l'arròs en les seues primeres fases de germinació i creixement, quan llavors pot accedir amb major facilitat a les parts blanes de la planta. Els danys solen ser de major consideració a les parcel·les de terra arrossar més pròximes a les vores de l'Albufera o als canals i séquies amb vegetació palustre a les seues vores. Poc després, amb la planta més alta, la incidència d'aquest ràl·lid sobre l'arrossar és insignificant.
Quan l'espiga de l'arròs presenta gra s'observa una forta incidència de l'ànec collverd sobre el cultiu de l'arròs. A partir de mitjan d'agost, la població reproductora d'aquest anàtid al Parc Natural de l'Albufera, augmenta amb l'arribada d'exemplars provinents d'aiguamolls pròxims i d'individus migradors. El gran nombre d'aus que accedeix als arrossars per cercar aliment, consumixen una part important del gra de l'arròs. Junt amb ells, alguns exemplars de gall de canyar també penetren en l'arrossar, on causen alguns danys a la planta en partir-les per a buscar les parts internes d'aquesta, més blanes. Les zones d'actuació de l'espècie solen ser en la seua majoria les parcel·les adjacents a la llacuna de l'Albufera.
Per tot això, i atés que una part important dels danys observats es donen en els arrossars perillacunars o en aquells decretats com a àrees de reserva, on les aus, en no estar subjectes al control de la població que suposa l'activitat cinegètica, creixen més confiades i mostren major tendència, causant una major quantitat de danys. És per això que, és necessari compensar des de l'administració les despeses addicionals que suporten els productors d'arròs.
En conseqüència,
ORDENE
Primer
Convocar ajudes, per a l'any 2005, per a compensar els danys produïts per l'avifauna aquàtica en els terrenys d'arrossar del Parc Natural de l'Albufera on estiga totalment prohibida la caça o inclosos en perímetres de protecció al voltant de la llacuna de l'Albufera.
Segon
La dotació per a les ajudes serà a càrrec del capítol IV, de la secció 14, Conselleria de Territori i Habitatge; servei 01, Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial; programa 432.10, Ordenació del Territori i Urbanisme; línia T4868, Ajudes compensació per avifauna aquàtica als arrossars al Parc Natural de l'Albufera; per un import global màxim de 39.824,00 €.
Tercer
Aprovar les bases per les quals es regirà aquesta convocatòria, que figuren com a annex a la present ordre.
Quart
En tot allò no regulat en la present ordre s'aplicarà el que disposa el Decret legislatiu, de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. La present ordre entrarà en vigor el dia 1 de maig de 2005.
Segona. Contra la present ordre que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99.
València, 23 de març de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX
Bases per les quals es regula la convocatòria d'ajudes per a compensar les pèrdues produïdes per la reintroducció de l'avifauna al Parc Natural de l'Albufera
Primera. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones titulars de qualsevol dret sobre terreny d'arrossar a les zones amb limitació cinegètica del Parc Natural de l'Albufera, com també aquelles propietats incloses totalment o parcialment en els perímetres de protecció perillacunars decretats o que es decreten, sempre que estiguen cultivant arròs en aquests terrenys durant l'any 2005. Aquestes zones són les següents:
1. Les parcel·les de terra arrossar que queden incloses en tot o en part dins d'un cinturó perimètric de protecció de 500 metres al voltant de la llacuna de l'Albufera.
2. Les zones d'arrossar dels tancats de les Piules, l'Illa, Racó de l'Olla i l'Alcatí (vegeu article 2, apartat 3r de l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera).
3. Qualsevol altra zona que passe a ser declarada per la Generalitat Valenciana com a zona de reserva, i en aquest cas s'aplicaria l'annex IV, apartat 10.2 del Decret 96/1995, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la conca hidrogràfica de l'Albufera.
Excepcionalment, també podran ser beneficiaris les persones titulars de qualsevol dret sobre qualsevol terreny d'arrossar dins del Parc Natural de l'Albufera, sempre que les pèrdues siguen produïdes pel gall de canyar (Porphyrio porphyrio).
Segona. Objecte d'aquestes ajudes
Els danys produïts per les espècies gall de canyar (Porphyrio porphyrio), polla d'aigua (Gallinula chloropus) i ànec collverd (Anas platyrhynchos) en el cultiu de l'arròs durant el període comprés entre el dia 1 de maig al 30 de setembre, ambdós inclusivament, de 2005.
Tercera. Sol·licituds i documentació
Les persones que reunisquen els requisits establits en la base primera i vulguen sol·licitar les ajudes regulades en la present ordre, han de presentar la documentació següent:
3.1. Sol·licitud degudament emplenada i firmada per la persona interessada, en model normalitzat que es publica amb la present ordre.
3.2. Documentació acreditativa de la propietat, l'arrendament o el dret que posseïsca; com també referència de les dades cadastrals per a la correcta identificació de les finques.
3.3. Declaració jurada que les dites pèrdues no estan emparades per cap tipus d'assegurança.
3.4 Imprés, si és el cas, d'alta de tercers, per a pagaments de la Generalitat Valenciana.
3.5 Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, i davant la Seguretat Social de conformitat amb el que disposa l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 2775, de 21.06.96)
Quarta. Lloc i termini de presentació de sol·licituds
Per les especials característiques dels danys que es produeixen i, amb l'objecte de poder comprovar la relació directa entre l'acció de les aus i aquells, les persones sol·licitants, tot just detectar els danys, i sempre en un termini no superior a tres dies naturals des que s'hagen produït; presentaran l'imprés de sol·licitud en l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera.
El termini per a presentar les sol·licituds serà durant tota la campanya arrossera, des de l'1 de maig fins al 30 de setembre de 2005, ambdós inclusivament.
Cinquena. Tràmit
La comprovació dels possibles danys la realitzaran els tècnics del l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera, els quals es posaran en contacte amb la persona sol·licitant i es personaran en el lloc dels fets per a les comprovacions pertinents. En cada visita d'inspecció s'alçarà acta en què s'especificarà l'espècie o espècies que causen els danys, si n'hi haguera, així com la seua quantia.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es notificarà a l'interessat la causa que impedeix la continuació del procediment i se'l requerirà perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, prèvia resolució d'arxiu, que serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial, d'acord amb el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22 d'agost de 2003), en els termes previstos en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 71 de la referida norma.
Sisena. Determinació de la quantia de les ajudes
Acabada la temporada arrossera, durant la primera quinzena d'octubre, es quantificaran les pèrdues. Aquestes es valoraran segons la superfície afectada, considerant que la productivitat mitjana és de 650 kg/fanecada. Si la persona sol·licitant replantara i es comprovara que hi ha noves pèrdues en la mateixa zona per l'acció de l'avifauna, només es consideraria la superfície que excedisca de la que es va valorar en la primera visita, a l'efecte l'interessat ha de presentar sol·licitud complementària a l'Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l'Albufera en el mateix termini assenyalat en la base quarta.
L'ajuda màxima que s'ha de rebre serà de 0,27 € per cada quilo de pèrdua en la collita, es considera que la productivitat de la zona és de 650 kg per fanecada cultivada. Si el crèdit pressupostari descrit en l'article segon no fóra el suficient per a pagar totes les sol·licituds acceptades, es prorratejaria l'import de les ajudes fins a esgotar el crèdit.
Setena. Resolució
7.1. A partir de les dades recollides per les actes descrites en la base anterior, els tècnics elevaran al director de Planificació i Ordenació Territorial una proposta de resolució indicant, per a cada sol·licitud comprovada de conformitat, l'espècie faunística responsable del dany, la data, el nom de la persona titular, la superfície afectada i l'import de l'ajuda. Per a les sol·licituds no acceptades s'especificaran les raons de la denegació.
7.2. La resolució definitiva, degudament motivada, serà dictada pel director general de Planificació i Ordenació Territorial d'acord amb el que disposa la Resolució de 13 d'agost de 2003, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV núm. 4571, de 22 d'agost de 2003).
7.3. El termini màxim per a resoldre i publicar en el DOGV serà d'un mes, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
La falta de resolució i publicació establida anteriorment produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud, conforme amb el que disposa l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana.
Octava. Recursos
Les resolucions adoptades pel director general de Planificació i Ordenació del Territori, en adoptar-se per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori, esgotant la via administrativa. Contra les dites resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99.
Novena. Obligacions dels beneficiaris
9.1. Les ajudes concedides d'acord amb la present ordre són incompatibles amb qualsevol altra, que tinga la mateixa finalitat, de la Conselleria de Territori i Habitatge o d'altres organismes públics o privats.
9.2. De la mateixa manera no és compatible la percepció d'aquestes ajudes amb el pagament de la indemnització que puga tindre's contractada mitjançant una assegurança.
9.3. Durant la fase de comprovació de les pèrdues al·legades les persones sol·licitants es comprometen a facilitar als tècnics de la visita les finques presumptament afectades.
Deu. Pagament de les ajudes
Una vegada publicada en el DOGV la resolució definitiva del director general de Planificació i Ordenació del Territori es realitzarà, d'ofici, el pagament de les quantitats reconegudes per aquesta resolució.

linea