diari

Decret 7/1985, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Programa per a l'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 229 de 21.02.1985) Ref. Base de dades 1846/1985

Decret 7/1985, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Programa per a l'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults a la Comunitat Valenciana.
La tradicional existència al nostre país d'alts percentatges d'analfabets tingué, l'any 1965, una a priori important resposta del Govern, mitjançant la incorporació al sistema escolar de cinc mil mestres d'ensenyament primari destinats en exclusiva a l'alfabetització dels adults. Obvies raons sociopolítiques i culturals conduïren aquesta Campanya d'Alfabetització al més absolut dels fracasos.
Es la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, la que actualitza la filosofia política, els conceptes i els termes de l'ensenyament d'adults. Hom encunya la denominació Educativa Permanent d'Adults, que respon a la idea de l'educació com a "tasca permanent inacabada", com deia l'Exposició de Motius de la Llei. No s'hi tractava ja de l'ensenyament de les tècniques instrumentals a analfabets, sinó de crear un programa de formació permanent per a unes persones immerses en una societat en canvi constant.
Els articles 43, 44 i 45 del Títol 1, Capítol IV de la Llei General d'Educació esmentada, que assentaven les bases jurídico-pedagògiques de l'Educació Permanent d'Adults, al llarg dels catorze anys darrers han tingut un desenvolupament normatiu extens i profús: la tipificació de Centres, Cercles i Aules d'Adults, el règim d'administració especial per als Centres d'Educació Permanent d'Adults, l'aprovació de les Orientacions Pedagògiques adaptades a l'Educació General Bàsica, el sistema d'equivalències en relació amb l'Educació Bàsica, el sistema d'equipavalències en relació amb l'Educació Bàsica i la Formació Professional, les normes de qualificació dels alumnes pel mètode d'avaluació contínua, la regularizació de les autoritzacions als Centres no estatals, així com la reglamentació del sistema de subvencions tant a Centres no Estatals com a Entitats Col·laboradores en el Programa d'Educació Permanent d'Adults, etc.
Tanmateix, tota la literatura legal al·ludida tingué escassa eficàcia en pla real. De fet, els cinc mil mestres especialistes en Alfabetització d'Adults han quedat reduïts en aquests moment a menys del deu per cent. La Comunitat Valenciana, per exemple, en assumir les competències educatives rebé la dotació de 53 professors dedicats en exclusiva a l'Educació Permanent d'Adults, encara que és cert que en els darrers anys l'Administració Educativa Central, per tal d'omplir el buit legal, posà en marxa, mitjançant la fórmula de finançar pel règim d'hores extraordinàries del professorat ordinari, uns milers d'Aules d'Adults, per tal d'eixir al pas d'un demanda social cada vegada major. L'alternativa de referència compta molt d'hora amb l'oposició unànim dels sindicats de professors, dels propis usuaris del servei i de la societat en general.
Tots aquests fets anteriors aconsellen, i exigeixen, que constatades les bosses d'analfabetisme i la creixent demanda de formació permanent de la població a la Comunitat Valenciana, s'hi cre i pose en marxa un Programa per a l'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults, que es desenvoluparà al llarg del trienni 1985-1987.
Aquest Programa pretén d'una banda de satisfer, en la mesura que ho permeten els recursos pressupostaris a l'efecte, les necessitats d'alfabetització i formació permanent dels valencians perquè esdevinguen ciutadans participatius en la creació i el fruïment dels béns materials, culturals i estètics; d'altra banda, establir criteris objectius per a la selecció i especialització del professorat idoni per aquesta peculiar modalitat d'ensenyament; i, finalment, articulari sistematitzar, d'acord amb el Decret del Consell 95/1984, de 21 d'agosto (DOGV núm. 187, de 30 d'agost de 1984), les accions coordinades amb les Diputacions valencianes en matèria de foment de l'Educació Permanent d'Adults.
En atenció d'aquests motius, a proposta de l'Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 28 de gener de 1985,
DECRETE:
Article 1.r
Es crea, a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la Unitat Programa d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults.
Article 2.n
Seran objectius prioritaris del Programa els que tot seguit es despleguen:
U.-Sensibilitzar l'opinió pública sobre el sentit i la necessitat de l'alfabetització i l'educació permanenet dels ciutadans.
Dos.-Alfabetitzar aquells valencians que manquen de les tècniques instrumentals (lectura, escriptura i càlcul).
Tres.-Proporcionar una formació bàsica als qui, per les circumstàncies que fos, manquen dels elements culturals suficients per tal de viure com a ciutadans conscients i lliures en un món de compleixitat creixent.
Quatre.-Capacitar la població adulta per "aprendre a aprendre", per tal que aquest auto-aprenentatge es convertesca en auto-educació permanent.
Cinc.-Dotar els ciutadans dels mecanismes cultural que els permeten de situar-se democràticament i crítica davant de la seua realitat social, econòmica i cultural, per tal que la comprenguen, interpreten i transformen progressivament en mes justa, mes lliure i mes creativa.
Sis.-Desenvolupar la capacitat d'expressió i comprensió del món a través de les diverses vies artístiques i la possibilitat de gaudir no sols dels valors intel·lectuals, sinó també dels estètics.
Article 3.r
Per tal d'aconseguir els objectius assenyalats en l'article segon, s'hauran de realitzar les actuacions següents:
Primera.-Planificació i localització de Centres, Cercles i Aules d'Educació Permanent d'Adults, amb diagnòstic previ i inventari de necessitats, en les Zones d'Acció Educativa preferent.
Segona.-Coordinació de totes les accions que en matèria d'Educació Permanent d'Adults realitzen distintes Conselleries i Institucions de la Generalitat Valenciana, així com les d'altres organismes i Entitats Públiques o Privades en l'àmbit competencial de la Generalitat.
Tercera.-Foment i execució de Convenis de col·laboració amb totes aquelles institucions, entitats i empreses públiques o privades que realitzen activitats paral·leles de formació d'adults o estiguen disposats a emprendre-les.
Quarta.-Realització de cursos per al perfeccionament i l'especialització dels professors que hagen de regentar les Aules d'Educació Permanent d'Adultos, d'acord amb les directrius establertes per la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, en aquesta matèria.
Cinquena.-Adaptar els Ensenyaments Mínims i les Orientacions Pedagògiques vigents, mitjançant els assaigs i les experimentacions escaients, a les condicions socioeconómiques i culturals de la Comunitat Valenciana, a fi de disposar per als adults d'un currículum flexible, polivalent i formatiu.
Sisena.-Inclusió de l'ensenyament del valencià en els programes d'Educació Permanent d'Adults, segons que disposa l'article 21 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià.
Setena.-Qualssevol altres que s'estime necessari en desplegament d'aquest Decret.
Article 4.t
1. Dins de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la Unitat Programa d'Animació i Promoció d'Educació Permanent d'Adults dependrà de la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials, la qual en nomenarà com a responsable un Cap de Programa, que quedarà integrat en un dels Serveis de la Direcció General esmentada, que serà determinar reglamentàriament.
2. En cada Servei Territorial de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es crearà un Consell d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults, les funcions i la composició del qual seran determinats reglamentàriament.
Article 5.è
El Programa comptarà amb els recursos que a l'efecte tinga assignats la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en els seus Pressupostos propis i aquells altres derivats dels Convenis de Col·laboració en aquestes matèries.
Podran incorporar-se com a recursos del programa tots aquells altres que poguessen aportar altres Corporacions, institucions o entitats públiques o privades.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència, dictarà les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de gener de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea