diari

ORDRE de 30 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per al 2005, l'Ordre de 3 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per al 2005, per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals. [2005/X3728]

(DOGV núm. 4983 de 12.04.2005) Ref. Base de dades 1846/2005

ORDRE de 30 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per al 2005, l'Ordre de 3 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per al 2005, per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals. [2005/X3728]
L'Ordre de 3 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per al 2005, per a realitzar determinades actuacions als paratges naturals municipals (DOGV 17/12/04).
En l'article tercer estableix que les ajudes ho seran a càrrec de la línia T6203, de l'aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atés que en l'article 47.11 del Text refós de la llei d'hisenda pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, com també la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T6203, ajudes per a actuacions en paratges naturals municipals, de l'aplicació pressupostària 14.02.01.432.10.7 en l'exercici 2005 serà de 66.725,00 €.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de març de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,

linea