diari

Ordre de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Administració Pública sobre la utilizació del valencià a les convocatòries de personal.

(DOGV núm. 1118 de 31.07.1989) Ref. Base de dades 1849/1989

Ordre de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Administració Pública sobre la utilizació del valencià a les convocatòries de personal.
La Llei de la Generalitat Valenciana 4/83, de 23 de novembre, d’Us i Ensenyament del Valencià, estableix determinades obligacions a les Administracions Públiques assentades a la Comunitat Valenciana com a conseqüència del reconeixement dels drets lingüístics dels ciutadans.
En aquest llarg procés de normalització lingüística, hom palesa la necessitat d'un març normatiu que possibilite la concreció d'aquestes obligacions dins l’àmbit d'actuació de les Administracions Publiques, per tal de fer efectiu el procés iniciat per la susdita Llei, d'una banda, el reconeixement dels drets lingüístics dels ciutadans i, de l'altra, la protecció i el foment del valencià com a llengua oficial de la nostra Comunitat.
Conseqüentment amb aquests principis, i amb el compromís irrenunciable que la Generalitat Valenciana té en la defensa del nostre patrimoni cultural i, d'una manera especial, amb la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constitueix el senyal d'identitat més peculiar, i atés el dret lingüístic a emprar el valencià en totes les actuacions públiques, i per tal de fer efectiu el principi constitucional d'igualtat, s'observa la conveniència d'assegurar el dret a usar el valencià en totes les proves de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, dels organismes que en depenen i les Administracions Locals de l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
L’article 15 del Decret 69/86, de 2 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció de Personal i Provisió de Llocs de Treball de la Generalitat Valenciana estableix la possibilitat d'incorporació als treballs d'aquest d'assessors especialistes, segons preveuen les convocatòries corresponents. Aquests assessors limitaran la seua activitat a l’exercici de l’especialitat tècnica que constituirà la base exclusiva de llur col·laboració amb els Tribunals.
Per la qual cosa :
ORDENE:
Article únic
Per tal de fer efectiu el dret a usar el valencià en totes les proves de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, dels organismes que en depenen i de les Administracions Locals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, les convocatòries hauran d’especificar la possibilitat de realitzar les proves en valencià.
Amb aquesta finalitat les 3/5 parts del total dels membres del Tribunal hauran de tenir coneixement escrit i oral del valencià. En qualsevol cas, cada convocatòria haurà de preveure la incorporació als Tribunals d'assessors especialistes que asseguren la possibilitat de realitzar totes les proves en valencià.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre vigirà a l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de juliol de 1989.
El Conseller d’Administració Pública,
JOAQUIN AZAGRA ROS

linea