diari

Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 89-90.

(DOGV núm. 1119 de 02.08.1989) Ref. Base de dades 1862/1989

Ordre de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 89-90.
En aplicació del que disposa el punt 3.b de l'article 4t de L'Ordre General de Vedes de 2 de juny de 1989, i vist l'informe previ del Consell Directiu del Pare Natural de l'Albufera.
ORDENE:
Article primer
Queden sota aquesta normativa tots els terrenys que hi ha dins el límit del Pare Natural de l'Albufera.
Article segon
Queda prohibit tot tipus de caça les zones que tot seguit s'estableixen:
2.1 Llac de l'Albufera. Inclosos tots els canyars i les mates de vegetació palustre natural confrontats amb el llac, i un cinturó perimetral de 100 metres, comptats a partir de la zona. En cas de dubte, els 100 metres es comptaran a partir de la fitació del llac feta per l'Ajuntament de València.
Tot açò sense perjudici de la prohibició de caçar dins la propietat de l'Ajuntament de València.
2.2. Bassa de Sant Llorenç, els límits de la qual són:
Nord: Camí del Dosel.
Est: Camí del Cano a Sant Llorenç, fins al camí del Primer Tossal.
Sud: Camí del Primer Tossal.
Oest: Carretera de Natzaret-Oliva.
2.3. Racó de L'Olla, els límits del qual són:
Nord: Confluència de la carretera del Palmar amb la de Natzaret-Oliva.
Est: Carretera de Natzaret-Oliva fins a la Gola del Perellonet.
Sud: Límit sud M Tancat de l'Alcatí, continuant per la sèquia de les Piules o Carreró de la Font, fins a la Carrera de la Junça.
Oest: Carrera de la Junça, fins a la sèquia de l'Oliveró, continuant-la fins a la carretera del Palmar, i seguint aquesta darrera fins a la seua confluència amb la de Natzaret-Oliva.
2.4. Estany de la Plana, els límits del qual son:
Nord: Carreró de comunicació entre la Carrera de la Junça i la de la Reina (límit sud del Tancat de l'Estell); gaita dreta de la Carrera de la Junça fins al Redolí de la Jonquereta; dormidor que uneix el Redolí de la Jonquereta amb el motor de davall del Recatí; carreró d'eixida d'aigües d'aqueix motor, fins a la Carrera de la Junça; marge esquerre de la Carrera de la Junça i de l'Estany de la Plana fins a la carretera de Nazaret-Oliva (límit entre Sueca i Valencia).
Est: Carretera de Nazaret-Oliva.
Sud: Camí de la casa del Riuet.
Oest: Fitació de L'Estany de la Plana, i Carretera de la Reina fins a la seua confluència amb la Carrera de la Junça.
2.5. Devesa del Saler.
A tota la seua extensió.
Article tercer
Aquesta temporada es lleva la moratòria introduïda per a l'ànec bec-vermell(Netta Rufina), per raó de la recuperació poblacional reflectida en els censos d'aus aquàtiques.
Les espècies d'aus aquàtiques, la caça de les quals s'autoritza, són les següents:
a) Espècies que es comptabilitzaran en les quotes especificades en l'article vuité, apartats u i dos.
Anec coll-verd (Anas platyrhynchos).
Anec marcenc (Anas acuta).
Anec griset (Anas strepera).
Anec xiulador (Anas penelope).
Anec cullerot (Anas clypeata).
Anec bec-vermell (Netta rufina).
Xarxet (Anas crecca).
Xarrasclet (Anas querquedula).
Anec cap-roig (Aythya ferina).
Fotja (Fulica atra).
b) Espècies que no es comptabilitzaran en la quota.
Polla d'aigua (Gallinula chloropus).
Gallet de riu (Rallus aquaticus).
Becadell (Gallinago gallinago).
Becadell sord (Lymnocryptes minima).
Gavià argentat (Larus cachinans).
Article quart
Període hàbil de caça.
Entre l'1 d'octubre de 1989 i l'11 de febrer de 1990, ambdós inclusivament. S'estableixen els següents dies hàbils:
a) De 11 al 29 d'octubre de 1989.
Els dimecres, els dissabtes i els diumenges.
b) Del 29 d'octubre de 1989 al 13 de gener de 1990.
Els dissabtes i els diumenges.
c) Del 14 de gener a l'11 de febrer de 1990.
Només els diumenges.
d) Amb una sol·licitud prèvia del titular del vedat, a la Direcció Territorial de València, la Conselleria d'Agricultura i Pesca podrà autoritzar la caça, tots els dies que hi ha entre el 15 i el 19 de gener de 1990, amb les següents condicions.
La sol·licitud durà adjunt un plano del vedat, com a mínim d'escala 1:25.000, on es fixarà una zona si més no, del 30% de la seua superfície, on no es practicarà la caça entre el 16 i el 21 de gener de 1990.
La delimitació de la zona es realitzarà basant-se en els camins, les séquies, etc.; havent de ser clara de reconèixer al terreny mateix.
Aquestes autoritzacions no canviaran mai, l'horari establert en l'article 5é. d'aquesta ordre.
Article cinqué Horari.
La caça es permesa des d'una hora abans de l'alba, fins una hora després de la posta del sol; prenent de l'almanac les hores d'eixida i d'ocàs.
Article sisé. Altres espècies.
a) La resta d'espècies cinegètiques no considerades com a aus aquàtiques, només podran caçar-se durant els dies hàbils fixats en l'article 4t de la present ordre, i dins el període del 12 d'octubre de 1989 al 7 de gener de 1990.
b) No hi ha període de mitja-veda.
Article seté
a) Els titulars dels vedats privats de caça hauran de trametre, abans de L'inici de la temporada, a la Unitat Forestal de la Direcció Territorial de València, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, les restriccions particulars que, si fa el cas, adopten sobre el calendari fixat en la present ordre. Cas que aquestes restriccions s'adopten només a determinades zones, s'adjuntarà un croquis seu.
A les zones subjectes al règim de vedats, el nombre de dies hàbils no podrà superar el 60% del nombre de dies hàbils fixat en l'article 4t, apartats a), b) i c), d'aquesta ordre.
Amb aqueix efecte, s'assimilaran al règim de vedats, les zones recollides en el paràgraf següent.
En aquells vedats on hi haja tirades organitzades, no en podrà haver més de vuit, i en ells es controlarà el nombre d'aus abatudes, en col·laboració amb els titulars i els caçadors, mitjançant la complimentació dels impresos que amb aqueix fi es lliuraran.
Cas de reiterada manca de col·laboració en el control de les peces abatudes, sia de part dels titulars, sia dels caçadors, podrà suprimir-se la resta de tirades previstes.
Article vuité. Quota de tirades.
8.1. S'estableixen les següents quotes per a les espècies relacionades en l'article 3.1.a, i per a la totalitat de les tirades
organitzades:
Sueca 4.000
Cullera 1.100
Silla 400
Sacarés 350
8.2. Dins les quotes fixades en l'apartat anterior s'estableix per a l'ànec bec-vermell (Netta rufina), la següent:
Sueca 350
Cullera 100
Silla 150
Sacarés 30
8.3. Els titulars dels vedats, bé directament, bé a través de les Juntes de Tirades corresponents, podran fixar les quotes de peces, sempre que no se supere el total assignat.
Article nové. Espècies protegides.
9.1. Es recorda la prohibició de la caça de les espècies que hi ha en l'Annex del Reial Decret 3181/1980 de 30 de desembre, sobre espècies protegides. així com el Reial Decret 1497/86 de 6 de juny.
9.2. Es recorda la vigència M Decret 97/1986 de 21 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, ,obre protecció de diverses espècies de la fauna silvestre.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Amb aqueixos fins, quan s'abaten aus aquàtiques no protegides, la caça de les quals no siga autoritzada per la present ordre, les indemnitzacions establertes en l'Ordre de 17 de març de 1987 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, tindran la mateixa destinació que les de les espècies protegides.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els aspectes que no regula la present ordre, seguiran el que es disposa en L'Ordre General de Vedes de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 16 de juny de 1988.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de juny de 1989.
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS

linea