diari

Decret 113/1993, de 26 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura.

(DOGV núm. 2080 de 02.08.1993) Ref. Base de dades 1868/1993

Decret 113/1993, de 26 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura.
El Decret 83/1993, de 12 de juliol, del Govern Valencià, estableix el nombre i la denominació de les conselleries, entre les quals es crea la Conselleria de Cultura, a la qual s'assignen, mitjançant el Decret 23/1993, de 12 de juliol, del president de la Generalitat Valenciana, les competències sobre promoció cultural, patrimoni artístic, esport, joventut i promoció de la dona.
En conseqüència, cal dictar les normes que regulen l’organització i el funcionament del nou departament, i determinar així mateix els òrgans directius d'aquest i les seues atribucions respectives.
En atenció d'aquests motius, a proposta de la Consellera de Cultura i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de juliol de 1993,
DECRETE
TITOL I
Disposicions generals
Article primer
1. La Conselleria de Cultura és el departament al qual correspon la direcció i l’execució de la política del Govern Valencià sobre promoció cultural, patrimoni artístic, esport, joventut i promoció de la dona, i exerceix les competències que legalment tinga atribuïdes.
2. La Conselleria de Cultura exerceix el protectorat de les fundacions culturals privades de la Comunitat Valenciana.
3. Territorialment, la Conselleria de Cultura s'organitza en serveis centrals que n'estenen la competència a tot el territori de la Comunitat Valenciana i serveis territorials, amb competència d'àmbit provincial.
Article segon
Sota l'autoritat superior del conseller, el nivell directiu de la Conselleria de Cultura està integrat pels òrgans següents:
a) La Secretaria General
b) Les direccions generals que s'assenyalen en l'article 4 d'aquest decret.
Article tercer
1. Com a òrgan col·legiat per assistir el conseller en l’elaboració, coordinació i execució del programa d'actuacions de la conselleria, es constitueix el consell de direcció que, sota la presidència del conseller, està integrat pel secretari general, els directors generals del departament i el Cap del Gabinet del Conseller.
2. El secretari general farà de secretari del consell de direcció.
3. A les sessions del consell de direcció podran assistir, a més, els directors, els caps o els responsables de centres, òrgans i unitats del departament, quan el conseller ho considerarà convenient.
4. El consell de direcció pot reunir-se en ple o en comissions. Es podran constituir totes les comissions que acorda el conseller, el qual determinarà els membres que hauran d'integrar-les i designarà el president i el secretari, sense perjudici que exercesca la facultat de presidir-les personalment, com a màxima autoritat de la conselleria.
5. Així mateix, el conseller pot acordar la constitució d'altres òrgans o comissions de caràcter consultiu, per a matèries concretes o assumptes específics, sempre que ho considere convenient.
Article quart
Les direccions generals de la Conselleria de Cultura són les següents:
a) Direcció General de Patrimoni Artístic.
b) Direcció General de Promoció Cultural.
c) Direcció General de l’Esport.
Article cinquè
1. En cas d'absència o malaltia del conseller, serà d'aplicació el que disposa l'apartat i) de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. Fins que és resolt allò que procedirà, el conseller serà substituït en les funcions com a cap del departament pel secretari general i, si de cas hi manca, pel director general de major antiguitat en el càrrec i, si escau, per l'anterior en l'ordre de prelació de l'article 4.
2. En cas de vacant, absència o malaltia del secretari general i llevat d'allò que expressament puga disposar el conseller, aquell serà substituït en les funcions pel director general de major antiguitat en el càrrec i, si escau, per l'anterior en l'ordre de prelació de l'article 4.
3. Igualment, i sense perjudici d'allò que puga disposar el conseller, els directors generals seran substituïts en els seus llocs pel secretari general o, si de cas hi manca, pel director general que li precedeix en l'ordre de prelació de l'article 4 d'aquest reglament.
4. El que preveu aquest article s'entén sense menyscabament de la facultat de delegació d'atribucions que puga exercir cada òrgan.
Article sisé
El nivell administratiu de la conselleria està constituït per totes les unitats. que depenen directament del conseller, de la secretaria general o dels centres directius enumerats en l'article 4.
TITOL II
De l'estructura i de les funcions dels òrgans directius i dels serveis centrals de la conselleria
CAPITOL I
Del conseller
Article seté
El Conseller de Cultura és la màxima autoritat del departament i exerceix totes les atribucions que li confereix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de. desembre, de Govern Valencià, dins l’àmbit funcional de la conselleria i també qualsevol altre que li atorgue l’ordenament jurídic.
Article vuitè
El Gabinet del Conseller és la unitat d'assistència, assessorament i suport immediat del titular de la conselleria, de qui depèn directament. També té a càrrec les relacions informatives i amb els mitjans de comunicació, així com la cura de la imatge institucional.
CAPITOL II
Del secretari general i de la Secretaria General
Article nové
1. Sota la màxima autoritat del conseller, el secretari general té la direcció superior de la Conselleria i exerceix les atribucions que li confereixen els articles 74 i 75 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i també aquelles que el conseller li encomane i les que li assignen les altres disposicions legals.
2. Correspon al secretari general coordinar les activitats dels organismes autònoms i de les entitats dependents de la conselleria i amb aquesta finalitat podrà dictar les circulars i les instruccions oportunes sense perjudici de la superior autoritat del conseller.
Article deu .
La Secretaria General és el centre directiu al qual, sota la direcció superior del conseller, corresponen les funcions següents:
1. Exercir la coordinació de les direccions generals.
2. Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats del departament.
3. Realitzar estudis tècnics i de dret comparat, i també compilar documentació sobre matèries de competència de la conselleria.
4. Elaborar la planificació i la programació econòmica i la proposta d'avantprojecte del pressupost anual del departament.
5. Dissenyar, executà i mantenir actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la conselleria.
6. Dur la gestió dels programes pressupostaris, la gestió patrimonial dels béns afectats a la conselleria i de les inversions en obres i equipament.
7. Tramitar els expedients de contractació d'obres, suministraments, material i manteniment d'edificis.
8. Prestar assistència tècnica i assessorament jurídic al conseller i als directors generals.
9. Informar sobre la procedència legal dels programes d'actuacions dels diversos òrgans directius i sobre la viabilitat, econòmica d'aquests.
10. Emetre informe dels assumptes que el conseller haja de sotmetre al Govern Valencià o al president de la Generalitat Valenciana.
11. Proposar i coordinar les reformes per al perfeccionament dels serveis de la conselleria, l’organització i els mètodes de treball d'aquests.
12. Dictar i, si escau, proposar les normes generals sobre funcionament dels serveis i contractació.
13. Elaborar i proposar normes i disposicions sobre matèries de la seua competència.
14. Elaborar compilacions de disposicions vigents i també proposar les refoses i les modificacions de textos legals.
15. Realitzar i supervisar les publicacions de la conselleria, d'acord amb les directrius del conseller.
16. Establir, dirigir i coordinar els sistemes d'informació tècnica del departament.
17. Emetre informes en dret de tots el projectes de disposicions generals.
18. Disposar la publicació de les disposicions, les resolucions i els anuncis que emanen d'òrgans de la conselleria, si escau, en els diaris oficials.
19. Dirigir, supervisar i gestionar els serveis generals i les dependències comuns de la conselleria.
20. Exercir la superior direcció i coordinació de les direccions territorials del departament.
21. Dirigir, impulsar i coordinar les relacions institucionals del departament amb altres administracions i institucions públiques o privades.
22. Realitzar la gestió de les actuacions que corresponen a la conselleria en relació amb les fundacions sobre les quals aquesta exerceix el protectorat.
23. Exercir la inspecció de tots els centres i serveis de la conselleria i la direcció superior del personal del departament, sense perjudici de les atribucions que corresponguen a atres òrgans.
24. Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
25. Dictar resolucions, circulars i instruccions sobre les matèries que tinguen atribuïdes i, d'una manera especial, sobre organització i funcionament dels serveis territorials i dels serveis generals de la conselleria.
26. Qualsevol altra que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article onze
Per al desplegament i l’execució de les seues funcions, la Secretaria General s'estructura en les unitats següents:
1. Secretaria General Administrativa.
2. Servei Jurídic.
3. Gabinet Tècnic, al qual s'adscriurà la Unitat de Publicacions.
Article dotze
1. Amb la màxima jerarquia del nivell administratiu, la Secretaria General Administrativa dóna suport directe al secretari general i exerceix la coordinació i supervisió de tots els serveis generals de la conselleria.
2. De la Secretaria General Administrativa depenen les unitats següents:
a) Servei de Gestió Administrativa i de Personal.
b) Servei de Gestió Econòmico- Pressupostària.
c) Servei de Gestió i Supervisió de Projectes.
d) Servei de Fundacions.
CAPITOL III
Dels directors generals
Article tretze
Corresponen als directors generals les atribucions que els confereix l'article 76 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i també les que els encomanen aquest reglament i d'altres disposicions legals.
Secció I
De la Direcció General de Patrimoni Artístic
Article catorze
La Direcció General de Patrimoni Artístic és el centre directiu al qual correspon, sota la direcció superior del conseller, la proposta i l’execució de la política en matèria de conservació, protecció, difusió i enriquiment del patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana. Amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. La conservació, l’estudi, la defensa i la restauració del patrimoni artístic, arquitectònic, arqueològic i etnològic i també la promoció i difusió del seu coneixement i la incorporació dels seus béns a usos actius, respectuosos amb la seua naturalesa.
2. La regulació, protecció, ajuda i, si escau, gestió de museus, monuments històrico- artístics i d'altres centres de dipòsit artístic, dins l’àmbit funcional del departament.
3. L'exercici de les facultats de vigilància i tutela del patrimoni històrico- artístic, inclòs el règim aplicador de sancions, d'acord amb el que preveu l’ordenament jurídic.
4. La tramitació i gestió d'expedients relatius a béns d'interés cultural.
5. L'estudi, l’elaboració i la proposta de disposicions sobre les matèries del seu àmbit funcional i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
1 6. Qualsevol altra que li encomane el conseller o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article quinze
Per al desplegament i l'execució de les funcions, la Direcció General de Patrimoni Artístic s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Patrimoni Arquitectònic.
b) Servei de Patrimoni Arqueològic i Etnològic.
c) Servei de Belles Arts i Museus.
Secció II
De la Direcció General de Promoció Cultural
Article setze
La Direcció General de Promoció Cultural és el centre directiu al qual correspon, sota la direcció superior del conseller, la proposta i l’execució de la política cultural. Amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. La promoció, la difusió i l’extensió de la cultura i, d'una manera especial, d'aquelles manifestacions culturals que més s'identifiquen amb la personalitat històrica pròpia de la Comunitat Valenciana.
2. La conservació, la restauració, l’estudi, la classificació i la publicació d'arxius, públics i privats, que formen part del patrimoni històric valencià.
3. La regulació, la protecció, l'ajuda i, si escau, la gestió d'arxius, biblioteques i hemeroteques, dins l’àmbit funcional del departament.
4. L'exercici de les atribucions que corresponen al departament en matèria de llibres, llevat de les que corresponen a l'administració educativa en matèria de llibres de text.
5. L'estudi, l’enriquiment, la conservació i la restauració el patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, i també l’exercici de les facultats per a la vigilància i la tutela d'aquest, inclòs el règim aplicador de sancions, d'acord amb el que preveu l’ordenament jurídic.
6. L'exercici de les funcions assignades al departament en matèria de dipòsit legal d'obres impreses i registre de la propietat intel·lectual.
7. La promoció i l'ajuda a la creació literària, a l'activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter cultural que es despleguen dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
8. La promoció, l'ajuda i l’inventari d'entitats i associacions culturals i artístiques.
9. La promoció, ajuda i difusió cultural de tantes activitats com es realitzen per qualsevol mitjà d'expressió artística i en qualsevol sector social.
10. L'estudi, l’elaboració i la proposta de normes i disposicions sobre les matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
11. . Qualsevol altra que li encomane el conseller o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article disset
Per al desplegament i l’execució de les seues funcions, la Direcció General de Promoció Cultural s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental.
b) Servei de Promoció i Difusió Cultural.
Secció III
De la Direcció General de l’Esport
Article divuit
La Direcció General de l’Esport és el centre directiu al qual, sota la direcció superior del conseller, correspon proposar i executar la política sobre esports, i amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. Promoure i impulsar l'associacionisme esportiu i la coordinació i el control de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, i també acordar la inscripció dels clubs, de les federacions i d'altres associacions esportives en el Registre d'Entitats Esportives, i també l'aprovació dels seus estatuts i reglaments.
2. Promoure, fomentar i realitzar activitats i manifestacions encaminades a la pràctica esportiva generalitzada.
3. Planificar i desplegar la infrastructura esportiva, mantenir actualitzat el cens de l’equipament esportiu existent, i també vetllar pel compliment de la normativa en matèria d'instal·lacions esportives.
4. Exercir les atribucions que tinga assignades en matèria d'acreditació, de formació i titulació de tècnics esportius.
5. Elaborar, informar i proposar les disposicions sobre l’esport i també dictar resolucions, circulars i instruccions relatives a matèries del seu àmbit funcional.
6. Qualsevol altra que li encomane el conseller o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article dinou
Per al desplegament i l'execució de les seues funcions, la Direcció General de l'Esport s'estructura en les unitats següents:
a) Servei d'Infrastructures i Equipament Esportiu.
b) Servei de Promoció de l'Esport
TITOL III
De les direccions territorials
Article vint
1. Com a expressió del principi de concentració administrativa, a les capitals d'Alacant i Castelló es crea la Direcció Territorial de Cultura, sota la dependència orgànica del secretari general i amb competència dins el territori de la província respectiva.
2. Les direccions territorials depenen funcionalment dels diversos centres directius de la conselleria, segons l’índole de la matèria, i tindran l’estructura orgànica que reglamentàriament es determine.
Article vint-i-un
1. Al capdavant de cada direcció territorial està el director territorial de Cultura com a representant permanent de la Conselleria de Cultura dins el territori respectiu.
2. Correspon al director territorial la direcció de tots els serveis, els programes i les activitats que despleguen els òrgans, les unitats i els centres dependents o integrats en la direcció territorial i n'exerceix les funcions de direcció, coordinació i control. El director territorial és l’òrgan de relació ordinària i regular entre les unitats, els centres i les dependències territorials i els serveis centrals del departament.
Article vint-i-dos
1. Correspon al director territorial vetllar-ne pel desplegament adient de les funcions pròpies de la Conselleria de Cultura dins l’àmbit territorial.
2. El director territorial exerceix les funcions que li atribueixen les disposicions vigents, i també les que expressament li deleguen els òrgans directius competents.
3. Contra els actes i les resolucions del director territorial de Cultura, pot interposar-se recurs davant el secretari general o el director general competent per raó de la matèria, sense perjudici de les excepcions que establiran les disposicions legals.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Les referències que les disposicions vigents facen a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència o a qualsevol dels seus òrgans, es consideraran fetes a la Conselleria de Cultura o òrgan corresponent d'aquesta, quan es tractarà d'alguna de les funcions o matèries a les quals es refereix l'article 1 d'aquest decret.
Segona
1. L'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música (IVAECM), l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i l'Institut Valencià de la Dona (IVD) són entitats de dret públic que resten adscrites a la Conselleria de Cultura.
2. La menció que l'article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/1986, de 30 de desembre, fa del Director General de Cultura, com a vocal nat del consell rector de l’IVAECM, es referirà al Director General de Promoció Cultural.
Tercera
La dependència orgànica i funcional del Patronat del Palmerar d'Elx, que la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1986, de 9 de maig, de Tutela del Palmerar d'Elx, estableix pel que fa a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es refereix a la Conselleria de Cultura i s'articula mitjançant la Direcció General de Patrimoni Artístic.
Quarta
1. Les mencions que en les disposicions vigents es facen pel que fa a les direccions generals de Cultura, de Patrimoni Cultural o d'instituts culturals, es referiran a la Direcció General de Patrimoni Artístic o a la Direcció General de Promoció Cultural, segons corresponga d'acord amb l’àmbit funcional respectiu que aquest decret els atribueix.
2. De la mateixa manera, aquelles mencions que en les normes vigents facen referència a la Direcció General d'Esports, es consideraran fetes a la Direcció General de l'Esport.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre no es desplegue aquest decret, continuaran en vigor les estructures orgàniques actuals de nivell inferior a les que hi són regulades, sense perjudici de la nova adscripció a la conselleria i al centre directiu que corresponga ateses les seues funcions.
Segona
Per al període que resta de l’exercici pressupostari 1993, la comptabilització de la gestió dels crèdits dels programes pressupostaris afectats perla remodelació de l'anterior Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, conservarà la mateixa codificació comptable pressupostària. Així mateix, els actes de mera execució continuaran sent competència del mateix centre directiu que fins ara els realitzava, sense perjudici que els actes de gestió comptable pressupostària siguen autoritzats pels òrgans competents segons la matèria.
DISPOSICIO DEROGATORIA
1. Queda derogat, en allò que s'opose a aquest decret, el Decret 115/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es va establir el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
2. Així mateix són derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen a aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller de Cultura perquè dicte les disposicions d'aplicació i desenrotllament d'aquest decret.
Segona
Es faculta el Conseller d'Economia i Hisenda perquè efectue les modificacions pressupostàries que requeresca l’execució d'aquest decret.
València, 26 de juliol de 1993.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
La Consellera de Cultura,
PILAR PEDRAZA MARTINEZ

linea