diari

Decret 114/1993, de 26 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació i Ciència.

(DOGV núm. 2080 de 02.08.1993) Ref. Base de dades 1869/1993

Decret 114/1993, de 26 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació i Ciència.
Per Decret 83/1993, de 12 de juliol, del Govern Valencià, s'estableix el nombre i la denominació de les conselleries, entre les quals es crea la Conselleria d'Educació i Ciència, a la qual s'assignen, mitjançant el Decret 23/1993, de 12 de juliol, del President de la Generalitat Valenciana, les competències en matèria d'educació, investigació i política lingüística.
En conseqüència, cal dictar les normes que regulen l'organització i el funcionament del departament nou, i deternminar- ne així mateix els òrgans directius i les respectives atribucions d'aquest.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d'Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de juliol de 1993,
DECRETE
TITOL I
Disposicions generals
Article primer
1. La Conselleria d'Educació i Ciència constitueix l'administració educativa de la Generalitat Valenciana, i és el departament del Govern Valencià competent en matèria educativa, d'investigació científica i de política lingüística, i exerceix les funcions que legalment té atribuïdes.
2. Territorialment, la conselleria s'organitza en serveis centrals, que estenen la competència a tot el territori de la Comunitat Valenciana, i serveis territorials, amb competència d'àmbit provincial.
Article segon
Sota l'autoritat superior del conseller, el nivell directiu de la Conselleria d'Educació i Ciència està integrat pels òrgans següents:
a) La Secretaria General
b) Les direccions generals que s'assenyalen en l'article 4 d'aquest decret.
Article tercer
1. Com a òrgan col·legiat per assistir el conseller en l’elaboració, coordinació i execució del programa d'actuacions de la conselleria, es constitueix el consell de direcció que, sota la presidència del conseller, està integrat pel secretari general, els directors generals del departament i el Cap del Gabinet del Conseller.
2. El secretari general farà de secretari del consell de direcció.
3. A les sessions del consell de direcció podran assistir, a més, els directors, els caps o responsables de centres, òrgans i unitats del departament, quan el conseller ho considerarà convenient.
4. El consell de, direcció pot reunir-se en ple o en comissions. Es podran constituir totes les comissions que acorda el conseller, el qual determinarà els membres que hauran d'integrar-les i designarà el president i el secretari, sense perjudici que exercesca la facultat de presidir-les personalment, com a màxima autoritat de la conselleria.
5. Així mateix, el conseller pot acordar la constitució d'altres òrgans o comissions de caràcter consultiu, per a matèries concretes o assumptes específics, sempre que ho considere convenient.
Article quart
Les direccions generals de la Conselleria de Educació i Ciència són les següents:
a) Direcció General de Règim Econòmic.
b) Direcció General de Personal.
c) Direcció General de Centres Docents.
d) Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
e) Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
f) Direcció General de Política Lingüística.
Article cinquè
1. En cas d'absència o malaltia del conseller, serà d'aplicació el que disposa l'apartat i) de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. Fins que és resolt allò que procedirà, el conseller serà substituït en les funcions com a cap del departament pel secretari general i, si de cas hi manca, pel director general de major antiguitat en el càrrec i, si escau, per l'anterior en l'ordre de prelació de l'article 4.
2. En cas de vacant, absència o malaltia del secretari general i llevat d'allò que expressament puga disposar el conseller, aquell serà substituït en les funcions pel director general de major antiguitat en el càrrec i, si escau, per l'anterior en l'ordre de prelació de l'article 4.
3. Igualment i sense perjudici d'allò que puga disposar el conseller, els directors generals seran substituïts en els seus llocs pel secretari general o, si hi manca, pel director general que li antecedeix en l'ordre de prelació de l'article 4 d'aquest decret.
4. El que preveu aquest article s'entén sense menyscabament de la facultat de delegació d'atribucions que puga exercir cada òrgan.
Article sisé
El nivell administratiu de la conselleria està constituït per totes les unitats que depenen directament del conseller, de la secretaria general o dels centres directius enumerats en l'article 4.
TITOL II
De l'estructura i de les funcions dels òrgans directius i dels serveis centrals de la conselleria
CAPITOL I
Del conseller
Article seté
El Conseller d'Educació i Ciència és la màxima autoritat del departament, i exerceix totes les atribucions que li confereix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, dins l’àmbit funcional de la Conselleria i també qualsevol altres que li atorgue l’ordenament jurídic.
Article vuitè
El Gabinet del Conseller és la unitat d'assistència, assessorament i suport immediat del titular de la conselleria, de qui depèn directament. També en té a càrrec les relacions informatives i amb els mitjans de comunicació, així com la cura de la imatge institucional.
CAPITOL II
Del secretari general i de la Secretaria General
Article nové
1. Sota la màxima autoritat del conseller, el secretari general té la direcció superior de la conselleria i exerceix les atribucions que li confereixen els articles 74 i 75 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i també les que el conseller li encomane i les que li assignen les altres disposicions legals.
2. Correspon al secretari general coordinar les activitats dels organismes autònoms i entitats dependents de la conselleria i amb aquesta finalitat podrà dictar les circulars i les instruccions oportunes, sense perjudici de la suprema autoritat del conseller.
Article deu
La Secretaria General és el centre directiu al qual, sota la direcció superior del conseller, corresponen les funcions següents:
1. Exercir la coordinació de les direccions generals.
2. Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats del departament.
3. Realitzar estudis tècnics i de dret comparat, i també compilar documentació sobre matèries de competència de la conselleria.
4. Prestar assistència tècnica i assessorament jurídic al conseller i als directors generals.
5. Emetre informe de la procedència legal dels programes d'actuacions dels diversos òrgans directius i, amb l’informe previ de la Direcció General de Règim Econòmic, sobre la viabilitat econòmica d'aquests.
6. Emetre informe dels assumptes que el conseller haja de sotmetre al Govern Valencià o al president de la Generalitat Valenciana.
7. Proposar i coordinar les reformes per al perfeccionament dels serveis de la Conselleria, l’organització i els mètodes de treball d'aquests.
8. Dictar i, si escau, proposar les normes generals sobre funcionament dels serveis i contractació.
9. Elaborar i proposar normes i disposicions sobre matèries de la seua competència.
10. Elaborar compilacions de disposicions vigents i també proposar les refoses i les modificacions de textos legals.
11. Realitzar i supervisar les publicacions de la conselleria, d'acord amb les directrius del conseller.
12. Establir, dirigir i coordinar els sistemes d'informació tècnica del departament.
13. Emetre informes en dret de tots el projectes de disposicions generals.
14. Disposar la publicació de les disposicions, les resolucions i els anuncis que emanen d'òrgans de la conselleria, si escau, en els diaris oficials.
15. Dirigir, supervisar i gestionar els serveis generals i les dependències comunes de la conselleria.
16. Exercir la superior direcció i coordinació de les direccions territorials del departament.
17. Dirigir, impulsar i coordinar les relacions institucionals del departament amb altres administracions í institucions públiques o privades, i també fomentar i promoure la participació dels diversos sectors de la comunitat escolar en la vida dels centres docents i en els òrgans de representació de l’àmbit educatiu.
18. Dirigir les activitats d'avaluació i inspecció educativa i coordinar les unitats administratives que les despleguen.
19. Exercir la inspecció ' de tots els centres i serveis de la Conselleria i la superior direcció del personal i dictar les circulars i instruccions que procediran, sense perjudici de les atribucions que corresponguen a altres òrgans.
20. Dictar resolucions, circulars i instruccions sobre les matèries que tinga atribuïdes i, d'una manera especial, sobre organització i funcionament dels serveis territorials i dels serveis generals de la Conselleria.
21. Qualsevol altra funció que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article onze
1. Per al desplegament i l’execució de les seues funcions, la Secretaria General s'estructura en les unitats següents:
a) Secretaria General Administrativa.
b) Area d'Estudis i Documentació.
e) Servei Jurídic.
d) Servei d'Avaluació i Inspecció Educativa.
2. L'Area d'Estudis i Documentació és la unitat administrativa a la qual, sota la dependència directa del secretari general, correspon l’elaboració i la direcció d'estudis; la proposta de directrius i criteris tècnics referents a la producció estadística del sistema educatiu, sense perjudici de l'elaboració i l’execució d'aquests per part de l’òrgan competent; la compilació de la documentació d'interés per al departament, la proposta i la coordinació de la implantació de plans d'actuació en matèria d'organització, procediment i tractament de la informació.
De l’Area d'Estudis i Documentació depén el Servei de Publicacions.
Article dotze
1. Amb la màxima jerarquia del nivell administratiu, la Secretaria General Administrativa dóna suport directe al secretari general i exerceix la coordinació i supervisió de tots els serveis generals de la conselleria.
2. De la Secretaria General Administrativa depenen les unitats següents:
a) Servei de Coordinació Administrativa i Assumptes Generals.
b) Servei de Relacions Institucionals i Participació Social.
CAPITOL III
Dels directors generals
Article tretze
Corresponen als directors generals les atribucions que els confereix l'article 76 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i també les que els encomanen aquest reglament i d'altres disposicions legals.
Secció I
De la Direcció General de Règim Econòmic
Article catorze
La Direcció General de Règim Econòmic és el centre directiu al qual, sota la superior direcció del conseller, correspon exercir les funcions següents:
1. Realitzar la planificació i la programació econòmica de la conselleria.
2. Elaborar la proposta d'avant projecte del pressupost anual del departament.
3. Dissenyar, executar i mantenir actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la conselleria.
4. Elaborar i proposar directrius per a la gestió correcta de la despesa i dels ingressos, i avaluar, dissenyar i implantar sistemes nous per a la utilització òptima dels recursos.
5. Planificar, gestionar i controlar les inversions i les operacions de capital de la conselleria.
6. Fer el seguiment i la gestió econòmica dels programes pressupostaris propis i la coordinació dels que corresponguen als altres centres directius, sense perjudici de les directrius que impartesca el secretari general.
7. Emetre informes sobre la viabilitat econòmica de les actuacions dels diversos centres directius.
8. Dur la gestió patrimonial dels béns afectats a la conselleria i de les inversions en obres i equipament.
9. Tramitar els expedients de contractació d'obres, subministraments, material i manteniment dels edificis administratius, i també la supervisió dels projectes tècnics i de l’execució d'obres i instal·lacions.
10. Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen com a conseqüència de les activitats dels diverses òrgans del departament, i també dictar les instruccions que en requerirà la gestió, sense perjudici de les facultats que l’ordenament jurídic atribuesca en aquesta matèria a altres òrgans de la Generalitat Valenciana.
11. Coordinar i elaborar les dades i els antecedents dels diversos centres directius del departament relatius a la informació que en matèria econòmica haja de facilitar la conselleria a la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General o a qualsevol altre òrgan o institució.
12. Gestionar i confeccionar la nòmina de tot el personal adscrit en aquesta conselleria, sense perjudici de les facultats que tinguen atribuïdes altres departaments i exercirà les funcions de direcció, coordinació i control en aquesta matèria pel que fa a les diverses unitats de la Conselleria que n'intervindran en el procés d'elaboració.
13. Realitzar estudis, informes i propostes en matèria de retribucions del personal docent.
14. Dirigir la construcció i la implantació de projectes informàtics; la creació i el manteniment de les aplicacions informàtiques del departament,, l'assessorament i el suport informàtic a tots els òrgans del departament i gestionar els sistemes centrals informàtics del departament.
15. Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
16. Elaborar i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
17. Qualsevol altra funció que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article quinze
1. Per a la realització de les seues funcions, la Direcció General de Règim Econòmic s'estructura en les unitats següents:
a) Area d'Edificació.
b) Servei de Programació Econòmica i Pressupostos
c) Servei de Gestió Immobiliària i d'Inversions.
d) Servei de Gestió i Supervisió de Projectes i Construccions.
e) Servei de Gestió Econòmico- administrativa.
2. A l’Area d'Edificació correspon l’impuls, la planificació, la coordinació i el control de les inversions en béns immobles finançats per la conselleria.
3. Resta adscrita a la Direcció. General de Règim Econòmic la Unitat Central de Processament de Dades, amb nivell orgànic de servei.
Secció II
De la Direcció General de Personal
Article setze
La Direcció General de Personal és el centre directiu al qual, sota la superior direcció del conseller, correspon proposar i executar la política de personal de la conselleria i amb aquesta finalitat, i sense perjudici de la superior autoritat de personal que ostenta el secretari general, se li atribueixen les funcions següents:
1. Elaborar, emetre infon-ne i proposar els projectes de disposicions, per a l'aprovació per l’òrgan competent, en matèria de règim jurídic de la funció pública docent no universitària.
2. Gestionar i mantenir les relacions per a assumptes de personal docent amb les organitzacions sindicals.
3. Programar la dotació dels recursos humans de caràcter docent no universitari del departament, d'acord amb les necessitats previstes en els plans d'actuació que elaboren els òrgans competents.
4. Dur el registre del personal docent no universitari, sense perjudici de les funcions que tinguen encomanades altres òrgans o departaments de la Generalitat Valenciana.
5. Proposar la classificació dels llocs de treball de caràcter no docent dependents de la conselleria i, si escau, les modificacions que corresponga.
6. Elaborar i proposar l’oferta d'ocupació pública docent.
7. Dictar, dins l’àmbit de competència del departament, totes les resolucions i els actes administratius que siguen requerits en els procediments selectius per a l’ingrés en la funció pública docent no universitària, llevat de la convocatòria i aprovació de les bases, que es realitzarà per ordre del conseller.
8. Convocar, gestionar i resoldre els procediments per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent que dependran de la conselleria.
9. Dur la gestió, emetre informe i si escau, resoldre els expedients sobre compatibilitats de personal docent, la competència dels quals tinga atribuïda la Conselleria.
10. Estudiar, proposar i desenrotllar mesures que tendiran a' la millora de les condicions de treball i de la productivitat, sense perjudici de les atribucions que correspondran als òrgans competents de la funció pública.
11. Exercir les facultats disciplinàries pel que fa a tot el personal docent i no docent, dependent de la conselleria, llevat .de les que l’ordenament jurídic reserve a altres òrgans.
12. Dirigir la gestió i, si escau, acordar la resolució dels assumptes relatius al personal del departament, sense perjudici de les facultats que legalment o reglamentàriament estiguen atribuïdes o s'atribuesquen a altres òrgans.
13. Emetre els informes i les propostes que procediran en els expedients sobre compatibilitats del personal no docent del departament.
14. Dictar circulars, instruccions i resolucions en matèries del seu àmbit funcional.
15. Qualsevol altra funció que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article disset
1. Per a l’execució de les seues funcions, la Direcció General de Personal s'estructura en les unitats següents:
a) Area de Personal Docent.
b) Servei de Gestió i Règim Jurídic de Personal Docent.
c) Servei de Provisió de Llocs i Selecció de Personal Docent.
d) Registre de Personal Docent, amb rang orgànic de servei.
e) Servei de Personal d'Administració General, Especial i oral.
2. Correspon a l'Area de Personal Docent impulsar i supervisar els assumptes relatius al personal dels centres docents, i coordinar l'activitat dels diversos serveis.
3. El Cap d'Area de Personal Docent donarà suport immediat al Director General de Personal, i portarà a terme les actuacions que aquest li encomane.
Secció III
De la Direcció General de Centres Docents
Article divuit
La Direcció General de Centres Docents és el centre directiu al qual correspon la proposta i l’execució, sota la direcció superior del conseller, de la política en matèria de centres educatius de nivells no universitaris, i amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. L'elaboració i la proposta de criteris per a l’ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents, i dels serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional i també l’execució i l'aplicació d'aquells.
2. L'estudi i la proposta de dotació de mitjans personals i materials dels centres docents, i també l’elaboració de les plantilles de, professors de cada centre educatiu, d'acord amb les necessitats d'escolarització i dels serveis educatius que s'han d'oferir.
3. L'estudi i la proposta de creació, modificació, transformació i supressió de centres docents públics.
4. La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.
5. L'exercici de les facultats en matèria de règim disciplinari i aplicador de sancions en relació amb els centres educatius, sense perjudici, de les que l’ordenament jurídic atribuesca al conseller.
6. El registre dels centres educatius.
7. La celebració, la gestió i la resolució dels concerts amb els titulars de centres educatius privats.
8. L'expedició de títols i diplomes de nivell no universitari que siguen competència de la conselleria i la gestió en matèria de beques i ajudes a l’estudi dins l’àmbit no universitari.
9. La planificació, l'ordenació i l'execució d'actuacions relatives a transports i menjadors escolars, serveis complementaris escolars, escoles- llar i d'altres de naturalesa anàloga.
10. L'elaboració, l’informe i la proposta de les disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars o instruccions sobre aquestes.
11. Qualsevol altra funció que el conseller li encomane o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article dinou
Per a l’execució de les seues funcions, la Direcció General de Centres Docents s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Centres Públics.
b) Servei de Centres Privats.
c) Servei de Planificació i Estadística.
d) Servei de Títols i Programes Complementaris.
Secció IV
De la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
Article vint
La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa és el centre directiu al qual correspon la proposta i l’execució, sota la direcció superior del conseller, de la política d'ordenació, experimentació i innovació educativa de nivell no universitari, i també la de formació i perfeccionament del professorat no universitari. Amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. L'elaboració i la proposta dels currículums educatius i l’establiment dels criteris i de les orientacions per al desenrotllament i aplicació d'aquests.
2. La promoció, l’elaboració i la difusió de projectes i materials curriculars.
3. La determinació dels criteris que han de regir per a l’elaboració de projectes i materials curriculars, i també l'autorització d'aquests.
4. L'ordenació i l’execució de plans i programes educatius.
5. L'autorització de programes experimentals que es realitzen en centres educatius.
6. La regulació, l’ordenació, i la promoció dels serveis d'orientació educativa, psicopedagògica i professional.
7. La formulació de criteris i directrius pedagògiques pel que fa als requisits i a les característiques dels centres docents, equipament escolar i material didàctic.
8. L'estudi, l’elaboració i la proposta de les condicions tècnico- pedagògiques que haurà de tenir el personal docent i el desplegament de la seua activitat.
9. La introducció de tecnologies noves en l’educació.
10. L'elaboració i l’execució de programes i activitats de formació del professorat.
11. L'estudi, la proposta i l’execució de plans d'actuació per a l’efectivitat plena de la cooficialitat del valencià en el sistema educatiu.
12. La direcció, l’ordenació i la gestió dels centres de professors.
13. Elaborar, emetre informe i proposar les disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
14. Qualsevol altra funció que el conseller li encomane o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article vint-i-un
1. Per al desplegament i l’execució de les funcions, la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa s'estructura en les unitats següents:
a) Area de Formació Professional.
b) Servei d'Ordenació Acadèmica.
c) Servei de Programes Curriculars.
d) Servei d'Ensenyaments en Valencià.
e) Servei de Formació del Professorat.
A l'Area de Formació Professional correspon la proposta, la tramitació i la gestió dels assumptes relatius a aquesta modalitat de l’ensenyament i també la coordinació dels altres serveis de la mateixa direcció general en allò que efecte la formació professional.
3. El Cap de l’Area de Formació Professional prestarà suport immediat al Director General d'Ordenació i Innovació Educativa, i portarà a terme les actuacions que aquest li encomane.
Secció V
De la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris
i Investigació
Article vint-i-dos
La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació és el centre directiu al qual correspon, sota la direcció superior del conseller, proposar, gestionar i executar la política en matèria d'ensenyaments universitaris i investigació, i amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. Estudiar, analitzar i proposar el procediment i mitjans de finançament dels recursos que els centres universitaris i d'investigació en consideren necessaris per al desplegament de les finalitats, de conformitat amb les normes pressupostàries.
2. Elaborar els estudis sobre les partides pressupostàries destinades al finançament dels centres universitaris i d'investigació, dins l’àmbit de la programació plurianual.
3. Realitzar el seguiment i el control del desenrotllament dels plans de finançament prurianual, definint els ciriteris i paràmetres de seguiment.
4. Formular la proposta de taxes o preus públics dels estudis universitaris conduents a titulacions oficials.
5. Dur la gestió de beques i ajudes a la investigació, i també les relatives a estudis de nivell universitari la competència dels quals corresponga a la Generalitat Valenciana.
6. Elaborar els estudis per a la formulació de la política universitària i d'investigació, de manera que, respectant l'autonomia universitària, responga a les necessitats socials, econòmiques i científiques de la Comunitat Valenciana.
7. Tramitar les propostes de creació, supressió, modificació, adscripció i integració, segons corresponga, d'universitats, facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries, instituts universitats, col·legis universitaris i col·legis majors; i també d'aquells altres centres universitaris la creació dels quals no corresponga a les universitats.
8. Programar i ordenar la investigació científica i proposar la creació dels òrgans i la infraestructura necessària per a aquesta.
9. Proposar l’establiment i la coordinació de relacions en matèria d'universitats i investigació amb organismes de l'administració de l’Estat, d'altres comunitats autònomes i de l’estranger.
10. Elaborar, emetre informe i proposar les disposicions sobre matèries dins el seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
11 . Qualsevol altra funció que li encomane el conseller o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article vint-i-tres
Per al desplegament i l’execució de les seues funcions, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Coordinació i Programació Universitària.
b) Servei de Política Científica.
Secció VI
De la Direcció General de Política Lingüística
Article vint-i-quatre
La Direcció General de Política Lingüística és el centre directiu al qual, sota la direcció superior del conseller, correspon la proposta i l’execució de la política lingüística amb vista a la normalització, la promoció i l’ús del valencià, i amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. Emetre informe, proposar i, si escau, elaborar els projectes de normes i disposicions en matèria d'ús i promoció del valencià, i realitzar-ne el seguiment i l'avaluació de l'aplicació.
2. Proposar a la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l’Us de Valencià els acords relatius a l’ús oficial del valencià dins l’àmbit de les administracions públiques i de les entitats i institucions públiques que en depenen.
3. Impulsar l’ús del valencià en les administracions públiques.
4. Assessorar les administracions públiques en tot allò relatiu a l’ús del valencià i en la formació i el perfeccionament del seu personal en matèria lingüística.
5. Dur a terme actuacions de promoció social del valencià amb caràcter general i sectorial.
6. Dirigir i realitzar cursos i activitats per a l’extensió de coneixements del valencià, tant dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana com en l’exterior d'aquesta.
7. Dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, organitzar la celebració de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements del valencià i gestionar-ne l’expedició.
8. Realitzar i fomentar estudis sobre la situació social del valencià en els diferents àmbits d'ús oficial i no oficial.
9. Realitzar i fomentar, estudis sobre el valencià actual, relatius als llenguatges específics diversos, i assessorar les institucions i els particulars.
10. Vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre la llengua.
11. Assessorar en l’exercici dels drets lingüístics reconeguts per l'ordenament jurídic, i també rebre i canalitzar, dins l’àmbit administratiu, les reclamacions per discriminació lingüística.
12. Promoure l’establiment de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, ens autònoms, empreses i associacions privades, per a l'aplicació i foment de l’ús del valencià.
13. Dictar resolucions, circulars i instruccions en matèria d'àmbit funcional.
14. Qualsevol altra funció que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article vint-i-cinc
Per a l’execució de les seues funcions, la Direcció General de Política Lingüística s'estructura en les unitats següents:
a) Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics.
b) Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció.
c) Servei d'ús Oficial i d'Acreditació de Coneixements del Valencià.
d) Servei de Promoció Social del Valencià.
TITOL III
De les direccions territorials
Article vint-i-sis
1. Com a expressió del principi de desconcentració administrativa, en cadascuna de les capitals de província de la Comunitat Valenciana s'estableix la Direcció Territorial d'Educació, sota la dependència orgànica del secretari general i amb competència dins el territori de la província respectiva.
2. Les direccions territorials depenen funcionalment dels diversos centres directius de la Conselleria, segons l’índole de la matèria.
Article vint-i-set
1. Al capdavant de cada direcció territorial està el director territorial d'Educació, com a representant permanent de la Conselleria d'Educació i Ciència dins el territori respectiu.,
2. Correspon al director territorial la direcció de tots els serveis, els programes i les activitats que despleguen els òrgans, les unitats i els centres dependents o integrats en la direcció territorial i n'exerceix les funcions de direcció, coordinació i control. El director territorial és l'òrgan de relació ordinària i regular entre les unitats, els centres i les dependències territorials i els serveis centrals del departament.
Article vint-i-vuit
1. Correspon al director territorial vetllar pel desplegament adient de les funcions pròpies de la Conselleria d'Educació i Ciència dins l’àmbit territorial.
2. El director territorial exerceix les funcions que li atribueixen les disposicions vigents, i també les que expressament li deleguen els òrgans directius competents.
3. Contra els actes i les resolucions del director territorial d'Educació pot interposar-se recurs davant el secretari general o el director general competent per raó de la matèria, sense perjudici de les excepcions que establiran les disposicions legals.
Article vint-i-nou
1. Les direccions territorials s'estructuren en les unitats següents:
a) Secretaria.
b) Servei Territorial d'Educació.
c) Unitat d'Inspecció Educativa.
2. En el desenrotllament de l’estructura orgànica de les direccions territorials es tindran en compte les característiques peculiars que en cadascuna d'aquestes concórreguen, i d'una manera especial pel que fa al volum de població i d'activitat que s'ha de realitzar dins l’àmbit territorial respectiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Les referències que les disposicions vigents facen a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència o a qualsevol dels òrgans d'aquesta se'n faran a la Conselleria d'Educació i Ciència o òrgan corresponent, quan es tractarà d'alguna de les funcions o de les matèries a les quals es refereix l'article 1 d'aquest decret.
Segona
La Secretaria Tècnica del Consell Escolar Valencià dependrà orgànicament del Secretari General de la Conselleria d'Educació i Ciència, i funcionalment del president del consell esmentat.
Tercera
1. Les mencions que, en les disposicions vigents, es facen a la Direcció- General de Règim Econòmic i de Personal, es referiran a la Direcció General de Règim Econòmic o a la Direcció General de Personal, segons corresponga per l’índole de la matèria en relació amb les funcions que aquest decret atribueix a cadascuna.
2. Igualment, aquelles mencions que en les normes vigents facen referència a la Direcció General de Centres i Promoció Educativa es faran a la Direcció General de Centres Docents.
Quarta
1. Correspon als Directors Territorials d'Educació, dins l’àmbit del seu respectiu territori, exercir les atribucions en matèria de personal docent no universitari a què se refereixen els reials decrets 3186/1978, d’1 de desembre, i 2293/1983, de 28 de juliol.
2. Igualment correspon als directors territorials d'Educació concedir les autoritzacions previstes en el Reial Decret 605/1987, de 10 d'abril, d'acord amb el procediment que s'hi estableix.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre no es desenrotlle aquest decret, continuaran en vigor les estructures orgàniques actuals de nivell inferior a les que hi són regulades, sense perjudici de la nova adscripció a la conselleria i centre directiu que corresponga ateses les seues funcions.
Segona
Per al període que resta de l’exercici pressupostari de 1993, la, comptabilització de la gestió dels crèdits dels programes pressupostaris afectats per la remodelació de l'anterior Conselleria de Cultura, Educació i Ciència conservarà la mateixa codificació comptable- pressupostària. Així mateix, els actes de mera execució material continuaran sent competència del mateix centre directiu que fins ara els realitzava, sense perjudici que els actes de gestió comptable- pressupostària siguen autoritzats pels òrgans competents segons la matèria.
DISPOSICIO DEROGATORIA
1. Es derogat el Decret 115/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es va establir el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, llevat de les disposicions addicionals cinquena i sisena d'aquest, que continuaran vigents.
2. Igualment són derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen a aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es facultat el Conseller d'Educació i Ciència per dictar les disposicions d'aplicació i desenrotllament d'aquest reglament.
Segona
Es facultat el Conseller d'Economia i Hisenda perquè efectue les modificacions pressupostàries que requeresca l'execució d'aquest decret.
València, 26 de juliol de 1993.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Educació i Ciència,
JOAN ROMERO GONZALEZ

linea