diari

Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de febrer (DOGV núm. 1.732, de 26.02.92), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convocava ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià.

(DOGV núm. 1833 de 24.07.1992) Ref. Base de dades 1872/1992

Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de febrer (DOGV núm. 1.732, de 26.02.92), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convocava ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià.
L'Ordre de 14 de febrer de 1992 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convocava ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització d'activitats de promoció de l’ús del valencià, en l'apartat segon, assenyala que les esmentades ajudes ho seran «per un import global màxim de vuitanta-cinc milions (85.000.000) de pessetes».
En haver-se generat crèdit addicional extraordinari per al foment de l’ús del valencià, per tal de poder atendre de manera més adequada la gran quantitat de sol·licituds presentades, s'estima convenient incrementar la quantitat assenyalada.
Ateses aquestes consideracions i en virtut de les atribucions que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,
ORDENE
Modificar l’Ordre de 14 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual convocava ajudes econòmiques per als ajuntaments, mancomunitats de municipis, comerços, indústries i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, per a la realització d'activitats de promoció de l’ús del valencià, en el punt segon, que queda redactat en els termes següents:
«Les esmentades ajudes, per un import global màxim de cent milions (100.000.000) de pessetes, seran sufragades a càrrec de la línia pressupostària 401/000/92 del programa 422.5, del pressupost per a 1992 de la Generalitat Valenciana.»
València, 29 de juny de 1992.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LOPEZ I BLASCO

linea