diari

ACORD de 30 d'abril de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Parpalló-Borrell, al terme municipal de Gandia. [2004/F4393]

(DOGV núm. 4745 de 04.05.2004) Ref. Base de dades 1880/2004

ACORD de 30 d'abril de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Parpalló-Borrell, al terme municipal de Gandia. [2004/F4393]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 30 d'abril de 2004, va adoptar l'acord següent:
El Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell es localitza al terme municipal de Gandia, a la província de València.
La vegetació que predomina és el matoll mediterrani, corresponent a les etapes de substitució dels boscos originals de carrasca i surera. El matoll està format per coscoll, llentiscle o margalló, estepes i diverses espècies aromàtiques i el seu estrat arbori actual el forma principalment el pi blanc i el pinastre. Aquest enclavament destaca per la presència de fauna de notable interés, com és el gat salvatge, l'àguila reial, el duc i gasteròpodes endèmics del massís de Montdúber i dels seus barrancs pròxims. També cal ressaltar el valuós patrimoni arqueològic de la Cova del Parpalló i de la Cova del Garrofer.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Gandia, la Generalitat, en exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai de referència.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista de la bellesa i rellevància d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament de Gandia, i després de complir els tràmits previstos en el Decret 109/1998, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada Parpalló-Borrell, s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques que conté la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, el dit règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Gandia, a la província de València, figura la seua delimitació descriptiva i gràfica en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquesta disposició haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Gandia.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que s'ha establert pel present acord i la normativa que el desenvolupe.
2. En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) Mentre no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, siga capaç d'afectar els valors naturals de l'espai i pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, haurà de ser informat per l'Ajuntament de Gandia. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que hauran de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Gandia.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell. Transcorregut el dit termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament de Gandia, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, distints de l'Ajuntament de Gandia. En cas de no existir, se sumarà aquest lloc a la representació del grup c).
c) Tres representants dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius dels quals coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els serveis territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell es constituirà en el termini de sis mesos des de la seua declaració.
Seran funcions del dit òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, s'establisquen per l'Ajuntament de Gandia.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Gandia entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació es podran aprovar unes normes internes de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Gandia habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge habilitarà una línia específica, establint els crèdits necessaris, per a col·laborar en la gestió del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10.2 del Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.
Vuité. Règim de sancions
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que li siga d'aplicació, sense perjudici del que disposa el Codi penal.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Gandia tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal incorporarà les disposicions de protecció establides en el present acord.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament del present acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 d'abril de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
ANNEX I
Delimitació del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell
L'àmbit del Paratge Natural Municipal coincideix amb les finques Barranc de Borrell i Caldereta, excepte uns enclavats d'aquesta última. Els límits són:
– Nord, termes municipals de Barx i Xeresa.
– Sud, divisòria d'aigües amb Panduro fins a arribar a la penya de Frontó, laterals del barranc de la Gota i aigües vessants de la penya El Mirador.
– Est, parcel·la 14 del polígon 1, parcel·les 160, 30, 211, 212, 251, 255, 256 del polígon 20 i parcel·la 178 del polígon 19.
– Oest, termes municipals de Llutxent, Pinet i Barx.
Aquest àmbit territorial inclou les següents parcel·les cadastrals dels polígons núm. 1, 19 i 20:
– Polígon 1
Parcel·la 1
Parcel·la 3 (excepte enclavats)
Parcel·la 9
– Polígon 19
Parcel·la 480
Parcel·la 484
Parcel·la 507
Parcel·la 508
Parcel·la 511
– Polígon 20
Parcel·la 42
Parcel·la 161
Parcel·la 164
Parcel·la 169
Parcel·la 170
Parcel·la 177
Parcel·la 321
Queden excloses les parcel·les enclavades en l'àmbit del paratge, inscrites en el cadastre amb els següents números de finca: 45.734, 49.685, 45.681, 50.231, 45.070, 49.687, 61.776, 46.549, 33.593, 33.591, 45.679, 49.963, 50.233, 49.691, 50.235, 49.697, 49.699, 49.695, 47.135, 47.137, 51.087, 51.085, 49.689.

linea