diari

Decret 86/1991, de 29 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les emissions de Deute Públic de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1572 de 25.06.1991) Ref. Base de dades 1887/1991

Decret 86/1991, de 29 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les emissions de Deute Públic de la Generalitat Valenciana.
l'article 11 de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1991, autoritza el Govern Valencià perquè emeta Deute Públic o concerte operacions de crèdit fins al límit que estableix la mateixa llei. L'article 83 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat regula les distintes modalitats que podrà adoptar el Deute Públic que concerte la Generalitat Valenciana.
Pel Decret 156/1990, d’1 d'octubre, el Govern valencià aprovà l’emissió del programa de Pagarés, com una de les possibles modalitats que pot adoptar l’endeutament de la Generalitat Valenciana, i estableix el procediment, la tècnica d'emissió i de col·locació aplicables a aquests. Atés que aquest decret conté únicament la normativa referent als pagarés, convé establir la regulació respecte a les emissions de Deute Públic de la Generalitat en totes les modalitats.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia Govern valencià en la reunió del dia 29 de maig de 1991,
DECRETE
Article únic
La Conselleria d'Economia i Hisenda fixarà el calendari d'emissions, el tipus de convocatòria, si escau, els nominals que s'han d'emetre, els terminis d'amortització elegits, la subscripció, la liquiditat, les condicions, els sistemes de col·locació i altres característiques de cadascuna de les emissions de Deute Públic de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Per al desplegament, l'eficàcia i l'execució d'aquest decret, s'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè adopte les mesures que calguen i dicte les disposicions oportunes.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de maig de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA

linea