diari

Decret 97/1991, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Valencià de Finances.

(DOGV núm. 1572 de 25.06.1991) Ref. Base de dades 1888/1991

Decret 97/1991, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Valencià de Finances.
La Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos per a l'exercici 1991, en la disposició addicional vuitena, creà l'Institut Valencià de Finances i remetia la posterior aprovació del seu reglament al Govern valencià, el qual hauria de determinar-ne les normes de funcionament i la composició i les facultats dels òrgans de govern. Al mateix temps que es compleix el mandat legal esmentat, s'ha optat per reunir en el text del reglament que ara s'aprova totes les normes específiques que regulen l'actuació de l'Institut Valencià de Finances.
El reglament de l'Institut configura el Consell d'Administració de forma que al seu si estiguen representats tant l'Administració com els distints agents econòmics i socials, a més de comptar amb experts en l'àrea de l'economia i de les finances. En establir aquesta composició s'ha pretés tenir un coneixement més directe de la realitat econòmica de la Comunitat Valenciana, i de les seues necessitats financeres, a més d'enriquir tècnicament les decisions del Consell, per comptar amb professionals competents i amb prestigi en una àrea tan especialitzada com és la política financera.
D'altra banda, la Comissió Executiva es configura com l’òrgan ordinari de govern, gestió i administració, mentre que al Director General se li reserva l’execució diària de les activitats pròpies de l’Institut.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern valencià, en la reunió del dia 10 de juny de 1991,
DECRETE
Article únic
Es aprovat el Reglament de l'Institut Valencià de Finances, que figura com annex d'aquest decret.
València, 10 de juny de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA
Reglament de l'Institut Valencià de Finances
Article 1 Naturalesa jurídica.
1. L'Institut Valencià de Finances és una entitat de dret públic subjecta a la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada.
2. Per al compliment dels seus fins, l'Institut Valencià de Finances actuarà de forma autònoma respecte a l'Administració de la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que disposa l'article 27 d'aquest reglament.
3. L'Institut Valencià de Finances està adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
CAPITOL I Naturalesa i règim jurídic
Article 2. Règim jurídic.
1. L'Institut Valencià de Finances es regeix pel que disposa la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1991, i aquest reglament. També se li aplicarà el que regula la Llei d'Hisenda Pública de la: Generalitat Valenciana, per a les empreses públiques, si bé no li afectarà la limitació establerta en l'article 82 d'aquesta llei en tant que restringeix la prestació d'avals a favor de societats mercantils vinculades.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, les activitats de l'Institut Valencià de Finances es regiran per l'ordenament jurídic privat, excepte les relacionades amb l'exercici de les funcions esmentades en les lletres f) i g) de l'apartat 1 de l'article 4 d'aquest reglament, que se sotmetran a les normes del dret administratiu i a les altres normes que resulten aplicables a l'exercici d'aquestes funcions.
CAPITOL II Fins i funcions
Article 3. Fins.
L'Institut Valencià de Finances tindrà com a fins:
a) Actuar com principal instrument de la política de crèdit públic del Govern valencià.
b) Contribuir a l'exercici de les competències de la Generalitat Valenciana, sobre el sistema financer.
Article 4. Funcions.
1. Per a la consecució dels seus fins, l'Institut Valencià de Finances podrà realitzar les funcions següents:
a) Controlar, coordinar i canalitzar l'oferta de crèdit públic.
b) Concedir crèdits, avals i altres caucions, a favor d'entitats autònomes, corporacions públiques i empreses públiques i privades.
c) Participar en el capital o prestar suports financers, a societats que faciliten el finançament o la promoció d'empreses no financeres.
d) Prestar els serveis de tresoreria de la Generalitat Valenciana que se li atribuesquen.
e) Efectuar la gestió de l’endeutament de la Generalitat Valenciana, i de les seues entitats autònomes i empreses, quan se li atribuesca. Potenciar els mercats primaris i facilitar la liquiditat, en els mercats secundaris, dels títols emesos.
f) Exercir les funcions relatives al control, la inspecció i la disciplina de les entitats financeres que estan sota la tutela administrativa de la Generalitat Valenciana, quan se li atribuesquen.
g) Exercir les competències assignades a la Generalitat Valenciana en matèria de mercat de valors, quan se li atribuesquen.
h) Prestar assessorament en matèria financera i emetre informes per al Govern valencià, a petició seua o per iniciativa pròpia.
Tenir la representació de la Generalitat Valenciana en aquelles qüestions d'índole financera que el Govern valencià li encomane.
j) Qualssevol altres que li atribuesquen les lleis o que li encomane el Govern valencià en l'àmbit de les seues competències.
2. Les atribucions de competències que s'assignen a l'Institut hauran de dur-se a terme mitjançant decret del Govern valencià, que en determinarà el contingut i l'abast.
3. L'actuació de l'Institut es realitzarà d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'Estat, i, d'acord amb l'ordenació del crèdit i la banca.
CAPITOL III
Organs de govern
Secció Primera - Disposició general
Article 5. Organs de govern.
1. Els òrgans de govern de l'Institut Valencià de Finances són el Consell d'Administració, la Comissió Executiva i el Director General.
2. El Consell d'Administració és l’òrgan col·legiat al qual correspon el suprem govern, l'administració, la direcció i la representació de l'Institut. Podrà delegar funcions en la Comissió Executiva.
3. La Comissió Executiva és l’òrgan ordinari de govern, gestió i administració.
4. El Director General exercirà l'execució diària de les activitats pròpies de l'Institut, en ordre a la seua administració i gestió, dins dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades per la Comissió Executiva i, si s'escau, pel Consell d'Administració.
Secció, Segona - El Consell d'Administració
Article 6. Composició.
1. El Consell d'Administració estarà integrat per:.
a) El President, que serà el Conseller d'Economia i Hisenda.
b) El Vice-president, que serà el Director General d'Economia .i Política Financera.
c) Quatre Vocals, representants de l'Administració de la Generalitat Valenciana, el Director General del Tresor i Patrimoni, per la Conselleria d'Economia i Hisenda; el Director General d’Indústria i Energia, per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme; el Director General d'Ocupació i Cooperació, per la Conselleria de Treball i Seguretat Social; i el Director General de Producció i Indústries Agràries, per la Conselleria d’agricultura i Pesca.
d) Sis Vocals designats pel Govern valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i finances.
e) Tres Vocals designats per les organitzacions sindicals mes representatives en la Comunitat Valenciana, segons que disposen els articles sisé i seté de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical.
f) Tres Vocals designats per les organitzacions empresarials que tinguen capacitat representativa, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de l’Estatut dels Treballadors, text reformat per la Llei 32/1984, de 2 d'agost.
2. El Consell d'Administració designarà d'entre els seus membres la persona que actuara com a Secretari. Assistirà a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, el Director General de l'Institut.
Article 7. El President.
El President del Consell d'Administració serà, al mateix temps, President de l'Institut. Si no n'hi ha o en absència seua, serà substituït pel Vice-president.
Article. 8. Facultats.
El Consell d'Administració tindrà, de manera enunciativa i no limitadora, les facultats següents:
a) Definir anualment les línies generals d'actuació de l'Institut, d'acord amb tes directrius emanades del Govern valencià, si s'escau.
b) Aprovar l'avantprojecte de. pressupostos de l'Institut.
c) Aprovar els comptes que ha de rendir l'Institut, a l'efecte del control financer establert en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
d) Aprovar la Memòria anual d'activitats de l'Institut.
e) Aprovar l'organització interna i la plantilla de l'Institut, a proposta del Director General, amb l'informe previ de la Comissió Executiva.
f) Aprovar les convocatòries de proves d'accés a l'Institut, establir-ne les característiques i els criteris que s'han de seguir per a la selecció i l'admissió del personal, a proposta de la Comissió Executiva.
g) Aprovar la retribució del personal de l'Institut, a proposta de la Comissió Executiva.
h) Tenir la representació judicial i extrajudicial de l'Institut, que s'exercirà per mitjà del President, sense perjudici de les delegacions i apoderaments expressament acordats.
i) Aprovar la creació o participació en el capital, de societats mercantils o cooperatives. Quan la participació en aquestes societats fos majoritària es requeriria, en tot cas, autorització del Govern valencià
j) Designar les persones que han de tenir la representació de la Generalitat Valenciana en qüestions d'índole financera, quan alguna disposició ho preveja o el Govern valencià, li ho encomane.
k) Acordar Convenis de finançament o de col·laboració financera amb altres institucions financeres, públiques i privades.
l) Nomenar i remoure, si s'escau, el Director General.
m) Exercir qualssevol altres funcions que li atribuesquen les lleis a l’Institut o que li encomane el Govern valencià, i no hagen estat delegades en la Comissió Executiva o corresponguen a aquesta Comissió o al Director General.
Article 9. Periodicitat de les reunions.
El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades com calga per a l'exercici de les seues funcions. En tot cas, es reunirà, almenys, una vegada al trimestre.
Article 10. Convocatòria.
1. La convocatòria de les reunions del Consell d'Administració correspon al seu President, per iniciativa pròpia o a proposta, d'almenys, un terç dels seus membres. Aquesta proposta, que s'haurà de fer mitjançant escrit motivat, ha de dur adjunt l'ordre del dia de la convocatòria.
2. La convocatòria haurà de ser notificada amb setanta-dues hores d'antelació, com a mínim, a la realització de la sessió i haurà de dur adjunt l'ordre del dia. No obstant aixà, en casos d'urgència podrà fer-se en un termini menor, sempre que es realitze en condicions que permeten assegurar-ne la recepció per tots els membres.
3. En qualsevol cas, el Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït, encara que no s'hagen complit els requisits de convocatòria, quan trobant-s'hi presents tots els seus membres ho acorden així per unanimitat.
Article 11 Constitució.
Perquè es constituesca vàlidament el Consell d'Administració caldrà l'assistència a la reunió de la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria. Si no hi ha aquest quòrum, el Consell es reunirà mitja hora més tard en segona convocatòria, en aquest cas hauran d'assistir-hi, almenys, la tercera part dels seus membres
Article 12. Deliberacions.
Les deliberacions del Consell d'Administració tindran caràcter reservat.
Article 13. Acords.
Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria simple dels membres assistents, llevat aquells supòsits en que expressament s'exigesca una majoria qualificada. El President del Consell, o qui el substituesca, tindrà vot de qualitat.
Article 14. Actes.
Els acords adoptats pel Consell d'administració es faran constar en acta, que podrà ser aprovada en acabar la reunió o en la següent sessió que es realitze. Les actes seran firmades pel Secretari amb el vist-i-plau del President, i quedaran sota la custòdia del Secretari.
Secció Tercera - La Comissió Executiva
Article 15. Composició.
1. La Comissió Executiva estarà integrada per:
a) El President, que serà el Director General d'Economia i Política Financera.
b) Un mínim de quatre i un màxim de sis vocals, elegits pel Consell d'Administració d'entre els seus vocals.
2. Actuarà com a Secretari de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot, el Director General de l'Institut.
Article 16. Facultats.
1. La Comissió Executiva tindrà, a més d'aquelles altres que li delegue el Consell d'Administració, les facultats següents:
a) Determinar les característiques i les condicions generals dels crèdits i avals que ha de concedir l’Institut.
b) Aprovar les operacions de crèdit, avals i altres caucions, sense perjudici de les reservades al Director General en virtut de delegació de la Comissió, dins dels límits que se li establesquen.
c) Emetre els dictàmens i informes que siguen preceptius legalment, o que tinguen per destinatari el Govern valencià.
d) Aprovar les emissions de títols de renda fixa i altres operacions d'endeutament distintes dels dipòsits, en el marc de les línies generals d'actuació definides pel Consell d'Administració.
e) Resoldre les sol·licituds d'autorització administrativa que siguen preceptives per a la realització d'actes o operacions i que, segons la normativa vigent, siguen competència de l’Institut.
f) Dictar instruccions i recomanacions en matèria de coordinació i control de l'activitat creditícia de les institucions públiques de crèdit dependents de la Generalitat Valenciana.
g) La contractació necessària per al funcionament ordinari de l’Institut, sense perjudici de les facultats atribuïdes al Director General en l'article 22.g).
h) Qualssevol altres funcions que requeresca la gestió i l'administració ordinària de l’Institut.
2. De les activitats que realitze la Comissió Executiva en l’exercici de les funcions delegades pel Consell haurà de donar compte a aquest periòdicament.
Article 17. Periodicitat de les reunions.
La Comissió Executiva es reunirà tantes vegades com calga per a l'exercici de les seues funcions. En tot cas, es reunirà, almenys, una vegada al mes.
Article 18. Normes de funcionament.
1. Les normes establertes per al Consell d'Administració relatives a la convocatòria, la validesa de les reunions i dels acords, les actes i el caràcter reservat de les deliberacions s'aplicaran igualment a la Comissió Executiva, llevat el que es disposa en els apartats següents d'aquest article.
2. La convocatòria de la Comissió Executiva haurà de ser notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat els casos d'urgència.
3. Per a la vàlida constitució de la Comissió Executiva serà necessari comptar-hi amb la presència de la majoria absoluta dels seus components.
4. Si no hi ha o en absència del President de la Comissió Executiva correspondrà exercir la presidència al Vocal de major edat.
Secció Quarta - El Director General
Article 19. Nomenament i cessament.
1. El Director General de l’Institut serà nomenat pel Consell d'Administració entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a exercir les funcions pròpies del seu càrrec.
2.1 EI Consell d'Administració podrà acordar el cessament del Director General per majoria absoluta dels seus membres.
Article 20. Exclusivitat.
L'exercici del càrrec de Director General requereix dedicació exclusiva i serà incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com privat, llevat l'administració del patrimoni propi.
Article 21. Substitució.
1. En cas d'absència o malaltia del Director General, la Comissió Executiva designarà la persona que l’haja de substituir.
2. En cas de cessament i la consegüent vacant del càrrec de Director General, la Comissió Executiva designarà provisionalment i transitòria el Director General en funcions. En aquest cas, el Consell d'Administració haurà de nomenar nou Director General en el termini màxim de dos mesos.
Article 22. Facultats.
Sense perjudici d'altres facultats que puga delegar-li la Comissió Executiva o, si s'escau, el Consell d'Administració, el Director General tindrà les atribucions següents.-
a) Dur la firma administrativa de l'Institut.
b) Rendir comptes davant la Comissió Executiva del compliment del pressupost.
c) Elaborar el programa d'actuació anual, l'avantprojecte de pressupostos, els estats financers d'exercici i la memòria d'activitats de l'Institut, que haurà d'elevar, per mitjà de la Comissió Executiva, per a l'aprovació del Consell d'Administració.
d) Executar i fer complir les normes administratives de l'Institut i els acords del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva.
e) Formular propostes d'acord al Consell d'Administració i a la Comissió Executiva, en assumptes l'aprovació dels quals els competesca.
f) Ordenar despeses i pagaments fins al límit que assenyale el Consell d'Administració, donant-ne compte a la Comissió Executiva.
g) La contractació necessària per al funcionament ordinari de l'Institut, fins a un màxim de 25 milions de pessetes.
h) Dirigir i supervisar l'actuació de tots els serveis i dependències de l'Institut.
i) Dictar les ordres i les instruccions oportunes per a aconseguir la comesa l'eficaç funcionament de l'Institut.
j) Elevar a la Comissió Executiva la proposta de convocatòria per a la provisió de determinats llocs de treball, en funció de les necessitats de personal.
k) Exercir la superior direcció del personal de l'Institut i del seu règim disciplinari.
l) Decidir sobre les qüestions urgents que puguen presentar-s'hi i donar-ne compte, tan prompte com siga possible, a l’òrgan col·legiat competent.
m) Aprovar operacions de crèdit, avals i altres caucions, dins dels límits que establesca la Comissió Executiva.
n) Atorgar apoderaments de les seues facultats a favor de personal de l'Institut, donant-ne compte a la Comissió Executiva.
CAPITOL IV
Personal
Article 23. Règim.
1. El personal al servei de l’Institut es regirà per les normes de dret laboral i, si s'escau, de dret privat que li siguen aplicables.
2. La contractació de personal es realitzarà mitjançant les corresponents proves d'admissió establertes i convocades pel Consell d'Administració de l'Institut, d'acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
CAPITOL V
Recursos i règim econòmic
Article 24. Recursos.
Els recursos econòmics de l'Institut estan constituïts per:
a) La dotació inicial de l'Institut, que és de 4.000 milions de pessetes.
b) Les consignacions previstes en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
c) Les rendes i els productes que generen els béns i els drets que integren el patrimoni de l'Institut.
d) Els ingressos procedents dels serveis prestats per l'Institut.
e) Les subvencions o les aportacions voluntàries d'entitats i institucions, tant públiques com privades, o de particulars.
f) Les aportacions d'altres institucions financeres, públiques o privades, que s'establesquen d'acord amb les lleis o per mitjà de convenis de finançament o de col·laboració financera amb l'Institut.
g) Les emissions de títols de renda fixa o altres operacions d'endeutament.
h) Els dipòsits que constituesquen en l'Institut altres institucions públiques o intermediaris financers.
Article 25. Avals.
1. L'Institut Valencià de Finances podrà prestar avals a entitats i empreses dins del límit màxim fixat amb aquesta finalitat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a cada exercici.
2. L'Institut podrà prestar garanties de qualsevol tipus sobre operacions financeres, siga quina siga la modalitat d'instrumentar-les.
Article 26. Endeutament.
Els recursos aliens obtinguts per l’Institut, siga quina siga la modalitat d'instrumentar-los, no hauran d'ultrapassar el total de cine vegades els fons propis.
Article 27. Normes d'actuació econòmica.
1. En l’exercici de les seues funcions l’Institut Valencià de Finances s'ha d'ajustar a totes aquelles disposicions de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana o de les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat Valenciana que li siguen aplicables, i en particular allò referent a l’elaboració del pressupost, a la comptabilitat i al seu control financen
2. Així mateix, sense perjudici del que disposa l'apartat 3 de l'article 4 d'aquest reglament, l'actuació de l’Institut se sotmetrà a les directrius generals que en relació amb la política creditícia li puga assenyalar el Govern valencià, i s'acomodarà al que preveuen els programes econòmics regionals, si és el cas.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
1. Sense perjudici del que disposa l'article 23 d'aquest reglament, podran adscriure's e l'Institut els funcionaris de la Generalitat Valenciana que desenvolupen les activitats corresponents a les funcions que se li atribueixen, per un període que no excedirà de dos mesos des de l'aprovació de la plantilla de l'Institut o des de la data d'atribució de competències, en el cas que aquesta última fos posterior.
2. Durant el període transitori a què es refereix l'apartat anterior, els funcionaris afectats es trobaran en situació d'actiu, llevat que haguessen optat per integrar-se en la plantilla de personal laboral de l’Institut en llocs de treball d'almenys el mateix grup i categoria en què es trobaven classificats els llocs que ocupaven, amb reconeixement de l'antiguitat que els corresponga. En aquest cas, els funcionaris esmentats quedaran en situació d'excedència voluntària automàtica, amb els drets que legalment els corresponguen.
3. El Consell d'Administració de l’Institut Valencià de Finances, en el termini de sis mesos des de la posada en funcionament, n'aprovarà la plantilla.
Segona
En el termini màxim de sis mesos des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquest reglament haurà de quedar constituït el Consell de Administració de l’Institut. En la sessió constituent d'aquest òrgan es designaran els Vocals que integraran la Comissió Executiva.

linea