diari

Decret 132/1992, de 20 de juliol, del Govern valencià, pel qual atribueix competències a l'Institut Valencià de Finances i s'hi adscriuen mitjans personals.

(DOGV núm. 1834 de 27.07.1992) Ref. Base de dades 1903/1992

Decret 132/1992, de 20 de juliol, del Govern valencià, pel qual atribueix competències a l'Institut Valencià de Finances i s'hi adscriuen mitjans personals.
La Llei 7/1990,, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'Exercici 1992, creà, en la disposició addicional vuitena, l'Institut Valencià de Finances com una entitat de dret públic subjecta a la Generalitat Valenciana, amb plena capacitat pública i privada, adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
La finalitat de l'institut és actuar com a principal instrument de la política de crèdit públic de la Generalitat Valenciana i contribuir a l'exercici de les competències de la Generalitat Valenciana sobre el sistema financer.
El Govern valencià, dins del termini establert en la norma que creà l'institut, n'aprovà el reglament, mitjançant el Decret 97/1991, de 10 de juny, el qual conté, a més de les disposicions necessàries per al seu funcionament i govern, el règim transitori del personal de l'Administració de la Generalitat Valenciana que, en l'actualitat, exerceix les funcions que constitueixen la finalitat de l'institut.
El consell d'administració de l'institut quedà constituït el dia 8 de novembre de 1991. No obstant això, per a l'inici de les activitats que constitueixen el seu objecte, cal atribuir-li aquelles competències de la Generalitat Valenciana imprescindibles per al compliment dels seus fins.
Al mateix temps i per a evitar duplicitat d'actuacions sobre una mateixa funció, és convenient reorganitzar els serveis de la Conselleria d'Economia i Hisenda que en l'actualitat gestionen les competències que s'atribueixen a l'institut, fixant la situació d'aquells funcionaris que, adscrits als serveis que es reorganitzen, exercesquen l'opció assenyalada en la disposició transitòria primera del reglament de l'institut.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern valencià en la reunió del dia 20 de juliol de 1992,
DECRETE
Article primer
S'atribueixen a l'Institut Valencià de Finances les competències següents:
- La concessió de crèdits, avals i altres caucions a favor d'empreses privades.
- La tramitació dels expedients de concessió de crèdits, avals i altres caucions a favor d'entitats autònomes i empreses públiques a què es refereix l'article 5 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i a les corporacions públiques.
- La gestió de l’endeutament de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes i empreses.
- Les funcions relatives al control, inspecció i disciplina de les entitats financeres que «tan sota la tutela administrativa de la Generalitat Valenciana.
- Les competències assignades a la Generalitat Valenciana en matèria de mercat de valors.
- L'assessorament en matèria financera i l'emissió d'informes per al Govern valencià, a petició d'aquest o per iniciativa pròpia.
Article segon
1. Se suprimeix el Servei d'Entitats Financeres i el Servei d'Endeutament i Avals, establerts, com a unitats integrants de la Direcció General del Tresor i Política Financera, en l'article 17 del Decret 132/1991, de 23 de juliol, del Govern valencià, pel qual aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Quan entre en vigor aquest decret, la Direcció General de la Funció Pública amortitzarà el llocs de treball que en aqueix moment es troben adscrits als serveis que se suprimeixen.
Article tercer
S'adscriu a l'Institut Valencià de Finances, durant el període que estableix la disposició transitòria primera del Decret 97/1991, de 10 de juny, del Govern valencià, els funcionaris de carrera adscrits, en l'actualitat, als serveis d'Entitats Financeres i d'Endeutament i Avals de la Direcció General del Tresor i Política Financera de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article quart
Els funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana integrats provisionalment en l’Institut Valencià de Finances podran integrar-se en la plantilla de personal laboral de l’institut, en el termini de dos mesos des que el consell d'administració aprove la plantilla.
Article cinqué
Els funcionaris que decidesquen no integrar-se quedaran en la situació assenyalada en l'article 49.2 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern valencià, pel qual aprovà el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
DISPOSICIO TRANSITORIA
La Conselleria d'Economia i Hisenda adoptarà les mesures pressupostàries necessàries per a dotar econòmicament l'Institut Valencià de Finances.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de juliol de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea