diari

ORDRE de 28 d'abril de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria d'Educació i Ciència per la venda de publicacions.

(DOGV núm. 2558 de 25.07.1995) Ref. Base de dades 1913/1995

ORDRE de 28 d'abril de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria d'Educació i Ciència per la venda de publicacions.
El Decret 159/92, de 28 de setembre, del Govern valencià, modificà la relació dels béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana, que s'havia fixat pel Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Govern valencià.
D'acord amb aquests decrets i segons que estableix el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat, que va establir el règim de regulació dels preus públics i el procediment de fixació de les quanties d'aquests, després d'haver elaborat els informes econòmics financers que determinen els costos dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que s'esmenten i de conformitat amb l'informe favorable emés per la Direcció General de Tributs i Tresoreria de la Conselleria d'Economia i Hisenda, és procedent l'aprovació dels citats preus públics.
Per tot això, i fent ús de les facultats reconegudes en l'article 35 de la Llei de Govern valencià,
ORDENE
Pri mer
Aprovar la quantia dels preus públics que ha de percebre la Conselleria d'Educació i Ciència per la venda de publicacions, que s'inclouen com a annex d'aquesta ordre.
Segon
Els preus públics corresponents a la venda de publicacions porten inclòs en cada cas l'import de l'impost sobre el valor afegit (IVA), que ha de repercutir, d'acord amb la normativa vigent.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 d'abril de 1995
El conseller d'Educació i Ciència,
JOAN ROMERO GONZáLEZ
ANNEX
Publicació Import
Guia d'estudis 95-96 375
Tu decideixes (edició 1995)

linea