diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de las Persones amb Discapacitat. [2003/4819]

(DOGV núm. 4486 de 24.04.2003) Ref. Base de dades 1929/2003

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de las Persones amb Discapacitat. [2003/4819]
S'ha observado una errada en la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de las Persones amb Discapacitat, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.479, d'11 d'abril de 2003, per la qual cosa es la correcció següent.
En la versió en castellà de l'article 52, Concierto de programas, s'han omés els subapartats corresponents, i queda redactat este de la forma següent:
«Artículo 52. Concierto de programas
1. La Generalitat establecerá, con las entidades sin ánimo de lucro, conciertos plurianuales de programación en función del interés social de éstos. El Consell de la Generalitat establecerá las normas básicas a que deban someterse estos conciertos.
2. Sólo serán susceptibles de conciertos los programas que sean compatibles con carácter plurianual de los mismos.»

linea