diari

ACORD de 6 de juny de 2000, del Govern Valencià, d'adopció de mesures cautelars als àmbits de les zones perifèriques de protecció dels espais naturals de les Salines de Santa Pola, el Fondo i les Llacunes de la Mata i Torrevieja afectats per l'Ordre del conseller de Medi Ambient, d'1 de juny de 2000. [2000/X4793]

(DOGV núm. 3769 de 12.06.2000) Ref. Base de dades 1942/2000

ACORD de 6 de juny de 2000, del Govern Valencià, d'adopció de mesures cautelars als àmbits de les zones perifèriques de protecció dels espais naturals de les Salines de Santa Pola, el Fondo i les Llacunes de la Mata i Torrevieja afectats per l'Ordre del conseller de Medi Ambient, d'1 de juny de 2000. [2000/X4793]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 6 de juny de 2000, adoptà l'acord següent:
Per Ordre d'1 de juny de 2000, del conseller de Medi Ambient, s'acorda la iniciació de l'expedient d'elaboració de la revisió i ordenació de les zones perifèriques de protecció establides pels decrets 202/1994, de 13 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Salines de Santa Pola; 232/1994, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Fondo; i 49/1995, de 22 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de les Llacunes de la Mata i Torrevieja; de conformitat amb el que s'hi disposa en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Mentre acabe el procediment administratiu d'elaboració és necessari preservar aquestes zones de les afeccions que pogueren afectar-les.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer
Establir les mesures cautelars següents en l'àmbit de 500 metres de protecció dels espais naturals de les zones humides del sud d'Alacant:
1. Suspendre l'aprovació definitiva dels plans urbanístics i els programes per al desenvolupament d'actuacions integrades en tramitació o d'aquelles la tramitació de les quals s'inicie durant la vigència de les presents mesures cautelars.
2. Suspendre l'atorgament de llicències d'obres:
a) En sòl urbanitzable amb caràcter general.
b) En sòl no urbanitzable, per a les activitats subjectes a declaració d'interès comunitari, d'acord amb la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Sòl No Urbanitzable, i per a les transformacions agrícoles, i per a les transformacions agrícoles.
Segon
La vigència d'aquestes mesures no pot ser superior a tres anys.
Tercer
El present acord entra en vigor l'endemà d'haver sigut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 6 de juny de 2000
El conseller secretari del Govern Valencià,

linea