diari

Resolució de 5 de juliol de 1990, del Director General de la Funció Pública, per la qual és aprovat el barem que s'aplicarà en els concursos per a la provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1345 de 12.07.1990) Ref. Base de dades 1946/1990

Resolució de 5 de juliol de 1990, del Director General de la Funció Pública, per la qual és aprovat el barem que s'aplicarà en els concursos per a la provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana.
Exposició de motius
L'accés a la funció pública, que per precepte constitucional ha d'efectuar-se en les condicions que quede assegurada la igualtat, el mèrit i la capacitat, comprén dues fases: una primera de selecció genèrica de personal que puga accedir a ocupar algun lloc en l'administració, i una segona en la qual són concretats els llocs a ocupar, orientada a destinar als llocs a qui acreditarà una millor disposició i capacitat per exercir-los.
El barem que ara és aprovat és el resultat de l'experiència dels anteriors, que deroga i tracta de millorar, ja que conserva d'aquells els elements que han demostrat la seua efectivitat i introdueix aspectes que potser havien estat difícils de preveure en aquells moments, essent-hi de destacar, en especial, el major grau de concreció i la forma d'avaluar amb més objectivitat determinats apartats que permetran una selecció més adient dels aspirants.
Així mateix, aquest barem ha estat objecte de negociació a la Mesa sectorial de la Funció Pública, i s'hi recullen aportacions efectuades per les centrals sindicals que milloren el projecte inicial.
Per tot això, he resolt:
Article primer
1. Els concursos per a la provisió de llocs de treball es regiran pel que disposa el Decret del Consell 69/86, de 2 de juny, pel qual és aprovat el Reglament de Selecció de Personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, i pel que estableix aquesta resolució en funció de la valoració objectiva dels mèrits al·legats pels aspirants.
2. Tan sols podran ser valorats els mèrits al·legats pels participants que reunesquen els requisits exigits per a l’exercici de les funcions del lloc convocat, d'acord amb la classificació del lloc de treball.
Article segon
1. En les convocatòries dels concursos per a la provisió de llocs de treball seran valorats: els mèrits adeqüats a les característiques dels llocs oferts; la possessió d'un determinat grau personal; l'avaluació del treball desplegat; els cursos de formació i perfeccionament; la puntuació obtinguda en les proves d'habilitació; el coneixement del valencià; la titulació i l'antiguitat; tot això d'acord amb el que estableix l'annex I.
2. Els mèrits seran valorats amb referència a la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies i s'acreditaran documentalment amb la sol·licitud de participació o, si és el cas, seran al·legats quan figuren inscrits en el Registre de Personal.
3. En les convocatòries haurà de fixar-se una puntuació mínima per a l'adjudicació de les vacants convocades. Si hagués estat fet així, aquella seria d’1 punt per a tots els grups.
Són exclosos de l'obligació d'obtenir una puntuació mínima els habilitats i la resta de concursants que participen amb caràcter forçós en un concurs de caràcter general.
Article 3
1. La puntuació total que podrà aconseguir-se per l'aplicació dels distints conceptes del barem de mèrits serà d'un màxim de 28,00 punts.
2. Si dos o més concursants obtinguessen la mateixa puntuació, per tal de desfer l’empat seran aplicades les regles següents:
a) Per als grups D i E: es valorarà l'antiguitat sense cap limitació. Cas de persistir l’empat, s'adjudicaria el lloc al concursant de més edat, i, com a última mesura, s'adjudicaria per sorteig.
b) Per als grups A, B i C, i també per al de D quart concórreguen a places classificades indistintament per a aquest grup i un de superior: l'empat es resoldrà pel resultat de l'avaluació del treball desplegat (solament aplicat als que havien empatat), i, cas de persistir-hi es procediria d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.
DISPOSICIO TRANSITORIA UNICA
Els concursos la convocatòria dels quals havia estat publicada en el DOGV amb anterioritat a aquesta resolució, seran resolts mitjançant l'aplicació del barem aprovat per la Resolució d'aquesta Direcció General de 27 de gener de 1988.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia en què serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Es derogada la Resolució d'aquesta Direcció General, de 27 de gener de 1988, per la qual s'estableix el barem a aplicar en els concursos per a la provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de juliol de 1990.
El Director General de la Funció Pública:
Rafael García i Maties.
ANNEX I
Antiguitat
Cada any complet de treball a les distintes administracions serà valorat amb un màxim de 4 punts, a raó de 0,5 punts per any.
Amb aquesta finalitat comptaran els serveis prestats previs que s'havien reconegut a l'empara del que disposa la Llei 70/78, de 26 de desembre. No hi comptaran serveis que havien estat realitzats amb simultaneïtat amb altres al·legats.
Puntuació de les proves d'habilitació
En aquells concursos en què haurà de participar amb obligatorietat el personal habilitat per ocupar un lloc concret en l'Administració, i solament respecte d'aquest personal, comptarà únicament la puntuació obtinguda en les proves d'habilitació per a l'adjudicació de les vacants. No podran ser-hi aplicats la resta de mèrits descrits en aquest barem, sense perjudici que hagen de posseir els requisits exigits per a l’exercici del lloc.
Titulacions
1. Podran ser valorades les titulacions acadèmiques dels concursants sempre que no formen part de requisits obligats per a l'ocupació d'un lloc, d'acord amb el que s'indica tot seguit per a cada grup:
- grup A: Títol de Doctor 2 punts.
- grup B: Títol de llicenciat o equivalent 2 punts.
- grup C: Títol de diplomat universitari o equivalent 1,5 punts.
- grup D: Títol de batxillerat superior, formació professional de 2n grau o equivalent 1 punt.
- grup E: Graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent 0,5 punts.
No hi comptaran els títols acadèmics imprescindibles per a la consecució d'altres de nivell superior al·legats com a mèrit.
Els concursants del grup A i B podran obtenir, a més, un màxim d’1 punt per la possessió d'altres llicenciatures en àrees relacionades directament amb les funcions del lloc al qual es concurse.
2. Quan es tracte de concursos per a la provisió de llocs classificats en dos grups diferents, seran d'aplicació els criteris de l'apartat anterior, amb referència exclusiva al grup superior en què estiguera classificat el lloc de treball, tant pel que fa a la titulació com a la seua valoració.
Grau personal
Per la possessió d'un determinat grau personal consolidat es concediran un màxim de 2 punts de la forma que segueix:
Per posseir un grau personal superior al nivell del lloc sol·licitat 2 punts.
Per posseir un grau personal igual al del nivell del lloc sol·licitat 1,5 punts.
Per posseir un grau personal inferior en dos nivells al del lloc sol·licitat 1 punt.
Avaluació del treball exercit
1. L'exercici de llocs de treball, amb destinació definitiva, que guarden similitud amb el contingut tècnic i especialització del de lloc sol·licitat serà valorat amb un màxim de 5 punts, a raó d'un màxim d’1 punt per any de serveis.
2. Per tal de determinar si hi ha o no similitud amb el contingut tècnic esmentat en el paràgraf anterior, la comissió avaluadora podrà sol·licitar a la Unitat de Classificació, i als representant sindicals, la documentació o informació que necesite.
Cursos de formació i perfeccionament
A) Els cursos de formació i perfeccionament impartits per l’Institut Valencià d'Administració Pública, escoles de formació de funcionaris, universitats o qualsevol altre homologat per l’IVAP, seran valorats amb un màxim de dos punts, d'acord amb els criteris que segueixen:
1. Per als funcionaris de carrera del sector d'administració general i laborals comptaran els cursos de formació general i els sectorials que tinguen per finalitat la formació en les diverses funcions dels llocs de l’esmentat sector.
2. Per als funcionaris de carrera del sector d'administració especial comptaran els cursos de formació que tinguen per finalitat d'ensenyar els coneixements propis de les funcions a desplegar e els llocs que els hi corresponguen d'acord amb la seua específica habilitació.
3. La puntuació dels cursos es farà de la forma següent:
A. Cursos de durada superior o igual a 100 hores = 2 punts
B. Cursos de 75 o més hores i menys de 100 = 1,5 punts.
C. Cursos de 50 o més hores i menys de 75 = 1 punt.
D. Cursos de 25 o més hores i menys de 50 = 0,5 punts.
E. Resta de cursos amb un mínim de 15 hores de durada = 0,1 punts.
4. No seran valorades les activitats de naturalesa diferent a la dels cursos, com són jornades, seminaris, taules redones, debats, tro bades, etc.
B) Es concedirà un màxim de 1 punt per haver fet classes en el cursos de formació o perfeccionament organitzats pels instituts, es coles o centres de formació del personal de les administracions públiques, segons el nombre d'hores impartides, de la forma que segueix:
- 100 o més hores = 1 punt.
- més de 75 hores i menys de 100 = 0,75 punts.
- més de 50 hores i menys de 75 = 0,50 punts.
- més de 25 hores i menys de 50 = 0,25 punts.
- la resta, amb un mínim de 15 = 0,10 punts.
Coneixement del valencià
El coneixement del valencià serà valorat amb una puntuació màxima de 4 punts, d'acord amb la possessió del certificat corresponent lliurat o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:
- Certificat de coneixements orals: 1 punt
- Certificat de grau elemental: 2 punts
- Certificat de grau mitjà: 3 punts
- Certificat de grau superior: 4 punts
No hi comptarà el certificat al·legat com a mèrit que siga imprescindible per a la consecució d'altre nivell superior.
Coneixements d'idiomes comunitaris
Hom valorarà fins un màxim de 2 punts el coneixement dels idiomes dels països que integren la Comunitat Econòmica Europea, sempre que tinguen relació directa amb el lloc de treball convocat.
Si no hi té relació, la puntuació màxima serà d'un punt.
El coneixement d'idiomes serà acreditat documentalment mitjançant certificacions lliurades pels centres oficialment reconeguts.
Entrevista
Serà mantinguda amb el tribunal qualificador quan es tracte de llocs de treball dels grups A, B i C, i es concediran un màxim de 4 punts amb el contingut i puntuació que s'indica.
a) Comprovació i avaluació del compliment dels mèrits específics adequats a les característiques de cada lloc de treball, amb un màxim d'1,5 punts.
b) Valoració dels coneixements sobre les funcions assignades al lloc que es convoca, amb un màxim d'1,5 punts.
c) Valoració i comprovació de l'aptesa, eficàcia, iniciativa i experiència professional del concursant en activitats anteriors, fins un màxim d’1 punt.
Per a l'avaluació de l’entrevista, el tribunal qualificador podrà sol·licitar l'ajuda tècnica del Gabinet Psicotècnic de l’Institut Valencià d'Administració Pública.
De la mateixa manera, la valoració d'aquest apartat podrà ser aplicada al personal del Grup D quan haja sol·licitat llocs classificats com a C/D.
No seran citats a entrevista els aspirants que no arriben a la puntuació mínima exigida en la convocatòria, una vegada se'ls hauran sumat els punts obtinguts i el màxim possible de l’entrevista.
Altres mèrits
El tribunal qualificador podrà concedir fins un màxim d’1 punt per la possessió de qualsevol altra circumstància no contemplada als apartats anteriors que tinga directa vinculació amb el contingut del lloc, si bé haurà de fer-ho constar en l’expedient explicant quins mèrits valora, quina relació hi tenen i la puntuació concreta assignada.

linea