diari

Decret 100/1991, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1576 de 01.07.1991) Ref. Base de dades 1962/1991

Decret 100/1991, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.
D'acord amb el que disposa l'article 36 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i en el termini previst en la disposició final tercera de la norma esmentada, cal regular l’estructura, el funcionament i la composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Administració Pública, i després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 10 de juny de 1991,
DECRETE
Article primer
La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana es l’òrgan consultiu, d'estudi i assessorament de les activitats d'esbargiment que, realitzant-se o situant-se al territori de la Comunitat Valenciana, s'adrecen al públic en general o siguen capaces de convocar-lo.
Article segon
La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana estarà composta pels següents membres:
President. La presidència de la Comissió la tindrà el Conseller d'Administració Pública, el qual podrà delegar en el Vice-president.
Vice-president. La vice-presidència l’exercirà el Director General d'Interior.
Vocals. Seran vocals els següents:
Cinc representants de l'administració autonòmica:
El Director de l'Agència del Medi Ambient o, en representació seua, un funcionari amb categoria orgànica de cap de servei.
* El Director General d'arquitectura i Habitatge o, en representació seua, un funcionari amb categoria orgànica de cap de servei.
* El Director General d'Esports o, en representació seua, un funcionari amb categoria orgànica de cap de servei.
* El Director General de l’Institut Valencià de la Joventut o, en representació seua, un funcionari amb categoria orgànica de cap de servei.
* El Director General de Turisme o, en representació seua, un funcionari, amb categoria orgànica de cap de servei.
- Cinc representants dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
- Cinc representants de les associacions d'empresaris del sector.
Cinc representants de les organitzacions sindicals de major representativitat en aquest àmbit.
- Un representant de les associacions de veïns de la Comunitat Valenciana.
- Un representant de les associacions de consumidors de la Comunitat Valenciana.
Secretari. Un funcionari, amb categoria orgànica de cap de servei de la Direcció General d'interior, que actuarà amb veu però sense vot.
Els membres de la comissió no designats expressament seran nomenats pel Conseller d'Administració Pública a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i de les organitzacions empresarials, sindicals i associacions ciutadanes més representatives.
Article tercer
La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la Llei
. 2/1991, de 18 de febrer, exercirà les següents funcions:
a) Actuar com a òrgan consultiu en aquelles qüestions que afecten la seguretat de les persones i béns i, en general, la defensa dels interessos del públic
b) Informar les disposicions de caràcter general que es dicten en matèria d'espectacles i activitats recreatives. L'informe serà preceptiu quan les disposicions d'aquest caràcter regulen els horaris i el catàleg d'espectacles i activitats recreatives.
e) Assessorar i informar els òrgans administratius i associacions més representatius en aquesta matèria.
d) Participar en la coordinació de les accions que han de realitzar les administracions competents en espectacles i recreacions públiques.
e) Estudiar les iniciatives i propostes adreçades a millorar les condicions de seguretat dels locals i establiments públics afectats per aquesta normativa.
f) Assumir les funcions que li atribuesquen les disposicions legals o reglamentàries.
Article quart
La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana es reunirà almenys una vegada a l'any i sempre que siga convocada pel president per pròpia iniciativa o a instància, com a mínim, d'un terç dels membres.
Article cinquè
Per a la realització dels treballs de documentació i assessorament podran crear-se comissions tècniques o grups de treball. La composició de les quals es determinarà per la comissió.
Així mateix, per al millor compliment dels seus fins, la comissió podrà sol·licitar, a l'efecte de consulta, la participació d'entitats o persones de reconeguda competència professional quan els assumptes que s'hagen de tractar ho facen convenient.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En allò que no preveu aquest decret s'aplicarà la normativa establerta en la Llei de Procediment Administratiu per als òrgans col·legiats.
Segona
Es faculta el Conseller d'Administració Pública perquè dicte les disposicions reglamentàries de desplegament d'aquest decret.
Article tercer
Aquest decret vigirà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de juny de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ

linea