diari

ORDRE de 18 de maig de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, incrementant l'import global màxim que finança, per a 2000, l'Ordre del 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, establint un règim d'ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera. [2000/Q4886]

(DOGV núm. 3771 de 14.06.2000) Ref. Base de dades 1967/2000

ORDRE de 18 de maig de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, incrementant l'import global màxim que finança, per a 2000, l'Ordre del 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, establint un règim d'ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera. [2000/Q4886]
L'Ordre del 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a realitzar actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera. (DOGV 17.07.1998). Aquesta ordre està dotada, per a l'exercici 2000, amb 16.473.500 pessetes (99.007,73 euros), d'acord amb l'Ordre de 14 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient.
Havent-se incrementat la dotació de la línia de transferència de capital 2484, que finança les actuacions contemplades en l'Ordre del 3 de juliol de 1998, abans esmentada, i, atès que en l'article 47.11 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia 2484, «Manteniment i actuacions en les sèquies del Parc Natural de l'Albufera», del programa pressupostari 14.03.442.30.7, en l'exercici de 2000, s'incrementa en 12.898.682 pessetes (77.522,64 euros), addicionals als 16.473.500 pessetes (99.007,73 euros), que establia l'Ordre de 14 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient; de tal manera que la dotació total serà de 29.372.182 pessetes (176.530,37 euros).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 de maig de 2000
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO

linea