diari

Decret 142/1992, de 30 de juliol, del Govern valencià, pel qual crea la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats.

(DOGV núm. 1840 de 05.08.1992) Ref. Base de dades 1971/1992

Decret 142/1992, de 30 de juliol, del Govern valencià, pel qual crea la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats.
Les creixents responsabilitats de la Generalitat Valenciana en l’exercici de funcions tutelars sobre persones incapacitades exigeix la formació d'un òrgan que permeta coordinar els distints recursos públics existents i conjuminar els criteris dels diversos departaments implicats, a fi de proveir un exercici correcte de les funcions protectores i garantir, en tot cas, els drets de les persones sotmeses a tutela i l'adequació jurídica de les mesures que s'hi adopten.
Per això, a proposta del Conseller de Treball i Afers Socials i amb la deliberació prèvia del Govern valencià, en la reunió del dia 30 de juliol de 1992,
DECRETE
Article primer
Crear la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats, com a òrgan interdepartamental sota la dependència de la Conselleria de Treball i Afers Socials, a la qual se li atribueix l’exercici de les següents funcions:
a) Les corresponents al tutor dels incapacitats majors d'edat, quan en la resolució judicial aquesta funció recaiga en la Generalitat Valenciana o en alguna de les seues entitats.
b) La defensa judicial dels incapacitats, quan aquesta designació recaiga en la Generalitat Valenciana o en alguna de les seues entitats.
c) L'exercici de qualssevol altres funcions en matèria de protecció i defensa d'incapacitats que li siguen encomanades per resolució judicial.
Article segon
La comissió estarà composta pels membres següents:
a) El Conseller de Treball i Afers Socials, qui la presidirà.
b) El Director General de l’Institut Valencià de Serveis Socials, qui en serà el seu vice-president.
El Director del Servei Valencià de Salut.
d) El Director General de Justícia i Interior, de la Conselleria d'Administració Pública.
e) Tres vocals en representació de les conselleries d'Administració Pública, Sanitat i Consum, i Treball i Afers Socials, que seran designats, cadascun d'ells, pel respectiu conseller.
f) Un secretari, amb veu però sense vot, designat pel president de la comissió, que haurà de ser funcionari de la Generalitat Valenciana del grup A, llicenciat en dret.
Article tercer
La comissió aprovarà les seues pròpies normes de règim intern i se subjectarà a les disposicions de la Llei de Procediment Administratiu relatives als òrgans col·legiats.
Article quart
Sense perjudici de les altres funcions assignades al president de la comissió, aquest podrà adoptar totes les mesures que exigesca l'exercici de les funcions tutelars o de defensa judicial, quan per raons d'urgència o per altres motius greus no fos possible de sotmetre la mesura a la decisió de la comissió.
Article cinqué
S'adscriu a la secretaria de la comissió una Unitat Tècnica de Tuteles per a la preparació i execució de les funcions a què es refereix l'article primer.
Article sisé
Els acords adoptats per la comissió tindran eficàcia directa per als òrgans o entitats de l'administració valenciana a què es dirigesquen, els quals hauran de retre compte a la comissió de les mesures adoptades en el termini màxim de quinze dies.
DISPOSICIO TRANSITORIA
La comissió s'haurà de constituir en el termini de quinze dies des de la publicació d'aquest decret.
València, 30 de juliol de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea