diari

ORDE de 25 d'abril de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes destinades a fomentar l'atenció en centres especialitzats a aquelles dones que per trobar-se en situació de risc social per diverses circumstàncies originades en les diferències de gènere, requerixen una atenció específica d'acord amb els objectius del Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a hòmens i dones del Govern Valencià. [2002/Q4467]

(DOGV núm. 4240 de 02.05.2002) Ref. Base de dades 1971/2002

ORDE de 25 d'abril de 2002, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes destinades a fomentar l'atenció en centres especialitzats a aquelles dones que per trobar-se en situació de risc social per diverses circumstàncies originades en les diferències de gènere, requerixen una atenció específica d'acord amb els objectius del Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a hòmens i dones del Govern Valencià. [2002/Q4467]
Des que el text constitucional establira els principis rectors que haurien d'orientar d'ara endavant els poders públics en el traçat de les polítiques d'índole social i econòmica, les actuacions d'impuls públic han trobat en les matèries de serveis socials i d'acció social l'àmbit prioritari per a garantir l'aproximació de les diferències entre ciutadans que, progressivament, va originant la diversitat de realitats personals, econòmiques, socials o culturals.
En aquest sentit, la Generalitat Valenciana, des dels inicis de l'exercici de les seues competències, ha consolidat un procés creixent d'atenció i de foment de les actuacions dels serveis socials, implicant cada vegada mes els agents, públics o privats, que hauran de col·laborar en la seua prestació i gestió.
D'altra banda, la Llei 5/1997, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de Serveis Socials, ha permés canalitzar, a través de successives convocatòries, l'ordenació de les ajudes per part de l'administració a les iniciatives privades i/o publiques en resposta a les successives demandes socials. En concret, la referida llei, en el seu article 24, disposa: «Es proporcionarà l'atenció necessària a aquelles dones que es troben en situació de risc per maltractaments, manca de suport familiar, absència de recursos personals o altres circumstàncies».
El Decret 138/2000, de 12 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, modificat pel Decret 212/2001, de 18 de desembre, atribueix a la Direcció General de la Dona, entre altres funcions, la d'elaborar, promoure i executar les mesures per a fer efectiu el principi d'igualtat de l'home i la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, social i laboral de la Comunitat Valenciana.
Com a continuïtat en la consecució dels objectius del Pla d'Actuació del Govern de la Generalitat Valenciana per a la Igualtat d'Oportunitats entre Hòmens i Dones, 2001-2004, s'arreplega en una de les seues àrees proporcionar recursos per a la integració social de les dones i desenvolupament de polítiques per a la protecció dels col·lectius de dones en situació de precarietat econòmica o amb risc d'exclusió social i es desenvolupa com un dels objectius d'aquesta àrea pal·liar el problema de la violència de gènere.
En virtut d'això, en compliment del que estipula l'article 47.11 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i fent ús de les facultats que em confereix l'article 35.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i el Decret 138/2000, de 12 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, modificat pel Decret 212/2001, de 18 de desembre,
ORDENE
Article 1
D'acord amb l'article 24 del capítol II, títol II, de la Llei 5/1997, és objecte d'aquesta ordre, regular i convocar ajudes per a fomentar l'atenció en centres de Serveis Socials especialitzats a aquelles dones que per trobar-se en situació de risc per maltractament, carència de suport familiar, absència de recursos personals o altres circumstàncies, requereixen un tipus d'atenció específica en el pla tècnic i professional.
Article 2
Aprovar les bases per què es regeix aquesta convocatòria, incloses com a annex I d'aquesta ordre i el model de sol·licitud per a aquesta que s'adjunta com a annex II.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la directora general de la Dona i/o la Secretaria General perquè, en l'àmbit de les seues competències, adopte les mesures necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Aquesta ordre, que esgota la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé directament es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant del conseller de Benestar Social en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació.
b) El recurs contenciós administratiu, haurà de plantejar-se davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació.
València, 25 d'abril de 2002
El conseller de Benestar Social,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX I
Bases de la convocatòria
Primera. Objecte
És objecte d'aquesta ordre, regular i convocar ajudes per a fomentar l'atenció en centres especialitzats a aquelles dones que per trobar-se en situació de risc per maltractament, carència de suport familiar, absència de recursos personals o altres circumstàncies, requereixen un tipus d'atenció específica en el pla tècnic i professional.
Segona. Sol·licitants
1. Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, tant de naturalesa pública com privada, que siguen titulars de centres de serveis socials especialitzats, sempre que la seua activitat no tinga ànim lucratiu i que disposen de l'autorització concedida a l'empara de l'article 47 de la vigent Llei 5/1997, de la Generalitat Valenciana i la resta de normativa d'aplicació.
En el cas de les persones jurídiques les sol·licituds les formularan els seus representants.
2. Amb caràcter excepcional, basant-se en raons d'extrema necessitat i d'interés públic, podran ser subvencionats centres que encara no hagen obtingut autorització definitiva per causa no imputable als interessats i quedarà condicionat el gaudi de la subvenció al fet que els esmentats centres obtingueren l'autorització administrativa de funcionament, provisional o definitiva, durant l'exercici 2002.
3. Amb independència de l'excepció recollida en l'apartat anterior, si els mencionats centres presentaren deficiències que afecten la seguretat de les seues usuàries, això constituiria condició denegatòria de la subvenció atorgada.
Tercera. Centres que caldrà subvencionar
Es convoquen ajudes per al finançament del cost de les places dels centres dirigits a atendre necessitats específiques de dones en situació de risc social i si és procedent, amb els fills menors al seu càrrec.
El finançament es concretarà en funció dels mòduls econòmics que, sobre la base de preu/plaça/dia, es fixen en la base quarta d'aquesta ordre.
El centre beneficiari tindrà l'obligació de cobrir les places subvencionades que queden vacants amb les usuàries que determine la Direcció General de la Dona.
Quarta. Mòduls econòmics
Els mòduls econòmics màxims aplicables a les places susceptibles de subvenció són els indicats a continuació:
Preu/plaça/dia: fins a 12,72 euros.
El que suposa un total de tres-cents setanta-set mil set-cents sis amb cinquanta-dos euros (377.706,52 EUR), comptant de l'1 de gener de 2002 al 30 de juny de 2002, en relació amb les 164 places previstes.
La quantitat mínima que es percebrà en concepte de places desocupades serà del 85%, tant en el cas de places pendents de cobertura, com en el de places la titular de la qual se absente del centre per raons diverses i per un període superior a set dies.
En la determinació de l'import exacte de la subvenció aplicable a cada centre caldrà tenir en compte els següents aspectes:
1. El còmput de dies a l'any serà de 181 dies (des de l'1 de gener fins al 30 de juny).
2. Nombre d'usuàries.
3. Adequació del centre als criteris establits en l'Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desenvolupa el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre registre, autorització i acreditació dels Serveis Socials a la Comunitat Valenciana, pel que fa a l'estat de les instal·lacions, a la infraestructura, al personal de què disposen, a les prestacions que ofereixen, i a qualsevol altre requisit establit en la norma.
4. Ingressos de l'entitat titular del centre.
Cinquena. Finançament
Les ajudes previstes en aquesta ordre aniran a càrrec de la línia de subvenció T1329/02, aplicació pressupostària 16.04.00.0000.323.10.4.
L'import global màxim destinat al finançament de les ajudes es troba especificat en la base quarta d'aquesta ordre.
Sisena. Criteris i prioritats
La concessió de les ajudes destinades a finançar l'atenció de dones en centres especialitzats estarà condicionada a l'aplicació dels criteris de valoració, exposats a continuació:
1. Idoneïtat:
El primer criteri de concessió consisteix a promoure la creació i/o continuïtat dels centres d'atenció específica a dones en situació de risc que atenguen les necessitats més apressants o més deficientment cobertes.
2. Titularitat:
El segon criteri considera prioritària la concessió de subvencions als ens públics, excepte els casos en què algun centre de naturalesa privada reunisca millors qualitats d'atenció i prestació del servei, a un altre de naturalesa pública o que en el territori concret d'implantació aqueixes necessitats no estigueren cobertes per un altre de naturalesa pública.
3. Objectius:
En la valoració dels objectius que pretenga aconseguir l'entitat sol·licitant i l'impacte social d'aquests, s'hi tindrà en especial consideració la seua adequació als fins propis de la Direcció General de la Dona tal com s'arrepleguen en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats 2001-2004, especialment, els que preveuen com a prioritari el fet de potenciar l'autonomia personal de les dones i el desenvolupament dels seus propis recursos com a premissa bàsica per a la integració social.
4. Especialització:
Atesa l'especial gravetat de la problemàtica personal i social que cal atendre, serà tingut en compte molt favorablement que l'equip responsable del centre compte amb la col·laboració de professionals especialitzats o especialitzades: en Psicologia, Treball social, Dret i altres perfils professionals adequats a aquest exercici.
5. Participació:
Es valoraran molt positivament aquells projectes que incloguen en el seu disseny la participació activa de les usuàries en la dinàmica del centre.
6. Coordinació:
A fi de rendibilitzar els esforços dels projectes amb fins coincidents i garantir la continuïtat en l'atenció a aquest sector de població, es valoraran especialment aquells que impliquen la col·laboració amb altres entitats públiques i/o privades d'àmbit i/o objectius afins.
7. Avaluació:
El projecte d'actuació del centre haurà d'incloure indicadors i instruments que permeten mesurar el grau de compliment dels objectius mencionats.
8. Cofinançament:
Es valorarà el grau en què el centre per al qual se sol·licita subvenció estiga cofinançat per l'entitat sol·licitant.
Setena. Sol·licituds
La sol·licitud d'ajuda es farà segons el model de sol·licitud que figura en l'annex II.
Vuitena. Documentació
La documentació que presentaran els sol·licitants serà la següent:
Sol·licitud, segons model que figura en l'annex II. Aquesta sol·licitud en el cas de persones jurídiques, haurà de ser subscrita per qui detente la representació de l'entitat, i haurà de ser omplida adequadament en tots els seus apartats, fent-hi especial referència a:
1. Pressupost d'ingressos i de despeses de la gestió ordinària de l'exercici per al qual se sol·licita la subvenció.
2. Relació del personal que prestarà els seus serveis en la gestió del centre objecte de sol·licitud, informant de les seues funcions i horaris.
3. Projecte d'actuació del centre per a l'exercici sol·licitat i memòria de l'exercici anterior que continga relació nominal d'usuàries i menors al seu càrrec, amb autorització prèvia de les interessades (que el centre conservarà en el seu expedient) perquè les seues dades d'identificació es faciliten –exclusivament– a la Conselleria de Benestar Social.
Fitxa de manteniment de tercers, segons model que figura com a annex III i que servirà per a acreditar la titularitat del compte bancari a través del qual la beneficiari o beneficiari desitja percebre la subvenció.
Novena. Procediment
1. Lloc de presentació.
Les sol·licituds d'ajuda es presentaran, junt amb la documentació requerida en el registre de la direcció territorial de la Conselleria de Benestar Social de la província en què radique el centre per al qual se sol·licita la subvenció, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener.
2. Terminis de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa l'últim dia de termini coincidirà amb el mateix ordinal del dia de la publicació, però en el mes immediatament posterior.
3. Tramitació
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es notificarà l'entitat interessada la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
En qualsevol fase de la tramitació de l'expedient, a la vista de la documentació existent en cada un d'aquests i de les obligacions que s'adquireixen per la concessió de l'ajuda, es podrà demanar qualsevol informació de l'entitat sol·licitant que s'estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
Amb caràcter general, els tràmits que hauran de ser omplits per les persones físiques o entitats interessades en el curs del procediment, se substanciaran segons que estableix l'article 76 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
4. Resolució.
4.1 Es delega la facultat de resolució per a la concessió o denegació d'ajudes en la directora general de la Dona.
4.2 Es constituirà una comissió de valoració.
4.3 La comissió de valoració estudiarà els expedients i elaborarà un informe tècnic de valoració a la directora general de la Dona d'acord amb els criteris establits en aquesta ordre.
Aquesta comissió estarà composta pels següents membres:
– La cap de Servei de Promoció i Participació Institucional, de la Direcció General de la Dona, o persona en qui delegue.
– Una tècnic de la Direcció General de la Dona o persona en qui delegue.
– La cap de Secció de Coordinació Administrativa de la Direcció General de la Dona.
– Un tècnic o tècnica de cada una de les seus territorials de la Conselleria de Benestar Social
– Un tècnic o tècnica de la Secretaria General de la Conselleria de Benestar Social.
4.4 El termini màxim per a resoldre les sol·licituds sobre les ajudes recollides en aquesta ordre serà d'un mes a partir de la data en què finalitze el termini de presentació de les sol·licituds.
5. En aquells supòsits en què no es produïsca resolució expressa en el termini assenyalat s'entendrà que les sol·licituds han sigut desestimades, amb els efectes previstos pels articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
6. La resolució es notificarà a les persones físiques o entitats sol·licitants segons el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú; i en ella constarà el nombre de places subvencionades, la modalitat de l'ocupació d'aquestes d'acord amb la base quarta d'aquesta ordre, així com l'import corresponent a cada una d'elles.
7. Podrà ser motiu de denegació la incorrecta o la nul·la justificació d'ajudes d'exercicis anteriors, amb acreditació prèvia de la Direcció General de la Dona de la concurrència de les esmentades circumstàncies en expedient administratiu en què es garantisca l'audiència a l'interessat.
8. L'import de les subvencions concedides no podrà, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superar el cost total de l'activitat que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària.
9. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
Desena. Obligacions de les entitats beneficiàries
1. Atendre, amb l'agilitat i urgència que cada cas necessite, les demandes de places per part de la Direcció General de la Dona, i comunicar les baixes que es produïsquen en un termini màxim de tres dies.
2. No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics, En tot cas, comunicar a la Direcció General de la Dona, per a la seua autorització en el cas que escaiga, qualsevol modificació que afecte el desenvolupament i l'execució del projecte subvencionat.
3. Facilitar la inspecció i el control de la Conselleria de Benestar Social, i en particular de la Direcció General de la Dona, i atendre els requeriments d'aquesta respecte a la qualitat de l'atenció prestada segons es va expressar en el projecte objecte de subvenció.
4. Comunicar fefaentment la sol·licitud de concessió de tota ajuda per part d'altres organismes públics. En el cas que aquestes ajudes foren diferents de les inicials previstes en la sol·licitud, l'entitat sol·licitant sotmetrà l'expedient, per al seu estudi a l'òrgan competent, el qual podrà augmentar o disminuir la quantitat inicialment concedida mitjançant l'oportuna resolució
5. Assumir les actuacions de control financer que escauen a la Intervenció General en relació amb la subvenció.
6. Acreditar davant de la Direcció General de la Dona la realització del projecte, complint els requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció, presentant memòria justificativa en la qual es facen constar expressament els resultats obtinguts i el procediment utilitzat per a avaluar-los.
7. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i justificar-la en el termini màxim establit en la base onzena d'aquesta ordre.
8. Aquelles inherents a l'autorització dels centres, amb l'excepció recollida en l'apartat 2 de la base segona.
9. Complir totes les obligacions que es troben previstes per al règim de subvencions i ajudes públiques, que li siguen aplicables a aquesta ordre, d'acord amb el que disposa el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, modificada per Llei 10/1998, de 28 de desembre, i la resta de legislació concordant i d'aplicació.
Onze. Del pagament i de la justificació de les subvencions
1. Sistema de pagaments de les subvencions.
Quant al règim de pagaments i justificació, serà d'aplicació el règim general previst en l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Benestar Social no assumirà obligacions que es deriven de la relació laboral del personal dels centres o serveis subvencionats, sinó que seran els titulars d'aquests els qui en respondran amb caràcter exclusiu.
De la mateixa manera, la concessió d'una subvenció, a l'empara d'aquesta ordre, no comportarà cap obligació per part d'aquesta Conselleria respecte a les subvencions d'exercicis posteriors.
2. Sistema de justificació de les subvencions.
El procediment per a realitzar la justificació estarà directament relacionat amb el règim de pagaments establit.
La despesa que caldrà justificar serà, com a mínim, igual a la quantia de la subvenció atorgada, ja que aquesta es fixarà en funció del nombre de places/serveis subvencionats i del mòdul econòmic fixat per a cada una d'elles.
El termini màxim de presentació de la justificació finalitza el dia 31 de juliol de l'any 2002.
3. Documentació. La justificació de les subvencions s'efectuarà mitjançant la presentació de la documentació que seguidament s'especifica:
– Memòria valorativa en la qual es facen constar expressament els resultats obtinguts i el procediment utilitzat per a avaluar-los.
– Relacions mensuals de beneficiàries ateses, en què hauran de detallar-se les places no ocupades.
– Documents acreditatius de la despesa corresponent a la nòmina de treballadors del centre, incloent-hi els fulls de salari degudament subscrits per aquests i els documents acreditatius del pagament a la Seguretat Social de les quotes relatives a les cotitzacions socials dels treballadors, on figure el certificat bancari d'haver sigut «pagat» o «carregat en compte».
– En el cas que haja persones que presten serveis en el centre a canvi d'una gratificació, hauran de presentar-se els rebuts justificatius de la despesa, en els quals conste el nom del centre, i el nom, cognoms i document nacional d'identitat de la persona col·laboradora.
– Si haguera persones treballant en el centre en virtut de contractes de prestació de serveis hauran d'aportar-se les corresponents factures emeses pels esmentats professionals, així com la documentació acreditativa que aquests compleixen els requisits exigits per la legislació tributària vigent.
Les factures acreditatives de la despesa realitzada hauran de reunir els requisits recollits en el Reial Decret 2.402/1985, de 18 de desembre, pel qual es regula el deure d'expedició i entrega de factures per empresaris i professionals (BOE núm. 132, de 30.12.1985).
L'esmentada documentació haurà d'estar degudament subscrita per la o el titular del centre o qui detente la seua representació.
Excepcionalment, la Direcció General de la Dona podrà admetre documentació presentada fora del termini establit en aquesta convocatòria, acreditativa de la correcta realització de l'activitat objecte de la subvenció, sempre que el retard obeïra a causes degudament justificades en l'expedient i no imputables al beneficiari de la subvenció.
Dotze. Revocació o minoració de l'import de la subvenció i exigència de reintegraments d'imports indegudament percebuts
Quant a les facultats de revocació, minoració o deixament sense efecte de les subvencions concedides, i si és procedent, el reintegrament de les quantitats percebudes, s'hi seguirà el que disposa la corresponent resolució per la qual es deleguen les competències en matèria de contractació administrativa i de gestió economicopressupostària.
En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de l'interessat a audiència.
El termini màxim per a resoldre serà d'un mes des del moment en què s'incoe l'expedient de revocació o minoració, i si és procedent, reintegrament.
Les quantitats que s'hagen de reintegrar tindran consideració d'ingrés de dret públic, a l'efecte del procediment aplicable per a la cobrança.
Tretze. Publicitat de la subvenció concedida

linea