diari

Decret 117/1991, de 26 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball.

(DOGV núm. 1577 de 02.07.1991) Ref. Base de dades 1979/1991

Decret 117/1991, de 26 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball.
La modificació de la Llei de la Funció Pública Valenciana feta per la Llei 6/1990, de 14 de novembre, i també la introducció de les millores que la pràctica ha aconsellat i l’exigència de dotar els gestors de recursos humans dels instruments necessaris perquè ocupen els llocs de treball les persones que puguen exercir-los amb major eficàcia, feia necessària la reforma del barem general aplicable per tal de resoldre els concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball.
Aquest nou barem estableix un major equilibri que l'anterior pel que fa a cadascun dels seus apartats, de manera que cap d'ells prevalga respecte als altres i faça encara més objectiu el procés.
La segona fase que comporta una important novetat, la qual s'introdueix per a la provisió dels llocs de treball de major nivell i que, amb caràcter públic, objectiu i totalment reglat, representa la introducció d'un plus per a la provisió dels llocs de treball en els quals ha de recaure la major responsabilitat. Aquest procediment permetrà avaluar més adequadament el coneixement real i l'aptitud per a ocupar els llocs de treball de cadascun dels aspirants.
Per aquesta raó, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern valencià en la reunió del dia 26 de juny de 1991,
DECRETE:
Article primer
1. El barem aplicable als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball serà el que establesca aquest decret, sense perjudici de l'existència i de l'aplicació dels barems específics que figuren en les relacions de llocs de treball.
2. Només es podran avaluar els mèrits al·legats pels participants que complesquen els requisits exigits per a l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat d’acord amb la classificació d'aquest.
Article segon
1. En les convocatòries dels concursos per a la provisió de llocs de treball es valoraran les aptituds adequades a les característiques dels llocs de treball d’acord amb el que estableix l'annex 1 d'aquest decret.
2. A més, en els concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treballs del grup A, de nivell de complement de destinació 25 o superior, i els de nivell 24 en els quals la convocatòria així ho indique, els aspirants hauran d'aportar una memòria la realització i l'avaluació de la qual s'haurà d'adaptar, en tot cas, al que estableix l'annex II d'aquest decret.
Article tercer
Només s'avaluaran els mèrits obtinguts o computats fins a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies,
i s'hauran d'allistar sempre en la sol·licitud de participació, i acreditar-los documentalment si no estan inscrits en el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana.
Article quart
1. La puntuació mínima que s'ha d'obtenir per a l'adjudicació d'un lloc de treball serà la següent:
Lloc del grup A
- Amb direcció: 8 punts
- Sense direcció: 5 punts
Lloc del grup B
- Amb direcció: 7 punts
- Sense direcció: 4 punts
Lloc del grup C
- Amb direcció: 6 punts
- Sense direcció: 3 punts
Lloc del grup D
- Amb direcció: 5 punts
- Sense direcció: 2 punts
- Lloc del grup E: 2 punts
2. En cada convocatòria es podrà fixar una puntuació superior a l’esmentada en el paràgraf anterior.
3. Els llocs de treball classificats indistintament per a dos grups s'atendrà a la puntuació mínima fixada per al grup superior.
4. El personal habilitat i els participants forçosos en els concursos generals no hauran d'obtenir cap puntuació mínima perquè sé'ls adjudique un determinat lloc de treball.
Article cinquè
El personal que haja estat nomenat habilitat sols podrà participar en els concursos generals. En l'adjudicació dels llocs, que s'efectuarà d'acord amb l'article 20.3 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, s'atendrà únicament a l’ordre que resulte de la puntuació total obtinguda en les proves d'habilitació.
Article sisè
Si dos o més concursants obtenen idèntica puntuació el desempat s'haurà de fer segons les regles següents:
a) Per als grup C i D es resoldrà a favor de qui acredite més antiguitat; de persistir l’empat, el lloc s'adjudicarà al de major edat, i si aquest empat continuava, s'haurà de desempatar per sorteig.
b) Per als grups A, B i C, i per al grup D quan es tractarà de llocs amb rang de direcció, l’empat s'haurà de resoldre a favor de qui haja obtingut major puntuació en l'apartat d'aptituds per al lloc de treball, i si l’empat persisteix, s'haurà d'actuar segons el que disposa el paràgraf anterior.
Article setè
1. No podran valorar-se com a mèrit les circumstàncies que figuren com a requisit per a accedir a un lloc de treball.
2. Igualment, un mateix fet o circumstància no podrà ser avaluada per més d'un concepte del barem, llevat dels apartats 1.1 i 3.1 de l'annex I d'aquest decret.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Els concursos que s'hagen convocat abans de l'entrada en vigor d'aquest decret es resoldran aplicant-los el barem aprovat per Resolució de la Direcció General de la Funció Pública de 5 de juliol de 1990.
Segona
Fins que acabe el procés d'adaptació del personal als diferents sectors de l'Administració, segons preveu el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en els concursos en que participen simultàniament funcionaris de carrera i personal laboral, a aquests últims sé'ls avaluarà l’exercici, durant un mínim de dos anys, d'un lloc de treball de determinat nivell, i d'acord amb els criteris i puntuacions que s'assenyalen en l'apartat 1.2 de l'annex I d'aquest decret.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogada la Resolució de la Direcció General de la Funció Pública de 5 de juliol de 1990, per la qual s'aprovà el barem que s'ha d'aplicar en els concursos per a la provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, i totes les normes que s'oposen al que disposa aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Conseller d'Administració Pública per a dictar les normes que considere necessàries per al desplegament del que preveu aquest decret.
Segona
Aquest decret vigirà l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de juny de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
EMERIT BONO I MARTÍNEZ
ANNEX I
Barem general
1. Experiència professional
1.1. Antiguitat.
1. Es valorarà 0'5 punts per cada any complet de serveis en actiu en les diferents administracions públiques fins a un màxim de 4 punts.
2. Amb aquesta finalitat també es computaran els serveis reconeguts a l'empara del que disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública.
3. No es computaran els serveis que s'hagen prestat simultàniament amb altres ja al·legats.
1.2. Grau personal.
S'adjudicarà un màxim de 3 punts per la possessió d'un determinat grau personal consolidat dins de la carrera administrativa de la següent manera:
a) Per posseir un grau personal superior al nivell del lloc sol·licitat: 3 punts.
b) Per posseir un grau personal igual al nivell del lloc sol·licitat: 2 punts.
c) Per posseir un grau personal inferior al nivell del lloc sol·licitat: 1 punt.
2. Formació personal.
2.1. Titulacions acadèmiques.
1. S'avaluaran les titulacions acadèmiques acreditades pels concursants que siguen superiors a les que se'ls van exigir per a accedir a la funció pública d'acord amb la següent escala:
a) Grup A: doctor: 2 punts.
b) Grup B: llicenciat o equivalent: 2 punts.
c) Grup C: diplomat universitari o equivalent: 1 punt.
d) Grup D: batxillerat, FP de 2n. grau, accés a la universitat per a majors de 25 anys o equivalent: 1 punt.
e) Grup E: graduat escolar, FP de 1r. grau o equivalent: 0'50 punts.
2. Per als grups A i B s'avaluarà, a més, la possessió d'altres llicenciatures en àrees directament relacionades amb les funcions del lloc fins a un màxim de 2 punts.
3. No s'avaluaran com a mèrit les titulacions que figuren com a requisit per a la provisió del lloc de treball, ni les que siguen imprescindibles per a la consecució d'altres de nivell superior.
4. Quan es tractarà de llocs de treball classificats indistintament per a dos grups, s'hauran d'aplicar els criteris anteriors respecte del grup superior en què estiga classificat el lloc.
2.2. Cursos de formació i perfeccionament genèrics.
1. S'avaluaran fins a un màxim de 2 punts els cursos de formació i de perfeccionament de caràcter general o sectorial que, tenint per objecte la formació en alguna de les àrees de coneixement pròpies de l’organització o d'actuació de l'Administració, no tinguen relació directa amb les funcions del lloc de treball convocat.
2 . Sols s'avaluaran aquests cursos si van ser convocats o organitzats per la Universitat, instituts o escoles oficials de formació de funcionaris, o altres entitats sempre que en aquest darrer cas hagen estat homologades per l'Institut Valencià d'Administració Pública.
3. Les activitats de naturalesa diferent als cursos, corn ara jornades, taules rodones, trobades, debats o anàlogues, no seran objecte d'avaluació. Els seminaris sols s'avaluaran si s'acredita que tenen la mateixa naturalesa i metodologia que els cursos.
4. L'avaluació de cada curs s'efectuarà en funció de la seua durada d'acord amb la següent escala:
a) De 100 o més hores: 2'00 punts.
b) De 75 o més hores: 1'50 punts.
c) De 50 o més hores: 1'00 punt.
d) De 25 o més hores: 0'50 punts.
e) De 15 o més hores: 0'20 punts.
5. S'avaluarà, a més, fins a un màxim d’1 punt impartir classes en els cursos de formació segons el nombre d'hores impartides segons aquesta escala:
a) 100 o més hores: 1'00 punt.
b) 75 o més hores: 0'75 punts.
c) 50 o més hores: O'50 punts.
d) 25 o més hores: 0'25 punts.
e) 15 o més hores: 0'10 punts.
2.3. Coneixements de valencià.
1. El coneixement del valencià s'avaluarà fins a un màxim de 3 punts sempre que s'acredite estar en possessió del pertinent certificat o homologació expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d'acord amb la següents escala general:
a) Coneixement oral: 0'75 punts.
b) Coneixement de grau elemental: 1'25 punts.
c) Coneixement de grau mitjà: 2'50 punts.
d) Coneixement de grau superior: 3'00 punts.
2. Per als empleats públics del grup E només es podrà valorar el nivell de coneixement oral amb la mateixa puntuació indicada en el paràgraf anterior.
2.4. Coneixements d'idiomes comunitaris.
1. Podrà valorar-se fins a un màxim de 2 punts el coneixement de liengües oficials de la Comunitat Europea sempre que tinguen relació directa amb el lloc de treball convocat.
2. Quan aquest coneixement no tinga relació directa amb el lloc de treball, la puntuació màxima serà d’1 punt.
3. El coneixement d'aquests idiomes s'acreditarà documentalment mitjançant certificats expedits pels centres oficialment reconeguts.
3. Aptituds per al lloc de treball convocat
3.1. Valoració del treball realitzat.
1. L'exercici de llocs de treball amb destinació definitiva o provisional sempre que en aquest últim cas no siga per nomenament provisional segons l'article 29 del Decret 69/1986, de 2 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, que tinga similitud amb el contingut tècnic i l’especialització del lloc sol·licitat, es valorarà fins a un màxim de 4 punts, per raó d'un màxim d’1 punt per any de serveis.
2. Per determinar la similitud amb el contingut tècnic i l’especialització a què fa referència l'apartat anterior, la Comissió Avaluadora podrà sol·licitar de la unitat d'anàlisis i Classificació de Llocs, i també dels representants de les centrals sindicals, la documentació i l'assessorament que calga.
3. No podrà ser avaluat per aquest concepte el treball realitzat quan els aspirants hagen sol·licitat llocs de treball no singularitzats dels grups D i E.
3.2. Cursos de formació i perfeccionament específics.
1. Es valoraran fins a un màxim de 3 punts els cursos de formació i perfeccionament de caràcter sectorial que tinguen relació directa amb les funcions del lloc de treball convocat.
2. Sols es valoraran aquests cursos si els convocaren o organitzaren la Universitat, els instituts o les escoles oficials de formació de funcionaris, o altres entitats sempre que en aquest darrer cas l’Institut Valencià d'Administració Pública els hagués homologat.
3. Aquelles activitats de naturalesa diferent als cursos, com ara jornades, taules redones, trobades, debats o anàlogues, no es podran valorar Els seminaris sols es valoraran si s'acredita que tenen la mateixa naturalesa i metodologia que els cursos.
4. La valoració de cada curs s'efectuarà d’acord amb la seua durada i segons la següents escala:
a) De 100 o més hores: 2'50 punts.
b) De 75 o més hores: 2'00 punts.
e) De 50 o més hores: 1'50 punts.
d) De 25 o més hores: 1'00 punt.
e) De 15 o més hores: 0'50 punts.
3.3. Entrevista.
1. Quan es tractarà de llocs de treball dels grups A, B i C es mantindrà amb la comissió avaluadara una entrevista que es valorarà fins a un màxim de 3 punts.
2. L'entrevista serà pública i es realitzarà en acte únic o en el menor nombre de sessions necessàries amb la menor dilació possible en els temps.
3. En l’entrevista es comprovaran i es valoraran els coneixements del lloc de treball sol·licitat, i també l'aptitud, l’eficàcia i l'experiència professional del concursant i totes aquelles circumstàncies que calga per al millor exercici de les funcions. En els llocs que impliquen cap direcció es valorarà, a més, la capacitat d'iniciativa, productivitat i nivell de responsabilitat de l'aspirant.
4. Per a la valoració de l'entrevista la comissió avaluadara podrà estar assistida tècnicament per personal especialitzat de l’Institut Valencià d'administració Pública.
5. El personal del grup D serà convocat a l'entrevista quan concórrega a llocs de treball classificats indistintament dels grups C/D.
6. No seran citats a l’entrevista els aspirants que, sumant els punts obtinguts amb el màxim possible de l'entrevista, no arriben a la puntuació mínima exigida en la corresponent convocatòria.
3.4. Altres mèrits.
La comissió avaluadara podrà concedir fins a un màxim d’1 punt per la concurrència de qualsevol altra circumstància no prevista en aquest barem, sempre que tinga una vinculació directa amb el contingut del lloc de treball, deixe constatació en l’expedient quins mèrits valora, la relació amb el contingut del lloc i la puntuació atorgada.
ANNEX II
Bases generals per a la realització i la valoració d'una memòria del lloc de treball sol·licitat
1. Aplicació. Per a la provisió de llocs de treball del grup A, tant de nivell amb complement de destinació 25 o superiors mitjançant concurs de mèrits, com en els de nivell 24 en què així ho establesca la corresponent convocatòria pública, s'introduirà una segona fase en el barem general o específic consistent en la realització, l’exposició i la defensa d'una memòria.
2. Contingut. Segons la descripció continguda en la convocatòria, la memòria consistirà en una anàlisi del lloc de treball sol·licitat, les característiques, les condicions, els mitjans necessaris, les propostes de millora en l’exercici de les funcions i totes aquelles qüestions que l'aspirant considere d'interès o importància. l'extensió no podrà excedir de 20 folis.
3. Termini de presentació. La memòria es presentarà en el mateix termini de presentació d'instàncies conjuntament amb aquesta i els mèrits que s'hi al·leguen del barem general específic que siga d'aplicació. Transcorregut el termini no s'admetrà, en cap cas, la presentació de memòries ni annexos o altres alteracions de la que s'hagués presentat.
4. Procediment.
1. Aquesta segona fase es realitzarà després de conèixer la puntuació total dels aspirants segons el barem general o específic que siga d’aplicació al lloc de treball convocat.
2. Tots els aspirants seran citats personalment per a l’exposició i la defensa de la memòria en la data que acorda el tribunal, llevat d'aquells que, sumant els punts obtinguts en la primera fase amb el màxim possible de la segona, no arriben al primer classificat de la primera fase.
3. L'exposició i la defensa de la memòria serà pública i es realitzarà en acte únic o en el menor nombre de sessions necessàries amb la menor dilació possible en el temps, i en aquest cas el president de la comissió avaluadara anunciarà al final de cada sessió, de viva veu, el dia i l'hora en què es reprenga, sense perjudici de la publicitat ordinària de les convocatòries.
4. Després de l’exposició i la defensa de la memòria de cada aspirant, la comissió avaluadara i el personal especialitzat que puga assessorar la Comissió en la selecció de recursos humans o en les àrees tècniques del contingut del lloc, podran dialogar amb cadascú o fer-los preguntes sobre totes aquelles qüestions relacionades amb el contingut d'aquesta i del lloc de treball.
5. Valoració. La comissió avaluadara qualificarà les memòries defensades de 0 a 6 punts, i caldrà un mínim de 3 punts per a superar aquesta segona fase. La comissió donarà publicitat a les qualificacions que atorgue.

linea