diari

DECRET 60/2002, de 23 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer). [2002/X4505]

(DOGV núm. 4241 de 03.05.2002) Ref. Base de dades 1983/2002

DECRET 60/2002, de 23 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer). [2002/X4505]
La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, per la qual es va aprovar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix en l'article 31.30 la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana en matèria d'espectacles. En el seu exercici va ser promulgada la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, que inclou dins del seu àmbit d'aplicació determinats aspectes relatius als espectacles taurins.
Després de l'entrada en vigor de la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en Matèria d'Espectacles Taurins, així com del reglament en desenvolupament d'aquella, van ser dictats en el nostre àmbit territorial els decrets 148/1998, de 22 de setembre, i 155/1999, de 17 de setembre del Govern Valencià, pel qual es van regular els festejos taurins tradicionals en la Comunitat Valenciana; el seu objectiu fonamental és la definició dels festejos taurins tradicionals que són peculiars d'aquesta Comunitat Autònoma i la regulació de les condicions de celebració d'aquests festejos, de forma que es garantisca la seguretat de les persones, les mesures sanitàries i la protecció dels animals que participen, evitant el seu maltractament.
El gran nombre de festejos que se celebren i el risc inherent a la pràctica que es regula, obliga a introduir majors mesures de seguretat i de garantia en la celebració d'aquests festejos, així com una simplificació en els tràmits administratius a fi d'aconseguir una major coordinació i rapidesa en l'actuació de les distintes unitats que hagen d'intervindre en cas d'accident.
La posada en funcionament en la Comunitat Valenciana del telèfon d'emergències 112 possibilita la rapidesa i coordinació de les distintes administracions, per la qual cosa s'establix l'obligatorietat de la comunicació a aquest Servei d'Emergències en cas d'accidents greus.
En concret, aquest decret regula, entre altres aspectes, els elements, condicions i estructures que han de tindre les instal·lacions utilitzades per a delimitar i protegir el recinte on se celebrarà el festeig, així com les plataformes o “cadafals” per al públic, a fi que aquestes instal·lacions reunisquen les degudes condicions de solidesa i es controle el seu muntatge sota la supervisió i direcció de tècnics competents que en garantisquen la seguretat i resistència.
Amb aquest decret es tracta de recalcar la compatibilitat del principi de llibertat dels participants en aquests festejos, amb les necessàries condicions de seguretat que han de reunir els recintes i les instal·lacions, i la determinació d'uns requisits mínims imprescindibles que garantisquen la seguretat dels actuants i espectadors. Amb independència de la responsabilitat personal d'aquells que lliurement participen en els festejos, els organitzadors hauran de tindre coberta la seua responsabilitat, per mitjà de la contractació de la preceptiva assegurança, en la quantia adequada per a cobrir els riscos o accidents que amb motiu del festeig taurí puguen produir-se.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, oïts els representants dels sectors afectats, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 d'abril de 2002,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer) que s'inclou com a annex.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Pel que fa a les condicions per al sacrifici dels caps i la destinació de la carn, s'estarà a allò que ha disposat la normativa en matèria de sanitat animal i que resulte d'aplicació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El que disposa l'article 9 en relació amb els annexos III i IV d'aquest reglament quant a les barreres i instal·lacions que tanquen els recintes per on transcorre el festeig, serà exigible transcorreguts nou mesos des de l'entrada en vigor. Durant dit període transitori serà aplicable la normativa anterior.
Els procediments d'autorització de festejos taurins tradicionals iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present reglament seran regits per la normativa anterior.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats el Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions d'autorització, celebració, desenvolupament i règim sancionador, dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer), i el Decret 155/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es defineix a la Comunitat Valenciana determinades modalitats de festejos taurins tradicionals.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el titular de la conselleria competent en matèria d'espectacles públics, per a dictar totes les disposicions que resulten necessàries per al desenvolupament i aplicació del que disposa aquest reglament, així com per a revisar i actualitzar els capitals mínims assegurats a què es referix l'article 4.g), i els elements i estructures de protecció descrits en l'annex III.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 d'abril de 2002
El president de la Generalitat,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA
ANNEX
Reglament de festejos taurins tradicionals
en la Comunitat Valenciana (bous al carrer)
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d'aplicació
El present decret té per objecte regular les condicions de celebració i desenvolupament dels festejos taurins tradicionals que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana, per a garantir els drets i interessos i la seguretat del públic, així com la integritat dels animals que hi intervenen.
Article 2. Definició de festeig taurí tradicional
1. A l'efecte d'aquest reglament són festejos taurins tradicionals “bous al carrer” aquells espectacles de la Comunitat Valenciana en els quals, popularment, es porten, corren o toregen bous braus, sense que hi haja toreig de l'animal, com ara les entrades, l'exhibició de bous braus, el bou de vila, el bou embolat, el bou de cordes, el toreig de vaquetes en places públiques o el concurs de retalladors.
Capítol II
Autorització dels festejos taurins tradicionals
Article 3. Sol·licitud d'autorització expressa per a la celebració de festejos taurins tradicionals
1. Per a la celebració de festejos taurins tradicionals serà preceptiu obtindre autorització expressa de la direcció general competent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives.
2. La sol·licitud d'autorització, que podrà referir-se a un festeig o diversos, serà presentada per l'organitzador o promotor amb una antelació mínima de deu dies a la seua celebració. S'hi faran constar els següents extrems: dades personals del sol·licitant i de l'empresa o entitat organitzadora, dia i hora de començament i acabament dels festejos i el seu itinerari.
3. En la sol·licitud d'autorització es farà constar el compromís exprés que els caps no seran torejats ni maltractats pels participants d'aquests espectacles, i serà responsabilitat de l'organitzador o promotor del festeig l'adopció de mesures preventives per tal d'evitar qualsevol tipus de maltractaments.
Article 4. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'autorització
a) Informe favorable de l'ajuntament de la localitat on pretén celebrar-se el festeig que acredite el caràcter tradicional d'aquest.
b) Autorització o llicència de l'ajuntament, en el supòsit d'utilització de la via pública, o de l'ocupació d'aquesta, per mitjà de les instal·lacions necessàries per al desenvolupament del festeig.
c) Informe subscrit pel tècnic municipal o, si no n'hi ha, per tècnic competent, visat en aquest últim cas pel seu col·legi professional, en què es faça constar, segons model de l'annex I que:
– Serà l'encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions necessàries per a la celebració del festeig.
– Els materials i instal·lacions a emprar reunixen les condicions tècniques de seguretat i solidesa exigides en l'article 9 i en els annexos III i IV del present reglament.
– El tancament del recinte, si és procedent, disposarà d'una porta de fàcil accés al servei medicoquirúrgic.
d) Informe subscrit pel facultatiu encarregat del servei medicoquirúrgic visat pel seu col·legi professional, en què es faça constar:
– Que per a la celebració del festeig es disposarà d'un servei medicoquirúrgic en les condicions i amb el material que s'exigix en l'article 8 del present Reglament.
– El nom i cognoms de l'assistent tècnic sanitari o diplomat universitari en infermeria que actuarà com el seu ajudant; la seua titulació s'haurà d'acreditar per mitjà de certificat oficial.
e) Declaració jurada de l'organitzador o promotor en què es faça constar que es disposarà d'una ambulància per al trasllat de ferits o accidentats a un centre hospitalari prèviament concertat, d'acord amb els requisits de l'article 8 d'aquest reglament, des d'almenys una hora abans de l'inici del festeig i durant tot el temps de duració.
f) Declaració subscrita pel ramader contractat en què es faça constar que la seua ramaderia i tots els caps participants en el festeig estan degudament inscrits en el Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Lídia, i que el seu trasllat es realitzarà emparat per la documentació i en les condicions que establisca la normativa vigent en matèria sanitària per al transport animal.
g) Certificat expedit per una companyia d'assegurances, segons model de l'annex II, en què conste que l'organitzador ha subscrit una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels sinistres ocorreguts durant la celebració del festeig, que haurà d'incloure, com a mínim:
Accidents
Assegurança col·lectiva d'accidents que cobrisca els participants, col·laboradors voluntaris i la resta d'intervinents, amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, i les següents cobertures mínimes d'indemnització:
– Despeses d'estada hospitalària i curació: 6.000 euros.
– Mort: 6.000 euros.
– Invalidesa permanent i total: 6.000 euros.
Responsabilitat civil
– Amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, que cobrirà els danys als espectadors, terceres persones i béns que es puguen derivar de la celebració de l'espectacle, i amb una cobertura mínima d'indemnització per víctima de 60.100 euros. Quedarà inclosa la defensa criminal i fiances
En cas d'insuficiència de l'assegurança contractada, respondrà l'organitzador o promotor del festeig.
h) Declaració subscrita per persona amb amplis coneixements acreditats en l'organització i desenvolupament de festejos taurins tradicionals en què manifeste que garantirà el normal desenvolupament del festeig i que disposarà, almenys, de 10 col·laboradors voluntaris prou capacitats i amb experiència per a impedir o limitar els accidents, així com per a arbitrar les mesures de seguretat tendents al rescat i socors immediat dels participants, i col·laborar amb els organitzadors en el compliment del que assenyalen els articles 14 i 16 del present reglament.
i) En el cas que el festeig es realitze exclusivament en plaça de bous permanent, provisional o portàtil, a més de l'anteriorment assenyalat, s'aportarà contracte subscrit amb professional taurí inscrit en la secció I, II, o en la categoria primera de la secció V, del Registre General de Professionals Taurins, regulat en l'article 2 del Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament d'Espectacles Taurins, que auxilie els que prenguen part en el festeig.
j) En el cas que després d'acabar el festeig es mate el cap, haurà d'acompanyar-se, a més, declaració sobre la destinació dels bous, així com de l'escorxador o local autoritzat per al seu sacrifici.
Article 5. Documentació complementària per a la modalitat de bou brau
En cas de l'exhibició de bous braus, a la sol·licitud d'autorització haurà d'acompanyar-se, a més dels documents assenyalats en l'article anterior, els següents:
a) Contracte de compravenda dels caps, amb especificació del nombre i les característiques.
b) Certificat de naixement de cada cap, expedit sobre la base de les dades que figuren en el Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Toreig.
c) Declaració del ramader propietari dels caps acreditatiu que no han sigut torejats, o correguts en altres espectacles taurins, en el supòsits que es vulga celebrar el toreig amb les banyes íntegres.
Article 6. Documentació complementària per al concurs de retalladors
En la modalitat de concurs de retalladors, a més de la documentació assenyalada en l'article 4, els organitzadors o promotors hauran d'aportar amb la sol·licitud d'autorització les bases per què el concurs haurà de regir-se.
Article 7. Concessió de l'autorització
Presentada la sol·licitud amb els requisits establits en els articles anteriors, l'òrgan competent haurà de resoldre el que escaiga i notificar-ho a l'interessat amb anterioritat a la data de celebració del festeig. Concedida l'autorització es notificarà a l'ajuntament i a la Subdelegació del Govern en la província.
Capítol III
Condicions generals per a la celebració
de festejos taurins tradicionals
Article 8. Serveis mèdic i sanitari
1. Haurà de disposar-se d'un servei medicoquirúrgic atés per un metge que serà el cap del servei i un ajudant tècnic sanitari o diplomat universitari en Infermeria, que li assistirà en les seues funcions, per a la immediata atenció dels ferits o accidentats que puguen produir-se.
2. El servei medicoquirúrgic estarà proveït del material sanitari establit en els annexos II i III del Decret 44/1993, de 22 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula el transport sanitari terrestre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a què s'afegirà:
– Fèrules d'immobilització de membres.
– Tubs de Guedel per a xiquet i adult.
– Ressuscitador manual de baló amb màscara de xiquet i adult.
– Bala d'oxigen, amb humidificador, manòmetre i joc de màscara d'aplicació.
– Torniquets.
– Llençols i draps de camp estèrils
– Pinces de dissecció amb dents i sense.
– Pinces hemostàtiques de mosquit corbes (6 unitats).
– Pinces hemostàtiques corbes de Krile (6 unitats).
– Separadors.
– Profilaxi antitetànica (gammagobulina i vacunes)
– Esfignomanòmetre i fonendoscopi
Tot aquest mobiliari, aparells i material, haurà d'estar en disposició de ser revisat i utilitzat des d'una hora abans de l'inici del festeig.
3. El servei medicoquirúrgic podrà prestar-se en un local permanent o provisional, per mitjà d'instal·lacions fixes o mòbils, habilitades a tal fi. Haurà de ser de fàcil accés i estar clarament senyalitzat. Quan el festeig es desenvolupe en un recinte tancat haurà d'haver una porta de fàcil accés al servei medicoquirúrgic.
4. En el lloc més pròxim possible del servei medicoquirúrgic, i a total disposició del cap del servei, se situarà una unitat d'evacuació o ambulància, degudament equipada. Haurà d'estar disponible des d'una hora abans de començar el festeig, i fins que aquest acabe, per poder ser utilitzada en qualsevol moment.
5. L'organitzador o promotor concertarà amb un centre hospitalari el trasllat dels possibles ferits, tenint en compte la proximitat i la dotació dels serveis especialitzats adequats i d'acord amb les indicacions del cap del servei medicoquirúrgic.
Article 9. Instal·lacions i elements estructurals de protecció
1. Els elements estructurals de protecció poden ser:
a) Barrera de tancament del recinte on es desenvolupa el festeig que podrà ser de tisora o vertical.
b) Plataformes per al públic (cadafals).
c) Defenses individuals de recintes particulars.
El tècnic responsable certificarà la idoneïtat dels elements i l'observança especifica de les condicions d'instal·lació.
2. Les condicions generals que hauran de complir els elements estructurals de protecció es detallen en l'annex III.
3. Les bases de càlcul de la resistència i la resta de característiques es detallen en l'annex IV.
4. La instal·lació de plaça de bous no permanent o portàtil haurà de complir les condicions tècniques exigides en l'article 21 del Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament d'Espectacles Taurins, i en el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
Article 10. Corrals
1. Pels organitzadors o promotors del festeig seran habilitats, com a mínim, dos corrals dotats de refugis comunicats entre si per una porta interior, a fi de garantir la necessària mobilitat i condicions de seguretat durant la faena.
2. Els organitzadors o promotors garantiran que els corrals reunixen les condicions necessàries per a assegurar el repòs i benestar dels animals, el subministrament d'aigua i aliments en els supòsits en què calga i la higiene i desinfecció davant de l'entrada de bestiar de diferent origen i procedència.
3. En la modalitat de «bous salvatges» s'escamparà una capa de terra o semblant en els voltants del caixó o corral on es donarà l'eixida, a fi d'evitar que es lesionen.
Article 11. Característiques de les banyes dels caps en els festejos taurins tradicionals
A fi de millorar la seguretat de les persones que intervenen en aquests festejos, els caps hauran de tindre les banyes clarament despuntades i romes, de forma que oferisquen menys perill, i correspondrà al ramader l'adopció d'aquestes mesures. S'excepciona d'aquest requisit l'exhibició de bous braus de fins a sis anys, els quals podran mantenir les banyes íntegres.
Article 12. Recorregut del festeig
En aquelles poblacions on siga costum realitzar tancaments, en la modalitat d'entrada o eixida de bestiar, els caps aniran agrupats des d'un punt de partida fins a arribar al punt final on es tanquen i no podran desviar-se del seu recorregut durant el trajecte. És responsabilitat dels organitzadors o promotors del festeig que el recorregut dels caps s'efectue sense cap pertorbació per part dels participants.
Capítol IV
Celebració del festeig taurí tradicional
Article 13. Direcció i control del festeig
La direcció del festeig correspon a l'alcalde del municipi on se celebre, aquest podrà delegar per a tals atribucions un regidor de la corporació o designar un funcionari de la policia local.
Són funcions de l'autoritat municipal vigilar el normal desenvolupament del festeig, a fi d'evitar la pertorbació de l'ordre públic i protegir la integritat física de quants intervenen en el festeig o hi assistisquen.
Article 14. Comprovacions prèvies a la celebració del festeig
1. El tècnic encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions, comprovarà la seua resistència i seguretat, i emetrà un certificat de muntatge que l'organitzador o promotor del festeig presentarà a l'autoritat municipal amb antelació suficient a la celebració del festeig.
En dit certificat es farà constar, si és procedent, que el tancament del recinte, presenta una porta de fàcil accés al servei medicoquirúrgic.
2. Una hora abans del començament del festeig, el cap del servei medicoquirúrgic comprovarà que aquest reunix els requisits i compta amb el material exigit, així com que l'ambulància es troba disponible i equipada amb els elements necessaris per a executar el trasllat de ferits i accidentats, de conformitat amb el que establix l'article 8 del present reglament, i emetrà un informe per escrit que l'organitzador o promotor del festeig presentarà a l'autoritat municipal amb antelació suficient a la celebració del festeig
3. En el cas que el festeig es desenvolupe o transcórrega per vies urbanes, els agents municipals comprovaran que no hi ha obstacles que dificulten el pas dels caps i dels participants, i que les vies es troben aïllades de forma que els caps no puguen insubordinar-se, i s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per a la difusió de la celebració del festeig per part dels organitzadors o promotors i de l'ajuntament.
Article 15. Suspensió del festeig
Sense perjuí de les causes previstes en la legislació vigent en matèria d'espectacles, l'autoritat municipal podrà suspendre la celebració del festeig en els següents casos:
a) Quan el tècnic encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions no haja emés el corresponent certificat de muntatge o aquest siga negatiu.
b) Quan el cap del servei medicoquirúrgic no haja emés el corresponent informe o aquest siga negatiu.
c) Quan no es troben presents els col·laboradors voluntaris i el professional taurí a què es referixen els apartats h) i i) de l'article 4 del present reglament.
Article 16. Prohibicions
1. No es permetrà la participació de menors de 16 anys que únicament podran acudir com a espectadors.
2. No es permetrà la participació de persones que mostren falta de condicions físiques per a intervindre en el festeig.
3. Es respectarà la integritat física dels animals, i es prohibirà la crueltat i el maltractament dels caps, l'ús de pals, garrots, punxes, llançament d'objectes i coets contra aquestes, així com qualsevol altra pràctica que supose tortura per als animals.
4. Els organitzadors podran sol·licitar l'auxili dels agents de l'autoritat, quan es produïsca resistència al compliment del que disposen els apartats anteriors.
Article 17. Intervenció dels voluntaris i del professional taurí
Els col·laboradors voluntaris i, si és procedent, el professional taurí, a què es referixen els apartats h) i i) de l'article 4 d'aquest reglament, portaran un braçalet o qualsevol altre element d'identificació, estaran presents en el recinte durant el desenvolupament del festeig, retiraran d'aquest els menors, així com els que evidencien falta de condicions físiques per a intervindre en el festeig, per minusvalideses físiques, psíquiques, embriaguesa o intoxicació per drogues, tractaran d'evitar el maltractament dels caps, que es produïsquen contratemps i també assistiran les possibles víctimes.
Article 18. Començament i acabament del festeig
El festeig començarà i acabarà el dia i l'hora que es determine en la resolució d'autorització. No obstant això, es donarà per conclòs quan hi haja evidents mostres d'esgotament dels caps, o es detecten lesions que minven les facultats físiques per al normal desenvolupament del festeig; correspondrà als organitzadors o promotors la decisió de donar-lo per finalitzat.
Article 19. Comunicació d'incidències
Els organitzadors o promotors, en el supòsit de produir-se incidències greus durant la celebració dels festejos taurins, hauran de comunicar-ho al telèfon d'emergències 112, sense perjuí de l'adopció immediata de les mesures que es consideren oportunes.
Article 20. Sacrifici dels caps
1. En el supòsit que després de finalitzar el festeig es mate el cap, l'organitzador o promotor del festeig serà el responsable del trasllat de l'animal, viu i en condicions adequades, a l'escorxador o local autoritzat declarat en la sol·licitud d'autorització del festeig.
2. El promotor o organitzador haurà de remetre a l'òrgan autonòmic competent que ha concedit l'autorització còpia del certificat on conste la data en què el cap ha sigut sacrificat, a fi de remetre'l a l'entitat gestora del llibre genealògic corresponent.
Article 21. Estadística
El cap del servei medicoquirúrgic haurà de complimentar el document que a efectes estadístics s'establix en l'annex V del present reglament, en què s'assenyalaran les incidències hagudes en el desenvolupament del festeig, i remetre'l a continuació a l'òrgan que va concedir l'autorització.
Capítol V
Règim sancionador
Article 22. Infraccions i sancions
Les infraccions comeses al que disposa el present decret, se sancionaran de conformitat amb la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i serà d'aplicació supletòria el que disposa la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre Potestats Administratives en Matèria d'Espectacles Taurins.
ANNEX I
Informe de seguretat d'instal·lacions per a festejos taurins tradicionals
El tècnic que subscriu ______________________________, amb la titulació de _______________________ i núm. de col·legiat ________ del Col·legi Oficial de __________________________, a petició de ________________________ del municipi de ______________, i en relació amb el festeig taurí tradicional de ________________ a celebrar els dies _______________, des de les _____ hores fins a les ______, a les vies _______________________________, i d'acord amb la normativa que li és d'aplicació:
– Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives,.
– Decret 195/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars.
– Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual s'aprova el nou Reglament d'Espectacles Taurins.
– Decret 60/2002, de 23 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer).
INFORMA:
1. Que els elements estructurals a instal·lar en l'esdeveniment que tracta d'autoritzar-se d'acord amb el Decret __________ són del tipus ___________________.
2. Que inspeccionats dits elements estructurals prèviament a la seua instal·lació, el seu emmagatzematge i consegüent estat d'utilització és acceptable/deficient, per la qual cosa ________________.
3. Que el terreny on s'assenten dits elements estructurals és adequat, i té una resistència suficient per a la sobrecàrrega estimada.
4. Que l'ancoratge entre elements estructurals és per mitjà de ______________, i d'aquests al sòl per mitjà de ______________, la qual cosa resulta adequada per al festeig a celebrar.
5. Que el tècnic que subscriu estarà present en la instal·lació i muntatge dels elements estructurals, i emetrà el corresponent certificat de muntatge a l'acabament d'aquest i prèviament a l'inici de l'activitat, de forma que aquests reunisquen les degudes condicions de seguretat per als festejos taurins més amunt ressenyades.
I perquè conste als efectes oportuns, s'emet el present informe.
______, _____________________
El tècnic
(Ratlleu el que no s'hi escaiga)
ANNEX II
Model normalitzat de certificat acreditatiu de contractació d'assegurança
............................................, en qualitat d ......................, de la Companyia Asseguradora ........................., Corredoria ................................. d'Assegurances .......................,
CERTIFICA
Que en el dia de .............................., ..............................ha contractat pòlissa d'assegurança el contingut de la qual cobrix, en la quantia fixada reglamentàriament, els possibles sinistres que puguen produir-se durant la celebració dels festejos taurins tradicionals a la localitat de........................durant els dies.............(1), de conformitat amb el que disposa l'article 2.4 g) del Decret 60/2002, de 23 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer).
(1) Identifiqueu el lloc, el dia i l'hora de celebració.
ANNEX III
1. BARRERES DE TANCAMENT
a) Barreres de tisora
Poden ser de model mixt, cavallet o tisora metàl·lica i taulons horitzontals o model de fusta.
La separació entre els buits dels taulons horitzontals no superarà els 35 centímetres.
Els elements metàl·lics de l'estructura no presentaran signe manifest de desperfecte, corrosió o abonyegament i hauran de ser substituïts si és procedent.
Els elements de fusta de l'estructura no presentaran signe manifest de desperfecte, corcó, fissures o podridura, i hauran de ser substituïts en tals casos.
Aquests elements hauran de posseir sistemes d'ancoratge que permeten assegurar el comportament resistent de les estructures completes davant de l'acció del bou, evitant que llisquen i s'alcen, i podran ser assegurades per mitjà de l'amarrament, amb sogues o cadenes, a argolles situades a la via pública de manera permanent, i hauran de ser, així mateix, apuntalades lateralment.
b) Barrera vertical
La separació màxima entre les cares exteriors dels barrots taulons no superarà 35 cm.
L'altura màxima, a cara superior, de col·locació de qualsevol perfil estructural que conforme el marc estructural, en la part inferior d'aquest serà de 20 cm.
L'estructura no presentarà elements amb signes de desperfectes, tals com abonyegaments corrosió, i seran substituïts, si és procedent.
Aquests elements hauran de tindre un sistema d'agafada ancorat al sòl per mitjà de qualsevol tipus de fixació.
S'assegurarà que l'element tanca el recinte, de forma que impedisca el pas dels caps.
2. PLATAFORMES PER AL PÚBLIC o ”CADAFALS”
L'obertura del buit frontal serà d'una altura mínima d'1,9 m, amidat a partir del nivell del terreny, i el travesser inferior estarà a una altura màxima de 20 cm. La separació dels muntants serà de 30 cm.
Els muntants realitzats amb fusta no hauran de presentar clivelles ni mostres de corcó.
Les escales dels cadafals se situaran en la part interior, de manera que no impedisquen ni obstaculitzen l'accés des del recinte taurí a l'interior d'aquests.
L'estructura serà metàl·lica en la totalitat menys l'estructura de barrots de la ratera, que podrà ser de fusta, i no presentarà signes manifestos de desperfectes, com a corrosió o abonyegaments.
3. DEFENSES INDIVIDUALS DE RECINTES PARTICULARS
S'estarà al que disposa relació amb les barreres verticals.
ANNEX IV
1. Bases de càlcul
1.1 Mètode de càlcul: per al càlcul dels elements estructurals se seguirà el Mètode dels Estats Límit, entenent-se com aquelles situacions per a les quals, si són superades, pot considerar-se que l'estructura no complix alguna de les funcions per a les quals ha sigut projectada.
Els estats límits seran a causa d'una fallada per deformacions plàstiques excessives o per pèrdua d'equilibri de l'estructura o part d'aquesta. Haurà de satisfer, per tant, la condició Rd (Sd, on Rd és el valor de càlcul de la resposta estructural i Sd el valor de càlcul de l'efecte de les accions.
1.2 Accions a considerar: es consideraran, almenys, i d'acord amb l'element estructural que es tracte, les accions gravitatòries i les sobrecàrregues d'ús. En estos dos casos s'aplicarà allò que s'ha establit per la Norma Bàsica NBE-AE/88.
Les accions mínimes a considerar hauran de ser de 500 kg/m2. per a sobrecàrrega superficial (plataformes) i de 100 kg/m per a sobrecàrrega horitzontal (baranes i plastrons).
2. Materials
Els materials més tradicionalment utilitzats en festejos taurins per a elements estructurals són perfils estructurals metàl·lics i peces de fusta.
2.1 Elements metàl·lics: els elements metàl·lics a utilitzar seran perfils reflectits en la Norma Bàsica NBE-EA/95, i aquests poden ser laminats en calent o conformats en fred.
2.2 Elements de fusta: per a les propietats mecàniques de la fusta a compressió, tracció, flexió i tallant, es recorrerà a manuals especialitzats, no obstant els valors orientatius per a les fustes més utilitzades són:
Tipus de fusta Compressió Tracció Flexió Tallant
(kg/cm²) ( kg/cm²) ( kg/cm²) ( kg/cm²)
Avet roig 425 700 600 50
Vern 350 450 550 40
Castany 500 600 450 30
Alzina 550 900 850 150
Faig 500 1000 750 100
Noguer 600 800 700 95
Om 400 350 650 90
Avet 350 380 400 40
Roure 450 700 600 80
Salze 200 280 130 20
Til·ler 580 400 600 60
3. Tensions màximes de treball
La principal acció a condicionar el dimensionat dels elements estructurals i de protecció en els festejos taurins tradicionals és la del banyat, ja siga aquesta en forma d'impacte o d'espenta. No es considerarà un impacte en carrera, sinó el d'un caboteig lateral sobre l'estructura.
L'acció del banyat a considerar, serà Ftoro* = gf . Ftoro,
on Ftoro » 360 kg i gf ³ 1,5
ANNEX V
...................................................................., cap del servei medicoquirúrgic dels festejos taurins tradicionals celebrats a la localitat de ....................................., província de ..................................., els dies ................................................................., comunica a la Direcció General d'Interior les següents incidències:
Accidents Centre sanitari Característiques del cap
Identificació accidentats traslladat De correguda/salvatge
(marqueu amb una X)
Sr./Sra.........................., ..............., ______ ______
Sr./Sra.........................., ..............., ______ ______
Sr./Sra.........................., ..............., ______ ______
Pronòstic accidentats
Sr./Sra. ..........................., pronòstic .........................
Sr./Sra. .........................., pronòstic ..........................
Sr./Sra. ........................., pronòstic .......................
Morts Centre sanitari Característiques del cap
traslladat de correguda/salvatge
(marqueu amb una X)
Sr./Sra..............., ............................ _______ ________
Sr./Sra............, ........................... _______ ________
ALTRES INCIDÈNCIES
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

linea