diari

Decret 110/1992, de 6 de juliol, del Govern valencià, de modificació del Decret 25/1987, de 16 de març, del Parc Natural del Montgó.

(DOGV núm. 1844 de 14.08.1992) Ref. Base de dades 2006/1992

Decret 110/1992, de 6 de juliol, del Govern valencià, de modificació del Decret 25/1987, de 16 de març, del Parc Natural del Montgó.
El Parc Natural del Montgó va ser creat pel Decret 25/1987, de 16 de març, del Govern Valencià. Aleshores calia l'establiment de dues zones quant a intensitat de protecció: zona A i zona B. La zona A comprenia els ecosistemes naturals, els paisatges i els elements d'interès cultural, la protecció dels quals és objecte directe del decret de declaració. Mentre que la zona B incloïa els terrenys del parc natural que mostraven un major grau d'intervenció humana, principalment d'ús residencial. La creació d'aquesta darrera zona responia, principalment, a la necessitat de constituir un cinturó esmorteïdor d'impactes negatius sobre els ecosistemes naturals d'interès, per l'absència d'instruments jurídics adequats per a aquest fi.
Des de la data d'aprovació del decret hi ha hagut dues importants novetats amb indubtable incidència sobre el territori del parc natural; l'aprovació dels plans municipals generals d'ordenació i l'entrada en vigor de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental. El règim previst pels primers i el control que en executar-lo estableix la legislació reguladora de l’impacte ambiental fan no idoni el manteniment del territori que no és objecte de directa protecció, per tal de centrar l'acció administrativa sobre l’àmbit on s'assenten els valors més preats i que, precisament, constitueixen el pressupòsit fàctic de la declaració.
L'article 2.2, del Decret 25/1987, de 16 de març, estableix la possibilitat de modificar els límits geogràfics del parc, mitjançant decret del Govern Valencià.
Per tant, a proposta del Conseller de Medi Ambient, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 6 de juliol de 1992,
DECRETE
Article primer
Es modifiquen els límits geogràfics del Pare Natural del Montgó, de la Comunitat Valenciana, establerts pel Decret del Govern Valencià 25/1987, de 16 de mare, que resten delimitats conformement a la descripció nominal i gràfica que figura als annexos d'aquesta disposició.
Article segon
Es modifica l'article 5 del Decret 25/1987, de 16 de març, de declaració del Parc Natural del Montgó, que restarà redactat de la següent manera:
«U. A tot el territori inclòs al parc natural regiran les següents disposicions de caràcter general:
1. Els òrgans de gestió i administració del parc natural prendran les disposicions necessàries per a assegurar la conservació dels valors protegits per aquest decret.
2. Les competències de les administracions públiques seran exercides de manera que resten preservats tots els valors naturals, ecològics i paisatgístics del parc natural; avaluant, amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per actuacions exteriors al parc.
3. En aquelles àrees on, per les excepcionals característiques que tenen, el pla especial establesca limitacions al lliure accés de visitants per tal de preservar la flora i la fauna del parc, únicament s'hi podrà accedir per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió del parc o amb treballs d'investigació científica, amb l'autorització prèvia de l’òrgan mediambiental competent.
4. Els òrgans gestors i administradors del parc establiran les normes a què hauran de subjectar-se els visitants per a no pertorbar ni menyscabar els valors naturals del parc; i també les activitats que s'hi realitzen.
5. Es prohibeix expressament:
a) La introducció d'espècies vegetals o animals que no siguen autòctones.
b) L'abocament de tota mena de residus sòlids i líquids fora dels llocs assenyalats amb aqueix efecte.
c) La circulació amb mitjans motoritzats a zones excloses del trànsit de vehicles pel pla especial, tret que hi haja autorització o es tracte de la realització d'activitats relacionades amb la gestió del parc.
d) La celebració de competicions, aplecs o d'altres activitats que impliquen gran presència de públic o participants, organitzats tant per ens públics com privats, tret d'autorització expressa de l’òrgan mediambiental competent, després de l’informe de la Junta Rectora, i únicament en el cas que la seua realització no supose impacte negatiu sobre el medi ambient del parc.
6. No serà permesa la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l’harmonia del paisatge o en desfiguren les perspectives.
7. El pla especial determinarà els projectes, actuacions o activitats que, per la magnitud o repercussió que tenen sobre el medi natural, siguen susceptibles d'informe preceptiu per l’òrgan administrador i gestor del parc, abans de la corresponent llicència o autorització per l’òrgan administratiu competent en cada cas.
8. Qualsevol acció, ús, aprofitament, pla o projecte no establert als apartats anteriors ni a les determinacions del pla especial i que, sent capaç d'afectar els valors naturals del parc, pretenga ser realitzat a l’àmbit que té, haurà de ser informat per l’òrgan administrador i gestor amb anterioritat a la concessió o denegació de la pertinent llicència o autorització per l’òrgan administratiu corresponent.
Dos. Règim urbanístic:
a) Tot el sòl inclòs al parc natural, ara classificat com a no-urbanitzable, serà mantingut amb aquesta classificació, i serà objecte de protecció especial.
b) Les revisions del planejament als municipis de Denia i Xàbia seran realitzades d’acord amb els objectius de protecció d'aquest decret».
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 6 de juliol de 1992.
El Conseller
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Medi Ambient,
ANTONIO ESCARRE ESTEVE
ANNEX I
Delimitació del Parc Natural del Montgó
1. Límits del pare natural.
A) Límit nord.
Partint de la carretera províncial de la Xara a Jesús Pobre, al terme municipal de Denia, segueix el camí del Biserot o de Santa Paula fins al límit nord de la parcel·la 28 a (polígon 32). Continua per aquest i pel límit nord de les parcel·les 29, 47a, 48a, 52, 57 i 68a fins arribar al límit del sòl classificat com a no-urbanitzable de protecció especial al Pla General d'Ordenació Urbana de Denia, aprovat definitivament amb data 15 de juny de 1990.
Prossegueix per aquest límit, coincidint a partir de la parcel·la 63 amb el límit nord de la finca Benimàquia i Coll de Pous que s'estén fins al barranc del Coll de Pous.
Des del barranc, continua pel límit de la colònia del Montgó, que coincideix amb el sòl no-urbanitzable.
En aquells casos que hi haja disconformitat entre els límits de la colònia del Montgó i els límits del sòl no-urbanitzable, el límit del parc restarà definit pel traçat més exterior.
Continua pel límit de la colònia del Montgó fins a la intersecció de la línia de cota 150 amb el límit de la parcel·la 318a (polígon 12); seguint des d'aquest punt els límits delsèl no-urbanitzable fins a la línia de costa, la qual continua fins al límit municipal de Xàbia.
Entrant al terme de Xàbia, segueix el límit de la forest -consorciada, de propietat municipal, la Plana (número AL-3039), durant el tram en què coincideix amb el litoral mediterrani.
b) Límit sud.
Segueix la carretera provincial de Xàbia a Denia per Jesús Pobre (AP-1320), des de l’encreuament amb la línia de ferrocarril d'Alacant a Denia (terme municipal de Denia) fins al límit municipal de Xàbia, exceptuant-ne els límits del pla parcial de Mitjans, que correspon a les parcel·les 737 i 736 (polígon 12).
Entrant en terme de Xàbia, segueix pels límits del sòl classificat com a no-urbanitzable de protecció especial al Pla General d'Ordenació Urbana de Xàbia, aprovat-definitivament amb data 29 de gener de 1990, fins al molló número 54, corresponent a la delimitació del pare natural realitzada per l'Agència del Medi Ambient en 1988.
Des d'aquest punt, continua pel límit del sòl urbà, restant a l'interior del parc les àrees classificades com a sistema d'espais lliure i, fins al molló número 63 de la citada delimitació.
Continua pel límit del sòl no-urbanitzable de protecció especial fins a la intersecció de la línia de cota 150 amb el límit de la parcel·la 324 (polígon 5), des d'on continua pel límit del sòl urbà extensiu, circumval·lant en el sentit de les agulles del rellotge els límits exteriors del sector del Cap de Sant Antoni, fins al límit de l'àrea de servei del port de Xàbia.
Segueix el límit esmentat, coincidint amb el límit del sòl no-urbanitzable, en direcció est, fins a trobar la línia de costa, on s'uneix amb el límit nord del parc natural.
Nota: les al·lusions a parcel·les i polígons es refereixen al Mapa Nacional Parcel·lari de l'Institut Geogràfic i Cadastral, corresponent als termes de Xàbia i Denia.
Veure annex

linea