diari

LLEI 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana. [2007/1871]

(DOGV núm. 5450 de 14.02.2007) Ref. Base de dades 2020/2007

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
I
Des de la fi de la II Guerra Mundial i després de les seues conseqüències catastròfiques, la comunitat internacional s'ha plantejat la necessitat de millorar les condicions de vida, les capacitats i les llibertats dels habitants del planeta, i reduir les diferències existents entre els països del nord i els del sud.
Esta inquietud ha tingut la seua concreció més important en la Resolució 55/2, de 8 de setembre de 2000, de l'Assemblea General de Nacions Unides que, partint del respecte i la defensa dels principis de la dignitat humana, la igualtat i l'equitat, necessaris per a contribuir a la consecució d'un món més pacífic, més pròsper i més just, va aprovar els "objectius de desenrotllament del mil·lenni" (OMD), amb la finalitat d'avaluar, establint com a límit temporal l'any 2015, el progrés de les actuacions nacionals i globals en la lluita contra la pobresa.
A pesar que en les últimes dècades s'han produït avanços significatius (la taxa de mortalitat infantil s'ha reduït a menys de la mitat i l'educació primària ha augmentat un 13%), la pobresa continua sent un problema d'enormes dimensions. Quasi 3.000 milions de persones viuen amb menys de dos dòlars al dia, i almenys 1.200 milions se'n troben en situació d'extrema pobresa, amb menys d'un dòlar al dia. El 6% dels xiquets no arriba a complir un any de vida, i el 8% mor abans dels cinc anys.
Els informes sobre el desenrotllament humà s'orienten sobre la convicció, fonament d'esta llei, que el desenrotllament, més que un simple augment dels ingressos econòmics, és un procés d'ampliació de la capacitat d'elecció del ser humà. L'important en l'enfocament de les necessitats bàsiques és la manera que tenen les persones d'accedir als distints béns i servicis que satisfan les seues necessitats. L'increment de les seues oportunitats i la llibertat d'elecció contribuïxen al benestar humà, que consistix precisament a desenrotllar les capacitats de les persones.
II
En 1981 el nostre país era encara receptor d'ajuda oficial al desenrotllament, la qual cosa explica que l'Estatut d'Autonomia de la nostra Comunitat no fera inicialment cap referència en el seu text a l'àmbit de la cooperació al desenrotllament, encara que els valors arreplegats en este han permés desenrotllar fins al moment polítiques actives en este sentit, i s'assenyala expressament en la redacció donada a la nostra norma estatutària per la recent Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, que els poders públics valencians vetlaran per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respecte als drets humans i la cooperació al desenrotllament amb el fi últim d'eradicar la pobresa.
D'altra banda, la societat civil de la Comunitat Valenciana, a través de les seues organitzacions no governamentals de desenrotllament (ONGD) i la resta d'agents de la cooperació, ha estat sempre present en l'atenció a la satisfacció de les necessitats bàsiques de les poblacions que, a nivell mundial, més ho han necessitat.
Per això, el poble valencià i les institucions públiques que el representen, compromesos amb els sectors socials més desfavorits dels països i pobles estructuralment empobrits, han realitzat al llarg dels últims anys accions solidàries que han desembocat en una política en matèria de cooperació al desenrotllament pròpia de la Comunitat Valenciana, que es manifesta a través de l'augment progressiu dels recursos destinats a la cooperació internacional per al desenrotllament i en l'aprovació, pel Consell, del pla director de la cooperació valenciana al desenrotllament 2004-2007, el 7 de maig de 2004.
Este increment té com a horitzó contribuir al compliment dels compromisos adquirits per la comunitat internacional en la Cimera de Monterrey de destinar a la cooperació internacional al desenrotllament el 0,7% a fi d'eradicar la pobresa extrema i la fam en el món, i possibilitar una vida digna i en pau per a tots els habitants del planeta.
El pla director, en el seu marc normatiu, arreplega la necessitat de plasmar en una llei la política en matèria de cooperació al desenrotllament que du a terme el Consell.
L'aprovació de la Llei de la cooperació al desenrotllament de la Comunitat Valenciana suposa la culminació d'este procés, que consolida definitivament un model de cooperació descentralitzada, innovadora, participativa, responsable, planificada, coordinada, professional i eficaç, i atorga a esta matèria el màxim rang normatiu.
III
Esta llei sorgix com a manifestació de la voluntat del poble valencià i es troba en concordança amb els objectius del Consell i amb les disposicions nacionals i internacionals; entre estes últimes, amb la Carta de Nacions Unides en els seus propòsits de fomentar entre les nacions relacions d'amistat basades en el respecte al principi de la igualtat de drets i al de la lliure determinació dels pobles, i prendre les mesures adequades per a enfortir la pau universal, com també orientar la cooperació internacional cap a la solució de problemes internacionals.
Esta llei respon també al compromís d'assolir els objectius de desenrotllament establits en la Declaració de la Cimera del Mil·lenni, aprovada per la Resolució 55/2, de 8 de setembre de 2000, de l'Assemblea General de Nacions Unides, que constituïxen el marc de referència de l'agenda de desenrotllament per als pròxims anys.
La llei assumix els principis, els objectius, les prioritats i les directrius bàsiques arreplegats en la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenrotllament, i en la Constitució de 1978, que proclama la voluntat de col·laborar en l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i cooperació eficaç entre tots els pobles de la terra.
A la Comunitat Valenciana esta llei té com a antecedents el Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Consell, sobre regulació de les bases per a la cooperació internacional al desenrotllament i del règim específic de transferències de fons destinats a la cooperació amb països en via de desenrotllament.
IV
Esta Llei de la cooperació al desenrotllament de la Comunitat Valenciana s'estructura en sis capítols.
El capítol I determina l'objecte, l'àmbit d'aplicació, els principis, els objectius de desenrotllament i de sensibilització i d'educació per al desenrotllament, els criteris d'actuació i les prioritats horitzontals, geogràfiques i sectorials. En este capítol s'arrepleguen els valors que inspiren l'activitat en matèria de cooperació al desenrotllament de la Comunitat Valenciana, i es destaca la importància del reconeixement del ser humà com a protagonista de totes les actuacions en esta matèria, també com la necessitat de la participació endògena de les comunitats i els actors locals en la tasca de contribuir a eradicar la pobresa en el món, amb la convicció que totes les persones, homes i dones, han de ser tinguts en compte per a exercir el seu paper com a agents efectius de desenrotllament, i el reconeixement que la vertadera protagonista de la cooperació és la societat civil dels països del sud. Es considera així mateix la importància de l'acció humanitària en l'àmbit de la cooperació internacional al desenrotllament. Inclou també com a prioritària la idea del foment del codesenrotllament, entenent per tal aquell que fa referència a la vinculació que existix entre les migracions econòmiques i el desenrotllament dels pobles de què procedixen estes.
En el capítol II s'arreplega la planificació de la cooperació (pla director quatriennal, plans anuals i plans estratègics), les seues modalitats (bilateral, multilateral), els seus instruments (tècnics, econòmics, financers, d'educació per al desenrotllament i sensibilització social, d'investigació, de formació especialitzada, l'acció humanitària i el codesenrotllament), i finalment l'avaluació. En este capítol destaca la importància que s'atorga a la investigació sobre el desenrotllament i per al desenrotllament com a instrument de cooperació, també com la concepció de les intervencions en matèria d'acció humanitària no sols com a accions immediates, sinó incloent programes de postemergència per a la reconstrucció i prevenció de riscs. Igualment destaca, per nova, la promoció d'instruments d'avaluació de totes les accions en què participe La Generalitat.
El capítol III, dedicat a l'organització de la cooperació al desenrotllament en La Generalitat, definix en la secció primera les funcions del Consell i la conselleria competent en matèria de cooperació al desenrotllament i determina el respecte de les directrius bàsiques del pla director i dels plans anuals per part dels altres departaments de La Generalitat que realitzen activitats de cooperació. La secció segona establix la necessitat de coordinació amb les institucions públiques valencianes, es crea la Comissió Interdepartamental, la Comissió Interterritorial i el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, i se'n definixen les funcions, i també les del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i del seu òrgan consultiu; es determina, finalment, la necessitat de la coordinació amb altres institucions i entitats nacionals i internacionals.
El capítol IV arreplega els recursos humans i financers necessaris per a dur a terme les accions de cooperació. Cal destacar com a novetat la determinació que els crèdits pressupostaris no executats dins d'un exercici puguen incorporar-se de forma addicional a la mateixa partida pressupostària de l'exercici següent. Igualment establix els mecanismes de finançament i control dels recursos.
La participació social ve regulada en el capítol V, que dedica el primer dels articles a la seua fonamentació i els següents a definir els agents de la cooperació internacional al desenrotllament, les ONGD, les persones voluntàries i les cooperants. Entre les novetats que arreplega este títol, es troba la possibilitat que les entitats amb ànim de lucre puguen ser considerades com a agents de la cooperació internacional per al desenrotllament quan, a més de reunir determinats requisits legals, contribuïsquen a la cooperació aportant els seus recursos i experiència. L'article 26 crea el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana i, finalment, s'arreplega expressament en l'article 29 la població immigrant, per l'especial atenció que es vol prestar a esta matèria; la Comunitat Valenciana, lloc d'acollida de molts immigrants, es mostra així des de la perspectiva de la cooperació al desenrotllament com un enclavament important on han de potenciar-se les capacitats d'aquells perquè es convertisquen en autèntics agents de desenrotllament dels seus llocs d'origen, i enriquesquen al mateix temps la nostra societat amb els coneixements derivats de la seua pròpia cultura.
L'últim dels capítols, el VI, relatiu a les infraccions i les sancions, referencia el règim jurídic, els òrgans competents i el procediment a la legislació general en matèria de subvencions.
La Llei acaba amb dos disposicions transitòries, una derogatòria i tres finals.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. Esta Llei té com a objecte establir el règim jurídic regulador de la cooperació internacional al desenrotllament de La Generalitat i la resta d'entitats que en depenen, en el marc dels objectius i compromisos adoptats per la comunitat internacional i ratificats per Espanya.
2. Són actuacions de cooperació al desenrotllament, a l'efecte d'esta llei:
a) Les dutes a terme amb la finalitat d'eradicar la pobresa, propiciant el desenrotllament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitant el seu progrés social i econòmic.
b) Les encaminades a la sensibilització i l'educació per al desenrotllament de la societat valenciana, per mitjà de la informació de les realitats dels països del sud i a través del foment de valors com ara la solidaritat, la justa distribució de la riquesa i el racional aprofitament dels recursos.
3. Són actuacions d'acció humanitària, a l'efecte d'esta llei, les encaminades a pal·liar en altres països els efectes originats pels desastres naturals o les provocades per l'ésser humà.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Esta llei és aplicable a tot el territori de la Comunitat Valenciana.
2. Es regixen per esta llei totes les actuacions de La Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenrotllament.
3. Els principis, objectius i criteris d'actuació arreplegats en el capítol I d'esta llei han d'informar també les actuacions, iniciatives i recursos que les diferents institucions, entitats i administracions públiques de la Comunitat Valenciana posen al servici dels pobles estructuralment empobrits.
Article 3. Principis
La cooperació al desenrotllament impulsada des de La Generalitat i per les altres institucions, entitats i administracions públiques de la Comunitat Valenciana, expressió del compromís solidari del poble valencià amb els sectors socials més desfavorits dels països i pobles estructuralment empobrits, es fonamenta en els principis següents:
a) El reconeixement de l'ésser humà en la seua dimensió individual i col·lectiva, com a protagonista i destinatari últim de la política de cooperació per al desenrotllament.
b) La defensa i promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals, a fi del reconeixement del seu caràcter de béns públics globals.
c) La promoció del desenrotllament humà sostenible que fomente una redistribució equitativa de la riquesa i n'afavorisca l'accés de la població en condicions d'igualtat als servicis socials bàsics.
d) La necessitat la participació endògena de les comunitats d'origen i actors locals en la pròpia definició i execució de les intervencions de desenrotllament, tot respectant-ne la identitat cultural.
e) La defensa i promoció dels col·lectius més desafavorits o dels que patixen discriminacions per raó de sexe, raça, ètnia, religió o conviccions, discapacitat, edat o de qualsevol altra índole.
f) La cultura de la prevenció, el diàleg i la resolució pacífica dels conflictes i tensions socials, que originen l'arrelament de la pau i la convivència.
g) La ratificació de l'obligació dels països desenrotllats de contribuir a eradicar la pobresa en el món, des de la coordinació sinèrgica de les seues polítiques de cooperació.
h) La consideració del medi ambient com a patrimoni de la humanitat a preservar per a les generacions futures.
Article 4. Objectius
1. L'activitat de La Generalitat i de les altres institucions, entitats i administracions públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de cooperació al desenrotllament, inspirada en la Declaració i en els Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni acordats per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2000, com a marc de referència de totes les actuacions, s'orientarà a propiciar tant el desenrotllament integral de les persones, pobles i països empobrits com la conscienciació i el compromís responsable de la societat valenciana en esta tasca urgent.
2. Amb la finalitat d'afavorir el desenrotllament dels països empobrits, es fomentaran i duran a terme actuacions orientades a:
a) Contribuir a eradicar la pobresa, tendint a la universalització de la cobertura de les necessitats humanes bàsiques, així com la seguretat i protecció de les persones, propiciant l'accés de les poblacions a l'assistència sanitària, l'educació, la sobirania alimentària, l'habitatge, l'accés a l'aigua, la potabilització i el sanejament.
b) Contribuir al reconeixement legal i l'exercici efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals reconeguts internacionalment.
c) Eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, i impulsar la igualtat d'oportunitats i possibilitats econòmiques, socials i polítiques de les dones, així com la defensa i promoció dels seus drets fonamentals.
d) Defendre i promoure els drets dels grups més vulnerables, en especial de la infància i de la juventut.
e) Propiciar la formació, capacitació i el teixit associatiu local que permeten potenciar els processos de desenrotllament en els països beneficiaris, tot respectant-ne la identitat cultural i enfortir les capacitats col·lectives necessàries per al bon govern.
f) Defendre el dret dels pobles indígenes a l'autodesenrotllament i a la cultura, la llengua i la identitat pròpies.
g) Garantir la sostenibilitat del medi ambient, mitigant la degradació ambiental i protegint els ecosistemes i els recursos naturals.
h) Promoure la participació equitativa de tots els països en el comerç internacional, afavorint unes relacions comercials més justes amb els països amb economies més dèbils.
i) Previndre i atendre les situacions d'emergència derivades de desastres naturals o provocats pel ser humà, per mitjà d'intervencions en matèria d'acció humanitària, i també col·laborar en la postemergència i en les activitats de reconstrucció.
3. Amb la finalitat d'implicar els ciutadans de la Comunitat Valenciana en la participació dels processos de desenrotllament dels països empobrits, es fomentaran i duran a terme actuacions orientades a:
a) Informar, sensibilitzar, educar i comprometre a la societat civil en les accions de cooperació.
b) Incentivar i donar suport a les iniciatives dels actors de cooperació que tinguen com a objecte i s'inspiren en els principis d'esta llei.
c) Potenciar les capacitats dels agents de cooperació, voluntaris i professionals, promovent el desenrotllament de valors i actituds ètiques i el coneixement dels pobles destinataris de les accions.
d) Fomentar la investigació i els estudis sobre desenrotllament i cooperació internacional.
e) Afavorir dinàmiques de coordinació i treball en xarxa en els àmbits local,nacional i internacional.
f) Impulsar el comerç just i el consum responsable.
g) Afavorir la participació de la població immigrant en el desenrotllament dels seus pobles d'origen.
Article 5. Criteris d'actuació
1. Les actuacions de cooperació al desenrotllament que duguen a terme La Generalitat i les altres institucions, entitats i administracions públiques de la Comunitat Valenciana han d'atindre's als criteris següents:
a) Planificació i coordinació de totes les activitats que s'executen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Concertació i corresponsabilitat entre les entitats donants i les receptores de les ajudes.
c) Coherència de les polítiques públiques valencianes amb els objectius d'esta llei.
d) Col·laboració i complementarietat entre les Administracions Públiques i les accions solidàries de la societat civil valenciana i en especial, dels agents de cooperació.
e) Informació i transparència de les inversions realitzades.
f) Seguiment de l'execució i avaluació de l'eficàcia, eficiència, pertinència, impacte i sostenibilitat de les accions de cooperació que es duguen a terme.
g) Coherència amb els principis i objectius informadors de la política estatal i internacional de cooperació per al desenrotllament.
h) Promoció d'iniciatives i investigació de noves formes de cooperació.
2. Per a dur a terme les dites actuacions, es potenciarà la concepció integral de les intervencions, de forma coordinada amb el nombre més gran possible d'actors, que promoguen el desenrotllament de les comunitats de manera multidimensional, és a dir, combinant capacitació, promoció d'ocupació, activació econòmica i social, participació de les dones, desenrotllament cultural i tecnològic, sostenibilitat mediambiental, així com l'autonomia en la gestió de desenrotllament.
Article 6. Prioritats
1. Constituïx la prioritat de l'activitat de La Generalitat en la cooperació al desenrotllament contribuir a garantir les condicions necessàries per a una vida digna de tots els éssers humans.
2. L'activitat de La Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenrotllament s'articula entorn de tres eixos de prioritats:
a) Horitzontals, aquelles que han d'estar presents en totes les actuacions de cooperació al desenrotllament.
b) Geogràfiques, orientades a les regions i països que es definixen com prioritaris per a la cooperació valenciana.
c) Sectorials, dirigides a determinats àmbits d'actuació preferents.
3. Horitzontalment, les actuacions de cooperació al desenrotllament hauran de dirigir-se a la consecució de les següents finalitats bàsiques:
a) Contribuir a la reducció de la pobresa, recolzant estratègies que tinguen com a objecte el desenrotllament humà sostenible i la millora de les condicions de vida dels pobles.
b) La protecció i el respecte dels drets humans, l'enfortiment de les estructures democràtiques i el suport a les institucions, per mitjà de programes de desenrotllament institucional, de gestió descentralitzada i de participació ciutadana.
c) L'equitat de gènere, recolzant i incentivant la igualtat d'oportunitats i la participació de les dones en totes les accions de cooperació al desenrotllament.
d) La protecció i millora de la qualitat del medi ambient, la conservació de la biodiversitat i l'ús racional i sostenible dels recursos naturals.
4. Geogràficament, la dita prioritat s'orienta de forma preferent als països i regions amb menor índex de desenrotllament humà, de conformitat amb allò que s'ha previst pel programa de Nacions Unides per al Desenrotllament, i als que continguen grans sectors de la seua societat especialment empobrits i, entre ells, aquells amb què la Comunitat Valenciana té especials relacions del tipus històric, social, cultural i migratori.
5. Sectorialment, són àmbits d'actuació preferent en els països receptors de la cooperació al desenrotllament:
a) Els servicis socials bàsics, amb especial incidència en salut, educació, habitatge, sobirania alimentària i sanejament i abastiment de l'aigua.
b) La defensa i millora de les condicions dels grups que travessen o patixen situacions de vulnerabilitat: infància (amb especial atenció a l'eradicació de qualsevol tipus d'explotació infantil o juvenil), persones majors, persones amb discapacitat, grups indígenes, població immigrant, minories i població reclusa, refugiada, desplaçada, retornada o apàtrida.
c) La millora de les condicions laborals i de generació d'ingressos.
d) L'enfortiment de les administracions descentralitzades i la promoció de la societat civil, potenciant-ne el teixit associatiu.
e) La prevenció de desastres i el foment de la pau, per mitjà del suport als processos de prevenció i reconciliació.
f) El foment dels valors que definixen la identitat i el pluralisme cultural.
g) L'impuls de la investigació científica i tecnològica orientada a la promoció del desenrotllament humà sostenible.
h) La recuperació i conservació de la biodiversitat i la promoció de l'ús sostenible dels ecosistemes i els seus recursos naturals
6. Són àrees sectorials d'actuació preferent en la Comunitat Valenciana:
a) La sensibilització i l'educació per al desenrotllament.
b) La informació i difusió del coneixement de la realitat dels països empobrits i les seues causes.
c) La promoció del comerç just i solidari i el consum responsable.
d) El suport a totes les actuacions que perseguisquen la condonació del deute extern dels països empobrits.
e) L'aplicació de l'enfocament de gènere en totes les fases dels projectes i programes, per a promoure una participació igualitària en els processos de desenrotllament.
f) El foment de la implicació de totes les organitzacions institucionals i socials valencianes en les tasques de cooperació al desenrotllament.
g) L'impuls de la iniciativa i l'enfortiment de les capacitats dels agents de la cooperació.
h) El foment de la implicació i la participació de la població immigrant organitzada en accions de cooperació internacional al desenrotllament en les seues zones d'origen, coordinades amb les institucions públiques i les organitzacions socials locals.
i) El foment dels estudis i investigacions sobre desenrotllament i cooperació.
CAPÍTOL II
Planificació, modalitats i avaluació
Article 7. Planificació de la cooperació al desenrotllament
1. La política de La Generalitat en matèria de cooperació al desenrotllament s'articula per mitjà del Pla director de la Cooperació Valenciana, els plans anuals i els plans estratègics.
2. El pla director, fonamentat en els principis, finalitats i criteris d'esta llei, ha de ser el resultat d'un procés d'informació, estudi, consulta, participació i avaluació de les actuacions precedents. El pla director, de duració quadriennal, fixarà les prioritats geogràfiques i sectorials, els objectius estratègics i els recursos pressupostaris indicatius que orientaran l'activitat de la cooperació al desenrotllament durant el seu període de vigència.
3. Els plans anuals de cooperació al desenrotllament són l'instrument de programació de l'activitat de La Generalitat en este àmbit i han de concretar, per a cada any, els objectius, les prioritats i els recursos dissenyats en el pla director corresponent.
4. Podran establir-se, dins dels plans directors i anuals, plans estratègics que desenrotllen els objectius, prioritats o recursos establits pel pla director en sectors i àrees geogràfiques prioritaris per a la cooperació valenciana.
Article 8. Modalitats de la cooperació al desenrotllament
Els programes, projectes i accions de cooperació al desenrotllament poden dur-se a terme a través de les modalitats següents:
a) Cooperació bilateral, bé directament per La Generalitat amb les entitats dels països beneficiaris, o a través d'organitzacions no governamentals o qualsevol altre agent de cooperació que tinga com a finalitat la consecució dels objectius i prioritats establits en esta Llei.
b) Cooperació multilateral, per mitjà de la participació en programes de cooperació al desenrotllament o a través de l'aportació de fons a organismes internacionals amb objectius que tinguen com a finalitat la consecució dels objectius i prioritats establits en esta Llei.
Article 9. Instruments de la cooperació al desenrotllament
L'activitat de La Generalitat en matèria de cooperació al desenrotllament es podrà dur a terme per mitjà dels instruments següents:
a) La cooperació tècnica: està dirigida a potenciar la formació dels recursos humans del país receptor, que millore els seus nivells de qualificació i producció en els àmbits social, sanitari, agrícola, industrial, cultural, institucional, sindical, empresarial, educatiu, econòmic, científic o tecnològic. Es durà a terme per mitjà d'accions, convenis, programes i projectes d'educació i formació, d'investigació i transferència de tecnologies, de prestació d'experts, de concessió de beques, d'informació, documentació, intercanvi, assessorament, consultoria i estudis. Sempre que siga possible, s'hi utilitzaran els recursos humans, materials i tècnics existents en el propi país.
b) La cooperació econòmica: comprén les aportacions destinades a projectes d'estructuració dels sectors bàsics (educació, salut, abastiment i tractament de l'aigua, infraestructures, transports, sectors productius i altres) dels països receptors o d'inversió per a l'augment del seu capital físic.
c) La cooperació financera: es realitza a través de contribucions oficials a organismes internacionals que es regisquen per criteris ètics d'inversió i funcionament de caràcter econòmic i financer, donacions, préstecs i qualsevol mesura que millore l'accés dels països receptors al capital financer i oriente els seus objectius a la reducció de la pobresa i el compliment dels objectius marcats per l'Assemblea General de les Nacions Unides.
d) L'educació per al desenrotllament i la sensibilització social: comprenen el conjunt d'accions que afavorixen una millor percepció i comprensió dels problemes que afecten els països empobrits i les seues causes que estimulen la solidaritat, el compromís i la cooperació actives amb estos, per mitjà de campanyes de divulgació i suport, programes informatius i formatius i qualsevol altre mitjà que tendisca a assolir els objectius previstos en l'article 4 d'esta llei.
e) La investigació sobre el desenrotllament, que tracta d'aprofundir en les causes i en les conseqüències del model de desenrotllament actual i en els problemes que provoca, així com la investigació per al desenrotllament, que tracta d'enfortir les capacitats i estratègies de reducció de la pobresa pròpies de les poblacions empobrides, a fi de produir ciència i tecnologia adaptada a les seues necessitats.
f) La formació especialitzada: tracta de millorar les capacitats, habilitats i valors dels agents de la cooperació en la planificació, gestió i avaluació de projectes i dels joves cooperants per mitjà de cursos de postgrau, concessió de beques i altres accions formatives.
g) L'acció humanitària: inclou les actuacions de prevenció i reducció de desastres que es duen a terme per a disminuir la vulnerabilitat de les poblacions, en situacions originades per desastres naturals o provocats pel ser humà, com també la resposta immediata a les necessitats d'assistència i protecció més urgents de les poblacions afectades per estes situacions i la protecció dels seus drets, atenent en especial les persones refugiades i desplaçades. Igualment, comprén les actuacions de postemergència encaminades a la rehabilitació, reconstrucció d'infraestructures, reinserció de la població afectada i assentament de les bases per al desenrotllament de les comunitats afectades. Totes les accions han de dur-se a terme en coordinació amb les institucions i organitzacions locals, i també amb la deguda coordinació amb altres donants i hauran de ser coherents amb les prioritats i l'assignació de tasques establides per a la planificació de l'ajuda global, a fi de tindre en compte els objectius del desenrotllament a mitjà i llarg termini.
h) El codesenrotllament: es tracta del conjunt d'actuacions de caràcter transnacional i interinstitucional orientades a fomentar la implicació i participació activa dels col·lectius de persones immigrants amb major presència en la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'afavorir el seu potencial com a agents de desenrotllament en els seus països d'origen, en coordinació amb altres organitzacions socials i administracions locals. Comprén, entre altres, accions de formació, capacitació, assessoria i assistència tècnica, així com d'enfortiment de les organitzacions d'immigrants i comunitàries en origen; s'inclouen també les accions d'educació i sensibilització de la societat valenciana sobre les causes de la població immigrant i el valor de la diversitat cultural.
i) L'educació per al desenrotllament i la sensibilització social: comprenen el conjunt d'accions que afavorixen una millor percepció i comprensió dels problemes que afecten els països empobrits i les seues causes, el foment de la consciència social crítica i el compromís actiu internacional per mitjà de campanyes de divulgació i suport, programes informatius i formatius i qualsevol altre mitjà que tendisca a assolir els objectius en l'article 4 d'esta Llei.
Article 10. Avaluació
1. La Generalitat promourà la realització d'avaluacions de totes les accions en què directament o indirectament participe, i contribuirà a una major orientació dels processos avaluatius cap a l'aprenentatge institucional i la millora contínua de la qualitat de les seues polítiques i intervencions.
2. Igualment, fomentarà el desenrotllament de procediments metodològics i instruments que faciliten les avaluacions sobre l'impacte, l'eficàcia i la sostenibilitat en les polítiques, els programes i els projectes de cooperació al desenrotllament i es promourà la realització d'avaluacions participatives d'acord amb les característiques del programa o projecte. A este efecte, es destinaran els recursos financers, humans i materials necessaris per a això.
CAPÍTOL III
Organització
Secció 1a
Òrgans rectors i executius
Article 11. El Consell
1. El Consell definix i dirigix la política de cooperació al desenrotllament de la Comunitat Valenciana.
2. Al Consell, per iniciativa de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenrotllament i amb l'informe previ del Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, li correspon:
a) Aprovar el Pla director de la Cooperació Valenciana, que serà remés posteriorment a Les Corts per al seu coneixement.
b) Aprovar el Pla anual de Cooperació al Desenrotllament, que serà remés posteriorment a Les Corts per a la seua informació.
3. Les Corts han de ser informades per la conselleria competent en matèria de cooperació al desenrotllament sobre el grau d'execució del pla director i els plans anuals que ho desenrotllen
Article 12. La conselleria competent en matèria de cooperació al desenrotllament
1. La conselleria competent en matèria de cooperació al desenrotllament té com a objecte l'impuls, l'organització i l'execució de la política de cooperació al desenrotllament de La Generalitat definida i dirigida pel Consell.
2. Les seues funcions en esta matèria són:
a) L'elaboració, seguiment i l'avaluació del pla director, els plans anuals i els plans estratègics de cooperació al desenrotllament.
b) El seguiment i l'avaluació dels projectes finançats amb fons de La Generalitat.
c) La coordinació dels plans, els programes i els projectes de cooperació al desenrotllament de la Comunitat Valenciana, i l'establiment de les relacions adequades de col·laboració amb tots els agents públics i privats.
d) El suport a les iniciatives solidàries de cooperació al desenrotllament de les organitzacions no governamentals de desenrotllament i la resta d'agents de la cooperació valenciana.
e) La coordinació amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i amb altres administracions, organismes i institucions nacionals o supranacionals, per a la realització de programes conjunts.
f) L'elaboració dels reglaments que desenrotllen esta llei.
g) Qualssevol altres actuacions que determinen la presència i la participació efectiva de La Generalitat en este àmbit.
Article 13. Altres departaments de La Generalitat
Els departaments que duguen a terme actuacions de cooperació al desenrotllament en l'àmbit de les seues competències respectives han de respectar les directrius bàsiques del pla director i els plans anuals, els quals s'elaboraran amb la participació d'aquells, en el marc de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament.
Secció 2a
Òrgans de coordinació i assessorament
Article 14. Coordinació amb les institucions públiques valencianes
La Generalitat durà a terme una política activa de coordinació amb les altres administracions i institucions públiques de la Comunitat Valenciana que destinen recursos a la cooperació al desenrotllament, a fi de millorar l'eficàcia dels programes, accions i projectes, podent establir per a això els protocols, convenis o concerts que resulten més adequats.
Article 15. Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament
1. Es crea la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament, com a òrgan de coordinació interdepartamental del Consell en este àmbit.
2. La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament està presidida pel titular de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenrotllament i està integrada per representants de les conselleries de La Generalitat que són susceptibles de realitzar actuacions relacionades amb la dita matèria.
3. La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenrotllament té les funcions següents:
a) Garantir la coordinació, l'intercanvi d'informació, la coherència i la complementarietat de l'activitat de La Generalitat en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament.
b) Informar el pla director i els plans anuals i conéixer-ne els respectius informes de revisió, avaluació o seguiment.
c) Qualsevol altra funció que li encomane el seu president o se li atribuïsca per mitjà del reglament que en desenrotlle la composició i règim de funcionament.
Article 16. Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament
1. Es crea la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament, com a òrgan de coordinació, col·laboració i assistència recíproca entre La Generalitat i les altres administracions valencianes que incloguen en els seus pressupostos partides computables com a ajuda de cooperació al desenrotllament.
2. La Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament està presidida pel titular de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenrotllament.
3. Les funcions de la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament són les següents:
a) Impulsar l'intercanvi d'informació permanent entre La Generalitat i les altres administracions de la Comunitat Valenciana sobre les actuacions que ambdós porten a terme en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament i promoure la sistematització de la informació sobre els seus programes, projectes i accions.
b) Conéixer la planificació de la cooperació valenciana, a fi de garantir la coherència i complementarietat de les accions de desenrotllament que aquelles realitzen en el marc de les seues competències.
c) Promoure accions conjuntes de cooperació al desenrotllament entre els membres de la comissió.
d) Facilitar el coneixement dels projectes desenrotllats i el seu impacte entre la ciutadania en els distints municipis valencians.
4. La composició i funcionament de la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament es determinarà reglamentàriament.
Article 17. El Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament
1. Es crea el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament, adscrit a la conselleria competent en esta matèria, com a òrgan col·legiat superior de consulta i participació dels distints sectors implicats en l'àmbit d'actuació de la cooperació internacional al desenrotllament que actuen en la Comunitat Valenciana.
2. Formaran part del Consell representants de La Generalitat, de les organitzacions no governamentals de desenrotllament, de les agrupacions d'ONGD més representatives a la Comunitat Valenciana i la resta d'agents de la cooperació internacional al desenrotllament definits en l'article 24 d'esta llei, així com altres persones, entitats i institucions amb activitat destacada i reconeixement en l'àmbit de la cooperació internacional al desenrotllament, designades d'acord amb el que reglamentàriament es determine.
3. El Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament tindrà les funcions següents:
a) Conéixer i informar les propostes de disposicions de La Generalitat en matèria de cooperació al desenrotllament.
b) Informar el projecte del Pla director de la Cooperació Valenciana i els plans anuals.
c) Conéixer els informes de revisió, seguiment o avaluació del pla director i els documents de seguiment dels plans anuals, per a proposar les recomanacions oportunes.
d) Elaborar, per iniciativa pròpia, informes, propostes i recomanacions per a la millora de la política de cooperació internacional al desenrotllament de La Generalitat.
e) Sol·licitar consulta i assessorament de persones expertes en la matèria.
f) Aquelles altres funcions que li assigne la conselleria competent en la matèria o que se li atribuïsquen reglamentàriament.
4. Tant la seua composició com la seua organització i funcionament es determinaran reglamentàriament.
Article 18. El Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana
1. El Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana és l'òrgan de coordinació de les institucions públiques i entitats privades de la Comunitat Valenciana que destinen fons a l'acció humanitària i té com a objecte integrar sinèrgies i concentrar recursos per a aconseguir l'efectivitat de les ajudes que es presten.
2. El Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana canalitza l'ajuda humanitària i d'emergència de les entitats que l'integren per a previndre i atendre les situacions d'emergència derivades de desastres naturals o provocades, de conflictes armats o d'activitats terroristes amb l'eficàcia i la immediatesa que demanden els fets, així com realitzant programes de post-emergència per a la reconstrucció i prevenció de riscs.
3. El Comité Permanent s'integra en la Conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de cooperació al desenrotllament, en el titular de les quals en recaurà la presidència.
4. El Comité Permanent està assessorat per un òrgan consultiu, integrat per les organitzacions no governamentals al desenrotllament de la Comunitat Valenciana que tenen entre els seus objectius l'acció humanitària, i que té les funcions següents:
a) Informar el comité permanent d'aquelles situacions d'emergència i post-emergència que en requerisquen la intervenció.
b) Emetre informes, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del comité permanent, i evacuar consultes respecte a situacions d'emergència i post-emergència que requerisquen una acció humanitària urgent.
c) Elevar de manera prioritària al comité permanent, per a una millor coordinació entre les ONGD, els projectes susceptibles de ser finançats per este.
d) Conéixer el seguiment i grau d'execució dels projectes aprovats pel comité permanent.
5. D'acord amb la normativa aplicable, es regularà el règim jurídic, la composició i el funcionament del comité permanent i el seu òrgan consultiu i es formalitzarà un pla d'acció humanitària, per a facilitar i agilitar les possibles actuacions.
Article 19. Coordinació amb altres institucions i entitats nacionals i internacionals
La Generalitat es relaciona amb les altres institucions nacionals i internacionals en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament amb criteris d'informació, coordinació i col·laboració recíproques:
a) Participa en les reunions de la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament, creada per l'article 23 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenrotllament, principalment per a l'elaboració del pla director i els plans anuals de la cooperació espanyola.
b) Col·labora de forma especial amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per a dur a terme programes i projectes d'interés comú.
c) Impulsa mecanismes de coordinació i col·laboració de les actuacions de cooperació per al desenrotllament amb altres comunitats autònomes, amb les institucions europees en el marc de la Unió Europea, i amb les distintes organitzacions internacionals.
d) Promou fórmules de col·laboració i cooperació amb les institucions públiques i entitats privades dels països receptors de la cooperació, per a millorar l'eficàcia i l'eficiència dels programes i projectes d'interés comú en este àmbit.
CAPÍTOL IV
Recursos humans i financers
Article 20. Recursos humans
1. L'activitat del Consell en matèria de cooperació al desenrotllament serà duta a terme principalment pel personal adscrit al centre directiu que tinga les dites competències.
2. El Consell fomentarà la participació del personal dependent d'altres centres directius de La Generalitat en projectes i programes de cooperació al desenrotllament per ell impulsats.
3. El personal funcionari de La Generalitat, degudament autoritzat, que participe en projectes o programes de cooperació al desenrotllament finançats o impulsats per esta per un període superior a sis mesos, passarà a la situació de servicis especials; si el període fóra inferior a sis mesos, i podrà atorgar-se-li una comissió de servicis. El personal laboral i estatutari es regirà pel seu règim específic.
4. Així mateix, per raons d'especificitat de la matèria, es podran contractar persones físiques o jurídiques especialistes en cooperació al desenrotllament, amb subjecció a la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques.
5. La Conselleria amb competències en matèria de cooperació al desenrotllament destinarà els mitjans personals i tècnics que considere necessaris per a les accions de cooperació i per al seguiment i avaluació dels projectes de cooperació al desenrotllament.
6. La Conselleria competent en matèria de cooperació al desenrotllament organitzarà accions formatives dirigides al personal a què es referixen els punts 1 i 2 d'este article, que s'emmarcaran necessàriament dins dels plans de formació de La Generalitat.
Article 21. Recursos econòmics
1. Els projectes de lleis de pressupostos de La Generalitat remesos pel Consell a Les Corts fixaran anualment els crèdits destinats a la cooperació al desenrotllament, d'acord amb les orientacions contingudes en el pla director i en els plans anuals respectius, amb un import mínim equivalent al 0,7% dels pressupostos de La Generalitat per a cada exercici.
2. Els crèdits pressupostaris consignats en els programes de cooperació al desenrotllament que no s'executen dins de l'exercici pressupostari corresponent, podran incorporar-se de forma addicional a la mateixa partida pressupostària consignada en els pressupostos de l'exercici següent, en els termes establits en la normativa vigent.
3. Els ingressos procedents de donacions, subvencions i contribucions d'altres organismes i institucions nacionals i internacionals, públics i privats i de persones físiques o jurídiques, generaran crèdit en els programes de despesa destinats a la cooperació al desenrotllament.
Article 22. Finançament i control
1. El Consell pot finançar, per mitjà d'ajudes o subvencions, els programes i els projectes dels agents de cooperació internacional al desenrotllament que complisquen els requisits establits per esta llei i es corresponguen amb les línies establides pel pla director i els plans anuals.
2. També pot finançar programes i projectes en l'àmbit de la cooperació al desenrotllament per mitjà de convenis de col·laboració amb les administracions, les institucions i les entitats nacionals, internacionals o d'altres països que considere adequades, sempre que les actuacions a dur a terme s'ajusten a les previsions del pla director i els plans anuals.
3. Reglamentàriament es regularan les bases per al finançament d'accions en l'àmbit de la cooperació internacional al desenrotllament, especificant, entre altres aspectes, el règim de participació financera de La Generalitat, els procediments que s'ha de seguir i el règim específic de transferències de fons i justificació de les despeses de les accions subvencionades, que inclourà auditories o altres tècniques de control dels projectes, en atenció a la naturalesa de l'ajuda o de les característiques especials concurrents en les entitats sotmeses a control. Dites tècniques de justificació de la despesa tindran en compte la necessària flexibilitat de les normes generals al finançament de projectes que es realitzen en països receptors d'ajuda oficial al desenrotllament.
4. Les subvencions corrents o de capital que concedesca per La Generalitat, d'acord amb el que establix els punts 1 i 2 d'este article, es podran abonar amb caràcter previ a la justificació de la finalitat per a la qual van ser concedides. No obstant això, la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenrotllament podrà requerir en qualsevol moment garantia de la capacitat per a portar a efecte un projecte determinat.
5. L'aplicació del règim de reintegraments de les ajudes o subvencions concedides en matèria de cooperació al desenrotllament s'ajustarà al que disposa el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, així com al que establixen els preceptes de caràcter bàsic arreplegats en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i a aquells altres preceptes del mateix text legal que, encara que amb caràcter supletori, resulten compatibles amb la normativa pròpia. L'òrgan competent per a exigir el reintegrament de l'ajuda o subvenció serà el mateix que n'haja estat competent per a l'atorgament, sense perjuí que la dita atribució puga ser objecte de delegació.
CAPÍTOL V
Participació social
Article 23. Fonaments
1. Les accions de cooperació al desenrotllament no són exclusives de les institucions públiques, sinó que precisen de la participació activa de la societat civil en la seua planificació i execució.
2. Per això, els principis de col·laboració i complementarietat amb les iniciatives dels agents de la cooperació internacional al desenrotllament, com a expressió col·lectiva de la solidaritat de la societat valenciana, informaran totes les actuacions de La Generalitat en este àmbit, concretant-se en actuacions que tendisquen a:
a) Fomentar l'activitat i participació de la ciutadania, a través del seu teixit social i, especialment, per les organitzacions no governamentals de desenrotllament i altres agents de la cooperació.
b) Facilitar la relació dels agents de la cooperació amb les administracions i institucions públiques.
c) Recolzar els servicis d'informació, documentació, investigació i formació necessaris per a millorar el coneixement de les necessitats dels països i poblacions empobrits, la reflexió crítica, el compromís cívic i la participació social en accions de solidaritat internacional i cooperació al desenrotllament.
d) Atorgar ajudes i subvencions i subscriure acords amb els agents de la cooperació internacional al desenrotllament, sempre que tinguen com a objecte actuacions incloses en el pla director o en els plans anuals de cooperació al desenrotllament i queden establides les condicions i el règim jurídic aplicables que garantisquen, en tot cas, el caràcter no lucratiu de les mateixes.
Article 24. Els agents de la cooperació internacional al desenrotllament
1. Els agents de la cooperació internacional al desenrotllament, com a expressió col·lectiva de la solidaritat de la societat valenciana amb els pobles empobrits, són interlocutors fonamentals de les Administracions Públiques en esta matèria. Esta interlocució es portarà a terme bàsicament a través de les instàncies representatives de les organitzacions no governamentals de desenrotllament i altres agents de la cooperació i en el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament.
2. Es consideren agents de la cooperació internacional al desenrotllament en la Comunitat Valenciana, a l'efecte d'esta llei, les institucions i entitats que, no tenint ànim de lucre, reunisquen els requisits següents:
a) Constituir una organització amb personalitat jurídica i capacitat legal per a actuar d'acord amb la normativa vigent en l'àmbit de la cooperació internacional al desenrotllament.
b) No tenir ànim de lucre.
c) Tenir seu social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana.
d) Tenir entre els seus fins o com a objecte exprés, segons figure en els seus Estatuts o document equivalent, la realització d'activitats de cooperació internacional al desenrotllament o d'acció humanitària.
e) Disposar d'una estructura susceptible de garantir prou el compliment dels seus objectius.
f) Respectar els principis, objectius i criteris d'actuació previstos en el capítol I d'esta llei.
3. Les entitats que per la seua naturalesa jurídica posseïsquen ànim de lucre podran ser considerades agents de la cooperació internacional per al desenrotllament quan, reunint els requisits del paràgraf anterior i contribuïsquen a les actuacions de la cooperació valenciana per mitjà de l'aportació dels seus recursos i la seua experiència en els diversos sectors de la seua activitat, sempre que acrediten prèviament les garanties exigides per les disposicions financeres i pressupostàries i es comprometen a no obtindre cap benefici de les seues actuacions en esta matèria.
4. Les ONGD i la resta d'agents de la cooperació arreplegats en l'apartat 2 d'este article podran rebre ajudes o subvencions computables com a cooperació valenciana al desenrotllament, per a la qual cosa hauran d'estar inscrits en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, a més de comptar amb un soci o contrapart local en la zona on vagen a realitzar l'actuació, si és el cas.
5. Excepcionalment, també podran rebre ajudes per a executar programes o projectes de cooperació internacional les entitats privades sense ànim de lucre dels països en via de desenrotllament que demostren la seua capacitat per a portar-los a cap.
Article 25. Les organitzacions no governamentals de desenrotllament
Són organitzacions no governamentals de desenrotllament, ONGD, a l'efecte d'esta llei, les entitats de dret privat, legalment constituïdes i sense ànim de lucre, que tinguen com a fins expressament determinats en els seus Estatuts la realització d'activitats relacionades amb els principis i objectius establits en esta llei.
Article 26. Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana.
1. Es crea el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, en el qual podran inscriure's les organitzacions no governamentals de desenrotllament i la resta d'agents de la cooperació internacional al desenrotllament de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits establits en els articles 24 i 25 d'esta llei.
2. La inscripció en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana serà requisit imprescindible perquè els dits agents puguen rebre ajudes de La Generalitat en esta matèria.
3. El Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana té caràcter públic i serà objecte de desplegament reglamentari el seu funcionament i la seua forma d'accés.
Article 27. El voluntariat
1. A l'efecte d'esta llei, es considera voluntari a tota persona física que, reunint les característiques determinades en la Llei Valenciana 4/2001, de 19 de juny, de La Generalitat, del Voluntariat, participe de manera altruista en les activitats dels programes o projectes de cooperació al desenrotllament a través de l'entitat pública o privada en què preste els seus servicis, havent de ser informat per esta dels objectius de la seua actuació, del marc en què es produïx, dels seus drets i deures contractuals i legals i de la seua obligació de respectar les lleis del país de destinació, en el cas del personal expatriat.
2. A més dels drets reconeguts amb caràcter general en l'esmentada Llei 4/2001, l'entitat haurà de proporcionar al seu personal voluntari expatriat els recursos necessaris per a dur a terme l'activitat encomanada, fer front als gastos de subsistència, allotjament, assegurança d'assistència que cobrisca com a mínim els riscos de mort, accident, malaltia, gastos de repatriació i responsabilitat civil per danys causats o patits per tercers en l'exercici de l'acció voluntària.
3. La Generalitat fomentarà la formació dels voluntaris en les matèries inherents a la cooperació al desenrotllament.
4. En tot allò no previst en este article, s'aplicarà supletòriament la Llei 4/2001, de 19 de juny, de La Generalitat, del Voluntariat.
Article 28. Els cooperants
1. Són cooperants els qui unixen, a una adequada formació o titulació acadèmica oficial, una provada experiència professional i tenen encomanada l'execució d'un determinat programa o projecte en el marc de la cooperació al desenrotllament.
2. Els seus drets i obligacions, incompatibilitats, formació, homologació dels servicis que presten, modalitats de previsió social i la resta d'aspectes del seu règim jurídic, seran els establits per la norma estatal reguladora de l'Estatut del Cooperant.
Article 29. La població immigrant
1. S'entén per codesenrotllament, a l'efecte d'esta Llei, la implicació dels immigrants residents en la Comunitat Valenciana en les tasques de desenrotllament dels seus països d'origen.
2. La Generalitat recolzarà els programes de capacitació i formació per al codesenrotllament, i impulsarà programes i projectes que permeten la formació de la població immigrant, a fi d'afavorir la seua participació activa en els processos de desenrotllament de les seues comunitats i països d'origen, junt amb altres organitzacions i entitats valencianes, contribuint d'esta manera a establir relacions de coresponsabilitat i interessos compartits entre la comunitat d'origen i la de destí. A més es fomentarà el coneixement de la realitat immigratòria i s'impulsaran els projectes de sensibilització per al codesenrotllament, que mostren el potencial de les persones immigrants com a agents de desenrotllament.
CAPÍTOL VI
Infraccions i Sancions
Article 30. Règim jurídic
L'aplicació del règim d'infraccions i sancions s'ajustarà al que disposen els preceptes de caràcter bàsic arreplegats en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com a aquells altres preceptes del mateix text legal que, encara que amb caràcter supletori, resulten compatibles amb la normativa pròpia.
Article 31. Òrgans competents
Les sancions en matèria d'ajudes o subvencions de cooperació al desenrotllament seran imposades, fins que no existisca normativa pròpia respecte d'això, pels òrgans a què es referix l'article 66 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i estos s'equipararan als òrgans autonòmics per analogia de funcions. Les dites atribucions podran ser objecte de delegació.
Article 32. Procediment sancionador
Fins que no existisca un procediment sancionador específic, hi resultarà d'aplicació el previst en el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, aprovat pel Reial Decret 1398/1993, d'11 d'agost.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les Corts Valencianes, en virtut de la seua autonomia organitzativa i pressupostària, podran realitzar i promoure actuacions en matèria de cooperació internacional al desenrotllament en el marc dels principis, objectius i criteris d'actuació establerts en esta llei i en coordinació amb el Consell.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El Pla director de la Cooperació Valenciana al Desenrotllament 2004-2007, aprovat per Acord de 7 de maig de 2004, del Consell, continua vigent, en tot el que no contradiga els preceptes d'esta llei, fins a l'aprovació del següent pla director.
Segona
Fins que no s'aproven els reglaments de desplegament d'esta llei, i en allò que no la contradiga, continuarà en vigor el Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Consell, regulador de les bases per a la cooperació internacional al desenrotllament i del règim específic de transferències de fons destinats a la cooperació amb països en via de desenrotllament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior en allò que contradiguen o s'oposen al que disposa la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
1. S'autoritza el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i execució d'esta llei.
2. En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'esta llei, el Consell haurà d'aprovar els reglaments de desplegament d'esta, i es donarà prioritat a la regulació del Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament.
Segona
En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'esta llei, s'aprovarà el desplegament del reglament orgànic i funcional del centre directiu que té les competències en matèria de cooperació al desenrotllament en La Generalitat, adaptat a les competències i funcions definides per aquella, i la consignació pressupostària de la qual s'haurà d'arreplegar en els pressupostos de La Generalitat per a l'any següent a l'aprovació de la llei.
Tercera
Esta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat o Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 9 de febrer de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea