diari

Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es desplega l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, respecte a la funció interventora en la seua modalitat de fiscalització limitada.

(DOGV núm. 2352 de 23.09.1994) Ref. Base de dades 2036/1994

DECRET 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es desplega l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, respecte a la funció interventora en la seua modalitat de fiscalització limitada. [94/6190]
L'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Govern Valencià, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, possibilita l'exercici de la funció interventora en un model de fiscalització articulat en dos nivells de naturalesa i profunditat diferent: un, revestit de les connotacions d'essencialitat, brevetat i urgència, i l'altre, de les de complementarietat, extensió i normalitat temporal.
El primer d'aquests nivells, al qual es denomina fiscalització prèvia limitada, es caracteritza per ser un control previ, selectiu i de qualitat, realitzat sobre tots i cadascun dels actes, documents o expedients susceptibles de produir obligacions de contingut econòmic, que es limita a comprovar, a més dels aspectes previstos en els apartats a) i b) de l'article 61.3 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aquells altres que, per la seua transcendència en el procés de gestió, seria convenient verificar prèviament.
El segon dels nivells del procés de fiscalització, al qual es denomina fiscalització plena posterior, té com a objecte fonamental comprovar l'adequació de la gestió del pressupost a la resta de les normes aplicables a aquesta gestió, i aquesta verificació no es realitza sobre cadascun dels expedients en què prèviament ha recaigut una fiscalització prèvia limitada, sinó sobre una mostra representativa d'aquests, aplicant-hi tècniques estadístiques i d'auditoria. El contingut d'aquest control posterior es fonamenta en el que disposa l'article 61.5 de l'esmentat text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Això donà lloc a la publicació del Decret 33/1988, de 21 de març, Decret 192/1989, de 22 de desembre, i Decret 69/1990, de 26 d'abril, del Govern Valencià, en els quals es determinaren els requisits legals que ha d'examinar la Intervenció, amb caràcter previ a la realització de la despesa, en matèria de contractació d'obres, subministraments, assistències tècniques amb empreses consultores o de serveis i de treballs específics i concrets no habituals, concessió de subvencions i supòsits d'expropiació forçosa mitjançant procediment d'urgència.
Aquestes comprovacions tenien el caràcter de control previ mínim, que era susceptible de ser ampliat quan les necessitats dels òrgans gestors o altres circumstàncies així ho justificaven. L'experiència ha demostrat la necessitat d'ampliar alguns aspectes que s'han de comprovar amb caràcter previ, en determinats tipus d'expedients de despesa, amb la finalitat d'assegurar un major rigor en aquest nou model de funció interventora. Aquests aspectes són recollits en aquest decret i mitjançant la seua comprovació prèvia s'afavorirà que la tramitació dels distints expedients d'obligacions o despeses s'ajuste substancialment a la legalitat vigent.
D'altra banda, en compliment del que sanciona l'article 34.3 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1994, es fiscalitzen els actes, documents i expedients de l'administració de la Generalitat Valenciana relatius al capítol I, Despeses de personal, després que aquests hagen estat efectuats, en substitució d'una fiscalització prèvia, de forma temporal fins que el Govern Valencià, d'acord amb el número 4 de l'article anteriorment esmentat, establesca un sistema específic de control intern, amb la finalitat de millorar l'eficàcia del que s'estableix en la llei esmentada. Per això, considerant l'oportunitat, que amb la promulgació d'aquest decret es presenta, tant per a complir amb el mandat de la Llei pressupostària de 1994, com per a recollir en una sola disposició legal tot allò referent a la fiscalització prèvia limitada, s'hi inclouen també els aspectes addicionals específics que s'hi hauran de considerar per despeses de personal que s'atenen a càrrec dels crèdits del capítol I.
Per tot això, en compliment de l'article 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, amb l'informe previ de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 19 d'agost de 1994,
DECRETE:
Article primer. Límits generals de la fiscalització prèvia
La intervenció prèvia d'obligacions o despeses inclosos en aquest decret, en cadascuna de les conselleries i organismes autònoms de naturalesa administrativa, es limitarà a comprovar els aspectes següents:
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es propose contraure.
Quan es tracte de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que preceptua l'article 29 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i precepte concordant de la Llei de Pressupostos de cada exercici econòmic.
b) Que les obligacions o despeses siguen generades per òrgan competent.
c) Aquells aspectes addicionals que, atenent la naturalesa dels distints actes, documents o expedients, conté aquest decret.
Article segon. Fiscalització plena posterior
1. D'acord amb els articles 57 i 61.5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, després de l'execució de les despeses corresponents, la Intervenció General de la Generalitat Valenciana realitzarà una fiscalització plena exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o expedients que foren sotmesos a la fiscalització limitada, mitjançant l'aplicació de tècniques d'auditoria, en la qual es verificaran els aspectes legals no examinats en la fase prèvia, amb la finalitat de comprovar i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
2. La fiscalització plena es durà a efecte, sobre les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització prèvia limitada, en cadascun dels semestres naturals de l'exercici i s'iniciarà al principi de cada semestre sobre l'anterior.
Article tercer: Altres actes de fiscalització prèvia de caràcter general
Per a tot tipus d'expedients s'hauran d'efectuar, si s'escau, a més de les comprovacions que es determinen en els apartats següents, les que a continuació s'assenyalen:
1. La competència de l'òrgan de contractació o que concedeix subvencions quan aquest òrgan no tinga atribuïda la facultat per a l'aprovació de les despeses de què es tracte.
2. Quan dels informes preceptius, als quals es referència en els articles següents, es deduís que s'han omés requisits o tràmits que siguen essencials o que la continuació de la gestió administrativa pogués causar crebants econòmics al tresor de la Generalitat Valenciana o a un tercer, es procedirà a l'examen exhaustiu del document o documents objecte de l'informe i si, a judici de l'interventor, es donen les circumstàncies esmentades, haurà d'actuar d'acord amb el que preceptua l'article 59 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. En els expedients de reconeixement d'obligacions s'haurà de comprovar que responen a despeses aprovades i fiscalitzades favorablement.
Article quart. Fiscalització específica de contractes d'obra
En els expedients de contractes d'obra, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran el següents:
1. Obra nova:
1.1 Que hi ha projecte amb informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes (d'ara endavant Oficina de Supervisió), de la mateixa conselleria o, si no n'hi ha, de la d'Economia i Hisenda, sempre que siga preceptiu.
1.2 Que hi ha plec de clàusules administratives particulars amb informe del servei jurídic. Quan s'utilitze plec-tipus de clàusules administratives, verificar que el contracte que s'ha de subscriure és de naturalesa anàloga al que duu l'informe del servei jurídic.
1.3 Que hi haja acta de replanteig previ, firmada pel servei corresponent.
1.4 Conformitat, quan pertoque, de la classificació concedida al contractista, que es proposa com adjudicatari, amb l'exigida en el plec de clàusules administratives particulars.
1.5 En l'adjudicació mitjançant concurs, verificació que el plec de clàusules administratives particulars inclou a més criteris objectius d'adjudicació del contracte.
1.6 En la contractació directa haurà de verificar-se la justificació en l'expedient de la necessitat de recórrer a aquest sistema d'adjudicació i, si s'escau, s'hauran d'aportar les ofertes presentades, almenys, per tres empreses.
A més dels requisits exigits per al cas d'obra nova, s'exigirà:
a) En el supòsit d'obres cofinançades a càrrec de l'exercici corrent:
1.7 Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'ens o dels ens cofinançadors comprometent la seua aportació i autoritzant la compensació d'ofici que practique, si s'escau, la Generalitat Valenciana, a càrrec de les prestacions que se satisfacen, segons l'article 49 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, o altra norma, si vençut el termini no havia aportat la seua part.
1.8 En l'expedient constarà que s'ha efectuat la generació de crèdit basant-se en el corresponent compromís fefaent de l'aportació.
b) I en el supòsit d'obres cofinançades a càrrec d'exercicis futurs:
1.9 El certificat de l'acord d'aportació descrit en l'apartat a) anterior comprendrà, a més, l'aprovació per l'ens de la despesa plurianual i la seua qualificació com a despesa obligatòria.
1.10 Igualment s'acreditarà que s'ha efectuat la generació com en el supòsit de cofinançament a càrrec de l'exercici corrent, al principi de cadascun dels exercicis futurs a què afecte.
2. Modificats i addicionals:
2.1 Que el projecte duga l'informe de l'Oficina de Supervisió, si pertoca.
2.2 Que hi ha informe de l'assessoria jurídica i, si s'escau, dictamen del Consell d'Estat.
2.3 Que hi ha acta de replanteig previ, firmada pel cap del servei corresponent.
En els supòsits d'obres cofinançades per altres administracions públiques o ens privats, els mateixos requisits anteriorment exposats per a l'obra nova.
3. Obres accessòries i complementàries:
3.1 Que hi ha projecte amb l'informe de l'Oficina de Supervisió, si pertoca.
3.2 En el cas que l'obra accessòria o complementària supere el 20% del pressupost o, sense superar-lo, s'adjudique a contractista diferent del de l'obra principal, l'expedient haurà de complir els requisits previstos per a l'obra nova.
3.3 Que hi ha acta de replanteig previ, firmada pel servei corresponent.
En els supòsits d'obres cofinançades per altres administracions públiques o entitats privades, la documentació ressenyada per a iguals supòsits de l'obra nova.
4. Reajustament d'anualitats:
Cap aspecte addicional.
5. Certificacions d'obra:
5.1 Que hi ha la certificació autoritzada pel facultatiu director de l'obra, i amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.
5.2 Per a la primera certificació, que està constituïda la fiança definitiva i que el contractista està al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5.3 En el cas que s'efectuen bestretes, verificació que el seu import ha estat avalat.
6. Revisió de preus:
6.1 Aprovació de la despesa: que la revisió estiga autoritzada en el plec de clàusules administratives particulars.
6.2 Liquidació de la revisió: que hi ha certificació de la revisió, autoritzada pel facultatiu director de l'obra, i amb la conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor.
7. Liquidació provisional:
7.1 Que hi ha informe de l'Oficina de Supervisió, si pertoca.
7.2 Que s'hi adjunta acta o certificació de la recepció provisional de l'obra.
8. Liquidació definitiva:
8.1 Que hi ha informe de l'Oficina de Supervisió, si pertoca.
8.2. Que s'hi adjunta acta o certificació de la recepció definitiva de l'obra.
9. Devolució de la fiança o cancel.lació d'aval:
Que hi ha acord dictat per l'òrgan competent.
10. Pagament d'interessos de demora:
Que hi ha informe del servei jurídic.
11. Indemnitzacions a favor del contractista:
Que hi ha informe del servei jurídic.
12. Execució d'obres per una administració:
12.1 Que hi ha projecte amb informe de l'Oficina de Supervisió, si pertoca.
12.2 Que hi ha informe del servei jurídic.
12.3 Que hi ha acta de replanteig previ firmada pel servei corresponent.
Article cinqué. Fiscalització específica de contractes de subministraments
En els expedients de contractes de subministraments, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) l'article 1 d'aquest decret seran els següents:
- Subministraments en general
1. Expedient inicial:
1.1 Que hi ha plec de bases, amb l'informe sobre les clàusules administratives particulars del servei jurídic.
1.2 Quan s'utilitze plec-tipus de bases, verificar que el contracte que s'ha de subscriure és de naturalesa anàloga al que duu l'informe del servei jurídic.
1.3 En els expedients adjudicats per concurs, verificació que el plec de bases recull criteris objectius d'adjudicació del contracte.
1.4 En la contractació directa s'haurà de verificar la justificació en l'expedient de la necessitat de recórrer a aquest sistema de contractació i, si s'escau, s'hauran d'aportar les ofertes presentades, almenys, per tres empreses.
2. Modificació del contracte:
2.1 Que hi haja informe del servei jurídic i, si s'escau, del Consell d'Estat.
3. Pagaments al contractista.
3.1. Pagament a compte:
3.1.1 Que estiguen autoritzats en el plec de bases.
3.1.2 Que hi ha la conformitat dels serveis competents amb el subministrament realitzat o fabricat.
3.1.3 Que l'empresa adjudicatària aporte factura, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, sobre obligació d'expedir factura per empresaris i professionals.
3.1.4 Acreditació d'estar, el contractista, al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3.2. Pagament total o pagament de la liquidació si hi havia pagaments a compte:
3.2.1 Que s'hi adjunta acta o certificació de la recepció del subministrament.
3.2.2 Que l'empresa adjudicatària aporte factura, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 2402/1985, de 28 de desembre, sobre obligació d'expedir factura per empresaris i professionals.
3.2.3 Si no hi hagueren pagaments a compte, acreditació d'estar, el contractista, al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4. Devolució de fiança o cancel·lació d'aval:
Que hi ha acord dictat per l'òrgan competent.
5. Pagament d'interessos de demora:
Que hi ha informe del servei jurídic.
6. Indemnitzacions a favor del contractista:
6.1 Que hi ha informe del servei jurídic.
6.2 Que hi ha informe tècnic.
- Contractació d'equips o sistemes per al tractament de la informació
Expedient inicial:
1. Que hi ha informe de la Direcció General d'Administració Territorial i Organització, de la Conselleria d'Administració Pública.
2. Els aspectes continguts per als subministraments en general.
Article sisé. Fiscalització específica de contractes d'assistència amb empreses i contractes específics i concrets no habituals
En els expedients de contractes d'assistència amb empreses consultores o de serveis i contractes específics i concrets no habituals, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran els següents:
1. Expedient inicial:
1.1 Que hi ha el plec de clàusules administratives particulars amb l'informe del servei jurídic i, si es formula, el plec de condicions tècniques.
1.2 Que l'objecte del contracte està perfectament definit, de manera que permeta la comprovació de l'exacte compliment de les obligacions per part del contractista.
1.3 Quan s'utilitze plec-tipus de clàusules administratives, verificar que el contracte que s'ha de subscriure és de naturalesa anàloga al que duu l'informe del servei jurídic.
1.4 Conformitat, quan pertoque, de la classificació concedida al contractista, que es proposa com adjudicatari, amb l'exigida en el plec de clàusules administratives particulars.
1.5 Informe detallat i raonat sobre insuficiència de mitjans, emés per l'òrgan de contractació.
1.6 En l'adjudicació mitjançant concurs, que el plec de clàusules administratives particulars inclou criteris objectius d'adjudicació del contracte.
1.7 En la contractació directa s'haurà de justificar la necessitat de recórrer a aquest sistema d'adjudicació i, si s'escau, s'hauran d'aportar les ofertes presentades per, almenys, tres empreses.
2. Modificació del contracte:
Que hi ha informe del servei jurídic i, si s'escau, del Consell d'Estat.
3. Pagaments a l'empresari.
3.1 Pagaments a compte:
3.1.1 Que s'hagen previst en el plec de clàusules administratives particulars.
3.1.2 Que hi ha un certificat de l'òrgan corresponent en que es valora el treball parcial efectuat i la conformitat del servei competent amb el treball o servei realitzat.
3.1.3 Que l'empresa adjudicatària aporte factura, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, sobre obligació d'expedir factura per empresaris i professionals.
3.1.4 Acreditació d'estar, el contractista, al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3.2 Pagament total o pagament de la liquidació si hi ha pagaments a compte:
3.2.1 Que s'hi adjunta certificació o acta de la recepció dels treballs.
3.2.2 Que l'empresa adjudicatària aporte factura, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, sobre obligació d'expedir factura per empresaris i professionals.
3.2.3 Si no hagueren pagaments a compte, acreditació d'estar, el contractista, al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4. Devolució de fiança o cancel·lació de l'aval:
Que hi ha acord dictat per l'òrgan competent.
5. Pagament d'interessos de demora:
Que hi ha informe del servei jurídic.
6. Indemnitzacions a favor de l'empresari:
6.1. Que hi ha informe del servei jurídic.
6.2. Que hi ha informe tècnic.
Article seté. Fiscalització específica d'expedients de subvencions
En els expedients de subvencions, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran els següents:
- Innominades o genèriques
1. Expedient inicial:
Que les normes reguladores de la concessió de la subvenció de què es tracte s'ajusten als requisits establerts en l'article 47.11 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de
la Generalitat Valenciana.
2. Reconeixement d'obligacions:
2.1 Que hi ha les garanties o justificants adequats exigits per les normes reguladores de la subvenció.
2.2 Certificació, expedida per l'òrgan gestor, de comprovació i aprovació dels justificants i l'acreditació del compliment dels fins que justifiquen la concessió de la subvenció.
2.3 Acreditació, per part del beneficiari, d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Nominatives
1. Expedient inicial:
Cap aspecte addicional.
2. Reconeixement d'obligacions:
Els mateixos requisits que les innominades o genèriques.
- Lliure disposició
1. Expedient inicial:
Cap aspecte addicional.
2. Reconeixement d'obligacions:
Els mateixos requisits que les innominades o genèriques.
Article vuité. Fiscalització específica de convenis i acords de cooperació
En els expedients de convenis i d'acords de cooperació que subscriga la Generalitat Valenciana amb ens de dret públic o de col·laboració amb particulars, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran els següents:
- Convenis de cooperació de la Generalitat Valenciana amb ens públics:
Que hi ha informe del servei jurídic sobre el text del conveni.
- Convenis de col·laboració amb particulars:
Que hi ha informe del servei jurídic sobre el text del conveni.
Pel que fa al reconeixement de les obligacions, els requisits addicionals seran els que s'establesquen en aquest decret de'acord amb la naturalesa de la despesa objecte del conveni.
Article nové. Fiscalització específica de contractes patrimonials
En els expedients de contractes patrimonials, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran els següents:
- Adquisició de béns immobles
1. Expedient inicial:
Que hi ha informe del servei jurídic sobre els aspectes jurídics de la contractació.
2. Pagaments al venedor:
Cap aspecte addicional.
- Arrendament de béns immobles
1. Expedient inicial:
Que hi ha informe del servei jurídic sobre els aspectes jurídics de la contractació.
2. Pagaments a l'arrendatari:
2.1 Que hi ha la conformitat dels serveis competents amb la prestació realitzada.
2.2 Que l'arrendador aporte factura, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, sobre obligació d'expedir factura per empresaris i professionals.
2.3 Acreditació d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Article deu. Fiscalització específica d'expropiacions forçoses mitjançant procediment d'urgència
En els expedients d'expropiacions forçoses mitjançant procediment d'urgència, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran els següents:
- Fase d'ocupació:
1. Acord de declaració d'urgència.
2. Publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, butlletí oficial de la província i dos diaris de la capital de la província en què s'anuncie la data de l'alçament de l'acta prèvia d'ocupació.
- Fase del preu just:
1. Acta d'ocupació.
2. Acta de pagament de la fase prèvia.
Article onze. Fiscalització específica de reclamacions de danys i perjudicis
En els expedients de reclamacions que es formulen davant la Generalitat Valenciana en concepte d'indemnitzacions de danys i perjudicis per responsabilitat de caràcter extracontractual, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran els següents:
1. Que hi ha informe del servei jurídic.
2. Que hi ha informe del servei el funcionament del qual haja ocasionat la presumpta lesió indemnitzable.
Article dotze. Fiscalització específica d'expedients d'indemnitzacions a ens prestadors de serveis públics
En els expedients d'indemnitzacions a ens prestadors de serveis públics, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran les següents:
1. Que hi ha informe del servei jurídic.
2. Que hi ha informe del servei corresponent.
Article tretze. Fiscalització específica de despeses de personal
En els expedients relatius a despeses de personal a càrrec del capítol I, Despeses de personal, els aspectes addicionals a què es refereix l'apartat c) de l'article 1 d'aquest decret seran els següents:
1. Expedients de personal:
Cap aspecte addicional.
2. Incidències en nòmina per alta de personal alt càrrec:
2.1 Còpia de l'acord de nomenament o document que indique la data de la publicació oficial.
2.2 Diligència de presa de possessió.
3. Incidències en nòmina per alta de personal eventual:
Cap aspecte addicional.
4. Incidències en nòmina per alta de personal funcionari, docent i estatuari:
4.1 Justificació de posseir titulació suficient.
4.2 Nomenament per autoritat competent o, si s'escau, fotocòpia compulsada del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en què aquest s'efectuà.
4.3. Data de presa de possessió (annex II.A) amb diligència d'inscripció en el registre de personal.
4.4. Model A2/2 d'alta en la Seguretat Social o certificat d'haver sol·licitat l'alta, en el cas d'estar acollit a aquest règim.
4.5 Verificació que les retribucions estan d'acord amb el grup i el lloc de treball.
5. Incidències en nòmina per alta de personal laboral fix:
5.1 Justificació de posseir titulació suficient.
5.2 Contracte subscrit per òrgan competent.
5.3 Acta de presa de possessió amb diligència d'inscripció en el registre de personal.
5.4 Model A2/2 d'alta en la Seguretat Social o certificat d'haver sol·licitat l'alta, en el cas d'estar acollit a aquest règim.
5.5 Verificació que les retribucions estan d'acord amb el grup i el lloc de treball.
6. Incidències en nòmina per alta de personal laboral temporal:
Cap aspecte addicional.
7. Resta d'incidències en nòmina:
Cap aspecte addicional.
8. Altres despeses socials:
Cap aspecte addicional.
Article catorze. Fiscalització específica d'obligacions o despeses de quantia indeterminada i altres
A les obligacions o despeses de quantia indeterminada i aquelles altres que hagen de ser aprovades pel Govern Valencià no se'ls aplicaran les normes anteriors de fiscalització prèvia limitada d'aquest decret, per tant, estan subjectes a fiscalització prèvia, que serà exercida per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Són derogades, des del mateix dia d'entrada en vigor d'aquest decret, les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que s'hi preveu. En particular, el Decret 33/1988, de 21 de març, el Decret 192/1989, de 22 de desembre, el Decret 69/1990, de 26 d'abril, i el Decret 15/1992, de 3 de febrer, tots ells del Govern Valencià.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les normes de desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 d'agost de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTíNEZ ESTÉVEZ

linea