diari

Decret 186/1988, de 28 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica la composició de la Junta de Protecció del Parc Natural de les Illes Columbretes en el sentit d'augmentar un membre en l'estructura actual.

(DOGV núm. 960 de 12.12.1988) Ref. Base de dades 2040/1988

Decret 186/1988, de 28 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica la composició de la Junta de Protecció del Parc Natural de les Illes Columbretes en el sentit d'augmentar un membre en l'estructura actual.
El Decret 15/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, declarava el Parc Natural de les Illes Columbretes i establia en l'article quart punt tres la formació de la Junta de Protecció del Parc.
En comprovar, després d'algunes reunions mantingudes per dita Junta, la conveniència d'incloure-hi un nou membre per a conseguir una major vigilància de l'espai marí, l'esmentada Junta per unanimitat va decidir sol·licitar de la Generalitat Valenciana, i en base a les competències que el Govern Central té sobre la matèria, segons es reconeix en els articles 132.2 i 149.1 de la Constitució, la incorporació del Comandant de Marina de Castelló de la Plana, amb la qual cosa el número de representants de l'Administració Central serà de dos membres, un dels quals ja fou designat pel Delegat del Govern i va ocupar la representació en la constitució de la Junta que tingué lloc el 22 de juliol de 1988.
En atenció d'aquestos motius, a proposta dels Consellers d'Obres públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió del dia 28 de novembre de 1988,
DECRETE:
Article únic
La Junta de Protecció del Parc Natural de les Illes Columbretes s'amplia en un membre mes dels ja constituïts, i tal designació recau en el Comandant de Marina de Castelló de la Plana.
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. València, 28 de novembre de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUÍS FONT DE MORA I MONTESINOS

linea