diari

DECRET 178/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es designen l'organisme pagador i l'organisme de certificació de les despeses corresponents a la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària (FEOGA) a la Comunitat Valenciana, s'estableix la seua organització i funcionament i es modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel que fa a la funció interventora, en la modalitat de fiscalització limitada.

(DOGV núm. 2846 de 11.10.1996) Ref. Base de dades 2059/1996

DECRET 178/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es designen l'organisme pagador i l'organisme de certificació de les despeses corresponents a la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària (FEOGA) a la Comunitat Valenciana, s'estableix la seua organització i funcionament i es modifica el Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel que fa a la funció interventora, en la modalitat de fiscalització limitada.
En el Reglament (CEE) 729/70, del Consell, de 21 d'abril de 1970, sobre finançament de la política agrícola comuna, en la redacció que en fa el Reglament (CE) 1287/95, del Consell, de 22 de maig, i en el Reglament (E) 1663/95, de la Comissió, de 7 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament 729/70, del Consell, s'estableix la possibilitat que existisca, dins d'un estat membre, més d'un organisme autoritzat per al pagament de les despeses corresponents a la política agrícola comuna, anomenats organismes pagadors, i se'n disposen, així mateix, els requisits i les condicions per a la constitució, organització i funcionament.
En conseqüència, procedeix determinar l'organisme autoritzat per a aquest comès, i regular-ne l'organització i el funcionament per comunicar a la Comissió l'organisme pagador d'aquesta comunitat autònoma.
Igualment, procedeix designar l'organisme de certificació, encarregat d'expedir el certificat d'integritat, exactitud i veracitat dels comptes retuts en el respectiu organisme pagador.
Vist el Reial Decret 2206/1995, de 28 de desembre, pel qual es regulen les actuacions interadministratives referents a les despeses de la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i de Garantia Agrícola (d'ací endavant FEOGA - Secció Garantia).
Pel que s'ha exposat, i a proposta dels consellers d'Economia i Hisenda i d'Agricultura i Medi Ambient, i després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 2 d'octubre de 1996,
DECRETE
Article 1
Es designa la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient perquè actue com a organisme encarregat del pagament, dins de la Generalitat Valenciana, de les despeses que es reflecteixen en l'article 3 del Reglament (CEE) 729/70, a partir d'ara anomenat organisme pagador, i s'atribueixen les funcions de direcció i control de l'esmentat organisme al secretari general, sense perjudici de l'autoritat superior de la consellera.
Correspondrà al secretari general realitzar l'execució dels pagaments com es preveu en l'article 2.1.b) d'aquest reglament.
Article 2
1. Són funcions de l'organisme pagador:
a) Autoritzar el pagament referent a l'establiment de la quantitat que caldria pagar d'acord amb la legislació comunitària.
b) Realitzar l'execució dels pagaments amb l'emissió d'una instrucció o proposta d'ordre de pagament, dirigida al Tresor de la Generalitat Valenciana, per al pagament de la quantitat autoritzada al sol·licitant, en l'àmbit exclusiu de la normativa comunitària.
c) Realitzar les funcions administratives comptables i d'inspecció en relació amb els pagaments als quals es fa referència en l'apartat anterior, en l'àmbit exclusiu de la normativa comunitària i sense perjudici de les competències de la Intervenció General.
d) Les funcions de relació amb l'organisme de coordinació al qual es fa referència en l'article 4.1.b del Reglament (CEE) 729/70, i també amb qualsevol altre organisme i entitat en relació amb el compliment de les funcions encarregades a l'organisme pagador.
e) Adoptar les mesures necessàries per assegurar-se de la realitat i de la regularitat de les operacions finançades pel FEOGA-Garantia, prevenir i perseguir les irregularitats, i recuperar les quantitats perdudes com a conseqüència d'irregularitats o negligències.
f) Facilitar i posar a disposició dels serveis corresponents de la Comissió o de la Intervenció General totes les informacions necessàries per al bon funcionament del FEOGA-Garantia, i adoptar totes les mesures que puguen facilitar la realització dels controls que els organismes competents consideren útils en el marc de la gestió del finançament comunitari, incloses les verificacions sobre el terreny.
g) Participar en les comprovacions i verificacions que realitzaran la Comissió i/o la Intervenció General.
2. Les funcions esmentades comprendran el control del compliment dels requisits necessaris i la conformitat a les disposicions comunitàries dels pagaments que calga efectuar, la comptabilitat exacta i exhaustiva dels pagaments efectuats i la presentació dels documents exigits en cada cas dins dels terminis i en la forma prevista en les disposicions comunitàries.
Així mateix, l'organisme pagador disposarà dels documents justificatius dels pagaments realitzats, com també dels referents a l'execució dels controls administratius i físics prescrits. Si els documents esmentats els conservaren altres òrgans, establiran un procediment destinat a assegurar que la situació d'aquests documents rellevants per als pagaments específics efectuats per l'organisme siga registrada degudament, i que en el supòsit que es duguen a terme inspeccions a instància de les persones o organismes que hi tinguen dret, aquests documents es troben a la seua disposició.
3. L'autorització de pagaments derivats de la resolució de sol·licituds d'ajuda o de les mesures d'intervenció i de regulació de mercats correspondrà al director general competent en raó de la matèria.
Article 3
Correspondrà al Servei d'Inspecció Interna de l'organisme pagador la funció d'inspecció interna de l'organisme, d'acord amb les normes i els criteris que s'estableixen en la normativa comunitària. Aquesta inspecció no obsta el control que correspon a la Intervenció General d'acord amb el que s'estableix en l'article 8.2 d'aquest decret.
Article 4
1. El Servei Econòmic i Pressupostari de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient realitzarà la comptabilitat dels pagaments, en l'àmbit exclusiu de la normativa comunitària, i es transmetrà a Intervenció General. Aquesta comptabilitat tindrà caràcter d'auxiliar pel que fa a la comptabilitat principal de la Generalitat, que s'estableix i es regula en els articles 65 i següents del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i en correspon l'aprovació al conseller d'Economia i Hisenda, a proposta de la Intervenció General, Centre Directiu de la Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana.
2. L'autorització, execució, comptabilitat i control dels pagaments a càrrec del FEOGA-Garantia se sotmetran a les normes específiques del dret comunitari que siguen aplicables, i també en relació amb els ingressos que obtinga el fons esmentat. Seran aplicables, igualment, les normes d'ordenació bàsica de l'Estat i el règim pressupostari de la Generalitat Valenciana, o les que es contenen en les lleis anuals de pressupostos que siguen pertinents d'acord amb la normativa específica de les assignacions econòmiques del fons esmentat.
Article 5
D'acord amb el que es disposa en l'article 1 del Reglament (CEE) 296/96, de la Comissió, els ingressos i pagaments de l'organisme pagador de les ajudes al FEOGA-Garantia es duran a terme a través d'un compte de la Tresoreria de la Generalitat Valenciana, oberta en exclusiva amb aquesta finalitat. Amb aquest efecte se subscriuran els corresponents convenis amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per assegurar la funcionalitat dels mecanismes de prefinançament de l'organisme pagador.
Article 6
L'organisme pagador ajustarà, en tot cas, les seues actuacions al que es preveu en la normativa comunitària aplicable, i prendrà les mesures necessàries per al compliment exacte de les seues funcions d'acord amb la normativa esmentada.
Article 7
L'autoritat competent a què es fa referència en l'article 1 del Reglament (CEE) 1663/95 és la consellera d'Agricultura i Medi Ambient.
Article 8
1. Es designa la Intervenció General de la Generalitat Valenciana com a organisme de certificació encarregat d'expedir el certificat d'integritat, exactitud i veracitat dels comptes retuts per l'organisme pagador.
2. D'acord amb l'article 9.2 del Reglament (CEE) 729/70, del Consell, segons la redacció que se'n fa en el Reglament 1287/95, les subvencions del FEOGA-Garantia se sotmetran al control interventor que s'indica en la normativa de la Generalitat Valenciana.
Article 9
En el supòsit d'irregularitats de les operacions finançades a càrrec del FEOGA-Garantia, i amb l'objecte de detectar-les i recuperar les quantitats indegudament pagades, s'aplicarà el que s'estableix en el Reglament (CE) 595/91, de 4 de març, i la resta de normativa comunitària aplicable, com també el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
L'organisme pagador començarà a exercir les seues funcions a mesura que es produïsquen les transferències a la Comunitat Autònoma Valenciana de les competències de resolució i pagament de les ajudes corresponents a la política agrícola comuna.
Segona
A l'efecte previst en l'article 8.2 d'aquest reglament, s'afegeix un paràgraf a l'article setè del Decret 179/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, respecte de la funció interventora, en la modalitat de fiscalització limitada, que diu:
«Subvencions finançades totalment pel FEOGA-Garantia:
Expedient inicial i reconeixement d'obligacions:
Cap punt addicional»
Tercera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè realitze les modificacions pressupostàries necessàries per a la gestió dels fons als quals s'ha fet referència.
DISPOSICIó FINAL
Es faculten els consellers d'Economia i Hisenda i d'Agricultura i Medi Ambient perquè, en l'àmbit de les competències respectives, establisquen les normes de desenvolupament i adopten les mesures necessàries per a l'execució d'aquest decret.
València, 2 d'octubre de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTíNEZ
La consellera d'Agricultura i Medi Ambient,
MARIA àNGELS RAMóN-LLIN I MARTíNEZ

linea