diari

Ordre de 2 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula i es desenvolupa l'activitat i l'autonomia de la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1582 de 09.07.1991) Ref. Base de dades 2060/1991

Ordre de 2 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula i es desenvolupa l'activitat i l'autonomia de la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana.
L'organització i el bon funcionament, la transparència en la despesa i la necessària autonomia econòmica i financera dels centres docents públics no universitaris constitueixen uns dels objectius de la Generalitat Valenciana, en el marc legal actualment vigent.
Conscients d'això, des de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència s'han fixat, en el marc de les seues competències, els aspectes fonamentals de la vida econòmica dels centres, donant, en els últims anys, instruccions precises per a regular l'activitat econòmico-financera dels centres docents públics, mitjançant les resolucions de 15 de desembre de 1984 (DOGV de 28 de març de 1985), 31 de gener de 1986 (DOGV de 5 de març), de 30 de gener de 1987 (DOGV de 26 de febrer), de 10 de febrer de 1987 (DOGV de 12 de març) i de 14 d'abril de 1988 (DOGV de 9 d'agost).
No obstant això, cal adequar la normativa vigent fins ara a allò que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de desembre, de pressupostos per a l’exercici 1991, aprofundint, així, en l'actual març de referència legal dels centres docents.
Per això, segons que estableix el Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspasos de funcions i serveis de l'Administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació, i en virtut de les atribucions que em confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de govern valencià,
ORDENE
Article primer
Els centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana gaudiran d’autonomia en la gestió econòmica, segons que estableix la Llei 7/90, de 28 de desembre de 1990, del Consell de la Generalitat Valenciana, de Pressupostos per a l’exercici 1991 (DOGV de 31 de desembre).
Article segon
L'activitat econòmica dels centres, docents que abasta l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre es regirà d'acord amb les normes i els annexos de documents administratius que s'inclouen, adjunts, a aquesta disposició.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang en tot allò que s'opose a aquesta ordre.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Direcció General de Centres i Promoció Educativa, i la Direcció General de Règim Econòmic i de Personal perquè, en l’àmbit de les seues competències, dicten les resolucions necessàries per a l'aplicació i el desplegament d'aquesta Ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor a l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de maig de 1991.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANTONIO ESCARRE ESTEVE
NORMES
1. Distribució de fons econòmics
Els fons als centres docents públics no universitaris es lliuraran, mitjançant ordres de pagament en ferm de caràcter quadrimestral, excepció feta de la pròrroga de l’exercici, al compte corrent de cada centre escolar.
Les quantitats anuals assignades per al funcionament dels centres educatius no universitaris les fixarà la Direcció General de Centres i Promoció Educativa per a cada exercici econòmic, en funció dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
N. Ingressos dels centres
Constituiran ingressos dels centres, que caldrà aplicar a les despeses de funcionament:
1. Les quantitats que, amb aquesta finalitat, els lliurarà la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència mitjançant ordres de pagament en ferm, en els diferents conceptes, amb càrrec al pressupost anual d'aquesta.
2. Els fons produïts per llegats, per donacions o per qualsevol altra forma admisible en dret, procedents dens públics o privats i de particulars.
3. Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes acadèmiques o de secretaria.
En aquest sentit, els centres podran obtenir ingressos de la venda de béns i serveis que, excepcionalment, produiran per raó de la docència en l'aspecte pràctic, i de la prestació de serveis d’acord amb les seues activitats de caràcter públic comunitari. En tots dos casos, la quantitat percebuda no depassarà l’estrictament derivada de les despeses d'utilització dels béns públics i es descarta, expressament, qualsevol percepció que comporte valor afegit, lloguer o benefici.
NI. Del pressupost dels centres escolars
El/la director/a del centre, amb la col·laboració del/de la secretari/a o administrador/a, si n'hi ha, elaborarà un projecte de pressupost del centre per a cada exercici, que s'ajustarà al model inclòs en els annexos I.a i I.b d'aquesta ordre, i el presentarà al consell escolar.
El consell escolar del centre, com a òrgan competent, durant el primer quadrimestre de cada any aprovarà el pressupost anual del centre .
IV De les despeses de funcionament dels centres escolars.
Es consideraran despeses de funcionament, els conceptes més usuals de les quals s'assenyalen en l'annex I.c, les següents:
1. Les incloses en la classificació econòmica vigent dels pressupostos de la Generalitat Valenciana dins del capítol N.
2. Les destinades a la reparació dels immobles en què estan ubicats els centres escolars.
3. Les destinades a l'adquisició de mobiliari i equip didàctic del propi centre escolar.
En els centres d'Educació Pre-escolar, Educació General Bàsica, o Educació Primària si n'hi ha, Educació Especial i Educació Permanent d'Adults, el manteniment de l’immoble estarà a càrrec del titular d'aquest.
En els centres d'Educació Infantil, el manteniment de l’immoble, la titular del qual és la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, estarà a càrrec d'aquesta.
En els centres d'ensenyaments mitjans, el manteniment de l’immoble estarà a càrrec de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Les despeses destinades a la reparació dels immobles i a l'adquisició de mobiliari i equip didàctic dels centres, estaran condicionades que:
a) Queden cobertes les necessitats ordinàries per al normal funcionament del centre escolar i aquelles que resulten de les activitats educatives.
b) El total de les despeses destinades als apartats 2 i 3 no ultrapassen la quantitat de 500.000 pessetes anuals en els centres d'ensenyaments bàsics que tenen fins 7 unitats i fins 240 llocs escolars en els centres d'ensenyaments mitjans.
Aquest llindar queda fixat en 1.000.000 pessetes anuals, com a màxim, en els centres d'ensenyaments bàsics de més de 7 unitats, i de més de 240 llocs escolars en els centres d'ensenyaments mitjans.
Amb aquests efectes, són centres d'ensenyaments bàsics: els centres d'Educació Infantil, Pre-escolar, Educació General Bàsica, Educació Especial i Educació Permanent d'Adults.
De la mateixa manera, són centres d'ensenyaments mitjans: els instituts de Batxillerat, els instituts de Formació Professional, les extensions de Batxillerat, les seccions de Formació Professional, les escoles oficials d'idiomes, els conservatoris de Música, les escoles d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, les escoles de Dansa i Art Dramàtic i l’escola de Ceràmica.
En cap cas es destinaran fons per a suplir obligacions que, quant a ampliacions, reforma; conservació, manteniment, serveis i subministraments, estaran atribuïdes a l'administració local o provincial.
V Del procediment i de la justificació dels expedients d'adjudicació d'obres, subministraments i assistències.
Les despeses de funcionament destinades a la reparació dels immobles i a l'adquisició de mobiliari i equip didàctic dels centres, amb una quantitat superior a les 200.000 pessetes, s'ajustaran als punts següents:
1. Del procediment.
Es farà un expedient d'adjudicació d'acord amb el model de l'annex N d'aquesta norma.
El/la director/a, prèviament, recaptarà almenys tres pressupostos de firmes comercials o empreses del sector i el consell escolar resoldrà l'adjudicació ; posteriorment, trametrà al Servei Territorial de Cultura i Educació respectiu la còpia de l’expedient.
En el cas de l'adquisició de mobiliari i equip didàctic, caldrà inscriure-ho en el corresponent llibre d'inventari del centre. Quan es tracte d'execució d'obres, caldrà demanar prèviament l'assessorament de la unitat tècnica i l'autorització del Servei Territorial de Cultura i Educació.
2. De la justificació.
La justificació es farà dins del compte de gestió anual del centre, tenint en compte que:
a) En obres de conservació o de manteniment l’import de les quals serà inferior a 1.000.000 pessetes els documents exigibles seran el pressupost de l'obra subscrit per una empresa del sector, la factura conformada i la certificació reglamentària.
b) En subministraments inferiors a 1.000.000 pessetes, que han tingut lloc a través de compres directes en establiments comercials oberts al públic: el pressupost, la factura reglamentària i el certificat de rebuda.
c) En treballs d'assistència prestats per empreses consultores o de serveis amb un import inferior a 500.000 pessetes: acreditació de la ineludible necessitat d'aquesta per manca del personal suficient, el pressupost, la factura reglamentària i la certificació acreditativa de la conformitat en la realització del treball o servei.
VI. De la justificació de despeses de funcionament.
Per a justificar les despeses de funcionament s'haurà de presentar, davant de la Intervenció Delegada d'Hisenda, en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el compte de gestió anual, que s'ajustarà al model de l'annex NI d'aquesta ordre i la tramitació del qual haurà de seguir el procés següent:
1. En el mes de gener de cada any, el/la director/a del centre presentarà al consell escolar, per tal que s'aprove si escau, el compte de gestió anual de l’exercici de l'any anterior.
2. Una vegada aprovat pel consell escolar corresponent, la direcció de cada centre trametrà al Servei Territorial de Cultura i Educació (Unitat de Crèdits), abans del 15 de febrer, una còpia d'aquest compte en què es farà constar la diligència d'aprovació per part del consell escolar.
3. Els directors dels Serveis Territorials de Cultura i Educació respectius trametran els comptes, abans del 31 de març, a la Intervenció Delegada de la Generalitat Valenciana, en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, juntament amb el resum de balanços (annex IV). Tot això sense perjudici del control financer a què estan subjectes els centres, a les competències dels serveis d'inspecció i a allò que s'estableix en el número 3 de l'article 60 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
A més a més de la justificació anual, el/la director/a del centre informarà trimestralment a la comunitat escolar, a través del consell escolar, sobre l’estat de comptes del centre.
VII. Obertura i funcionament de comptes corrents
Els centres disposaran d'un únic compte corrent, obert a nom del centre, en qualsevol entitat bancària o d'estalvi, a través de la qual s'efectuaran els ingressos i els pagaments del centre.
Les ordres de pagament que s'expediran contra aquest compte ho seran sota les firmes conjuntes del director/a i del secretari/a, si n'hi havia, o, si no n'hi ha, del professor/a que forme part de la comissió econòmica.
Si n'hi ha administrador/a o gerent, aquest/a substituirà amb la seua firma la del secretari/a.
Per a preveure els casos d'absència prolongada o malaltia, el/la director/a determinarà els funcionaris o les funcionàries que els han de substituir en les firmes d'aquestes ordres de pagament. En els centres d'una unitat, queda autoritzat el/la professor/a titular a tenir una sola firma en aquest compte.
L'obertura de comptes en centres nous s'ha de sol·licitar al Servei Territorial de Cultura i Educació corresponent, el qual els trametrà immediatament a la Direcció General de Centres i Promoció Educativa, com a òrgan pagador.
La tramitació dels canvis de compte tindrà el procés següent:
1. En el mes de novembre de cada any, i una vegada oberts els nous comptes, els centres sol·licitaran autorització per al seu funcionament a través dels respectius Serveis Territorials de Cultura i Educació, fent constar les dades bancàries del compte anterior i del nou.
2. En el mes de desembre, els serveis territorials de Cultura i Educació trametran a la Direcció General de Centres i Promoció Educativa la relació detallada dels canvis proposats, juntament amb el vist-i-plau del director dels serveis territorials de Cultura i Educació.
3. La Direcció General de Centres i Promoció Educativa actualitzarà, en el mes de gener següent, els canvis bancaris autoritzats.
En qualsevol cas, mentre no es comprove el bon funcionament dels comptes nous, els centres no cancel·laran els antics.
El NIF del centre escolar, el codi universal d'identificació de registre, juntament amb les dades bancàries, constitueixen les senyes d'identitat informàtica del centro escolar.
Per als centres que no tenen adscrit el número d'identificació fiscal (NIF), l’òrgan pagador tramitarà la documentació necessària, d'ofici o a petició del director/a del centre.
VIII. Extensions de Batxillerat i seccions de Formació Professional.
Amb l'autorització prèvia dels serveis territorials de Cultura i Educació respectius, les extensions de Batxillerat i les seccions de Formació Professional podran obrir comptes corrents per a la gestió de les despeses de funcionament distintes de les dels instituts de què depenen.
Les ordres de pagament que s'expediran contra aquest compte ho seran sota les firmes conjuntes del vice-director/a de l’extensió o secció i unúm.a professor/a de la comissió delegada del consell escolar del centre.
Per a preveure els casos d'absència prolongada o malaltia el/la vice-director/a determinarà els funcionaris que els han de substituir en les firmes d'aquestes ordres de pagament.
En les extensions de Batxillerat i seccions de Formació Professional en què hi haja compte propi, les despeses de funcionament es justificaran presentant el compte únic de gestió anual de l'exercici anterior davant el consell escolar de l'institut de què depenen, per tal que ho aproven, si escau.
Aquest compte de gestió anual, una vegada aprovat, s'afegirà com o annex al de l'institut i aquest ho tramitarà segons que preveu el paràgraf 2 de l'apartat VI d'aquesta norma.
La custòdia de la documentació administrativa podrà arxivar-se en la pròpia extensió o secció amb l'autorització del director/a de l'institut.
IX. Instrumentació comptable
Els llibres per a instrumentar la gestió comptable dels centres públics no universitaris són: el llibre del compte de gestió, el model del qual s'inclou en l'annex V, el llibre de compte corrent bancari i el llibre de caixa.
Podran aplicar-se mitjans informàtics a la gestió comptable.
El suport documental s'haurà d'arxivar, com també les edicions numerades en paper corresponent a la comptabilitat de cada exercici econòmic.
Els llibres aprovats per a la gestió administrativa dels nivells d'ensenyaments bàsics i ensenyaments mitjans, segons que estableixen les resolucions de 31 de gener de 1986 de la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials (DOGV de 5 de març), i de 15 de desembre de 1984 de la Direcció General d'ensenyaments mitjans (DOGV de 28 de març de 1985), continuaran en vigor mentre no s'oposen a allò que estableixen aquestes instruccions.
X. Les taxes
Amb aquesta finalitat, hom s'ajustarà a allò que disposen la Llei 7/89, de 20 d'octubre, de taxes de la Generalitat Valenciana (DOGV de 26 d'octubre), modificada per l'article 14 de la Llei 4/90, i a les lleis pressupostàries de cada any, i a les normes complementàries que dicte, a aquest efecte, la Direcció General de Règim Econòmic i de Personal.
XI. Arxiu de documentació.
Les rendicions anuals de comptes i l'aprovació del consell escolar, com tota la documentació de caràcter econòmic que servirà de justificació a les operacions econòmiques i assumptes comptables (pressupostos, factures, rebuts, talonaris de xecs, còpies d'ordres de transferència i d'altres justificants) s'hauran d'arxivar per ordre cronològic.
Aquesta documentació podrà ser recaptada en qualsevol moment per part de l'Administració Educativa o per la Intervenció Delegada de la Generalitat Valenciana o per qualsevol altre Organ competent, els quals, de la mateixa manera, podran fer en qualsevol moment els controls d'auditoria i inspecció que consideren convenients.
De la custòdia d'aquesta documentació és responsable el/la director/a del centre o persona en qui delegue.
En el cas que canvie la direcció del centre hi haurà el traspàs de la documentació i caldrà omplir una acta diligenciada pel consell escolar que incloga el balanç de la situació econòmica. En qualsevol cas, el/la director/a sortint serà el/la responsable de l'estat de comptes.
Veure annex

linea