diari

Llei de la Generalitat Valenciana 8/1987, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut.

(DOGV núm. 724 de 16.12.1987) Ref. Base de dades 2071/1987

Llei de la Generalitat Valenciana 8/1987, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, és la resposta normativa fonamental al mandat constitucional que consagra el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut. Conscient de les dificultats que durant tants anys ha suposat l’existència de diversos mitjans i recursos sanitaris pertanyents a diverses instàncies públiques, i sent insuficients els diversos intents de solució recolzats en la idea intermèdia d'una mera coordinació, el legislador afronta definitivament la configuració d'una organització integrada i harmònica que aglutina unitàriament els serveis i les economies públiques que, per la seua pluralitat i dispersió, no es trobaren en la millor disposició per a la cobertura preventiva i assistencial a què aspiraven.
L’eix de la reforma propiciada per la Llei 14/1986, General de Sanitat, és constituït per la creació d'un Sistema Nacional de Salut, concebut com el conjunt dels Serveis de Salut de les Comunitats Autònomes, coherentment coordinats i que hi integren tots els centres, serveis i establiments de llurs Comunitats, Diputacions, Ajuntaments i qualssevol altres Administracions territorials intracomunitáries, sota la responsabilitat i gestió de la respectiva Comunitat Autònoma.
Aquest model organitzatiu concentrador, requereix, per a la seua eficàcia, que la Comunitat Autònoma assumesca competències suficients en matèria de sanitat, dins els límits estatutaris, si hom vol que la presència de l'acció pública sanitària en l’àmbit de la seua demarcació territorial siga fidel reflex dels principis inspiradors d'integració que sustenten la reforma mampresa.
Tanmateix, cap reforma no fructifica si en la seua aplicació no guarda els mínims processos i cauteles de progressiva engegada. No pot ser distint el cas de la que proposa una profunda transformació de tot el sistema institucional i gestor de la sanitat. En efecte, la mateixa Llei General de Sanitat articula les previsions graduals i transitòries que han de conduir de forma progressiva a la completa instauració del nou esquema.
A complir aquests postulats es dirigeix precisament aquesta iniciativa legislativa. El Servei Valencià de Salut, tot replegant els fins i objectius de la norma bàsica de l’Estat, constituirà el sistema únic i harmonitzador dels recursos i dispositius sanitaris de caràcter públic existents en la Comunitat Valenciana, aplicats i orientats a garantir i a fer efectiu per la seua població el dret constitucional a la protecció de la salut. En aquest ordre se segueix la tendència a generalitzar la gratuïtat de les prestacions preventives, curatives i rehabilitadores, en un procés que anirà materialitzant-se gradualment al ritme de la recuperació econòmica i en consonància amb l'avanç de la reforma sanitària valenciana.
De moment, es tracta d'una Llei l’única finalitat de la qual és implantar el marc instrumental i organitzatiu que ha d'acollir la xarxa pública sanitària valenciana. Les accions concretes que el Servei haurà d’emprendre posteriorment ja seran objecte de les oportunes disposicions generals del rang jeràrquic que en cada cas siga necessari, tot desplegant la legislació bàsica estatal i amb l’horitzó comú de fer possibles tots i cada un dels aspectes configuradors del dret a la salut.
En la creació del Servei Valencià de Salut s'han considerat, d'una banda, els principis bàsics de l'esmentada Llei General de Sanitat. Entre ells hom pot destacar la proclamació d'una concepció integral de la salut, l'establiment de les Arees de Salut com a demarcacions territorials i de població claus en el desenvolupament de les prestacions del Servei, i, d'altra banda, la necessària participació democràtica en els òrgans del Servei Valencià de Salut, així com la presència activa de les Corporacions Locals, tant en aquells òrgans com en els òrgans de direcció de les Arees de Salut.
D'altra banda, segons reconeix la Llei General de Sanitat i consagra l’Estatut d’autonomia, s'introdueixen en la Llei previsions orgàniques i estructurals derivades del legítim exercici del dret autoorganitzatiu de la Generalitat.
Finalment, la necessitat de contemplar el procés gradual d'aplicació de la reforma sanitària, abans al·ludida, té el seu reflex en la Llei a través de les corresponents disposicions transitòries que emmarquen l’inevitable període que discorrerà fins la completa i definitiva assumpció dels mitjans, les funcions i els serveis en matèria de sanitat, fonamentalment els relatius a l’estructura assistencial de la Seguretat Social. D'igual forma, les disposicions transitòries estableixen els passos previs per a l'adscripció dels recursos i centres pertanyents a les Corporacions Locals.
CAPITOL I
Naturalesa i objecte
Article primer
Es crea el Servei Valencià de Salut com a organisme autònom de naturalesa administrativa de la Generalitat, dotat de personalitat jurídica i que té per objecte la protecció i promoció de la salut i l'atenció sanitària en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa gestiona i presta els serveis d'aquesta.
Article segon
Un. El Servei Valencià de Salut queda adscrit a la Conselleria de Sanitat i Consum.
Dos. Correspon a la Conselleria de Sanitat i Consum:
1. La fixació de les directrius i els criteris generals de la política de salut en la Comunitat Valenciana.
2. L’adopció dels criteris per a la distribució dels recursos entre els diferents programes i les demarcacions territorials.
3. La delimitació, segons el procediment que s’aprovarà reglamentàriament, de les Arees de Salut i les Entitats integrades, oït el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.
4. La proposició al Consell de la Generalitat del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
5. La inspecció del Servei Valencià de Salut, sense perjudici de les funcions que en qualsevol cas corresponen a la Inspecció General de Serveis.
6. L’elaboració i proposta al Consell de la Generalitat del Reglament del Servei Valencià de Salut.
7. Proposar al Consell de la Generalitat el nomenament i la remoció del Director del Servei Valencià de Salut.
8 El nomenament i la remoció del Secretari general del Servei Valencià de Salut i dels Directors dels diversos serveis i centres directius de l’Organisme, a proposta del Consell d’Administració d'aquest.
9. La política general de relacions del Servei Valencià de Salut amb altres Administracions públiques, Entitats públiques i privades, Sindicats, Organitzacions empresarials, socials, professionals o científiques i mitjans de comunicació social.
10. El foment de la participació comunitària i la protecció dels usuaris dels serveis de l’Organisme.
11. L’aprovació de l'Avantprojecte de despeses i ingressos del Servei Valencià de Salut, per a la remissió a la Conselleria d'Economia i Hisenda, en els termes prevists en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
12. Fixar les tarifes dels serveis no gratuïts.
13. L’aprovació de la memòria anual del Servei Valencià de Salut.
14. El catàleg i registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.
15. Els registres i les autoritzacions sanitàries obligatòries de qualsevol tipus d'instal·lacions, establiments, activitats, serveis o articles relacionats directament o indirecta amb qualsevol ús o consum humans.
16. El registre d'associacions científiques de caràcter sanitari de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les competències que corresponguen a altres òrgans de la Comunitat Valenciana en matèria d'associacions.
17. L’aprovació de l’estructura bàsica del sistema d'informació sanitària de la Comunitat Valenciana.
Article tercer
Els objectius bàsics del Servei Valencià de Salut són:
1. Fer efectiva la responsabilitat de la Generalitat per tal de garantir el millor estat sanitari possible de la col·lectivitat i una assistència mèdica integral i en condicions d'igualtat per a tota la població.
2. La integració de tots els recursos sanitaris públics en un dispositiu funcional, i únic, amb la finalitat de possibilitar que el Servei Valencià de Salut puga acomplir les funcions pròpies d'un sistema integral d'atenció a la salut en els plans de:
a) L’assistència mèdica individual: preventiva, curativa i rehabilitadora.
b) L’atenció comunitària: laboral, alimentària i del medi ambient.
3. La coordinació amb els recursos i entitats públiques no sanitàries. Així mateix s’establirà una coordinació funcional amb les entitats privades, per al millor compliment dels fins sanitaris citats en l'apartat anterior.
4. Promoure la participació activa de la població en la formulació de la política sanitària i l'articulació dels mitjans idonis.
5. L’aplicació i desplegament dels principis generals del Sistema Nacional de Salut així com contribuir al seu funcionament eficaç i harmònic.
Article quart
Un. El sistema públic sanitari valencià serà un sistema integral.
Dos. La seua organització facilitarà la participació comunitària en la formulació de la política sanitària i en el control de la seua actuació.
Tres. L’organització i el funcionament del Servei Valencià de Salut procurarà eliminar els desequilibris territorials i socials en la distribució i prestació dels serveis sanitaris.
CAPITOL II
Funcions
Article cinqué
Un. El Servei Valencià de Salut durà a cap les activitats següents:
1. L’adopció sistemàtica d'accions per a l’educació sanitària de la col·lectivitat, com a element essencial per a la millora de la salut individual i col·lectiva.
2. L’atenció primària integral mitjançant el foment, protecció, recuperació i rehabilitació de la salut de l’individu i de la Comunitat.
3. L’assistència sanitària especialitzada, domiciliària, hospitalària i de rehabilitació.
4. La prestació de productes terapèutics.
5. El desenvolupament dels programes d'atenció als grups de població de major risc, i programes específics de protecció davant factors de risc, així com els dirigits a la prevenció de deficiències congènites o adquirides.
6. La promoció i millora dels sistemes de sanejament, proveïment d'aigües, eliminació i tractament de residus líquids i sòlids, la promoció i millora dels sistemes de sanejament i control de l'aire, amb especial atenció a la contaminació atmosfèrica, per sorolls i la vigilància sanitària i adequació a la salut del medi ambient a tots els àmbits de la vida, incloent-hi l’habitatge.
7. Els programes d'orientació en el camp de planificació familiar i la prestació dels serveis corresponents.
8. La promoció i millora de la salut mental i l’assistència psiquiàtrica.
9. La protecció, promoció i millora de la salut laboral.
10. El control sanitari i la prevenció dels riscs per a la salut derivats dels productes alimentaris.
11. El control sanitari dels productes farmacèutics, elements d'utilització terapèutica, diagnostica i auxiliar, i d'aquells altres que, tot afectant l’organisme humà, puguen suposar un risc per a la salut de les persones.
12. La promoció i millora de les activitats de veterinària de salut pública.
13. La difusió de la informació epidemiològica general i específica.
14. El foment de la investigació científica en relació amb els problemes de salut.
15. La formació bàsica i continuada del personal al servei de l’organització sanitària, en col·laboració amb entitats docents sanitàries.
16. El control de qualitat en totes les actuacions del Servei Valencià de Salut.
17. L’atenció sanitària en grans catàstrofes, en coordinació amb els serveis de protecció civil.
18. La medicina esportiva.
19. Qualsevol altra activitat relacionada amb la protecció de la salut, que hom l’hi atribuesca.
Dos. El Servei Valencià de Salut prestarà col·laboració als Ajuntaments per a la realització i gestió de competències sanitàries d'aquest. Les Corporacions locals comptaran amb el suport tècnic del personal i els mitjans de les Arees de Salut en la demarcació de les quals es troben ubicades.
Article sisé
Un. Al Servei Valencià de Salut correspondran:
1. Els serveis d’assistència sanitària de la Seguretat Social que preste la Generalitat, així com els Hospitals Universitaris de la Comunitat Valenciana que s'integren en la xarxa assistencial de la Seguretat Social, i les prestacions médico-sanitáries dels centres dependents de la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat.
2. Les funcions i serveis de salut actualment dependents de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, se subordinaran, en els seus programes d'actuació, a les directrius sanitàries emanades de la Conselleria de Sanitat i Consum.
3. Els serveis i funcions de salut pública actualment dependents de la Conselleria de Sanitat i Consum.
4. Els concerts amb Entitats sanitàries no administrades per la Generalitat Valenciana.
5. Les funcions i serveis dels funcionaris tècnics de l’Estat al servei de la sanitat local.
6. Les funcions i serveis sanitaris, incloent-hi la salut mental, que pertanyen actualment als Ajuntaments i Diputacions, seran adscrits al Servei Valencià de Salut.
7. Establir el marc d'activitats i el control efectiu dels centres públics i privats concertats amb el Servei Valencià de Salut.
8. Qualssevol altres recursos públics sanitaris no enumerats en els apartats anteriors.
Dos. El Servei Valencià de Salut coordinarà la seua activitat amb les d'altres Entitats, públiques o privades, per al millor compliment dels fins sanitaris.
CAPITOL III
Organització
Article seté
Els òrgans superiors del Servei Valencià de Salut son:
a) El Consell d’administració.
b) El Director.
c) El Consell de Salut.
Article vuité
Un. El Consell d’administració és integrat pels membres següents:
a) El Conseller de Sanitat i Consum, que el presidirà.
b) El Subsecretari o, si s'escau, el Secretari General de la Conselleria de Sanitat i Consum, que en serà Vice-president.
c) El Director.
d) Vuit representants de l'Administració de la Generalitat, designats pel Consell, a proposta del Conseller de Sanitat i Consum.
e) Set representants de les Corporacions locals de la Comunitat Valenciana, elegits pels municipis d'aquesta, en la forma que reglamentàriament s'establesca, havent de pertànyer cadascun a diferent Area de Salut.
f) Quatre representants del personal, elegits pels funcionaris i treballadors de l'Entitat, d'acord amb els criteris de proporcionalitat establerts en el Títol III de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
Exercirà les funcions de Secretari del Consell d’administració, amb veu però sense vot, el Secretari General del Servei Valencià de Salut.
Dos. El Consell d’administració serà renovat totalment cada quatre anys; podran renovar-se parcialment sempre que canvien els titulars dels òrgans pels quals hagen estat designats.
Article nové
Corresponen al Consell d’administració les atribucions següents:
a) Definir els criteris d’actuació del Servei Valencià de Salut, d'acord amb les directrius de la Conselleria de Sanitat i Consum, així com les mesures necessàries per a la millor prestació dels serveis gestionats per l'Organisme.
b) Aprovar l’estat d'ingressos i despeses anual del Servei Valencià de Salut i elevar-lo a la Conselleria de Sanitat i Consum per a la posterior incorporació a l'Avantprojecte general.
c) Aprovar les inversions i elevar projectes de plans i obres a la Conselleria de Sanitat i Consum.
d) Informar sobre el Reglament del Servei Valencià de Salut i adoptar les normes de Règim Interior.
e) Elaborar la memòria anual de la gestió del Servei Valencià de Salut.
f) L’organització general dels serveis.
g) Concertar els contractes necessaris per al compliment dels seus fins.
h) Proposar les tarifes dels serveis no gratuïts.
i) Declarar la innecessarietat dels béns i drets del Servei i disposar-ne amb les autoritzacions pertinents prèvies.
j) Decidir l’exercici d'accions davant els òrgans judicials i interposar recursos administratius.
k) Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions del Director.
l) Conferir poders de representació.
ll) Nomenar i separar els Gerents de les Arees de Salut, a proposta del Consell de Direcció de l’Area i oït el Consell de Salut d'aquesta.
m) Nomenar i separar els Directors d'Hospitals i altre personal directiu a proposta del Consell de Salut de l’àrea respectiva i del Director del Servei Valencià de Salut. Quan es tracte d'Hospitals amb incidència en diverses Arees de Salut, la proposta correspondrà al Consell de Salut del Servei Valencià de Salut i al Director d'aquest.
n) Aprovar els Plans de Salut de les diverses Arees dins de les normes, directrius i programes de la Conselleria de Sanitat i Consum.
ñ) Qualsevol altra competència del Servei no atribuïda a altres òrgans seus.
Article deu
Un. El Consell d’administració es reunirà, si més no, una vegada per trimestre i sempre que el President el convocarà.
Dos. El President convocarà el Consell quan li ho demanen per escrit almenys cinc Consellers per decidir sobre les qüestions que aquests sol·liciten. Entre aquesta petició i la reunió del Consell no transcorreran més de quinze dies.
Tres. La deliberació, el règim d'acords i d'altres qüestions relatives al funcionament del Consell d’administració s'ajustaran al que es preveu en el Capítol II del Títol I de la Llei de Procediment Administratiu.
Article onze
El Consell d’administració podrà delegar en el seu President i en el Director aquelles atribucions previstes en les lletres f), j) i l) de l'article nové.
El President del Consell d’administració representa legalment el Servei Valencià de Salut i el Consell.
Article dotze
Un. El Director del Servei Valencià de Salut dirigirà, gestionarà i inspeccionarà els serveis i activitats de l’Organisme, amb subjecció a les directrius i acords emanats del Consell d'Administració.
Dos. El Director prepararà i executarà els acords del Consell i ostentarà el comandament de personal. Proposarà al Consell el nomenament i la separació del personal directiu, sense perjudici de les competències dels Consells de Salut. La contractació de la resta del personal es regirà pel que estableix l'article vint-i-vuit, apartat dos, d'aquesta Llei. En cas d’urgència, adoptarà decisions que corresponen al Consell d'Administració si fossen necessàries per al manteniment i la defensa del Servei, retent-ne Compte immediatament al President o Vice-President, els quals convocaran el Consell d’Administració en el termini més curt possible, mai superior a una setmana.
Tres. El Director serà nomenat per Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta de la Conselleria de Sanitat i Consum, oït el Consell d’administració del Servei Valencià de Salut.
Article tretze
La Secretaria General del Servei Valencià de Salut, sota la dependència del Director, integrarà totes les unitats i serveis administratius pertanyents a l’Organisme, conformement amb l’estructura que s’establirà reglamentàriament.
Article catorze
Un. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana tindrà com a funcions al marge de les assenyalades en aquesta Llei:
a) Fer efectiva la participació i col·laboració ciutadana amb la Conselleria de Sanitat i Consum, en l'exercici de les competències que a aquesta li reconeix l'article segon d'aquesta Llei.
b) Dictaminar la proposta de l’avantprojecte anual de l'estat de despeses i ingressos, abans de la seua aprovació pel Consell d’administració.
c) El seguiment i control de la gestió del Servei Valencià de Salut.
d) Assessorar els òrgans superiors del Servei Valencià de Salut.
Dos. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana estarà integrat per 42 membres, 12 dels quals seran elegits pels municipis de la Comunitat, 12 per les organitzacions empresarials i sindicals implantades en la Comunitat, 8 seran designats pels usuaris mitjançant les organitzacions veïnals i socials amb implantació en la Comunitat, i 8 per l’administració sanitària i 2 pels Col·legis Professionals.
Tres. Les despeses de funcionament del Consell de Salut de la Comunitat i la de les àrees de Salut aniran a càrrec del Pressupost del Servei Valencià de Salut.
Quatre. Tant en els Consells de Salut de la Comunitat com en els de les Arees de Salut la representació de les organitzacions empresarials i sindicals es fixarà d'acord amb els criteris de proporcionalitat establerts en el Títol III de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
Cinc. La representativitat dels Col·legis Professionals (farmacèutics, metges, veterinaris i ATS-DUE) tindrà caràcter rotatori per períodes bianuals.
CAPITOL IV
Organització territorial
Article quinze
Un. Les Arees de Salut son les estructures fonamentals dels sistema sanitari, responsabilitzades de la gestió unitària dels centres i establiments del Servei Valencià de Salut compresos dins dels seus límits territorials, i de totes les prestacions i programes sanitaris a desplegar per aquests. En tot cas les Arees de Salut hauran de desplegar les activitats següents:
a) En l'àmbit de l’atenció primària a la salut, mitjançant fórmules de treball en equip, s'atendrà l'individu, la família i la comunitat, desplegant mitjançant programes funcions de prevenció de la salut, prevenció, curació i rehabilitació, a través tant dels seus mitjans bàsics com dels equips de recolzament a l’atenció primària.
b) En el nivell d’atenció especialitzada a realitzar en els hospitals i centres d'especialitats dependents funcionalment d'aquells, es prestarà l’atenció de major complexitat als problemes de salut i es desplegaran les altres funcions pròpies dels hospitals.
Dos. La Conselleria de Sanitat i Consum delimitarà les Arees de Salut, oït el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, tenint en compte factors geogràfics socio-econòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climatològics i de dotació de vies i mitjans de comunicació i instal·lacions sanitàries, havent de garantir en tot cas que les diverses Arees puguen cobrir els objectius que s'assenyalen en aquesta Llei. Com a regla general, i sense perjudici de les excepcions que pertoquen, l’Area de Salut abastarà en la seua acció una població no inferior a 200.000 habitants i no superior a 250.000 habitants.
Article setze
Les Arees de Salut comptaran amb els següents òrgans:
1. El Consell de Salut de l’Area.
2. El Consell de Direcció de l’Area.
3. El Gerent de l’Area.
Article disset
Un. Els Consells de Salut de l’Area son òrgans col·legiats de participació comunitària per a la Consulta i seguiment de la gestió i estaran constituïts per:
a) Representants dels municipis pertanyents a l’Area, que suposaran el 30% del seus membres.
b) Representants dels usuaris, mitjançant les associacions veïnals i socials implantades en la demarcació de l’Area, que suposaran un 20% dels seus membres.
c) Les organitzacions sindicals i empresarials implantades en la demarcació de l’Area, que suposaran un 30% dels seus membres.
d) L’Administració Sanitària de l’Area de Salut que suposarà el 20%.
Dos. Seran funcions del Consell de Salut:
a) Verificar l'adequació de les actuacions en l’Area de Salut a les normes i directrius de la política sanitària i econòmica.
b) Orientar les directrius sanitàries de l'Area, així com l'assignació de recursos als diversos serveis i programes de salut de l’Area.
c) Informar sobre mesures a desplegar en l’Area de Salut per a estudiar els problemes sanitaris específics d'aquesta, així com les seues prioritats.
d) Promoure la participació comunitària al si de l’Area de Salut.
e) Conéixer i informar sobre l'Avantprojecte del Pla de Salut de l’Area i les adaptacions anuals.
f) Conéixer i informar sobre la memòria anual de l’Area de Salut.
g) Supervisar l’ús, destinació i utilització de les subvencions públiques i l'adscripció a fins sanitaris de centres, serveis i establiments de caràcter públic.
h) Informar sobre el nomenament i separació del personal directiu de cadascuna de les Unitats Assistencials de l’Area de Salut.
i) Elaboració del Reglament propi.
Article divuit
Un. Al Consell de Direcció de l’Area de Salut correspon de formular les directrius en política de salut i controlar la gestió de l’Area dins de les normes i programes generals establerts per l’administració.
Dos. Seran funcions del Consell de Direcció:
a) La proposta de nomenament i separació del Gerent de l'Area de Salut.
b) L’elaboració del projecte del Pla de Salut de l’Area, dins de les normes, directrius i programes generals establerts per la Conselleria de Sanitat i Consum.
c) L’aprovació de la Memòria Anual de l’Area de Salut.
d) L’aprovació de les prioritats específiques de l’Area de Salut.
e) L’aprovació dels Ajustaments anuals del Pla de Salut de l’Area.
f) L’aprovació del Reglament del Consell de Direcció.
g) Proposar la reforma de plantilla dels llocs de treball de l’àrea.
Article dinou
Un. El Gerent de l’Area de Salut serà nomenat i separat pel Consell d’administració del Servei Valencià de Salut, a proposta del Consell de Direcció de l’Area.
Dos. El Gerent de l’Area de Salut és l’òrgan de gestió d'aquesta. Podrà, prèvia convocatòria, assistir amb veu però sense vot, a les reunions del Consell de Direcció.
Tres. El Gerent de l’Area de Salut serà l'encarregat de l’execució de les directrius establertes pel Consell de Direcció, de les pròpies del Pla de Salut de l’Area i de les normes corresponents a l’administració autonòmica i de l'Estat. Així mateix presentarà els avantprojectes del Pla de Salut i de les seues adaptacions anuals i el projecte de Memòria Anual de l’Area de Salut.
Article vint
En cada Area de Salut ha de procurar-se la màxima integració de la informació relativa a cada malalt, pel qual el principi d'història clinico-sanitària per cadascun haurà de mantenir-se, almenys dins dels límits de cada institució assistencial. Estarà a disposició dels malalts i dels facultatius que directament estiguen implicats en el diagnòstic i el tractament del malalt, així com a efectes d'inspecció mèdica o per a finalitats científiques, havent de quedar plenament garantit el dret del malalt a la seua intimitat personal i familiar i el deure de guardar el secret per qui, en virtut de competències, tinga accés a la historia clínica. Els poders públics adoptaran les mesures necessàries per a garantir aquests drets i deures.
Article vint-i-un
Un. Per aconseguir la màxima operativitat i eficàcia en el funcionament dels serveis a nivell primari, les Arees de Salut es dividiran en zones bàsiques de salut.
Dos. En la delimitació de les zones bàsiques hauran de tenir-se en compte:
a) Les distàncies màximes de les agrupacions de població més allunyades dels serveis i el temps normal a invertir en el recorregut usant els mitjans ordinaris.
b) El grau de concentració o dispersió de la població.
c) Les característiques epidemiològiques de la zona.
d) Les instal·lacions i recursos sanitaris de la zona.
Article vint-i-dos
La zona bàsica de salut és el marc territorial de l’atenció primària de salut on desplegaran les activitats sanitàries els Centres de Salut, centres integrats de l’atenció primària.
Els centres de salut desplegaran de forma integrada i mitjançant el treball en equip totes les activitats encaminades a la promoció, prevenció, curació i rehabilitació de la salut, tant individual com col·lectiva, dels habitants de la zona bàsica; amb aquest efecte seran dotats dels mitjans personals i materials que siguen necessaris per al compliment d'aqueixa funció.
Com a mitjà de suport tècnic per a desplegar l'activitat preventiva, existirà un Laboratori de Salut encarregat de realitzar les determinacions de les anàlisis higiénico-sanitàries del medi ambient, higiene alimentària i zoonosi.
Article vint-i-tres
El Centre de Salut tindrà les següent funcions:
a) Albergar l'estructura física de consultes i serveis assistencials personals corresponents a la població què s'ubica.
b) Albergar els recursos materials necessaris per a la realització de les exploracions complementàries que es puguen disposar en la zona.
c) Servir com a centre de reunió entre la comunitat i els professionals sanitaris.
d) Facilitar el treball en equip dels professionals sanitaris de la zona.
e) Millorar l’organització administrativa de l'atenció de salut en la zona d’influència.
Article vint-i-quatre
Un. Cada Area de Salut estarà vinculada o disposarà, almenys, d'un hospital general, amb els serveis que aconselle la població a assistir, l'estructura d'aquesta i els problemes de salut.
Dos. L’hospital és l'establiment encarregat tant de l'internament clínic com de l'assistència especialitzada i complementària que requeresca la seua zona d'influència.
Tres. Sempre s’establiran les mesures adequades per a garantir la interrelació entre els diferents nivells assistencials.
Article vint-i-cinc
Un. Formarà part de la política sanitària de totes les administracions públiques la creació d'una xarxa integrada d'hospitals del sector públic.
Els hospitals generals del sector privat que ho sol·liciten seran vinculats al Servei Valencià de Salut, d'acord amb un protocol definit, sempre que per les seues característiques tècniques siguen homologables, quan les necessitats assistencials ho justifiquen i si les disponibilitats econòmiques del sector públic ho permeten.
Dos. Els protocols seran objecte de revisió periòdica.
Tres. El sector privat vinculat mantindrà la titularitat dels centres i establiments dependents, així com la titularitat de les relacions laborals del personal que hi presta els seus serveis.
Article vint-i-sis
Un. La vinculació a la xarxa pública dels hospitals als quals es refereix l'article anterior es realitzarà mitjançant convenis singulars.
Dos. El conveni establirà els drets i obligacions recíproques quant a duració, prórroga, suspensió temporal, extinció definitiva d'aquest, règim econòmic, número de llits hospitalaris i altres condicions de prestació d’assistència sanitària, d'acord amb les disposicions que es dicten per al desplegament d'aquesta Llei. El règim de jornada dels hospitals referits en aquest apartat serà el mateix que el dels hospitals públics d’anàloga naturalesa en el corresponent àmbit territorial.
Tres. En cada conveni que s'establesca d'acord amb els apartats anteriors quedarà assegurat que l'atenció sanitària prestada pels hospitals privats als usuaris del sistema sanitari s'imparteix en condicions de gratuïtat, per la qual cosa les activitats sanitàries d'aquests hospitals no podran tenir caràcter lucratiu.
El cobrament de qualsevol quantitat als malalts en concepte d'atencions no sanitàries, qualsevulla que siga la naturalesa d'aquestes, podrà ser establert si prèviament són autoritzats pel Servei Valencià de Salut el concepte i la quantia pel qual es pretén cobrar.
Quatre. Seran causa de denúncia del conveni per part del Servei Valencià de Salut, les següents:
a) Prestar atenció sanitària objecte del conveni, contravenint el principi de gratuïtat.
b) Establir sense autorització serveis complementaris no sanitaris o percebre per ells quantitats no autoritzades.
c) Infringir les normes relatives a la jornada i l’horari del personal de l’hospital establides en l'apartat dos.
d) Infringir amb caràcter greu la Legislació Laboral, de la Seguretat Social o Fiscal.
e) Lesionar els drets establerts en els articles 16, 18, 20 i 22 de la Constitució, quan així es determine per sentència.
f) Qualssevol altres que es deriven de les obligacions establertes en aquesta Llei i en l’Estatut d’autonomia.
Cinc. Els hospitals privats vinculats amb el sistema públic de salut estaran sotmesos a les mateixes inspeccions i controls sanitaris, administratius i econòmics que els hospitals públics, aplicant criteris homogenis prèviament reglats.
Article vint-i-set
Els centres hospitalaris desplegaran, a més de les tasques estrictament assistencials, funcions de promoció de salut, prevenció de les malalties i investigació i docència, d'acord amb els programes de cada Area de Salut, amb l’objecte de complementar llurs activitats amb les desenvolupades per la xarxa d'atenció primària.
Tots els hospitals hauran de disposar d'una unitat d’anàlisi de qualitat per avaluar l’eficàcia de l’assistència prestada. Així mateix s'hauran d'organitzar les unitats que vetllen pel compliment dels drets i obligacions dels ciutadans, a l’objecte d'aconseguir la humanització de les institucions sanitàries.
Article vint-i-vuit
Un. En els Serveis Sanitaris públics es tendirà a l'autonomia i control democràtic de la seua gestió, implantant una direcció participativa per objectius.
Dos. L’avaluació de la qualitat de l’assistència prestada haurà de ser un procés continuat que informarà totes les activitats del personal de salut i dels Serveis Sanitaris públics.
El Servei Valencià de Salut establirà sistemes d'avaluació i de qualitat assistencial, oïdes les societats científiques sanitàries.
Els metges i altres professionals titulats del centre hauran de participar en els òrgans encarregats de l'avaluació de la qualitat assistencial d'aquest.
Tres. Tots els hospitals hauran de possibilitar o facilitar a les unitats de control de qualitat extern el compliment de la seua comesa. Així mateix, establiran els mecanismes adequats per a oferir un alt nivell de qualitat assistencial.
CAPITOL V Mitjans personals
Article vint-i-nou
Un. Constitueixen el personal del Servei Valencià de Salut:
a) El personal de la Generalitat procedent de l'Administració de l’Estat que se li adscriga.
b) El personal, procedent de les Administracions locals o altres Institucions, que se li adscriga.
c) El personal transferit per a la gestió de les funcions i els serveis de la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana.
d) El personal que s’incorpora a l’Organisme segons la normativa vigent.
Dos. El règim jurídic del personal del Servei Valencià de Salut serà, amb caràcter general, el de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, amb les peculiaritats que establirà el Consell de la Generalitat, d'acord amb el que preveu l'article primer, dos, de la susdita Llei, i sense perjudici del que determine, amb caràcter bàsic, l’Estatut Marc a què fa referència l'article vuitanta-quatre de la Llei 14/,1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
CAPITOL VI
Béns i drets
Article trenta
Constitueix el patrimoni del Servei Valencià de Salut:
a) Els béns i drets de tota mena la titularitat dels quals correspon a la Generalitat, destinats als serveis de salut i assistència sanitària.
b) Els béns i drets de les Corporacions locals que li siguen adscrits en virtut de Conveni.
c) Els béns i drets de tota classe destinats a la gestió dels serveis sanitaris transferits de la Seguretat Social.
d) Els productes i les rendes dels seus béns i drets.
e) Qualssevol altres béns i drets que adquiresca o reba per qualsevol títol.
Article trenta-un
Als béns i drets del Servei Valencià de Salut els seran aplicables les lleis de Patrimoni i d'Hisenda Pública de la Generalitat, i als béns de domini públic la legislació que els és pròpia. Sobre els béns de domini públic destinats al seu servei, el Servei Valencià de Salut exercitarà les facultats que correspondran als seus titulars.
Article trenta-dos
S'entén implícita la utilitat pública en relació amb l’expropiació d'immobles per a les obres i serveis del Servei Valencià de Salut.
CAPITOL VII Règim econòmico-financer
Article trenta-tres
Constitueixen els ingressos del Servei Valencià de Salut:
a) Els recursos que li siguen assignats amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat.
b) Les consignacions provinents dels pressupostos de les Corporacions locals.
c) Els rendiments dels béns i drets que li hagen estat destinats.
d) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que percebrà a tenor de les disposicions vigents.
e) Les subvencions i aportacions voluntàries d'Entitats i particulars.
f) Qualsevol altre recurs que se li atribuesca.
Article trenta-quatre
L’estructura, el procediment d’elaboració, l’execució i la liquidació del pressupost del Servei Valencià de Salut es regirà per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article trenta-cinc
L’exercici de la funció interventora per procediments de mostratge estarà subjecta a les Instruccions que establirà la Intervenció General de la Generalitat Valenciana per a cada Centre o Organisme del Servei Valencià de Salut.
Article trenta-sis
En les funcions i els serveis procedents de l'Institut Nacional de la Salut, el Servei Valencià de Salut ajustarà la gestió patrimonial, pressupostària, comptable i econòmica al règim de la Seguretat Social.
CAPITOL VIII
Règim jurídic
Article trenta-set
Un. El règim jurídic dels actes del Servei Valencià de Salut serà l’establert en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Dos. Contra els actes administratius del Servei Valencià de Salut els interessats podran interposar els recursos que pertoquen en els mateixos casos, terminis i formes previstos en la legislació general sobre procediment administratiu.
Tres. Contra els actes administratius del Consell d’administració podrà interposar-se recurs davant el Conseller de Sanitat i Consum, tret de les resolucions en matèria de personal que posaran fi a la via administrativa.
Quatre. Als actes del Servei Valencià de Salut relatius a les prestacions de l'assistència sanitària que correspon a la Seguretat Social, els seran d’aplicació les normes vigents del procediment laboral.
Article trenta-vuit
La representació i defensa en juí del Servei Valencià de Salut, així com l'assessorament jurídic, correspondrà als seus Lletrats, sota la coordinació del Gabinet Jurídic de la Presidència de la Generalitat.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Un. El Servei Valencià de Salut prestarà els serveis i funcions sanitaris de la Seguretat Social quan aquests seran transferits a la Generalitat Valenciana.
Dos. Els serveis i establiments sanitaris de les Entitats locals que es transferesquen a la Generalitat s'adscriuran al Servei Valencià de Salut.
Tres. El Servei Valencià de Salut prestarà els serveis sanitaris dels Centres dependents de la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Mentre no haja estat enllestit el traspàs de competències en matèria de sanitat, mitjançant la definitiva assumpció per part de la Generalitat dels serveis i funcions pertanyents a l’Institut Nacional de la Salut, les actuacions que s'atribueixen al Servei Valencià de Salut en l'article cinqué d'aquesta Llei, en la mesura que afecten l’assistència sanitària de la Seguretat Social, es realitzaran de forma coordinada amb la xarxa sanitària de la Seguretat Social, a través de la Comissió a què fa referència la disposició addicional sisena, apartat 2, de la Llei 14/1986, General de Sanitat, en el termini de dos anys a partir de la publicació d'aquesta Llei en el Butlletí Oficial de la Generalitat.
Fins la constitució de l’esmentada Comissió, les seues funcions correspondran a la Comissió de Coordinació de l’Assistència Sanitària en la Comunitat Valenciana, creada per Conveni de 17 de setembre de 1985 subscrit entre el Ministeri de Sanitat i Consum i la Conselleria de Sanitat i Consum.
Segona
Quan vigirà aquesta Llei, data en què quedarà constituït el Servei Valencià de Salut, els serveis i establiments sanitaris de les Entitats locals hi quedaran adscrits funcionalment. Mentre no entre en vigor el règim definitiu de finançament de les Comunitats Autònomes, les Corporacions Locals contribuiran amb mitjans suficients al finançament del Servei Valencià de Salut, amb una quantitat igual a l'assignada en llurs pressupostos, actualitzada anualment, per finançar els establiments i serveis de titularitat local.
El Consell de la Generalitat i les Corporacions locals establiran acords per finançar inversions noves i les de conservació, millora i substitució dels centres sanitaris.
Tercera
El Consell de la Generalitat establirà amb les Corporacions locals que en l'actualitat disposen de serveis i establiments sanitaris, els Convenis necessaris per transferir-ne la titularitat en el termini de tres anys a partir de la publicació d'aquesta Llei en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Malgrat això, durant el període necessari per a la definitiva transferència dels centres i establiments sanitaris de les Corporacions locals al Servei Valencià de Salut, aquells quedaran adscrits a aquest funcionalment i acompliran els seus programes i objectius, sense perjudici de la titularitat que correspon a les Administracions locals.
Quarta
Mentre hom no promulgue la regulació a què fa referència l'article vint-i-nou, dos, d'aquesta Llei, el personal que es regeix per l’Estatut Jurídic del Personal Mèdic de la Seguretat Social, del Personal Sanitari No Facultatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social y del Personal No Sanitari al Servei d'Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, així com el d'altres cossos i escales transferits amb els serveis i les funcions de l’Institut Nacional de la Salut, continuarà regint-se per la legislació que en cada moment els siga d'aplicació.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades les disposicions de la Generalitat que s'oposen al que preveu aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es autoritzat el Consell de la Generalitat a dictar les normes reglamentàries per al desplegament d'aquesta Llei.
Segona
Aquesta Llei vigirà l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a excepció d'aquells preceptes o apartats que fan referència a l’assistència sanitària de la Seguretat Social, la vigència dels quals començarà a partir de la publicació del Reial Decret de transferència dels serveis i funcions de l’Institut Nacional de la Salut a la Generalitat. Mentrestant serà d'aplicació la disposició transitòria primera.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 4 de desembre de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea