diari

Resolució de 27 de juliol de 1989 del Director de l'Agència del Medi Ambient, per la qual és aprovat inicialment el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera, i és sotmés a informació Pública.

(DOGV núm. 1130 de 28.08.1989) Ref. Base de dades 2082/1989

Resolució de 27 de juliol de 1989 del Director de l'Agència del Medi Ambient, per la qual és aprovat inicialment el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera, i és sotmés a informació Pública.
Vist l’expedient que es tramita per a l'aprovació del Pla Especial de Protecció del Pare Natural de l'Albufera:
Vist que en compliment del que disposa l'article quart, apartat u, del Decret 89/86 de 8 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera, i d'acord amb allò previst a l'apartat dos de l'esmentat precepte, la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, en sessió de 26 de novembre de 1986 adoptà l'acord de procedir a la redacció del referit Pla Especial.
Vist que, previs els tràmits preceptius, la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera en sessió d’1 d'octubre de 1987 fou informada de la proposta d'adjudicació a l’empresa EPYPSA dels treballs d'elaboració del Pla Especial, i constituïda la comissió de seguiment prevista a l'article quart, apartat dos, lletra a) del Decret 89/86.
Vist que, lliurat l’Avanç del Pla Especial per l'empresa redactora, fou tramés a totes les Entitats, Corporacions i Organismes integrats en la Junta Rectora i afectats territorialment pel Parc Natural, per al seu estudi per un termini de trenta dies, el qual finalitzà el 17 de novembre de 1988. Aquest Avanç fou informat favorablement pel Consell Directiu el 20 d'octubre de 1988 i sotmès a la consideració de la Junta Rectora 1'l d'octubre de 1988. Fins el 31 de desembre del mateix any s'hi reberen les observacions formulades, i l'equip redactor mantingué entrevistes amb Entitats i col·lectius interessats.
Vist que fins el 30 de maig de 1988 es procedí a la modificació de l'Avanç del Pla Especial, tot i introduint les observacions formulades, i es continuà amb les discussions sobre el seu contingut amb els representants de les Entitats i col·lectius interessats. Així com, es trameté posteriorment el Document d’Avanç amb modificacions a les Entitats, Corporacions i Organismes integrats en la Junta Rectora i Ajuntaments afectats territorialment. De l'Avanç modificat fou informat el Consell Directiu el 7 de juny de 1989, i en el tràmit d'audiència, el qual finalitzà el 27 de juny, però ampliat fins el 25 de juliol de 1989, s’emeteren els informes preceptius de les Conselleries d’Agricultura i Pesca, i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, així com les observacions dels Ajuntaments d'Albalat, Silla, Sollana i Sueca, i també de la Caporalia de Costes.
Vist que la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 1989, acordà d'informar favorablement el projecte de Pla Especial, amb les modificacions introduïdes en l'Avanç.
Atés que en la tramitació del projecte de Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera han estat acomplertes fidelment totes les determinacions processals establertes al Decret 89/86 abans esmentat, i en especial la participació de les Entitats i col·lectius afectats. I que, de la mateixa manera, han estat acomplerts els tràmits d'audiència previstos, i n'ha resultat informat favorablement per la Junta Rectora i pel Consell Directiu.
Atés que la competència per a l'aprovació inicial del Pla Especial de Protecció de l'Albufera era atribuïda a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, segons que estableix l'article quart, apartat dos, a) del Decret 89/86 esmentat. No obstant això, després de la creació de l'Agència del Medi Ambient, òrgan mediambiental de la Generalitat Valenciana, per Decret 3/89 de 16 de gener del Consell de la Generalitat Valenciana, i la seua correcció d'errades publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 5 d'abril de 1989, correspon al Director de l'Agència del Medi Ambient «L’aprovació inicial i provisional dels Plans Rectors d'ús i Gestió i dels Plans Especials per a l’ordenació dels Parcs i Paratges Naturals», conformement a allò disposat a l'article vuité, apartat i) del referit Decret 3/89.
Atés que d'acord amb allò previst a l'article quart, dos, b) del Decret 89/86, una volta aprovat inicialment el Pla, serà sotmès a informació pública i estarà exposat amb aquesta finalitat en la seu de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, així com en els Ajuntaments afectats territorialment, per tal d'aconseguir la major divulgació possible. La referència a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports ha d’entendres com a feta a l’Agència del Medi Ambient, d'acord amb a allò exposat en el Considerant precedent.
Atés que el Decret 89/86 no estableix el termini de la informació pública ni els mitjans en els quals aquesta haurà d'anunciar-se, s'haurà d'acudir a allò disposat en la legislació urbanística; d'acord amb ella el termini serà d'un mes com a mínim (articles 41.1 Llei del Sòl i 128.2 Reglament de Planejament), i serà anunciat en el Butlletí Oficial de la Província (article 128.1 Reglament de Planejament, en relació amb l'article 4t.5 del Reial Decret . Llei 3/80, de 14 de març). Tanmateix, haurà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com també es considera adient la publicació, almenys del seu anunci, al Boletín Oficial del Estado.
Ateses les dates en les quals ha finalitzat la tramitació de l'Avanç, la publicació de l'aprovació inicial coincidirà amb el mes d'agost, cosa per la qual es considera escaient que la informació pública continue durant tot el mes de setembre, de manera que ningú no puga sentir-se perjudicat per la inoportunitat de la data inicial.
Per tot açò i fent ús de les atribucions que em són conferides, dispose el següent:
Aprovar inicialment el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera i sotmetre’l a informació pública per un període que finalitzarà el dia trenta de setembre de 1989, al llarg del qual l’expedient es posarà a disposició de qualsevol que vulga examinar-lo en la seu de l'Agència del Medi Ambient, carrer Bailia, núm. 1, de València, i en els Ajuntaments de València, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, Albalat de la Ribera i Algemesí. Durant aquest període podran ser deduïdes les al·legacions escaients, les quals s'hauran de presentar al Registre General de la Conselleria d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, situada al carrer Micalet, núm. 5, de València.
València, 27 de juliol de 1989. - El Director General del Medi Ambient: Carlos Auernheimer Arguiñano.

linea