diari

Decret 109/1990, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 50/1989, de 18 d'abril, sobre jornada, horaris, permisos i vacances del personal de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1357 de 30.07.1990) Ref. Base de dades 2093/1990

Decret 109/1990, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 50/1989, de 18 d'abril, sobre jornada, horaris, permisos i vacances del personal de la Generalitat Valenciana.
El Decret 50/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, regula la jornada, horari, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana, la relació jurídica del qual és de naturalesa administrativa, amb l’excepció del personal docent, sanitari i de seguretat, si és el cas. No obstant això, en l’article tercer regula l’horari de treball del personal que realitze serveis burocràtics o de caire similar, tot reconeixent-los el gaudi d'una reducció de la jornada setmanal de 2 hores i 30 minuts durant els mesos de juliol i agost.
Per la seua banda, els acords subscrits per la Generalitat Valenciana i les centrals sindicals majoritàries fan extensible l’esmentada reducció de la jornada a tot el personal funcionari de la Generalitat Valenciana.
En aquest sentit, i per tal de complir amb l'acordat, és procedent la modificació de l’esmentat Decret 50/1989, de 18 d'abril, en els termes assenyalats.
Per tot això, a proposta del Conseller d’Administració Pública i prèvia la deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 1990,
DECRETE:
Article únic
Es modifica l'article tercer del Decret 50/1989, de 18 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, incorporant-hi els següents paràgrafs:
«Quatre. Igualment serà aplicada la reducció a què se refereix el paràgraf dos d’aquest article a la resta de personal inclós en l’àmbit d’aplicació que realitze una jornada setmanal de 40 hores o de 37 hores í 30 minuts, si bé l’horari concret a realitzar s'adaptarà a les característiques dels llocs de treball, i serà determinat pels respectius Secretaris Generals, amb participació dels representants sindicals. Així mateix, - s'aplicarà la reducció d'horari prevista en el paràgraf tres respecte a la setmana de festes locals del Municipi».
«Cinc. Excepcionalment, quan el caràcter de les tasques a desplegar impedesca o dificulte el gaudi de les dites reduccions durant els mesos esmentats, els Secretaris Generals, oïdes les centrals sindicals, podran traslladar-la a altres mesos.»
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins que no entre en vigor el segon Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració Autonòmica, el que preveu aquest Decret serà d'aplicació al personal inclós en l’àmbit d'aplicació de l’esmentat Conveni.
DISPOSICIO FINAL
1. Hom autoritza el Conseller d’Administració Pública perquè dicte les disposicions que calguen per tal de complir aquest decret, si fa el cas.
2. Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 9 de juliol de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Administración Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ

linea