diari

RESOLUCIó de 26 de juliol de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es nomena director-conservador de la Reserva Natural de les Illes Columbretes.

(DOGV núm. 2567 de 11.08.1995) Ref. Base de dades 2097/1995

RESOLUCIó de 26 de juliol de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es nomena director-conservador de la Reserva Natural de les Illes Columbretes.
Els articles 48 i 49 de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableixen el règim jurídic i les funcions dels directors-conservadors dels parcs, paratges i reserves naturals de la Comunitat Valenciana. D'altra banda, l'article únic del Decret 57/1994, de 22 de març, estableix que aquests llocs de directors-conservadors tindran la consideració de personal eventual, de conformitat amb l'article 6 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, de 20 de març de 1991.
Per tant, en virtut de les facultats que m'atorguen els preceptes legals mencionats, resolc:
Article primer
Nomenar el Sr. Juan Jiménez Pérez, DNI 22.532.838, director-conservador de la Reserva Natural de les Illes Columbretes, en qualitat de personal eventual i amb les retribucions íntegres anuals corresponents al grup A, nivell de complement de destinació 22 i complement específic EO40.
Article segon
L'efectivitat d'aquest nomenament és des del 7 de juliol de 1995.
València, 26 de juliol de 1995.- La consellera d'Agricultura i Medi Ambient: Maria àngels Ramón-Llin i Martínez.

linea